460 – Ario ny tahotrao

1. Ario ny tahotrao,
Ry olona osa fo!
Izay lazain’ny Tomponao
Tsy hisy tsy ho to;
Ny fisentoanao
Dia reny avokoa;
Ny feon’ny fitarainanao
Valiany tokoa.

2. Mpanjaka lehibe
No itokianao;
Ny tanany mahery re
No hamonjena anao;
Tsy misy mahalà
‘Zay tiany hatao:
Handositra amin-tahotra
Ny fahavalonao.

3. Ny fitondrany soa
No iankinonao;
Koa aoka hofidiny koa
Izay halehanao;
Na dia tsy takatrao
Ny sainy lalina.
Izay tendreny ho anao
Ekeo ho marina.

4. Ry Tompo tsara ô!
Mba mijere anay,
Na reraka aza re ny fo
Tohanonao ‘zahay:
Ovay ny hevitray,
Ny fonay hazavao,
Izay atoronao anay
Hizoranay izao.

459 – Jeso Loharanon’aina

1. Jeso Loharanon’aina,
Jeso Masoandronay!
Izao ny fonay mitaraina,
Mba velomy izahay!
O, savao ny zavon-tany
Ao am-pandehananay,
Dia Hianao ihany
No ho Masoandronay.

2. Jeso, Mofon’aina soa,
Mba vokiso izahay,
Jeso, Làlana tokoa,
Mba tariho izahay!
Alfa sy Omega tsara
Hianao, Mpamonjinay;
Teny soa manambara:
Jeso no fiainanay.

458 – Tompo tia ô, midina

1. Tompo tia ô, midina,
Mitoera aminay,
Ka fenoy fifaliana
Ao anatin’ny fonay.
Hianao, ry be fiantra,
Tomponay Mpamindra fo,
No Mpamangy ny mahantra,
Ka midira ao am-po!

2. Aoka re ny fofon’ainao
Hahavelona anay,
Hanahafanay ny sainao
Hampiadana anay.
Ny fitiavanay ny ota
Mba vonoy, ry Tomponay,
Manafaha anay mpanota,
Ry Andriamanitray!

3. Ny mpanomponao ampio
Mba handraisany Anao,
Aza afoy fa mba tahio,
Aoka ho tempolinao,
Hianao no hotompoinay,
Ry Andriamanitra,
Hianao no hoderainay
Hatrary an-danitra.

4. Tanteraho ao am-ponay
Ny fiainana vaovao,
Ny fanahy sy ny sainay
Mba fenoy ny herinao.
Amboary sy havaozy
Isan’andro izahay
Mandra-pahatonga any
Aminao mandrakizay.

455 – Ny androm-pahasoavana

1. Ny androm-pahasoavana
Maneho zava-baovao;
Mahazo fahasambarana
Izao tontolo izao.
Ravoravo ny efitra maina
mbamin’ny tany karankaina;
He, torina ny teny soa,
Ka dia afaka avokoa
Ny olom-bery maniry ho velona.

2. Ka miandrandra ny lanitra
Ny malahelo izao:
Mihoby izy fa sambatra
Nahazo aina vaovao.
He, vahana ireo migadra,
Afaka ny midradradradra,
Mitsambikina ny mandringa,
Faingana izy sady kinga,
Ary mihoby ny lelan’ny moana.

3. Ny very no tadiavina
Mba hody amin’ny Ray;
Ny maty dia velomina
Ka ravo mandrakizay.
Izy dia mifady ny ota,
Noho ny lova tsy ho tonta,
Sady manaraka Azy Tompo,
Izay voaeso sy voahombo,
Ambara-podiny any an-danitra.

454 – Veloma no apetrako

1. Veloma no apetrako
Fa tapaka ny hevitro,
Handao ny fahazarako,
Fa Kristy no harahiko,

Fiv : Veloma hianao,
Ry izao tontolo izao!
Izaho tsy tamana aty,
Veloma hianao!

2. Ny làlan’ota hitako
Namono ny fanahiko,
Fa he, ery mba tazako
Ilay tany soa mamiko,
Veloma, sns…

3. Mpanota ô, nahoana
No tsy miaraka aminay?
Fa mbola misy toerana
Izay ho anao sy ho anay.
Veloma, sns…

4. Veloma, fa ao aloha ao
No tany izay honenako,
Ka maika aho mba hankao
Handray ny fitsaharako.
Veloma, sns…

5. Jerosalema tazako,
Ka velona ny hirako,
Fa any no honenako
Hidera ny Mpanjakako,
Ho any aho izao,
Ho any aho izao,
Izaho tsy tamana aty,
Ho any aho izao!

456 – He, sambatra ny navelanao

1. He, sambatra ny navelanao
Ny helony, ry Jehovah!
Ny otany voasaronao,
Ka mba isaina koa;
He, sambatra ny mahitsy fo,
Fa azy ny lovasoa.

