344 – Fiadanana be

Fiadanana be,
Hasambarana re,
No miandry antsika ao
an-danitra e !
Ka andeha handao
Izao tontonlo izao
Ka hitady tokoa ilay
Tany vaovao.
Miangà hody ao
Miangà hatrizao!
Mba modia hianao(izao) -beso-
Ao amin’ i Jesosy -tenor-

341 – Tompo ô! ampitandremo

1. Tompo ô! ampitandremo
Izay lazainao izahay;
Hazavao ka mba omeo
Hery ny fanahinay;
Ka ny fo ampionony
Tsy hitebiteby intsony;
:,:Mba diovy ,hamasino
Izahay , ry Tompo ô ! :,:

2. Ka rehefa hodimandry
Izahay,ry Tomponay,
Tsy ho taitra,fa hiandry
Ny handraisanao anay
Ry Jesosy Tompon’aina,
Hianao no antenaina,
:,:Hianao no hanazava
Ny hodianay ary:,: