71 – Mihainoa! Mihainoa!

1. Mihainoa! Mihainoa!
Ny feon’anjely sambatra,
Milaza fa vao teraka
Ny Zanak’Andriamanitra,
Mihainoa izao!

2. Mifalia! Mifalia!
Ry zanak’olombelona,
Fa tonga Ilay Mpanavotra
Antsika izay nifatotra,
Mifalia izao!

3. Mba omeo! Mba omeo!
Ny fonao fa angatahiny;
Ny tenany natolony
Anao izay malalany;
Mba omeo izao!

4. Matokia! Matokia!
Ka manaraha Azy izao;
Ilay Mpamonjy be fitia
Nanetry tena ho anao;
Matokia izao!

70 – Iza moa io Zazakely

1. Iza moa io Zazakely
:,: Ao Betlehema :,:
Ankalazain’ny anjely
Misasaka alim-be?
Injao! Mihira avokoa
Ny mponina ao an-danitra,
Ka iza re io Zaza soa?
Moa Zanak’ Andriamanitra?

Fiv : Io no Mpanjaka voatendry,
Sady mahery no hendry,
:,: Zanak’Andriamanitsika,
Koa hobio sy ifalio. :,:

2. Izy no Jeso Mpanjaka,
:,: Ka mihobia! :,:
Izy mamory sy maka,
Avia, mihobia.
Omeo voninahitra,
Ka mitehafa tanana;
Hobio ry tendrombohitra
Sy lohasaha mavana!
Io no Mpanjaka voatendry sns…

3. Izy no Tompo nahary,
:,: Ka maneke :,:
Zanaky ny Zanahary,
Ka dia maneke.
Ry hazo ao an’ala ô!
Samia re manandra-peo;
Ry voninkazo tsara ô!
Atero fofo-manitra :
Io no Mpanjaka voatendry sns…

4. Efitra sy tany foana!
:,: O! mihirà; :,:
Lemaka ary havoana!
Falia, mihirà;
Ry ranomasin-dehibe,
Ry voron-kely tsara feo!
Izao rehetra marobe!
Avia mankalaza re;
Io no Mpanjaka voatendry sns…

69 – Zaza Masina sy soa

1. Zaza Masina sy soa,
Nefa ory Hianao,
Ka nanetry tena koa,
Sy nandao ny lapanao.

2. Teraka ory sy nahantra,
Trano tsy nandrianao,
Fa tsy nisy ‘zay niantra,
Be ny fahorianao.

3. Fihinanam-bilon’omby
No natao fandrianao,
Fa ny trano be tsy omby,
Nisy olo-maro tao.

4. Nofonosin-damban-jaza,
Tonga zazabodo re,
Nefa Tompo manan-daza
Sy Mpanjaka lehibe.

5. Efa halan’olo-maro,
Nefa kosa tiako;
Dia avia, ry Mpamonjy!
Honina ato amiko.

68 – Re tokoa ny feon’anjely

1. Re tokoa ny feon’anjely,
Irak’ Andriamanitra;
He! Ny teny mahafaly
Avy ao an-danitra.
Entiny ny teny tsara
Ho ety an-tany izao
Voninahitra aman-dera,
Tompo no omena Anao (in-3)
Voninahitra aman-dera,
Tompo no omena Anao.

2. Teraka any Betlehema
‘Lay Mpanjaka manan-jo,
Ka misatro-diadema,
Voninahi-tsy ho lo.
Misy ‘zao ety an-tany
Fihavanana tokoa,
Hafalian-tsy ho lany,
Fitahia-mahasoa. (in-3)
Hafalian-tsy ho lany,
Fitahia-mahasoa

3. Be ny lazanao, ry Tompo!
Tsara ny Anaranao,
Zovy re no tsy hanompo?
Iza no handà Anao?
Hasina sy arahaba,
No aterina aminao;
Fanjakana tsy ho rava,
Ry Mpanjaka no Anao! (in-3)
Fanjakana tsy ho rava,
Ry Mpanjaka no Anao!

67 – Avia, ry mino!

1. Avia, ry mino!
Hifaly sy hihoby,
Avia, avia hankany Betlehema;
Teraka Jeso,
Tompon’ny anjely;

Fiv : Avia hitsaoka Azy (in-3)
Izay Tomponao!

2. Tompon’ny tompo,
Andriananahary,
Nefa mba zana-behivavy koa;
Zanak’i Maria,
Nefa Zanahary;
Avia hitsaoka Azy sns…

3. Derao, ry anjely,
Mihobia mafy,
Ry mponina an-danitra
ao ambony ao!
Dera sy laza
Atolory Azy;
Avia hitsaoka Azy sns…

4. He, arahaba,
Tonga aty an-tany
Ny Tompo, Mpamonjy sy
Mpanjaka koa,
Tenin’ny Rainy
Voatafy nofo,
Avia hitsaoka Azy sns…

66 – Ry olona ô, avia!

