337 – Ry Jehovah, Tompo ô!

1. Ry Jehovah, Tompo ô!
Tompo masina sy to,
Azonay ny teninao
Mampandre ny antranao
Aoka harahinay
Ka ho masina aminay,
Mba hanao ny sitrakao
Izahay mpanomponao.:,:

2. Hody izahay izao
Amin’ny Anaranao;
Mitoera aminay
Ao an-tokantranonay,
Mba ho velona aminao
Izahay navotanao;
Be ny fahavalonay,
Ka arovy izahay:,:

336 – Ampodio izahay, Jehovah

1. Ampodio izahay, Jehovah
Amin’ny fitianao;
Na aiza na aiza no haleha,
Aoka ho vimbininao:
Ô! ambino,:,:
Izahay, mpanomponao.

2. Fa ny teny renay any
Aoka ho tadidy koa,
Ka mba hiasanay saina
Hahazoanay ny soa
Isan’andro :,:
Izay hiainanay aty.

335 – Hody izahay Zanahary!

1. Hody izahay Zanahary!
Tahio tsara izahay;
Ampifalionao ny fonay
Amin’ny fitianao;
Ampifalio:,:
‘Zahay ety an-tany.

2. Mankasitraka Anao izahay
Noho ny teny soa
Izay nampianaranao
Saina hahasoa anay.
Tomoera:,:
Aminay isan-andro.

3. Raha ho faty izahay
Ka handao ity tany
Dia ampifalio izahay,
Ento ho an-danitra,
Dia faly:,:
Izahay mandrakizay.

334 – Sambatra ny sofiko

1. Sambatra ny sofiko
Fa mandre ny teny
Tenin’i Jesosiko,
Tenim-pamonjeny.
He! Izaho tiany
Mba hiara-dia
Sy hianatra aminy
Ary tsy hania.

2. Sarotra ny làlako
Sady mampanahy,
Nefa ny Mpamonjiko
Mahatoky ahy;
Vetivety foana
Dia ho avy Izy
Amim-boninahitra,
Ka handray ny Azy.

333 – Hody, Tompo, izahay

1. Hody, Tompo, izahay,
Miaraha aminay,
Ka tahio ny teninao,
Mba hamorona aim-baovao,
Sao mivory foana
Izahay mpiangona.

2. Marobe ny rafinay
Ta-hamandrika anay;
Tompo, miarova anay,
Sao dia very izahay;
Mitoera aminay
Ao an-tokantranonay.

3. Efa renay taminao
Fa anay ny lanitrao,
Efa namboarinao
Mba ho an’ny olonao;
Ka tariho, Tompo ô,
Hody ao ny zanakao!

332 – Finaritra ny olonao,

1. Finaritra ny olonao,
Jesosy Tompo ô,
Fa manana ny aim-baovao,
Ka ravo eram-po.
Ny famonjena vitanao
Dia efa voaray izao,
Ny fifaliany aty
Hitohy hatrary.

2. Izaho va, Jesosy ô,
Mba isan’ny Anao?
Ny solika fitaizako
Moa misy va izao?
Hevero, ry fanahiko,
Ka aza mety afa-po
Ambara-pahafantatrao
Fa Jeso no anao.