81 – Tao an-tsahan’i Betlehema

1. Tao an-tsahan’i Betlehema
Reo mpiandry ondry re,
Novangian’ny serafima
Sy anjely marobe.

Fiv : :,: Voninahitra ho an’
Andriamanitra:,:
Amin’ny avo.

2. Njay ny hiran’ny anjely,
‘Zay niredona tokoa;
Indro tonga Imanoely,
Zaza masina sy soa.
Voninahitra, sns…

3. Nofo notafin’ny Teny,
Lanitra nilaozany;
‘Ndao isika izao hankany,
Be tokoa ny lazany.
Voninahitra, sns…

4. Voninahitra ao ambony
Ho an’Andriamanitra;
Ka ny hira no redony
Solon-java-manitra.
Voninahitra, sns…