346 – Ny teninao, Jehovah ô!

1. Ny teninao, Jehovah ô!
Voatory aminay
Tahio tsy ho levona,
Velominao anie!

2. Izay voatory tsy anay,
Fa avy aminao,
Ka dia ny fanambinanao
No mba ilainay koa.

3. Fa tsy mba ampy ho anay
Ny toriteninay
Ka tsy ho tokinay ireo
Raha tsy ambininao

4. Dia ampitoeronao izao
Ho eto aminay
Ny herin’ny Fanahinao
Mba hahasoa anay

344 – Fiadanana be

Fiadanana be,
Hasambarana re,
No miandry antsika ao
an-danitra e !
Ka andeha handao
Izao tontonlo izao
Ka hitady tokoa ilay
Tany vaovao.
Miangà hody ao
Miangà hatrizao!
Mba modia hianao(izao) -beso-
Ao amin’ i Jesosy -tenor-

341 – Tompo ô! ampitandremo

1. Tompo ô! ampitandremo
Izay lazainao izahay;
Hazavao ka mba omeo
Hery ny fanahinay;
Ka ny fo ampionony
Tsy hitebiteby intsony;
:,:Mba diovy ,hamasino
Izahay , ry Tompo ô ! :,:

2. Ka rehefa hodimandry
Izahay,ry Tomponay,
Tsy ho taitra,fa hiandry
Ny handraisanao anay
Ry Jesosy Tompon’aina,
Hianao no antenaina,
:,:Hianao no hanazava
Ny hodianay ary:,: