131 – Tonga ny andro malaza

1. Tonga ny andro malaza, izay mahafaly.
Indro, nandresy jesosy ilay vao nijaly;
Velona indray Izy, natsangan’ny Ray,
Aoka isika hifaly!

2. Efa nahery Jesosy, Ka resy Satana;
Menatra mafy ireo fahavalo nitana
Ka mba zahao: rava ny fasana izao,
Raya, fa tsy nahatàna!

3. Helo sy fahafatesana, resy tokoa,
Ary ny tambin’ota dia efa naloa;
Jeso, Izay maty ka velona indray,
Tompon’aina tokoa!

4. Mba mihobia, ry olona mino rehetra;
An’i jesosy ny hery izay tsy voafetra;
Izy nanao lalana tsara vaovao;
Resy ny ratsy rehetra.

5. Faly isika fa manana fanatenana,
Mbola hiantso Jesosy hoe: “Mitsangànal”
Amin’izay, velona mandrakizay,
Ny nodimandry tra-bonjy.

130 – Hobio, ry olombelona!

1. Hobio, ry olombelona!
Jesosy dia velona,
Ny fasana dia rava;
Misokatra ny lanitra,
Ny aizina sy tahotra,
Dia resin’ny mazava,
Jeso Kristy
No deraina sy hajaina.
Fa Mpamonjy,
Tompon’aina mahavonjy.

2. He! Misy làlana indray
Ho ao an-danitra, izay
Miandry ao, ambony;
Fa vitan’ny Mpanavotra
Ny vonjy mahasambatra,
Ka sitraky ny fony
Handray izay
Mitomany, mba ho any
Amin-dRainy;
Fa izany dia hainy.

129 – Any naraina

1. Any naraina
:,: Ilay Avotr’aina. :,:
Natsangan-dRay.
Resy ny ota,
:,: ka ny mpanota, :,:
Mihoby indray.
Any naraina…

2. Hira hiraina
:,: Ny Tompon’aina :,:
Isaoranay;
Ory ny fony
:,: mba hampitony:,:
Ny sentonay.
Hira hiraina…

3. Faly ny very,
:,: tsy manan-kery :,:
Ny helokay;
Jesosy Tompo
:,: dia mampanompo :,:
Ny rafinay.
Faly ny very…

4. Hisy maraina
:,: ny Tompon’aina :,:
Ho avy indray;
Izy hizara
:,: ny lova tsara :,:
Homena anay.
Hisy maraina…

128 – Efa velona ny Tompo

1. Efa velona ny Tompo
Fa nitsangana tokoa;
Resiny ny fahavalo,
‘Lay mpihaza aina soa;
:,: Velona ny Tomponao,
Resiny ny rafinao. :,:

2. Matokia, ry mpanota,
An’i jeso Avotrao,
Fa ny ota nahadiso
Afaka tokoa izao;
:,: Velona ny Tomponao,
Afany ny helokao. :,:

3. Eny, fa nitsangana ela
Jeso Kristy Tomponao,
Ka namoha vavahady
Any mba hidiranao;
:,: Velona ny Tomponao,
Ka efa nialoha anao. :,:

127 – Tahaka ny masoandro miseho

1. Tahaka ny masoandro miseho,
Sady mamiratra tsara izao;
Toy ny heriny izay mahaleo,
Na dia takon’ny rahona tao.
Tahaka izany Jesosy Mpamonjy
Izy nitsangana velona indray
Ry olombelona izay voavonjy,
Mba miderà Azy mandrakizay.

2. Saotra aman-dera sy laza sy hery
Aoka ho Azy hatramin’izao,
Izy nanafaka ny olom-bery,
Indro ny fasana vaky sy lao,
Izy nanafaka ny vavahady,
Aiza, ry fahafatesana ô!
Aiza ny herinao sahy miady
Amin’ny mino sy amin’ny to ?

3. Jesosy Mpamonjy ô! Mba hasoavy
Ka mba arovy ny mino Anao,
Ka ny fanahinao aoka ho avy
Mba hanazava ny fonay izao;
Ary tantano izahay tsy hania,
Fa Hianao no mpiaro anay!
0! ry Mpamonjy anay, mba avia,
Ka mba vonjeo, fa miandry izahay.

