325 – Ry Jehovah Tomposoa

1. Ry Jehovah Tomposoa
Vory eto izahay,
Ka mifaly avokoa,
Raisonao ny vavakay!
Andro fitokanan-trano,
Fifaliam-be izao,
Ampidino ny tsodrano
Avy ao an-danitrao.

2. Ry Jesosy! Mandrosoa,
Fa Anao ny tranonay,
Hiderana Anao tokoa,
Ka henoy ny hatakay!
Nefa tsy vatan-trano
No honenanao izao,
Fa ny fo no itokano,
Itoero, hafanao.

3. Ry Fanahy Mpanazava!
Anjakao tokoa ‘zahay,
Dia hazava lalandava
Ny fanahin-janakao;
Ka fenoy fanahy mino
Ho tempolinao tokoa,
Hatrizao dia hamasino
Ka hitombo sy hanoa.

323 – Vory ny mpanomponay

1. Vory ny mpanomponay
Eto anatrehanao.
Ry Jeso Tomponay!
He faly ny fonay,
Faly, faly, faly,
He! faly ny fonay,
Vory maro toy izao.

2. Mba atrehonao izahay,
Fa mitokana eto ‘zao
Ny trano ho Anao:
He faly ny fonay,
Faly, faly, faly,
He! faly ny fonay,
Vory maro toy izao.

3. Eto hitorianay
An’i Jeso Tomponay,
Mpamonjy lehibe:
He faly ny fonay,
Faly, faly, faly,
He! faly ny fonay,
Vory maro toy izao.

4. Eto hanomezanao
Tsara ny Fanahinao
Mba hanadio ny fo:
He faly ny fonay,
Faly, faly, faly,
He! faly ny fonay,
Vory maro toy izao.

5. Eto no hanananao
Laza saotra ho Anao;
Ny maro mba vonjeo:
He faly ny fonay,
Faly, faly, faly,
He! faly ny fonay,
Vory maro toy izao.

6. Aoka re ny tranonay,
Trano langonanay,
Mba ho templinao:
He faly ny fonay,
Faly, faly, faly,
He! faly ny fonay,
Vory maro toy izao.

324 – Ry Andriananaharinay

1. Ry Andriananaharinay,
Isaoranay ny Anaranao
Nambininao ny tranonay
Ka vita tsara ho Anao:
:,: Fenoy ny hamasinanao
Ny tranonay ho tranonao :,:

2. Ry Jeso! avy izahay
Hitokana ny tranonao,
Ny trano ‘zay naorinay
Ho voninahitrao anie:
:,: Fenoy ny hamasinanao
Ny tranonay ho tranonao :,:

3. Avia, Fanahy Masina ô!
Hitoetra eto aminay;
Ny aizinay mba hazavao,
Hanananay fo be fitia:
:,: Fenoy ny hamasinanao
Ny tranonay ho tranonao :,:

4. Mba raisonao ny deranay
‘Zay enti-mankalaza Anao;
Ny trano itokananay
Ekeo tokoa ho tranonao;
:,: Fenoy ny hamasinanao
Ny tranonay ho tranonao :,:

322 – Indro, Tompo, misy trano

1. Indro, Tompo, misy trano
Zay namboarinay ho Anao,
Angatahanay tsodrano,
Itokananay ho Anao.
Tompo ô, mba hamasino
Ho fihaonana aminao,
Ho tempoly tian’ny mino,
Fivavahana aminao.

2. Diovy Tompo, mba ho trano
Zay hajaina ho Anao,
Ka omeo sy itokano
Mba ho fiderana Anao
Tompo Masina ô, idiro
Mba ho mendrika Anao
Ka aoka Hianao ho jiro
Zay hamirapiratra ao.

3. Mba tahio ry Ray Mpitahy,
Ho tempoly masinao,
Ho Betelan’ny fanahy
Vavahady ho amiano
Itoero mba ho kianja
Mahamanina ny fo,
Mba ho trano mendri-kaja,
Mampivavaka ny fo.

4. Mandrosoa ka midira
Ho Mpanjaka tokana ao
Ka ny vavaka sy hira
Mba tahio ho sitrakao.
Nefa tsy ny trano ihany
No atolotray, ry Ray,
Indro koa mba itokany
Ho Anao ny tenanay.

