280 – Ry Tompom-boninahitra

1. Ry Tompom-boninahitra
Jereonao izao
Ireto izay milahatra
Ho tena irakao
Ny fanasana fatratra
Omaninao izao
Ilà-mpitondra hafatra
Hamory izay hankao

2. Hitety sampan-dalana
Sy vohitra izahay
Hanetra fisakanana
Sy ady mahamay
Ka aoka hotafiana
Ny fiadianao
Fa tena fanafihana
Izay hatao izao

3. O, re Fanahy Masina
Monena aminay!
Ka aoka ho tanasina
Tokoa izahay
Fihino tsy hihemotra
Ataovy irakao
Manefa zava-tsarotra
Ho voninahitrao

4. Ry Tompom-boninahitra
Ny voninahitrao
No aoka mba hitaratra
An-tavanay izao
Ka raha ao an-danitra
Fomena-masinao
Dia mainka vao hamiratra
Ho voninahitrao

279 – Raisonao, ry Tompo soa

1. Raisonao, ry Tompo soa
Izato asan-tananay
Fa nomenao avokoa
Izay rehetra anananay
Simba izahay rehetra
Sady very hatrizay
Nefa soa tsy misy fetra
No navalinao anay

2. Hianao nanetry tena
Tsy nitandro henatra
Be fiantra ka onena
Ny tra-pahoriana
Mba tsarovanay izany
Koa dia tahafinay
Nefa fiasana ihany
Ao an-tananao izahay

3. Arosoy sy ampitaro
Aminay ny teninao
Hazavao ny olo-maro
Izay tsy mahalala Anao!
Ny misaona mba vangio
Ny kamboty inatrao
Izahay izay taonga anio
Mba ataovy irakao

4. Eny, ry Mpamonjy tsara
Amboary izahay
Mba ho tonga mpanambara
Ny fitianao anay
Ary dia mba tahio
Izato fikambananay
Hafanao, ampirisiho
Hamasino izahay

278 – Mba ampio, ry Tompo soa

1. Mba ampio, ry Tompo soa
Izahay navotanao
Fa mikasa mba hanoa
Sy hanaraka Anao

Fiv : Hitanao, fa kely hery
Izahay mpanomponao
Tsy hefa raha irery
Koa mba tarihonao

2. Izahay manolo-tena
Mba hiasa ho Anao
Ka maniry, manantena
Fa hanampy Hianao
Hitanao fa kely hery, sns…

3. Tianay hiara-dia
Aminao rahatrizay
Ka tantano tsy hania
Amin’ny alehanay
Hitanao fa kely hery, sns…

277 – Indro, Tompo, vory eto

1. Indro, Tompo, vory eto
Anatrehanao izahay
Mba hanatitra ireto
Vokatry ny asanay

Fiv : :,: Raiso re, raiso re!
Ho fanati-tsitrakao :,:

2. Hianao no mampaniry
Sy mampisy vokatra
Izahay dia mpitahiry
Fa Anao ny zavatra
Raiso re, raiso re, sns…

3. Ary na tsy mendrika aza
Aoka tsy holavinao
Fa ho enti-mankalaza
Ny Anaran-tsoanao
Raiso re, raiso re, sns…

4. Raiso koa re, ry Tompo
Ho anao ny tenanay
Amboary ho mpanompo
Mahafatra-po izahay
Raiso re, raiso re, sns…

276 – Ry Jehovah, Ray Mpahary

1. Ry Jehovah, RAy Mpahary
Sy Mpamelona anay
Tsapanay fa tsy manary
Hianao Mpitondra anay
He, mandratsa-pitahiana
Sesehena Hianao
Ka dia feno fifaliana
Izahay mpamonponao

2. Noteneninao ny tany
Notarihinao izahay
Ka nitobaka aoka izany
Izao ny vokatra azonay
Feno hika isan-taona
Ny fitiavanao anay
Ka aoreno tsy ho foana
Tompo ô! ny asanay

