578 – Lohasahan-dranomaso

1. Lohasahan-dranomaso
Izao fiainan-tsika izao;
ka misento lalandava
Izay rehetra velona ao;
Koa aiza re no misy
Hampionona ny fo?
Iza no mahay mamonjy
Hampisava ny manjo?

2. Manatona Ilay Mpamonjy,
Ry sakaiza ory Ô!
Ka aza mba misalasala,
Mandrosoa hianao;
Famonjena mahatoky
Tsy miova no anao,
Raha manana an’i Kristy
Ho fanala-tahotrao.

3. Vola sy harena an-tany
Mety tsy hanananao;
Havana, sakaiza koa
Dia hisaraka aminao;
Nefa Jeso no anjara
Tsy alaina aminao;
Izy no Sakaiza tsara
Izay nanavotra aina anao.

579 – Aza mba mandao ahy ry Mpamonjy ô

1. Aza mba mandao ahy,
Ry Mparnonjy ô!
Aza mba manary ahy,
Jeso Tompo ô!

Fiv : Ry Mpanjaka,
Mihainoa re!
Mamonje fa mitaraina
Ny vahoakao.

2. Fantatrao fa malahelo
Ny mpanomponao;
Raha mbola eto aho,
Mba tsinjovinao:
Ry Mpanjaka, sns…

3. lndro! fa miandry eto
Ny navotanao;
Aoka tsy mba halahelo,
Mba falio izao:
Ry Mpanjaka, sns…

4. Eny, manomeza hery
Mba ho ahy re,
Ka hahery sy handresy
Ny mpanomponao:
Ry Mpanjaka, sns…

580 – Ry be fiantra sy be indrafo

1. Ry be fiantra sy be indrafo!
Ao Aminao misy soa;
Ory izahay noho ny zava-manjo;
Ao Aminao misy soa;
Be siasia an-dalana aty,
Sao tsy ho tratra ny tsara ary;
Tompo miantrà, vonjeo izahay,
Ao Aminao misy soa.

2. Rahona mainty manarona anay,
Ao Aminao misy soa
Mba hazavaonao izay dianay,
Ao Aminao misy soa;
Ampaherezo hanaraka Anao,
Ampaherezo hatoky Anao,
Tompo mahery, hazony izahay,
Ao Aminao misy soa.

3. Any an-danitra izay lapanao,
Ao Aminao, misy soa;
Ka dia matoky izahay zanakao,
Ao Aminao, misy soa;
Aza ilaozana akory izahay,
Sao dia very an-dàlana indray:
Tompo malala, tariho izahay,
Ao Aminao, misy soa

827 – Na mamely ny tafiotra lehibe

1. Na mamely ny tafiotra lehibe
Sy mandrivotra fatratra
Ka efa mila hahavery saina re!
Hozakaiko fa lahatra
Jeso Tompo no amiko izao
Ka ny loza resiny avokoa
Izy no mitondra ahy mba ho ao
Amin-dRainy handova ny soa.

Fiv : Mandrosoa hoy ny Tompo
Fa Izaho hitondra anao
Ka hitandrina anao
Sy hanatitra anao
Any Ziona fonenan’ny Ray

2. Na dia maizina ny lalako ety,
Sady be fahavalo koa
Kelikely foana dia ho tonga ary
Ka ho tretrika ao tokoa.
Jeso Tompo no misakambina
Sy mihazona ny tanako roa,
Sady be fitia ka te-hiambina
Ny fanahy sy ny aiko koa.
Mandrosoa hoy ny Tompo, sns…

3. Reko re ny alon-drano lehibe
‘Zay mamely ankehitrio;
Ka toa kivy ny fanahiko mandre,
Kanjo tsara ho ahy io.
Fa tsy tiako ny hanalavitra
‘Lay Mpanafaka ny zava-manjo,
Raha toa ny saiko tsy finaritra,
Ka mangovitra mafy ny fo.
Mandrosoa hoy ny Tompo, sns…

817 – Ry Andriamanitra Rainay, mihainoa

1. Ry Andriamanitra
Rainay, Mihainoa
:,: Mihainoa,:,:
Miondrika eto anatrehanao ‘zahay,
Fa Hianao no Andriamanitray
Ka henoy izahay!

2. Ry Jeso Kristy,
Zanak’ Andriamanitray, mamonje!.
:,:Mamonje!:,:
Fa Hianao no Mpamonjy izao
tontolo izao,
Ary ny Ranao no nanavotanao
Ka vonjeo izahay

3. Ry Fanahy Masina,
Mpanavotra anay diovinao.
:,: Diovinao! :,:
Fa Hianao no mahay
manadio ny fonay
Mba ho tempoly mendrika ny hitoeranao,
Diovinao izahay!

818 – Ry Zanakondry ô, Mpisolo ny mpanota

Ry Zanakondry ô, Mpisolo ny mpanota!
Mamindra fo aminayl
Ry Zanakondry ô, Mpisolo ny mpanota!
Mamindra fo aminay.
Ry Zanakondry ô, Mpisolo ny mpanota!
Omeo anay ny fiadananao!
Tompo ô, mba miantrà!
Mamelà re, ny helokay!
Niara-nanota izahay tamin-drazanay,
Ka tsy mba madio, fa ratsy ny toetray!
Ry Tompo ô, aza ataonao aminay araka ny fahotanay,
Ka aza averina aminay ny helokay!
Henoy ny hatakay.
Ka raisonao ny fifonanay
Amen!

