548 – He, Jehovah no Mpiandry ahy

1. He, Jehovah no Mpiandry ahy,
Tsy mba misy hatahorako;
Raha izy no mitondra ahy
Ahi-maitso no handriako.
Eny, fa ny tany karankaina,
Dia hody saha lonaka,
:,: Ary ao amoron-dranon’aina
Hialan’ny foko sasatra :,:

2. He, Jehovah no Mpitarika ahy
Amin’ny alom-pahafatesana,
Koa tsy ho kivy ny fanahy
Noho ny aloky ny fasana
Hianao, ry Tokiko irery,
No hiara-dia amiko.
:,: Ka ny tsorakazonao mahery
No hanafaka ny tahotro :,:

3. Amelaranao latabatra aho
Eo imasom-pahavaloko;
Namboaranao kapoaka aho,
Mampahery sy mahafa-po;
Eny, indrafo tsy hita lany
No hiaraka amiko izao
:,: Mandra-pahatongako ho any
Amim-pahazavan’ny tavanao :,:

547 – Ry Jeso Masoandronay ô!

1. Ry Jeso Masoandronay ô!
Ny aizin’ny fo lasa tokoa
Fa tonga aty anatinay izao
Mazava lehibe.

Fiv : Eny, Jeso! Zoky be fitia,
Soa lehibe no nentinao taty,
Avy izahay, mba hisaotra Anao
Noho ny fitiavanao.

2. Vangianao ny tokantrano
Ka menatr’ ery, kaody sy lao
Ny fomba ahitana angano
Izay tsy mba sitrakao.
Eny, Jeso! sns…

3. Mpanjaka Fiadananay ô
Ekena tokoa ny herinao :
Ny sabatry ny firenena
Hatao fangady izao.
Eny, Jeso! sns…

4. Ry Jeso Tompo tia anay ô!
Misaotra Anao izahay izao
Fa henika ny hasoavanao
Izao tontolo izao.
Eny, Jeso! sns…

546 – Haleloia, Haleloia!

1. Haleloia, haleloia!
Jeso no Mpamonjiko,
Haleloia, haleloia!
Afaka ny heloko.
Sambatra aho tretrika aho
Ahy re ny lanitra,
Haleloia, haleloia!
Jeso no Mpanavotra.

2. Haleloia, haleloia!
Ravoravo re ny fo.
Haleloia, haleloia!
Jeso re no soloko.
Afaka aho, afaka aho,
Levona ny otako;
Haleloia, haleloia!
Lanitra no lovako.

3. Haleloia, haleloia!
Matokia hianao.
Haleloia, haleloia!
Maty mba ho solonao
Jeso Tompo mahatoky,
Ry mpanota very ô.
Haleloia, haleloia!
Raiso ny famindram-po.

545 – Endrey izany hafaliana

1. Endrey izany hafaliana,
Fa velona aina izahay;
Tanteraka ny faniriana,
Ka dera ho Anao ry Ray!
Atolotray tokoa ny tena,
Mba ho fanati-tsitrakao,
Satria manaiky sy ekena
Ho tonga olom-baovao.

2. Ny tanindrazanay malala,
Ry Jeso Tompo, anjakao
Hiorina eto, tsy hiala,
Ny fiadanana entinao!
Ny aizin’ota anie hisava,
Ny fahantrana koa handao,
Fa ho tarafin’ny Mazava,
Hanjary tany vaovao.

3. Ny fiangonanao angony,
Fanahy ô, ho tena iray,
Ka tsy hizarazara intsony
Fa Hianao no mampiray.
Dia ho fanasina, fanilo,
Ho an’izao tontolo izao;
Hijoro, tsy handraraka ilo,
Hitafy toetra vaovao.

544 – Misaora an’i Jehovah

1. Misaora an’i Jehovah,
Miantsoa ny anarany,
Mitoria ny asany,
Amin’ny olombelona.

2. Ambarao ny fiantrany,
Lazao ny famindram-pony,
Fa mahagaga antsika
Ny fitiavany antsika,

3. Mpanota tsy naringana,
Very mana-Mpanavotra,
Maty ka nomeny aina,
Ho velona mandrakizay.

4. Ry Andriamanitray ô!
Ry Jesosy Mpamonjy ô!
Ry Fanahy Masina ô!
Vonjeo ny olona ory,

5. Fa zohy no itoerana,
Lava-bato no ierena
Fa indrafo no ifalian’
Ny mpivahiny mandalo.

543 – Mihoby ny fanahiko

1. Mihoby ny fanahiko,
Fa voavonjy izao;
Ny ratran’ny Mpamonjiko,
No misy aim-baovao.

Fiv : Ny ran’i Jesosy,
No tena avotro,
Ka sambatra aho
Sy tretrika am-po.