4.Jeso, izahay te-hisaotra tokoa
Noho ny soa nomenao anay:
Teraka teto nitondra soa,
Dia ny fiainana mandrakizay.
Saotra omenay anao Izay nijaly,
Nefa natsangan’ny Rainao indray,
Rahatrizay izahay dia hifaly
Any an-danitra mandrakizay!

126 – Endrey izato fahasambarana

1. Endrey izato fahasambarana:
Jesosy dia velona indray
Ny foko mandre fitsaharana,
Noho izay natsangan’ny Ray
Tsy any am-pasana intsony,
Fa hitako velona koa;
:,: Ilay Tompon’ny hery ambony,
Mamiratra sy mananjo. :,:

2. He, velona Izy! Hafarany
Izaho izao hampandre
Ireo izay tia ny Anarany
Ny fampiononana be.
Anjely no mendri-kilaza;
Izaho, mpanompo tsy soa,
:,: Nirahin’ny Tompo malaza,
Ka ravo sy tretrika koa! :,:

3. Endrey izato fahasambarana!
Fa velona mandrakizay
Ny Tompo izay nifankazarana,
Ka faly ny foko indray!
Ny fasana izay nampisaona
No fampiononana koa,
:,: Fa tao izahay tafahaona
Ka ravo dia ravo ny fo! :,:

125 – Indro, Jeso velona

1. Indro, Jeso velona,
Afaka ny olom-bery,
Rava re ny fasana,
Dia nivoaka ilay Mahery;
Ka ny horohoron-tany
Dia nahatò izany.

2. Resinao ny rafinay,
Ry Jesosy manan-kery,
Ka mpandresy izahay,
Voavonjinao ny very,
Matinao ny helok’ota,
Velona izahay mpanota.

123 – Velona Jesosy

1. Velona Jesosy,
Nitsangana tokoa;
Ny kristiana marobe
mihoby sy mihira hoe:
Dera ho Anao, ry Mpandresy!

2. Velona Jesosy,
Ny helo dia resy,
Tanteraka ny avotra,
Ka afaka ny heloka:
Dera ho Anao, ry Mpandresy!

3. Velona Jesosy,
Ka velona isika,
Hiara-monina aminy,
Hohazavain’ny tavany:
Dera ho Anao, ry Mpandresy!

122 – Hitako izao, sakaiza

1. Hitako izao, sakaiza
Ny fahasambarana,
Ka ny foko, faly, ravo,
Manam-piadanana
Teo am-pototry ny hazo
Nijalian’ny Tompoko,
Teo aho no nahazo
Famelana heloka.
———————
Mon ami, j’ai maintenant trouvé le bonheur
Mon cœur est dans la joie,
Je suis dans l’allégresse,
J’ai trouvé la paix
Au pied de la croix,
Là où le Seigneur a souffert,
C’est là que j’ai reçu le pardon de mes péchés.

2. He! Ny indrafo niriko
Efa azoko tokoa,
Ka jesosy no fidiko,
Fa Izy fototry ny soa,
He! Ny rany sarobidy
Nanadio ny otako:
Izaho efa voavidy,
Lanitra no lovako.
———————
Cette miséricorde que je désirais tant
je l’ai vraiment reçue
C’est Jésus que j’ai choisi
C’est de Lui qu’est le bien
Son sang précieux
a lavé tous mes péchés :
Il m’a racheté,
Je reçois le ciel en héritage.

3. Tena soa mahagaga
Izao nomenao ahy izao,
Fa izaho izay mpanota
Dia nohavaninao;
Ka izaho dia hidera
Izato fitiavanao,
Ary koa hanambara,
Jeso ô! Ny herinao.
———————
Ce que tu m’as donné
est vraiment merveilleux
Tu as choisi d’entrer en relation avec
Moi qui étais pécheur.
Alors je Te louerai pour cet amour
Et je raconterai,
Jésus, Ta Puissance.

4.Ry Mpamonjy ô! Mba raiso
Izao fisaorako izao;
Ka izay rehetra ahy
Dia atolotro Anao,
Raha tonga re ny fetra
Hialako sasatra,
Ento aho hitoetra
Eo anilanao ary.
———————
Ô Toi mon Sauveur !
Reçois ma reconnaissance :
Tout ce qui est mien,
Je Te le donne.
Au terme de ma vie
Pour entrer dans le repos
Prends-moi pour
Que je demeure auprès de toi

Translation by Hotcat Team