2. Ny fo nony nampanginiko,
Ny heriko nihalany;
Ny ota izay nafeniko
No dia nahatonga izany,
Ka ketraka ny fanahiko,
Nisento sy nitomany.

3. Ny otako dia nambarako,
Niantso ny Tompo aho,
Niaiky ny fahadisoako,
Nivalo sy nitalaho,
Ka dia nomeny indrafo,
Mba ho afa-keloka aho.

4. Jehovah no fialofako
Sy manda miaro ahy;
Ny rano, na dia tondraka,
Dia tsy hahatratra ahy;
Ny hobin’ny afa-keloka
No ampihirainao ahy.

5. Ry olon’Andriamanitra,
Vonjeo ny andro soa,
Ny otanao izay miafina,
Itsorinao avokoa;
Raha mita ilay ony maizina,
Dia aronao ny Tsitoha.

457 – Jeso hany iriko

1. Jeso hany iriko,
Loharanon’aiko,
Sy sakaiza soa!
Mamiko indrindra
Ny ho tafafindra
Any Aminao,
Na dia toa takona,
Hianao no ao an-tsaiko,
Sady tohan’aiko.

2. Loza tsy misava,
Sento lalandava
No mitranga izao;
Notrotroiny aho,
Ka ny fahavalo
Tsy mahazo ao.
Na be aza ny manjo,
Tsy ho kivy ny fanahy,
Jeso mbola ahy.

3. Ny haren’ny tany,
Na dia tsara ihany,
Tsy ahoako;
Hianao irery
Lova tsy ho very,
Reharehako!
Ka na fahoriam-be
No mihatra amin’aiko,
Hianao tsy foiko.

4. Raha ao am-poko
Hianao, ry Tompo,
Ka manjaka ao,
Ireo ahiahy,
Nahavalaka ahy,
Dia afakao.
Na mavesatra entana,
Hianao no antenaiko
Sady Tohan’aiko.

453 – Mihirà, ry mponina ao an-danitra

1. Mihirà, ry mponina ao an-danitra,
Tonga izao ny very fahizay,
Ka ny Rainy faly sy finaritra
mba handray ny zanany indray;

Fiv : Mihobia re ny lanitra,
Ka derao Andriamanitra
Eny mihobia, re, ry mino ô,
Ka hirao ny fihiram-baovao!

2. Mihirà, ry mponina ao an-danitra,
Fa ilay very dia hita izao,
Voaray ho zanak’Andriamanitra,
Efa tonga olona vaovao.
Mihobia, re, sns…

3. Mihirà, ry mponina ao an-danitra
Lehibe ny fifalianay,
Ka derao izao Andriamanitra,
Fa ny maty velona indray!
Mihobia, re, sns…

452 – Tompo ô! Ovay ny foko

1. Tompo ô! Ovay ny foko
Mba ho mora anarina
Toy ny an’ny zazakely
Tsotra sady marina,
:,: Tsy mialona, tsy maditra,
Fa manao ny sitrakao. :,:

2. Zaza, ka tsy te-hifidy
Izay homenao ahy anio,
Ny ho azoko ampitso
Dia ankinina aminao;
:,: Koa tsy manahy aho,
Fa efa niantohanao. :,:

3. Zaza, tsy maharo tena,
Fa miankina amin-dray.
Tsy mahery, tsy mba hendry,
Ary tsy mahay mandeha;
:,: Hianao no Raiko tia,
Raiko be fahari-po. :,:

451 – Tompo ô! Tsy takatry ny saiko

1. Tompo ô! Tsy takatry ny saiko
Ny fitiavanao tsy nohajaiko
Kanjo io no hany antenaiko
Mba hamonjy ahy ‘zao
(hamonjy ‘zao)

Fiv : (Feo 1)
Tompo ô voababonao
Zanak’Andriamanitra
Mamy re!
‘Zany fitiavanao ry Jeso ô!
(Feo 2)
Tompo ô dia resinao ny foko ‘lay nanda
Voababonao tokoa tokoa
Ka nasandratrao ho zanak’Andriamanitra
Ho tarihinao an-danitra.
Mamy dia mamy re tsaroan’ny aiko ‘zao
Izany fitiavanao ry Jeso ô!

2. Ny fandavan-tenanao tsaroako,
Fa fandavan-tena nahitako
Ny fitiavanao izay inoako
Fa mambomba ahy izao.
(Mambomba izao)
Tompo ô, sns…

3. Ry Jesosy, tsy mba misy haiko
Afa-tsy manolotra ny aiko
Eo an-tananao ‘zay andrandraiko
Hampijoro ahy izao
(Hijoro izao)
Tompo ô, sns…