TS 5 – Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko

(Salamo 103)
1. Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko;
Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny Anarany masina
Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko;
Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra

2. Izay mamela ny helokao rehetra,
Izay manasitrana ny aretinao rehetra,
Izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka,
Izay manarona famindram-po sy fiantrana anao,

3. Izay mahavoky soa ny vavanao;
Ny fahatanoranao mody indray toy ny an’ny voromahery
Jehovah manao fahamarinana
Sy fitsarana amin’izay rehetra ampahorina.

4. Efa nampahafantatra an’i Mosesy ny lalan-kalehany Izy;
Ny Zanak’Isiraely nampahafantariny ny asany.
Mamindra fo sy miantra Jehovah,
Mahari-po sady be famindram-po.

5. Tsy mandaha-teny mandrakariva Izy,
Na mitahiry fahatezerana mandrakizay.
Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika Izy,
Na mamaly antsika araka ny helotsika.

6. Fa tahaka ny hahavon’ny lanitra ambonin’ny tany
No haben’ny famindram-pony amin’izay matahotra Azy.
Tahaka ny halavitry ny atsinanana amin’ny andrefana
No halavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika.

7. Tahaka ny fiantràn’ny ray ny zanany
No fiantran’i Jehovah izay matahotra Azy;
Fa Izy mahalala ny toetsika
Ka mahatsiaro fa vovoka isika.

8. Tahaka ny ahitra ny andron’ny zanak’olombelona;
Tahaka ny vonin-javatra any an-tsaha ny famoniny,
Satria tsofin’ny rivotra izy ka lasa,
Ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany.

9. Fa ny famindram-pon’i Jehovah dia hatramin’ny taloha indrindra
Ka ho mandrakizay amin’izay matahotra Azy
Ary ny fahamarinany mihatra amin’ny taranaka.
Dia amin’izay mitandrina ny fanekeny Sy mahatsiaro hankatò ny didiny.

10. Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra;
Ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao.
Misaora an’i Jehovah, ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra
Sady mankatò ny didiny Ary mihaino ny feon’ny teniny.

11. Misaora an’i Jehovah, ny miaramilany rehetra,
Dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony.
Misaora an’i Jehovah, ny asany rehetra eran’ny fanjakany;
Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko.

Hisaorana anie ny Ray sy ny Zanaka,
Ary ny Fanahy Masina;
Eny, hisaorana sy hankalazaina anie
Andriamanitra mandraki-zay. Amen.

785 – Izahay ankizy te-hidera Anao

1. Izahay ankizy
Te-hidera Anao,
Ry Jeso Mpamonjy!
Ka henoy izao.

2. Zanaky ny Avo,
Jeso Tomponay,
Faly sady ravo
Raha hatoninay.

3. Te-hifalifaly
Izahay izao;
Hira mifamaly,
Tianay hatao.

4. Te-hiravoravo
Miaraka aminao
Nefa mavomavo
Ka antsoy izao.

5.Te-hisoka-bava
Hankalaza Anao;
Hira lalandava
Satrinay hatao.

6.Sambatra ny zaza!
Izay t rot ro i nao;
Na kamboty aza,
Tonga zanakao.

784 – Jeso be fitia!

1. Jeso be fitia!
Zaza izahay,
Avy mitaraina
Mihainoa anay.

2. Bodo sy adala,
Indreo ny zanakao-,
jeso ô, malala!
Aza lavinao.

3. Mpiandry ondry mora!
Mba tarihonao;
Tano tsy hania
Ny ondrikelinao.

4.Aza avela hitady
Laza aman-jo!
Fa Hianao irery
No mahafa-po.

5.Tianao ny zaza,
jeso! fantatray,
Ka manolo-tena
Ho Anao izahay.

6.jeso be fitia
Zaza izahay,
Avy mba hidera;
Mihainoa anay.

783 – He maharavoravo!

1. He maharavoravo!
Miantso zaza e
Ny Andriamanitra avo,
Mpanjaka lehibe:

Fiv : Ka andeha hanatona Azy,
Fa hot’ ny Tomponao:
“Mba avelao ny zaza
Hanatona Ahy izao”.

2.lsika mbola zaza,
Kanefa tian’ny Ray,
Na dia tsy hendry aza,
Na dia tsy mba mahay?
Ka andeha, sns…

3.Ny tahotra esory,
Ny henatra ario,
Tsy laviny akory,
Ka manatàna anio:
Ka andeha, sns…

4. Manetry tena Izy
Ka saotra no atao;
Isika mbola ankizy
Matoky Azy izao.
Ka andeha, sns…

5.He, maharavoravo!
He, mahafaly fo!
Fa zanaky ny Avo
Isika aty anio:
Ka andeha, sns…

782 – Lazao, lazao, rankizy

1. “Lazao, lazao, rankizy!
Izay nandaozan’i jeso
Ny fanjakany mba honina tety”.
“Ry mpampianatray ô!
Hamonjy sy handio
Antsika olom-bery
No nihaviany”.

Fiv : Mifalia izao,:,:
Misy avotra sy vonjy
Ho antsika aty

2. “Rankizy ô, rankizy!
Mpitrosa hianao,
Ka inona no omenao
Hanefa trosanao?”
“Ry mpampianatray ô!
Ny saina amam-po
Homenay mba ho Azy
Raha velona izahay”.
Mifalia izao, sns…

3. “Rankizy ô, rankizy!
Hamonjy sy handray
Anao ve Jeso Tompo
Raha mino hianao?”
“Ry mpampianatray ô!
Matoky izahay
Fa efa maty Izy
Ho avotray to ko a
Mifalia izao, sns…

4. “Rankizy ô, angataho
Ny indrafony izao.
Ry Jeso ô, Mpamonjy!
Mba iantrao izahay
Ry Tompo ô! Ry Tompo!
Henoy, henoy izahay,
Na kely na vaventy,
Izay mitaraina izao:”
Mifalia izao, sns…

781 – Mijere ry ray sy reny!

