167 – Midera ny Anaranao

1. Midera ny Anaranao
‘Zahay, ry Tompo ô,
Ka hira no ventesinay
Hoe : haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao !

2. He, voahombo Ianao
Nisolo heloka
Ka mendrika hanaovanay
Hoe : haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao !

3. Endrey ny fitiavanao
Endrey ny herinao !
Tra-pamonjena izahay
Ka haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao !

4. Raha tonga ao an-danitra
‘Zahay mpanomponao,
Hitohy re ny hiranay
Hoe : haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao !
—–
(Tiona 1 – J. Ellor)

(Tiona 2 – W. Shrubsole)

161 – Mivelatra eo imasiko

1. Mivelatra eo imasiko,
Ny fiandrianan-dehibe
Itoeran’ny Mpamonjiko,
Dia Jeso ‘Lay nandresy re!
Fa niakatr’Izy ka nandao
‘Ty tany fandalovana,
Mpanjaka ao an-dapany
Ka feno voninahitra.

2. Anjely no manotrona
Arahin’olo-masina:
Ireo dia mandohalika
Am-panajana fatratra.
Ny Tompo eo afovoany,
Mamiratra ny tavany,
Ka feno hasambarana
Izay mahazo taratra.

3. Kanefa tsy mipetraka
Ho endriky ny lanitra
‘Lay Zanak’Andriamanitra
Fa miasa tsy mijanona.
Renao va ny fifonany
Ho an’ny Fiangonany
‘Zay novidiny tamin-dRà,
Ka tiany hampakarina?

4. Ekeo, ry Fiangonana ô !
‘Lay hany Mpanalàlana,
‘Zay mandohaliko amin-dRay,
Ka mitomany ho anao!
Ry Tompo, aza sasatra,
Ifony lalandava e!
‘Zahay izay navotanao,
Fa te-hankao an-danitra.

162 – Amen, Jeso no Mpifehy

1. Amen, Jeso no Mpifehy,
Amen, ny Fanahiny.
Amen, Amen, re, ny teny
Mbamin’ny fandraisany,
Amen, ny batisany.
Amen, ny fiainany.

2. Amen, Jeso no Mpanjaka,
Amen, ny Anarany,
Amen, Jeso tonga maka
Ahy ho anjarany,
Amen, Amen ary to
Izy, Izay inoako.

3. Amen, ny fanantenana,
Zavatra maharitra;
Amen re, ny fifindrana
Raha mankao an-danitra!
Amen, ny fiadanana,
Amen, ny fiainana.

4. Aoka isika hihira Amen,
Amen ho mandrakizay!
Jeso, mba valio Amen,
Dia ho faly izahay;
Amen no ho hiranay
Raha mby Aminao izahay.

163 – He Jesosy Tokintsika

1. He, Jesosy tokintsika
Tompon’ny fiainana,
Tonga eto amintsika
Olon-kovangiana !
Izy no hitory teny
Soa, mahavelona !
Fa ny ainy no nomeny
Mba ho solovoina.

2. Andrandraonao ka andraso
Ny Mazava lehibe !
Dia Ilay tsy hita maso,
Mpanazava, Mpanome !
Fa ny ainao dia ho very
Raha tsy arahinao
Ilay Mpanjaka manan-kery,
Izay nanavotra anao !

3. Eto afovoantsika
Ilay Mazava tokana !
Sambatra izay mahita Azy
Fa ho velona !
Ry Jesosy, iresaho
Izahay mpianatrao !
Hafanao sy hatanjaho
Ny finoanay Anao !

164 – Jesosy irery ihany

1. Jesosy irery ihany;
Filazantsara soa
Nentin’ireo mpanompo,
Torina aminao.
Maizina avokoa
Izao rehetr’izao
Nefa he ny mazava
Naposaka aminao.

2. Jesosy irery ihany
No ivavahana.
Ny Anarany irery
no fanavotana.
Ny olona rehetra
no handohalika
Ety an-tany ka ha-
trany an-danitra.

3. Jesosy tsy miova
omaly sy anio.
Ary mandrakizay fa
tsy mba mamitaka;
Mifona ho antsika
Eo an-kavanan-dRay.
JESOSY IRERY IHANY
Re no isaorana!

165 – Haleloia ! miderà, asandrato

1. Haleloia ! miderà
:,: Asandrato, re ny feo :,:
Miderà ny Ray Tsitoha
:,: ‘zay Mpamorona anareo :,:
Fa Mpanjaka manan-jo
Haleloia, Haleloia!

2. Haleloia ! mihirà
:,: Lehibe sy masina :,:
‘Lay Mpahary anareo.
:,: Ao ny ranomasina :,:
Sy ny biby marobe
‘Ndray mihoby : Haleloia !

3. Haleloia ! mifalia
:,: ‘Lay Mpamonjy be fitia :,:
Sy Mpanavotra anareo.
:,: O, ry olom-bery ô :,:
Manatòna, mihobia
Haleloia, Haleloia !

4. Raiso re, ry Tompo ô,
:,: Ny mpanota toa anay :,:
‘Zay miantoraka Aminao.
:,: Mba henoy ny vavakay :,:
Ho fanatitra madio
‘Zay atolotray anio !

166 – Derao ny Tompo lehibe

1. Derao ny Tompo lehibe
Nahary izao rehetra izao
Haleloia, Haleloia,
Ny lanitra sy tany koa
Samia midera avokoa
Asandrato izao ny dera :
Haleloia, Haleloia, Haleloia !

2. Ry fo voadion’ny ràny soa,
Ankalazao ny Tompo tia !
Haleloia, Haleloia,
Ry voavela heloka ô,
Tsarovy re ny indrafo,
Asandrato izao ny dera :
Haleloia, Haleloia, Haleloia !

3. Miraisa fo ka miderà
Fa izy niahy hatrizay,
Haleloia, Haleloia,
Derao ny Ray sy Zanaka
Sy ny Fanahy Masina
Asandrato izao ny dera :
Haleloia, Haleloia, Haleloia !
Amena

168 – Ry Jeso! Ny Anaranao

1. Ry Jeso! Ny Anaranao
Dia maminay tokoa;
Mihira sy midera Anao
‘Zahay navotanao.

2. Tsy takatry ny hevitra
Ny fitiavanao;
Tsy tambonay tononina
Ny hasoavanao.

3. Ny tsara eran-danitra
Sy eran-tany koa,
Tsy azo anoharana
Ny fitahianao.

4. Ho toy ny loharanao e,
Ny fonay olonao;
Tsy hanam-pitsaharana e,
Ny hiderana Anao!