189 – Ô, ry Fanahy Masina ô

1. Ô, ry Fanahy Masina ô
Mba midira ao anaty fo!
Taomy ny mania
Hody avokoa;
Eny, mitahia,
Manomeza soa
Miantrà ry Tompo ô!

2. Ô, ry Mazava lehibe,
Hazavao ny teny izay ho re!
Asehoy Jesosy,
Ambarao ny vonjy;
lasao ny Nosy
Mba ho voavonjy,
Miantrà ry Tompo ô!

3. Ry Afom-pitiavana ô,
Mba levoninao ny lolom-po!
Ampiraiso dia
Ireto ondry vitsy
Mba hifankatia
Ho iray mihitsy Miantrà, ry Tompo ô!

4. Ry Mpampifaly tsara ô,
Mba omeo toky re ny fo!
Mba hanantenanay
Fa ho voavonjy,
Ary handrenesanay
Noho ny Mpamonjy,
Miantrà, ry Tompo ô!

190 – Ry Fanahy Mpanazava

1. Ry Fanahy Mpanazava
Miandrandra Anao zahay;
Aza ela, fa tongava,
Taomy ny fanahinay,
Mba ho fantatray mazava
Izay lazain’ny teninao:
Areheto lalandava
Ao am-po ny afonao.

2. Ry Jesosy! Mitenena
Araka ny fombanao,
Aminay izay manantena
Mba handre ny feonao;
Fo marary sy manahy
Mba tsaboy sy iantrao,
Ny te-hino, fa tsy sahy,
Anehoy ny holatrao.

3. Rainay, Mpanome ny soa,
Mba henoy ny hatakay,
Ka ny tananao tsitoha
larovinao anay;
Ny tanora mba tahio,
Ny vaventy hafanao,
Mba ho hitanay anio
Fa aty ny tenanao.

191 – Ny Teny sy Fanahinao

1. Ny Teny sy Fanahinao,
Ry Ray, mba avelao
Handroso tsara, hanavao
Izao tontolo izao,
Mitombo, mihabe
Ny ratsy izao, odre!
Fa vitsy ny mpanomponao
Izay ifalianao.

2. Vonjeo, ry Jesosy ô!
Ny fiangonanao,
Fa misy marobe izao
Izay mody olonao.
Anefa tsy manao
Izay tena sitrakao.
O, ry Mpanjaka lehibe!
Mba mamonje anie.

3. Fanahy ô! Mba raisonao
Izao vavakay izao;
Ny fonay mba havaozinao,
Ny maso hazavao,
Hahafantaranay
Izay alehanay,
Mba hamoazanay
Izao voa tianao.

192 – Andriananahary, aba Ray

1. Andriananahary, aba Ray
Izay, ianteheranay,
Mba raiso re ny vavakay.
Esory sy vonoy ny helokay,
Vonjeo, re, izahay!

2. Ry Jeso Zanak’Andriamanitra,
Mpitarika ho an-danitra
Mpanolo-tsaina marina,
Mpamonjy tia ka nolavina,
Vonjeo, re, izahay!

3. Ry Mpampionona mandrakizay,
Ampiomano izahay
Handray ny famindramponao,
‘Ndrao very amin’ny otanay izahay.
Vonjeo, re, izahay!

188 – Ry Fanahin’aina

1. Ry Fanahin’aina,
mpanazava saina,
Mpampionompo,
O, mba akekezo
Ireto miambezo
Hamindranao fo!
Hazavao
Ny olonao,
Mba handraisanao tokoa
Fanomezantsoa.

2. Mba ampivavaho,
Hafanao re aho
Hankalaza Anao!
Hataka sy sento
Asandratro, ento,
Ka valionao!
Anehoy
Sy ampinoy
Ny famindrampo mamonjy
Izay te-ho tra-bonjy!

3. Ô mba amosahy
Fahazavam-panahy
Ny fisainanay,
Ka ny fo tarafo,
Andreheto afo
Ny fanahinay,
Ka ombay
Re izahay,
Raha antsoinao hanambara
Ny Filazantsara!

4. Ô ry Andon’aina!
Tany karankaina
Mba vontosinao!
Dia ho vanom-boa,
Hahavoka-tsoa
Re ny volinao!
Indrafo
Sy teny to
No harena antenaina
Hanavao ny aina.

5. Ô mba areheto
Sy ampahareto
Ny finoanay!
Izahay afaho,
Ampahatanjaho
Ny fanahinay!
Tompo ô!
Miraiki-po
Aminao ny olom-bery,
Tonga manan-kery.