820 – Jeso Kristy Tomponay

1. Jeso Kristy Tomponay,
Zanaka malalan-dRay,
No naetry ho anay;
Mamonje anay anie.

2. He! ny fahatsoranao
Sy ny hadiovanao
Tsy mpanota Hianao;
Mamonje anay anie.

3. Hianao no marina,
Mora fo sy masina,
Ary tsy mialona;
Mamonje anay anie.

4. Tsy niala sasatra,
Tsy nandà ny sarotra,
Fa nitondra henatra.
Mamonje anay anie.

5. Heloka, tsy rariny;
Hianao najaliny
Tao an-tampon’i Kalvary;
Mamonje anay anie.

6. Lasanao ny helokay
Raha mibebaka izahay
Tsy manao ny sitrakay
Mamonje anay anie.

7. He! ny fitsangananao,
Resy ny fahavalonao
Tamim-boninahitrao,
Mamonje anay anie.

8. Hianao, ry jeso ô!
Anateranay izao
Saotra izay anjaranao;
Mamonje anay anie.

9. Fo, fanahy, tena koa,
Ho anao mba hahasoa
Izay rehetra tia tokoa;
Mamonje anay anie.

826 – Taona tokana sarobidy

1. Taona tokana sarobidy
Ka isaorana Ilay Tsitoha
Tena taona mba fitadidy
Fa tsingerina mampifoha
Ny hafalian’ny lohantaona
No manenika izato lasy
:,:Fa naharitra ka tsy foana
Ny Baibolin’ny Malagasy:,:

2. Ny vahoakan’ny firenena
‘Njao mianoka fifaliana
Fa ny Tenin’ny Famonjena
No rnivimbina fitahiana
Ka manenika ny eran-tany
Sy manerana ny tontolo
:,:Ary isany tamin’izany
Ny taninay ka niova volo.:,:

3. Be ny sarotra nosetraina
Be ny sakana izay nandrara
Nisy aza famoizana aina
‘Zay voarakitry ny tantara.
Nefa, tao Andriamanitra
Ka ny Teniny tsy mba resy
:,:No sabatra iray maranitra
Nampahatoky sy nampandresy:,:

4. Irina indrindra ho tafatoetra
Hitondrana ny firenena,
Ho filamatra, tarigetra
Izany tenin’ny Famonjena:
Ny fitiavana hahazo laka,
Filaminana no hiseho,
:,:Fiadanana no hanjaka,
Ny fahantrana ho foana hatreo:,:

825 – Raha manjavona ny andro

1. Raha manjavona ny andro
voasarona avokoa
Ny tendrombohitra avo
sy ny lohasaha koa
Sy ny renirano tsara izay
mangarana madio.
Tsy hita ankehitriny
fa manjavona anio.

Fiv : Na manjavona aza anio
Nefa ao ambony ao
Ny mazava lalandava
Tsy miova na mandao :,:
Matokia, ry sakaiza
Aza kivy hianao.

2. Raha misava indray ny andro,
dia ho hita avo-koa
Ny tendrombohitra avo
sy ny lohasaha koa
Sady ao ny renirano
ka mangarana izao,
Ka afaka ny zavona
nanarona azy tao:
Na manjavona aza anio, sns…

3. Raha mbola aty an-tany
ka vahiny izahay,
Manjavona matetika
tokoa ny andronay.
Na dia ao ny masoandro aza,
takona izy ‘zao
Fa maizina ny andro,
ka tsy fantatra fa ao:
Na manjavona aza anio, sns…

4. Raha tapitra ny dian’ny fanahinao aty,
Fatiny Ka lasan’Andriamanitra
ho aminy ary,
Tsy hanjavona ny andro,
fa tsy misy rahona ao,
Hazava ery an-danitra avokoa
ny andronao.
Na manjavona aza anio, sns…

824 – Ry Andriamanitra nahary

1. Ry Andriamanitra nahary,
Isaoranay ny Anaranao
Nasehonao miharihary
Ny herin’ny fitiavanao:

Fiv : Fa ny Fiangonanao najoro
Ho fiorenam-pahamarinana,
Dia vatolampy tsy hikoro
Sy andry azo ifikirana,

2. Ny teninao, Jeso Mpandresy,
No nifahiran-dRasalama
Tanaty memy nifanesy
Sy fiakarana malama:
Fa ny Fiangonanao sns…

3. Ny tranomaizim-pijaliana,
Nampian’ny lefona mifofo,
Nanjary hiram-pihobiana
Nandresy lahatra ny nofo:
Fa ny Fiangonanao sns…

4.Ilay nantsoina ho maritiora,
Fitarikandro nanazava,
Namerovero toy ny miora,
Nandroaka aizina hisava:
Fa ny Fiangonanao sns…