1. Ry olona ô, avia!
Ry tany, mifalia!
Mbahenoy ny teninay:
Teraka ny Tomponay,
Ao an-tranon’omby ao.
Andeha, mitsaoka Azy izao;
Teraka ny Tompo!
Teraka Jeso!

2. Ry olona ô, avia!
Ry tany mifalia!
Mba henoy, ry havanay!
Misy Zaza hitanay
Zanak’ Andriamanitra
Hamoha indray ny lanitra
Teraka ny Tompo!
Teraka Jeso!

3. Ry Kristiana ô, hobio,
Fa afaka hianao anio;
Resy izao ny rafinao,
Afaka ota hianao,
Fahasoavan-dehibe
No ho anjaranao anie:
Teraka ny Tompo!
Teraka Jeso!

65 – Ry Betlehema kely ô!

1. Ry Betlehema kely ô!
Sondrian-tory ve?
Kanefa injay miseho ao
Ny hazavana be.
Ny toky sy ny tahotra
Mihaona ankehitrio,
Fa Kristy Mpanavotra
No teraka anio

2. Ry kintana maraina ô!
Fitarik’andro soa,
Toria fa tonga aty izao
Ilay Mpanjaka soa!
Ka he! ny voninahitra
Ho an’Andriamanitra!
Fiadanana tsy tapitra
Ho an’ny olona!

3. Endrey, mangina fatratra
Ny fampidinana
Ny fitahian-danitra
Am-pon’ny olona!
Tsy misy tabataba re,
Na horakoraka.
Kanefa Kristy tonga anie
Am-po mangoraka!

4. Rankizy hendry sy madio
Tsarovy Kristy izao
Fa Izy tonga aty anio
Mba ho monjinao.
Na misy aza ny manjo,
Izao Noely izao
No saino fatratra ao am-po
Hampionona anao!

5. Ry Zaza Masina sy soa,
Ry Zanak’i Maria,
Ry Tomponay, Mpamonjy koa,
Midina re aty.
Ny feon’ny lanitra no re,
Indray Noely izay,
Nitondra teny soa hoe:
Hianao no Avotray!

63 – Tany finaritra

1. Tany finaritra,
Tarafin-danitra,
Mirana ny mpivahiny ao
Injao fihobiana
Am-pandehanana
Mankany ny Paradisa izao.

2. Andro mihelina
Tao-mitsingerina
ifandimbiasan’ny olona
Tsy lefy hanitra
Ny soan’ny lanitra
Mamelon-kira velona.

3. Teny naely
Hiran’anjely:
“O! mifalia, ry reraka!
Fa fiadanana
No andehanana:
Fa ny Mpamonjy teraka!”

62 – He, teraka any Betlehema

1. He, teraka any Betlehema,
Ao Betlehema,
Ny Tompon’i Jerosalema,
:,: Haleloia! :,:

2. Ny vilona :,: nandriany :,:
Nihoby ny anjeliny,
:,: Haleloia! :,:

3. Ny magy dia :,: nanatitra :,:
Ny miora sy ny hanitra,
:,: Haleloia! :,:

4. Voaisotra :,: ny helokao :,:
Fa tonga ny Mpanavotrao,
:,: Haleloia! :,:

5. Isika dia :,: noraisiny :,:
Hiombon-dova aminy,
:,: Haleloia! :,:

6. Isika koa :,: hianatra :,:
Ny fideran’ny lanitra,
:,: Haleloia! :,:

7. Isika ao :,: an-danitra :,:
Ho velona finaritra,
:,: Haleloia! :,:

8. Ho naman’ny :,: anjelinao :,:
Izahay, ry Jeso Tompo ô!
:,: Haleloia! :,:

9. Hidera ny :,: Anaranao :,:
Manatrika ny tavanao,
:,: Haleloia! :,:

61 – Tany Betlehema fahiny

1. Tany Betlehema fahiny,
Nisy Zaza teraka,
Tonga toy ny mpivahiny,
Nefa tena Zanaka.
Izy no Jesosinao,
Ka mba raiso ho anao!

2. Ao ny lapa feno haja
Nisy Azy fahizay;
Saotra, dera, aman-daza
Teo anatrehan-dRay,
Izany no nilaozany
Hamonjeny ny aty.

3. Zaza tsy nanota Izy,
Nefa Zaza toa anao,
Koa raisonao, rankizy,
Mba ho tena havanao;
Ary mba arahonao
Izay fanaony hitanao.

4. Raha sendra mitomany,
Izy hampangina anao,
Izy koa hampahamamy
Izay fifalianao;
Matokia hianao,
Izy no Sakaizanao!

5. Nefa mba henoy, ry Zaza:
Ao an-danitra Izy izao,
Fa ho avy indray hitsara
An’izao tontolo izao;
Koa mba fidionao
Izy ho Mpamonjinao!