1. Mijere ry ray sy reny!
Ireto sombin’ainareo Aoka tsy hirenireny,
Tano toy ny ainareo. Aza avela ho adala,
Ray sy reny ô! jereo; Aza mahafoy malala,
Fa tezao ho anareo.

Fiv : Indro ô! Indro ô!
Indro ny zanakareo, jereo, jeso ô!Jeso ô!
Indro ny zanakay mba vonjeo

2. Ray sy reny! Mananàra,
Aza mampanaram-po; Manomeza teny tsara,
Fa ny zaza hankatà:
Aza avela mba hanompa,
Aoka hotezainareo; Mampahory raha manota,
Aoka tsy hafoinareo.
Indro ô! sns…

TS 4 – Mihobia ho an’i Jehovah

Salamo 100
1. Mihobia ho an’i Jehovah,
Ry tany rehetra.
Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana,
Mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana.

2. Aoka ho fantatrareo
Fa Jehovah no Andriamanitra,
Izy no nanan antsika, ary Azy isika,
Dia olony sy ondry fiandriny

3. Midira eo amin’ny vavahadiny amin’ny fisaorana.
Ary eo an-kianjany amin’ny fiderana,
Misaora Azy
Mankalazà ny anarany.

4. Fatsara jehovah;
Mandrakizay’ny famindram
Ary ny mihatra amin’ny taranaka farama- i ndi mby
Ny fahamarina-ny.

Hisaorana anie ny Ray sy ny Zanaka,
Ary ny Fanahy Masina;
Eny, hisaorana sy hankalazaina anie
Andriamanitra mandraki-zay. Amen.

TS 3 – Andriamanitra anie hamindra fo aminay

Salamo 67
1. Andriamanitra anie hamindra fo aminay sy hitahy anay.
Hampamirapiratra ny tavany aminay, anie Izy.

2. Mba ho fantatra ety ambonin’ny tany ny làlanao.
Sy ny famonjenao ny amin’ny jentilisa rehetra.

3. Hidera Anao ny firenena, Andriamanitra ô;
Eny, hidera Anao ny firenena rehetra.

4. Hifaly sy hihoby ny firenen-tsamy hafa, satria mitsara marina ny firenenai Hianao;
Ny firenen-tsamy hafa ambonin’ny tany dia entinao.

5. Hidera Anao nyfirenena, Andriamanitra ô;
Eny, hidera Anao ny firenena rehetra.

6. Ny tany efa nahavokatra;
Mitahy antsika Andriamanitra, dia Andriamanitsika

7. Mitahy antsika Andriamanitra;
Ary hatahotra Azy’ny vazan-tany rehetra.

Hisaorana anie ny Ray sy ny Zanaka,
Ary ny Fanahy Masina;
Eny, hisaorana sy hankalazaina anie
Andriamanitra mandraki-zay. Amen.

TS 2 – Jehovah no Mpiandry ahy

Salamo 23
1. Jehovah no Mpiandry ahy?
Tsy hana-java-mahory aho.

2. Mampandry ahy amin’ny ahi-maitso Izy;
Mitondra ahy eo amoron’ny rano fialan-tsasatra Izy

3. Mamelombelona ny fanahiko Izy;
Mitarika ahy amin’ny làlan’ny fahamarinana no ho ny anarany izy.

4. Eny, nadia mandeha mamaky Io hasaha aloky ny fahafatesana aza aho,
Dia tsy hataho-tra ny loza aho.

5. Fa Hianao no amiko,
Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy.

6. Mamelatra latabatra eo anoloako, eo i maso n’ny fahavaloko Hianao;
Manosotra diloilo ny lohako Hianao;

7. Ny kapoakako feno dia feno.
Eny, tokoa fahasoavana sy famindrampo
No hanaraka ahy amin’ny andro rehetra hiainako,
Dia hitoetra ao an-tranon’i Jehovah androlava aho.

Hisaorana anie ny Ray sy ny Zanaka,
Ary ny Fanahy Masina;
Eny, hisaorana sy hankalazaina anie
Andriamanitra mandraki-zay. Amen.

TS 1 – Jehovah ô, iza no hitoetra ao amin’ny taberna-kelinao

(Salamo 15)
1. Jehovah ô, iza no hitoetra ao amin’ny taberna-kelinao?
Iza no honina an-tendrombohitrao masina?
Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao ‘zay mahitsy
Sady misaintsaina ny marina ny fony

2. Tsy manendrikendrika amin’ny lelany,
Sady tsy manisy ratsy ny sakaizany,
Ary tsy manao izay hahafa-baraka ny namany,
Tsy manaja ny ratsy fanahy.

3. Fa manome voninahitra ny matahotra an’i Jehovah,
Tsy mivadika amin’ny fianianany, na dia maningotra ny tenany aza.
Sady tsy mampihana ny volany, na mandray kolikoly hana-meloka ny marina,
Izay mitandrina izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay.

4. Hisaorana anie ny Ray sy ny Zanaka,
Ary ny Fanahy Masina;
Eny, hisaorana sy hankalazaina anie
Andriamanitra mandrakizay. Amen.