2. Ny ratran’ny Mpamonjinao,
Ry foko, mba jereo.
Fa hanasitrana anao,
Ka ho fiainanao.
Ny ran’i jesosy, sns…

3. Mba mibitaha re, ry fo,
Ny gadra tapaka :
Ny hajambana izay nanjo,
Izao dia afaka.
Ny ran’i jesosy, sns…

81 – Tao an-tsahan’i Betlehema

1. Tao an-tsahan’i Betlehema
Reo mpiandry ondry re,
Novangian’ny serafima
Sy anjely marobe.

Fiv : :,: Voninahitra ho an’
Andriamanitra:,:
Amin’ny avo.

2. Njay ny hiran’ny anjely,
‘Zay niredona tokoa;
Indro tonga Imanoely,
Zaza masina sy soa.
Voninahitra, sns…

3. Nofo notafin’ny Teny,
Lanitra nilaozany;
‘Ndao isika izao hankany,
Be tokoa ny lazany.
Voninahitra, sns…

4. Voninahitra ao ambony
Ho an’Andriamanitra;
Ka ny hira no redony
Solon-java-manitra.
Voninahitra, sns…

189 – Ô, ry Fanahy Masina ô

1. Ô, ry Fanahy Masina ô
Mba midira ao anaty fo!
Taomy ny mania
Hody avokoa;
Eny, mitahia,
Manomeza soa
Miantrà ry Tompo ô!

2. Ô, ry Mazava lehibe,
Hazavao ny teny izay ho re!
Asehoy Jesosy,
Ambarao ny vonjy;
lasao ny Nosy
Mba ho voavonjy,
Miantrà ry Tompo ô!

3. Ry Afom-pitiavana ô,
Mba levoninao ny lolom-po!
Ampiraiso dia
Ireto ondry vitsy
Mba hifankatia
Ho iray mihitsy Miantrà, ry Tompo ô!

4. Ry Mpampifaly tsara ô,
Mba omeo toky re ny fo!
Mba hanantenanay
Fa ho voavonjy,
Ary handrenesanay
Noho ny Mpamonjy,
Miantrà, ry Tompo ô!

190 – Ry Fanahy Mpanazava

1. Ry Fanahy Mpanazava
Miandrandra Anao zahay;
Aza ela, fa tongava,
Taomy ny fanahinay,
Mba ho fantatray mazava
Izay lazain’ny teninao:
Areheto lalandava
Ao am-po ny afonao.

2. Ry Jesosy! Mitenena
Araka ny fombanao,
Aminay izay manantena
Mba handre ny feonao;
Fo marary sy manahy
Mba tsaboy sy iantrao,
Ny te-hino, fa tsy sahy,
Anehoy ny holatrao.

3. Rainay, Mpanome ny soa,
Mba henoy ny hatakay,
Ka ny tananao tsitoha
larovinao anay;
Ny tanora mba tahio,
Ny vaventy hafanao,
Mba ho hitanay anio
Fa aty ny tenanao.

191 – Ny Teny sy Fanahinao

1. Ny Teny sy Fanahinao,
Ry Ray, mba avelao
Handroso tsara, hanavao
Izao tontolo izao,
Mitombo, mihabe
Ny ratsy izao, odre!
Fa vitsy ny mpanomponao
Izay ifalianao.

2. Vonjeo, ry Jesosy ô!
Ny fiangonanao,
Fa misy marobe izao
Izay mody olonao.
Anefa tsy manao
Izay tena sitrakao.
O, ry Mpanjaka lehibe!
Mba mamonje anie.

3. Fanahy ô! Mba raisonao
Izao vavakay izao;
Ny fonay mba havaozinao,
Ny maso hazavao,
Hahafantaranay
Izay alehanay,
Mba hamoazanay
Izao voa tianao.