321 – Ry Jesosy Tomponay

1. Ry Jesosy Tomponay
Ravoravo izahay;
Tonga izahay izao
Mba hihaona aminao:
Indro misy tranonao
Hitokananay izay.

2. Ka mangataka aminao
Izahay, ry Tompo ô!
Aoka mba horaisinao
Izay nataonay ho Anao,
Trano-fiangonana,
Trano fivavahana.

3. Aoka mba ho fantatray
Eto ny alehanay,
Fa vahiny izahay,
Ka ny tanindrazanay
Dia any aminao,
Koa mba tarihonao.

4. Aoka ny Anaranao
Mba hohamasininao
Aoka ny Fanahinao.
Mba ho tonga hanavao
Ny mpanota marobe,
Dia ho voavonjy re!

5. Ka ny fiadananao
Ampombay ny olonao,
Hampikambana ny fo,
Ka ho toy ny iray tamp-po,
Mba hifankatiavanay
Izao sy ho rahatrizay.

330 – Sambatra ny mankato

1. Sambatra ny mankato
Izay lazain’ny Tompon’aina,
Sy manaiky eram-po
Fa hanolotra sy saina,
Ka mitandrina ny didy
Toy ny zava-tsarobidy.

2. Sambatra izay mandà
Raha taomina hanota,
Ka dia halatsa-dra
Tsy mba mety resin’ota,
Tsy ekeny ny mpanimba,
Na ireo mpanazimba.

3. Sambatra ny olona
Izay misaina ao am-pony
Andro aman’alina
Ny lazainao, ry Mpamonjy;
Fa ataonao toy ny hazo
Maitso tsara, tsy malazo.

329 – Saotra, dera no homena

1. Saotra, dera no homena
Ho Anao Mpanavotray,
Ianao nanetry tena
Mba hanandratra anay !
Mba tariho, Tompo ô,
Ny fanahy sy ny fo ;
Tianay ny hiara-dia
Aminao ka tsy hania !

2. Raha ory sy mijaly
Eto aza izahay,
Tsy ho kivy fa hifaly
Amin’ny anjaranay,

Ianao ry Tomponay
No mba iankinanay,
Ka inoanay homena
Ho anay ny famonjena !

328 – Mba tahio Jeso ô!

1. Mba tahio Jeso ô!
Hira, hataka sy teny;
Mba tarihonao ny fo
Hanarahanay ireny;
Hianao no Tompon’aina,
Sady mendrika hoderaina.

2. Izahay mpanomponao
Hody ao an-tokantrano,
Faly mAnao,
Ka vimbino sy tantano;
Aza avela ho irery
Izahay, fandrao ho very.

3. Saotra no atolotray,
Raha mbola aty an-tany;
Ao an-danitra indray
Dia dera tsy ho lany
Nohatao sy hohiraina
Ho Anao, ry Tompon’aina.

327 – Isaoranay Anao

1. Isaoranay Anao
Ry Tomponay Tsitoha,
Ny nanomezanao
Mpiasa mahasoa.
Ka nony vao nandre
Lay antso taminao
Dia roso ka nandeha
Nanao ny asanao.

2. Natokany ho Anao
Ny taona maro be;
Ilay fitiavanao,
Nataony rehareha.
Na nisy ny manjo,
Tsy kivy re satria
Hianao ilay ao am-po
Nanao hoe: “Matokia”

3. Izay nataony anie
Hambininao tokoa,
Hitombo be dia be
Hitera-boka-tsoa.
Hianao ‘Lay Tompo tia
No angatahanay;
Tongava, manampia
‘Zay vitany ho anay.

4. Ka mba tsinjovinao,
Sikino hery indray
Ity mpanomponao,
Anio sy rahatrizay.
‘Lay teny taminao
Ho aminy anie:
Mpanompo sitrakao
Satria nahefa be.

326 – Atreho ny mpanomponao

1. Atreho ny mpanomponao
Izay mivory etoizao,
Ka efa nametrahanao
Adidy Masina hatao.

2. Hianao ‘zay Tompon’ezaka
Nifidy anay tsy mendrika,
Ka efa nampirisika
Handroso tsy hiherika.

3. ‘Ndrisy mpanompo tsy manao
‘Zahay izay nofinidinao,
Mpiasa tsy mba mahasoa,
Tompo ô! Mifona aminao.

4. Na dia kely aza izao
No azonay atolotra,
Aoka re mba ho sitrakao
Haroso ho fanatitra.

5. Dia saotra no omena Anao
Ka raiso re, ry Tomponay,
Ny fonay koa onenonao
Sy anjakao mandrakizay.