40 – Tonga ny fahazavan’i Ziona

1. Tonga ny fahazavan’i Ziona
Ravo ny tany
‘Zay maizina teo
Tapitra koa ny fidradradradrana
Ary ny tany miadana izao.

2. Tonga ny fahazavan’i Ziona
Efa nandrasana izay ela izay,
Izao dia tapitra ny fanompoana,
Ka ampodina ny babo indray.

3. He, misy rano izay miboiboika
Any an-efitra maina sy lao,
Feno ny hobiny ny lohasaha,
Manakoako ny hira vaovao.

4. Indro ny tany sy nosy rehetra
Dia mankalaza ny Tompo izao,
Ny fanjakany dia tsy manam-petra
Miravoravo ny tany vaovao.

39 – Faingàna, ry Mpanjaka!

1. Faingàna, ry Mpanjaka!
Handray ny lovanao;
Faingàna re mba haka
Ny tany ho Anao;
Avia hampifaly
Ny malahelo fo;
Afaho ny mijaly
Sy azon’ny manjo.

2. Avia, fa misento
Aty ny olonao;
Ny fanjakana ento,
Fa Tompo Hianao.
Tsy hisy hitomany
Eo anatrehanao.
Hiadana ny tany
Izay alehanao.

3. Ny tendrombohitra avo
Ny lohasaha koa
Ho tonga ravoravo
Sy tretrika avokoa;
Ny be tsy haka an-kery
Ny kely afa-po
Tsy hisy izay ho very,
Tsy hisy izay hanjo.

4. Mpanjaka sy Mpiaro
Mahery Hianao
Ny firenena maro
Hitoky Aminao
Ho avy lalandava
Izao rehetra izao
Hitondra harem-bevava
Ho eo an-tongotrao.

5. Faingàna, ry Mpamonjy,
Ry Tompo be fitia,
Ny olonao tra-bonjy
Miantso hoe : Avia!
Anao ny fiderana
Anao ny laza be,
Anao ny fanjakana
Sy arahaba e !

37 – Mihainoa ry Ziona, ô!

1. Mihainoa ry Ziona, ô!
Avy ny Mpanjakanao!
Re hatrany lavitra,
Fa hobin’ny olona,
Mifalia hianao,
Indro Izy, ka tsenao!

2. Indro Ilay miakatra
Mila tsy ho fantatra
Ho Mpanjaka marina,
Fa mietry lalina;
Izy no Mpanjakanao,
Ry Ziona ka derao!

3. Mandrosoa, Tompo ô!
Mba hanjaka amiko;
Faly re ny olonao
Raha tonga Hianao
O, hosana, Tomponay!
Ry Ilay nandrasanay!

36 – Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao

1. Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao?
Mifamatra tamin’aina ny fitiavanao
Ny vahoaka sesehena
‘Zay nahazo famonjena
no hider’llay Mpamonjy soa.

Fiv : :,: Jeso no derao :,:
‘Zay nataony ambarao
Jeso no derao.

2. Fiadanana nafoin’i jeso Tomponay,
F’efa tonga ny fotoana,
Sitraky ny Ray
Olom-bery nozahany
Ny fatorany vahany
Hajambana koa nalany Tsy ho ao.
Jeso no derao, sns…

3. Hoderaina lalandava Ny Anaranao,
Fa ny aizina nisava
Eo imasonao;
Na tsy tian’ny sasany aza
Ny Anaranao malaza,
‘Zaho koa hankalaza Azy re
Jeso no derao, sns…

35 – Isaoranay, ry Ray

1. Isaoranay, ry Ray,
Ny fitiavanao;
Fa indro, azonay
:,: Ny taom-baovao :,:
Ry Tompo ô! Ambeno
‘Zao fifalionaizao
Ka aoka re ho feno
Ny hasoavanao.

2. Ny taona vao lasa
Nipaoka olon-tsoa
Ireny mba nikasa
:,: Mba ho tafita koa :,:
Ny fitondrana anefa
Afeninao, ry Ray!
Ka nony miantefa
Vao sina izahay.

3. Fanahy ô, avia
Hitari-dalana e!
Mandroso izao ny dia,
Hamaky rano be
Ny herinao tsy lefy
No tanjaky ny fo;
Ka ampy mba ho fefy,
Raha avy ny manjo.

4. ltoero, Jeso tia,
Ny sambonay re!
Na tony na maria,
:,: ‘Ty ranomasim-be :,:
Raha Hianao no hita
Tsy fefika izahay
Ambara-piampita
Ary an-tratran-dRay.

34 – Tompo ô, Tsitoha

1. Tompo ô, Tsitoha,
Zanaharinay
Asan-tananao re
‘Zao rehetra izao
Mahagaga indrindra
Ny fahaizanao
Entinao mitondra
sy miasa ao.

2. Hianao, Jehovah
Ao mandrakizay,
Na miovaova
‘zao rehetra izao,
Mahagaga indrindra
Ny fitiavanao
Tsy mba mety miova,
Na mandao anay.

3. Ray niandohana
Fony fahizay;
Mbola hiafarana
Koa rahotrizay.
Raiso moramora
Re ny zanakao,
Raha tonga ny ora
Hiantsoanao.

33 – Tompo ô, tsy takatray

1. Tompo ô, tsy takatray
Ny hasoan’ny antranao;
Zava-mahagaga anay
Ny fitiavanao.
He, mpanota izahay
Nefa hasoavinao;
Avotr’aina azonay;
Misaotra no atao.

2. Tompo ô, Mpanjakanay
Fatratra ny herinao
Ts’isy zavatra izay
Mahasakana Anao!
Nefa mora fo Hianao
Fa mandefitra aminay,
Koa dia misaotra Anao
Fa afaka izahay.

3. Tompo Andriamanitray,
Avy izahay izao
Raiso ny fiainanay;
Anao, ka anjakao.
Tompo ô, tsy takatray
Ny hasoan’ny antranao;
Zava-mahagaga anay
Ny fitiavanao.

32 – Misaotra Anao Izahay

1. Misaotra Anao Izahay,
Jehovah Tompo ô!
Fa efa naharay
Ny soa taminao.
Ka lalandava no
Hisaoranay Anao
Ho eo am-bavanay
Tokoa ny Teninao.

2. Fa reharehanay
Sy famonjena koa
Ny Tompo tia anay,
Tsy manam-paharoa.
Ny fandresena soa,
Ny fiononam-po
Dia avy taminao
Ka hery manavao.

3. Ny olo-mino Anao
Sy ireo mpanomponao
Na velona na maty,
Dia misaotra Anao.
Ka sambatra tokoa
Fa manana Anao
‘Zahay, ry reharehan’
Ny fanahy ô!

31 – Misaotra Anao, izahay ry Ray

1. Misaotra Anao, izahay ry Ray,
Fa sitrakao homena ho anay
Ny Zanakao Malalanao,
‘Lay Tokanao, no he natolotrao.
Atolotray ny saotranay,
O! raisonao anie Jehovah Ray.

2. Misaotra Anao, Jesosinay,
Ny fitiavanao tsarovanay:
Nalatsakao ny rànao soa
Hanavotra aina ny mpanota voa;
Atolotray ny saotranay,
Ka raisonao e, ry Jesosinay.

3. Misaotra Anao, Fanahy koa,
Mamelona sy monina ao am-po,
Havaozy ao anaty ao
Ho tonga lapanao madio sy vao.
Atolotray ny saotranay
Ka raiso, ry Fanahy tokinay.