3. O! mba raiso re, ry Tompo
Izao fanatitray izao
Enga anie ka mba hitombo
Handrosoan’ny hanitrao
Raiso koa sy hmasino
Ny fonay hiasanao
Ny fanahy ampidino
Hampahery, hanavao

275 – Raisonao, ry Tompo soa

1. Raisonao ry Tompo soa,
Ny fanatitray izao;
Hamasino avokoa
Izay atolotray Anao;

Fiv : :,: Raiso re, ho Anao,
Ho fanati-tsitrakao! :,:

2. He, Anao, ry Tompo soa
Izay rehetra anananay
Ny harena, vola koa,
Taminao, Jehovah Ray.
Raiso re, sns…

3. Na dia kely aza, Tompo,
Ka tsy mendrika Anao,
Raiso ho entina hanompo
Sy hanao ny sitrakao.
Raiso re, sns…

4. Indro, Tompo, raiso koa
Tena, fo, fanahinay,
Mba ho fiasana koa
Eo an-tànanao izahay.
Raiso re, sns…

274 – Tao an-tany karankaina

1. Tao an-tany karankaina
Nisy olo-maro be
Tsy mba nampodina maina
Tao Jesosy nanome

2. Na dia mofo kely aza
Tonga nahavoky ireo
Fa nitombo mahagaga
Samy faly izy ireo

3. Fa ny herinao, ry Jeso
Izay namonjy fahizay
No miasa lalandava
Hahavoky soa anay

4. Dia tahio ny fambolena
Hahavokatra tokoa
Miantrà ny firenena
Tsy ho diso zava-tsoa

5. Na dia voky fatratra aza
Mora reraka izahay
Ao ambony ny mateza
Iankinan’ny ainay

273 – He! vokatra ny tany

1. He! vokatra ny tany
Jehovah Tompo ô!
Fa be tsy mety lany
Ny hasoavanao
Ny andro fararano
No ifalianay
Voataona ao an-trano
Ny vokatra azonay

Fiv : Soatra tsara entinay
Ho Anao tokoa
Ny olonao rehetra izao
Mifaly avokoa

2. Ny tany tsy misaona
Fa sambatra tokoa
Tsy tapaka isan-tokoa
Ny fanomezan-tsoa
Endrey, nahazo maina
Izao rehetra izao
Ny zava-manana aina
Mifaly aminao
Saotra tsara, sns…

3. Tontosa izay nirina
Nahazo izahay
Fa misy taona zina
Nataonao ho anay
Tsy diso isan-taona
Ny fitahianao
Ny olonao mihaona
Mba hankalaza Anao
Saotra tsara, sns…

272 – Faly izahay nandre

1. Faly izahay nadre
Havan-tia nanao hoe:
“Miaraha aminay
Trano soa halehanay”

2. Efa tonga izahay
Mba hivavaka aminao
Ry Jehovah Tomponay
Mitahia ny olonao!

3. Miandrandra Anao izahay
Ka ùangataka aminao
Hanomezanao anay
Soa avy aminao

4. Dia sambatra izahay
Fa mitoky aminao
Ka ho tanterahinay
Izay rehetra sitrakao

5. Hoderainay Hianao
Andro amana alina
Mbamin’ny Anaranao
Foto-piadanana

271 – Mba mivavaha raha vao maraina

1. Mba mivavaha raha vao maraina
Tsarovinao Ilay Mpanao anao
Izay niaro ny fanahy sy aina
Mba ho salama toy izao

Fiv : Tsarovy re ny Tomponao
Izay Mpiaro anao

2. Rehefa tonga koa ny antoandro
O! miambena tsara hianao
Fa manangoly saina isan’andro
Ilay devoly rafinao
Tsarovy re, sns…

3. Raha alina mangina, ka hatory
Tsarovy eo ny ota izay natao
Ka dia ifony mafy sy itsory
Fandrao maningotra anao
Tsarovy re, sns…

4. Na aiza na aiza hianao mitoetra
Satana fahavalo, ao tokoa
Ka aza kivy na mba manjoretra
Fa mivavaha tsy ho voa:
Tsarovy re, sns…