AN 11 – O, lanitra! O, tany masina!

O, lanitra! O, tany masina!
Raha tapitra ny asanay,
dia ravo aminao.
Ny mandanao no hitanay,
sy vavahady soa;
ny lalam-bolamena koa no hodiavinay.
Fonena-mahasambatra,
tsy misy heloka.
Ny làlana mahazo ao no mba hizorako.
O, lanitra! O, tany masina!
Nahoana ny ho faty re no hatahorako?
Ny lanitra honenako mandrakizay doria.
O, lanitra! fonena-masina!
O, lanitra! ny dianay havitrika ho tonga aminao.
O, lanitra! ho tonga aminao.

AN 10 – O! mihobia, ry vahoaka any Ziona!

O! mihobia, ry vahoaka any Ziona!
Fa indro, ny Masina Jehovah Mpanavotra,
Mitsangan-kitahy eo afovoanareo,
Hahatsara an’i Ziona mba ho tany hiadananareo.
Sambatra ao Ziona fonenanareo.
Endre, ny tranom¬panjakana ao Ziona!
Izahao. Hotantaraina hatramin’ny farany,
samy hahare izay taranakareo.
O! mihobia, ry vahoaka any zona!
Fa indro, Jehovah eo afovoanareo.

AN 9 – An’i Kristy ny fanjakana

An’i Kristy ny fanjakana,
Azy izao na ny hery,
na ny fahefana,
na ny fandresena.
Azy koa na ny voninahitra,
na ny fiandriananan
na ny laza Mpanjaka mandrakizay Kristy Tomponay.
Azy irery ny seza fiandrianana
sy ny satro-boninahitra.
Azy izao sy mandrakizay.

AN 8 – Mandrakizay ny Anaranao no hoderaiko

Mandrakizay ny Anaranao no hoderaiko
eram-po, eran-tsaina.
Hianao, ry Jehovah!
no hoderaiko eram-po, eran-tsaina;
fa tsara sady miantra Jehovah,
mahatsindry fo ka tsy maika.
Izao asany rehetra izao dia samy tiony sy amindrany fo.
Ny Anarany lehibe hoderaiko sy hankalazaiko.

AN 7 – Tamin’ny andro voalohany

:,: Tamin’ny andro voalohany amin’ny herinandro,
dia nankany amin’ny fasana izy,
nitondra zava-manitra izay efa namboariny.:,:

:,: Ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin’ny fasana.
Dia niditra izy, nefa tsy hitany ny fatin’i Jesosy Tompo.
Ary raha mbola very hevitra tamin’izany izy ireo,
indreo nisy roalahy niseho taminy, nitafy fitafianà manelatrelatra.:,:

:,: Ary nony natahotra izy ka niankohoka,
dia hoy izy roalahy taminy.
Nahoana no ato amin’ny maty no itadiavanareo ny velona?
Tsy ato Izy fa efa nitsangana;
tsarovy ny teny izay nataony taminareo,
fony lzy mbola tany Galilia hoe: :,:

Ny Zanakolona tsy maintsy hatolotra
eo an-tànan’ny mpanota ki hohomboana
amin’ny hazo fijaliana, ary, ary, hitsangana,
hitsangana amin’ny andro fahatelo.:,:

AN 6 – Miderà an’i Jehovah

Miderà, miderà, miderà an’i Jehovah.
Miderà an’i Jehovah, ry firenena rehetra.

:,: Miderà, miderà, miderà Azy, ry olona, ry olona rehetra.
Miderà Azy, ry olona rehetra.
Miderà Azy, ry olona rehetra.
Fa lehibe ny famindrampony amintsika,
Fa lehibe ny famindrampony amintsika.
Ary mandrakizay, ary mandrakizay, ary mandrakizay
ny fahamarinan’i Jehovah.
Haleloia, Haleloia, Haleloia, Haleloia, Haleloia!:,:

AN 4 – Ary maro

:,: Ary maro, ary maro, ary maro
amin’izay matory ao, matory ao, matory ao, matory ao,
amin’ny vovoky ny tany no hifoha, no hifoha, no hifoha.:,:

:,: Ary izay hendry dia hamirapiratra,
ary izay hendry dia hamirapiratra,
ary izay hendry dia hamirapiratra,
toy ny famirapiratry ny lanitra.:,:

:,: Ary izay mamerina ny maro,
ary izay mamerina ny maro,
ho amin’ny fahamrinana,
dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria.:,:

Amena.