6. Raha mitoloko,
Tano re ny foko
Tsy handao Anao,
ka tsilovy dia,
Tsy haniasia,
Hahatody ao
Aminao
Ny zanakao,
Ao ny lova andrandraina
Fahasambaran’aina.

187 – Ny lanitra sokafinao

1. Ny lanitra sokafinao,
Midina ry Mahery
Ampisehoy ny sandrinao,
Ry Tompo manan-kery,
He manakora izao
Ny fahavalonao,
Ka maro no mandà
Ny afo masina
Narehitrao, ry Jeso.

2. O, ry Mpitia olona,
Mpanjaka voahombo!
Ny teninao dia velona,
Mahery sy mitombo;
Ampahafantaronao
Izao tontolo izao,
Fa tsy mba foana
Ny ranao masina
Nalatsakao fahiny.

3. Mba ampiraiso hina re
Ny olom-boafidy,
Ka akambano mafy e,
Fa lova sarobidy,
Ny fitiavana
Madio sy marina
No aoka hanavao
Ny fiangonanao
Handraisanao ny dera.

4. Ny Nosinay, ny tranonay,
Ny vava aman-tsainay,
Dia mba samy havaozinao,
Ry fototry ny ainay!
Ampiononinao
Ny manina Anao!
Avia, ka mamonje,
Avia, mampandrese
Ny olonao mahantra!

186 – Fanahy, Mpanavao anay

1. Fanahy, Mpanavao anay,
Simban’ny ota izahay,
Ka amboarinao indray,
Havaozy ny fanahinay.

2. Avia, ry Afo masina,
Ny ratsy aoka ho levona;
Ry loharano velona,
Tondrahonao ny efitra.

3. Ny lohataonanao anie
Mba hampaniry soa be
Sy hampamony ho Anao
Izao tany karankaina izao.

4. Ny efitra sy tany lao,
Hi ho by sy hidera Anao,
Fa olom-potsy no ho ao;
Mpanompo teo fa afakao.

5. Ry lohataona maminay!
Midina faingana aminay,
Fanahy, Mpanavao anay,
Niandry ela izahay!

193 – Tahio, re, ny teninao

1. Tahio, re, ny teninao,
Ankalazao ny Zanakao,
Izay nasandratrao, ry Ray,
Ho kiady sy ho aronay.

2. Ry Jeso ô! Mpanjakanay,
Ampandreseo izahay;
Ho menatra ny rafinao,
Raha hitany ny herinao.

3. Ry Mpampionona anay,
Ampikambano ho iray
Ny sampam-piangonana,
Hiray am-pitiavana.

194 – Andriananahary ô

1. Andriananahary ô,
Endrey ny voninahitrao!
Ny tany sy ny lanitra
Mamelatra ny lazanao.
Ny asanao rehetra e!
Ny famonjena lehibe,
Mitari-dalana anay,
Hidera ny Anaranao.

2. Ry Zanak’ondry Masina,
Jesosy izay isaoranay!
He, Hianao niantra anay,
Ka nentinao ny otanay.
Ny menarana resinao,
Ny fasana vinakinao,
Ka Hianao nanokatra
Ny lanitra hidiranay.

3. Ô, ry Fanahy Masina,
Izay mitarika anay
Hanetry tena sy hanaiky
Fa mpanota izahay,
Mitaona sy mananatra anay
Handray ny avotra,
Ka manamasina anay,
Mba raiso ny fisaoranay.

4. Ny voavonjy mbamin’ny
Anjely mankasitraka,
Ny tany sy ny lanitra
Mikambana hanandratra
Anao, ry Ray sy Zanaka,
Anao, Fanahy Masina,
Izay maneho famonjena
Feno fitiavana.

195 – Andriamanitra Ray

1. Andriamanitra Ray
loharanon’ny aina,
Masina, masina, re,
Hianao ka deraina,
Fa manome fahasoavana be,
Soa tsy tratry ny saina.

2. Ô, ry Jesosy Mpamonjy,
Mpanjaka mahery,
Tonga taty mba hampody
ny zanaka very,
Raiso izao ny fiderana Anao,
Saotra aman-daza sy hery.

3. Ry Mpampionona ô,
Mpanazava ny sainay,
Mba ampinoy izahay,
ka havaozy ny ainay.
Mba hazavao ny manantena
Anao;
Raiso ny hira hirainay!