532 – Ry Jeso lohan’ny mpandefitra

1. Ry Jeso lohan’ny mpandefîtra,
Nilaozanao ny voninahitrao
Mba hahatonga anay mpiavona
Hanetry tena eo imasonao !

2. Ry tsy miavonavona am-po,
Izaho te-hianatra aminao
Mba hitsaharan’ny fanahiko,
Fa mampiadam-po ny entanao !

3. Ny fietrenao ry Voahombo ô,
No iakaram-boninahitra ;
Ny tany sy ny lanitra vaovao
Hataonao lovan’ny mpandefitra !

4. Mifandefera sy mifanajà,
Ry samy voavela heloka !
Miraisa hazofijaliana,
Hiraisantsika voninahitra.

533 – Iray ny Ray Tsitoha

1. Iray ny Ray Tsitoha,
Mpitia olombelona;
Iray ny Tompo soa,
Iray ny rano velona,
Iray ny vavahady
Izay hidirana;
Ny rafy sy ny ady
Dia iombonana.
Iray ny fahantrana
Ilaozantsika aty,
Iray ny fanjakana
Alehantsika ary.

2. Ry zana-janahary,
Ry voavela heloka,
Miraisa hina ary,
Ka mifandraisa tanana;
Mifamelà isika,
Fa samy meloka;
Mifanajà isika,
Fa samy zanaka.
Ry jeso be fitia,
Ampio ny olonao
Mba ho mpifankatia
Manahaka Anao.

535 – Finaritra ny manome

1. Finaritra ny manome
Ireo mahantra marobe
Ka mahafoy fananana
Hiantra ny tsy manana.
Izao no asa mahasoa
Izay manendrika tokoa;
Ny manome an-tsitrapo
Hitsinjo olona ory fo.

2. Ry olon’ Andriamanitra!
Mba mihetseha fatratra
Hamonjy sy hanafaka,
Hanampy ireo madinika.
Izay mamokin-tanana
Malain-kiantra namana,
Izay mihirim-belona
Tsy hanarn-piadanana.

3. Ny vola izay nafoinao
Dia tsy mba very foana izao
Fa ny mahantra no mandray
Ka lasan’i Jehovah Ray,
Ireo kamboty mba vangio,
Mpitondratena mba jereo;
Izao no fivavahana
Izay madio sy masina.

536 – Mifankatiava tsara

1. Mifankatiava tsara
Jeso no mampihavana,
Fa Izy no alalantsika
Amin’ Andriamanitra.

2. Mifankatiava tsara
Mba hahatsara antsika,
Fa fototry ny didiny
Sady anton’ny lalàny.

3. Hitsahatra finoana,
Mbamin’ny fanantenana,
Nefa ny fitiavana
Haharitra mandrakizay.

4. Mifankatiava tsara,
Tsy maharatsy namana,
Ary tsy mahatezitra
An’Andriamanitra koa.

537 – Endrey ny hamaroan’ ny soa

1. Endrey, ny hamaroan’ny soa
Nomenao Ray ho ahy koa!
Ny aiko, he, navotanao,
Ny heloko vonoinao.

Fiv : Eny, Raiko,
He! Ravoravo tokoa
Ity zanakao voavonjy re,
Ka velombelona ery.

2. He, azoko tokoa jeso,
Ilay perla soa, madio sy vao;
Ny zava-tsoan’ny tany re
Dia tsy ahoako tokoa.
Eny, Raiko, sns…

3. Tsy aiko ny hilaza izao
Hamisavisa re, ry Ray;
Ny fanomezan-dehibe
Dia tsy voatonoko koa.
Eny, Raiko, sns…

4. Ny foko no hidera izao,
Hisaotra sy hanaja Anao,
Hanoa, ho vonona hanao
Ny sitrakao rehetra.
Eny, Raiko, sns…

538 – Finaritra ny masoko

1. Finaritra ny masoko
Mijery ny Mpamonjiko,
Ny vavako hisokatra
Hidera ny Mpanavotro !

Fiv : Andro soa, andro soa,
Fa Jeso no Mpanavotra !
He, ravo ny fanahiko
Mihira ao anatiko !
Andro soa, andro soa,
Fa jeso no Mpanavotra !

2. Ho tiako ny Tompoko
Ambara-pahafatiko,
Fa Izy no Mpanafaka
Manaisotra ny heloko !
Fiv : Andro soa, sns…

3. Faingàna re, ry havako,
Hatòny e, ny Tomponao !
Andeha mba hiaraka
Hihira sy hivavaka !
Fiv : Andro soa, sns…