599 – O, Ry Jesosy mifaly ny foko

1. O, Ry Jesosy mifaly ny foko,
Raha tsy lavitra Anao,
Ka mba mangataka indrindra re aho.
Ary mifona aminao;
Tano ny zanakao mba tsy ho very,
Tano akaiky Anao !
Zaza adala ka mety hiery,
Raha dia lavitra Anao.

2. Aza manary izay mitalaho,
Fa mba vonjeo anie;
Tena mahantra sy ory re aho.
Diso sy meloka be;
Nefa maniry hiova ho tsara,
Ka ta-hanoa Anao,
Ary ny zavatra izay voarara,
Tsy mba hataoko izao.

3. Raiso, ry Tompoko, ny fikasako,
Raiso ny foko anio !
Raha ny marina no ialako,
Dia ahitsio sy ampio;
Fa Hianao, ry Mpamonjy mahery,
No tsy mba mety mandao,
Ary izaho dia tsy mba irery,
Fa tsy ho lavitra Anao.

598 – Omeo mba handramako

1. Omeo mba handramako
Ny fitiavanao,
Hahaizako, ry Jeso ô,
:,: Hiavana aminao :,:

2. Iriko re ny tavano,
Ry Ilay malalako,
Fa tiako ny hahita Anao,
:, Izay Sakaizako :,:

3. Raha ao ny ali-maizim-be,
Izay handehanako,
Ho eo an-tananao anie
:,: No hahafatesako :,:

4. Ka tsy mba hatahorako
Ny aizim-pasana,
Hatsangano ny tenako
:,: Ho tena sitrana :,:

595 – Ry Raiko ô ! Mba raiso ny tanako

1. Ry Raiko ô ! Mba raiso ny tanako.
Tantano mba handroso ny diako,
Hazony tsy hania ny zanakao,
Ry Raiko ô, avia, tarihonao.

2. Ny foko ta-hanoa ny didinao,
Kanefa mora voan’ ny ratsy izao,
Ka dia mba fenoy ny herinao.
Ry Raiko ô, henoy ny zanakao.

3. Rehefa tsy mahita ny làlana
Ka toa tsy ho tafita ny lalina,
Fa ketraka ny aiko, dia raisonao,
Trotroy aho, Raiko, an-tratanao.