26 – Jehovah tsy mba manadino

1. Jehovah tsy mba manadino
Ny mpanompony manoa,
Fa hotsarovany ireo mino
Nofidiny ho Azy koa.
Manerinerina ambony
Ny fiandrianany;
Kanefa kosa re ny fony
Mitsinjo izay ambany.

2. lzaho dia ravoravo
Ka midera Azy izao;
Fahasoavanao, ry Avo,
No namonjy hatrizao,
Fahavokisan’ny fanahy
Ary fisandratana
No hotantaninao ho ahy:
Ny foko mankalaza.

3. O, mifalia, ry Israely,
Fa vonjen’ny sandriny;
Mba matokia dia hahery,
Antsoy ny Anarany:
Mpanomponao ity mitalaho,
Ka henoy ny hatako,
O, ry Mahery, inty aho!
Ny sitrakao ekeko.

25 – Andriamanitra hendry

1. Andriamanitra hendry
:,: Loharanon-tsaina :,:
:,: manolo-pahendrena
‘Zay manaiky Azy:,:

2. Andriamanitra mahay
:,: Izao rehetra izao :,:
Ka Izy no akana saina
Hahahendry antsika :,:

3. Ary isika mila saina
:,: Hanitsy antsika, :,:
:,: Amin’ny fianarana
Hanarahana Azy :,:

4. lzy no ihavian’
:,: Ny soa rehetra :,:
:,: Hiainana mandrakizay,
Ka Izy no omen-tsaotra :,:

24 – Ny lanitra ao ambony ao

1. Ny lanitra ao ambony ao,
:,: Andriamanitra ô! :,:
Izay rehetra vitanao
Dia mahagaga anay. (in-3)

2. Ny volana aman-kintana,
:,: Ny masoandro koa :,:
Ny tany aman-danitra.
Mitory avokoa. (in-3)

3. Ny andro aman’alina
:,: Milaza aminay :,:
Fa hendry Andriamanitra,
Jehovah Tomponay.

4. Ny tenanay, fanahy koa,
:,: Dia avy taminao, :,:
Ka mampiseho tsara koa
Ny voninahitrao. (in-3)

5. Izay rehetra vitanao
:,: Aty sy any koa :,:
Miara-mankalaza Anao,
Fa Tompony tokoa. (in-3)

23 – Tsy misy zava-mahasoa

1. Tsy misy zava-mahasoa,
Andriamanitra ô!
‘Zay tsy nataonao ho anay
Mba hifalianay.

2. Tsy misy singan’ahitra,
Na ravin-kazo koa
Izay tsy amantaranay
Fa hendry Hianao.

3. Ny kintana mazava ery
Maneho avokoa
Fa sitrakao hanafaka
Ny aizina aminay.

4. Izay rehetra tazanay
Dia voninahitrao;
Izay rehetra takona
Milaza izany koa.

5. Ny tany sy ny lanitra
Nataon’ny herinao
Dia azo ianarana
Ny famindramponao.

22 – Ry Rainay Izay namorona

1. Ry Rainay Izay namorona
Izao rehetra Izao,
Ny hita sy ny takona
Dia asan-tananao.

2. Ny volana aman-kintana,
Ny biby marobe.
Ny ala maitso mavana,
Hitsaoka Anao anie.

3. Ny tany sy ny lanitra,
Ny ranomasina,
Ireo tendrombohitra
Manolo-kasina.

4. Ny ory sy ny mpanana
Dia fototra iray,
Fa samy asan-tanana
Nataonao Tomponay

5. Dia saotra no atolotray
Anao, ka raisonao,
Fa fanomezan-ko anay
Ny asan-tànanao.

21 – Derao Andriamanitra

1. Derao Andriamanitra,
Ry vazan-tany efatra,
Fa Izy no mamindra fo
Ka mety manome ny zo,
Naniraka ny Zanany,
Hanavotra ny olony
Ny sandriny tsy toha re,
Fa manan-kery lehibe.
Malaza ny Anarany,
Fa lehibe ny asany.

2. Ny zavatra rehetra e,
Ny ranomasin-dehibe,
Ireo tendrombohitra,
Ny saha feno ahitra,
Ny hazo sy ny vorona
Ny vato sy ny zavona,
Ny voninkazo manitra,
Ny endriky ny lanitra
Dia samy tsy mijanona
Midera ny Mpamorona.

3. Ry olona navotana,
Mba mitsangàna faingana,
Ka miderà ny Tomponao,
Izay nanavotra anao,
Fa he, ny voninahiny
Manerana ny taniny.
Tendreo ny valihanao
Ka miventesa hira vao:
Ry voavonjy ô, derao
Ny Ray Mpamorona anao!

20 – Tsaroanay tokoa izao

1. Tsaroanay tokoa izao
Ny soa be noraisinay,
Tsy tapaka avy taminao
Ry Andriananaharinay.

2. Ny lasa itodihana
Dia mampiseho avokoa
Ny tanam-pitiavana
Miahy sady manasoa.

3. He! Koa ‘ty andronay ity,
Izay diavinay izao,
Dia voahodidina ery
Ny fitahiana aminao.

4. Dia tokinay tokoa izay
Fa mbola ho arovanao
Anio, ampitso, rahatrizay,
Izay miankina Aminao.

5. Ka dia mba velomy re
Aty anatinay ny fo
Hahay misaotra Anao anie,
Ry Rainay be famindram-po!

19 – Misaotra Anao zahay izao

1. Misaotra Anao zahay izao
Jehovah Ray!
Fa efa notohizanao
Ny andronay,
Ka tonga aty an-tranonao,
Indray zahay.

2. Misaotra Anao ‘zahay izao,
Ry Mpanome!
Ny soa avy aminao
Tsy lany re,
Fa isan-andro misy vao,
Ka maro be.

3. Misaotra Anao’zahay izao,
Ry Rainay soa!
Ny helokay navelanao,
Nefa iza moa
No mahalaza izay natao?
Fa be tokoa.

4. Misaotra Anao’zahay izao,
Ry mora fo!
Ny mafy tsy sakananao
Tsy mba hanjo,
Fa be ny fanirianao
Anay hadio.

5. Misaotra Anao’zahay izao,
Ry Tomponay!
Ao aminao an-danitra ao
Honenanay,
Fa misy fitsaharana ao
Mandrakizay.

18 – Ny feonay rehetra izao

1. Ny feonay rehetra izao
Dia entinay midera Anao,
Ry Andriananaharinay!
Na ambany aza izahay,.
:,: Dia tianao,:,:
Ry Andriananaharinay!

2. Ny andronay rehetra izao
Dia entinay manoà Anao,
Ry Tompo sy Mpanjakanay!
Satria izao dia fantatray
:,: Fa tianao :,:
Ry Tompo sy Mpanjakanay!

3.Ny hevitray rehetra izao
Dia enti-mankalaza Anao!
Ry Tompo Mpanasoa anay!
Mpitahy ny fanahinay,
:,: Fa tianao.:,:
Ry Tompo Mpanasoa anay!

4. Ny herinay rehetra izao
No iasanay ho Anao,
Ry Aronay sy Tanjakay!
Miezaka tokoa izahay
:,: Fa tianao :,:
Ry Aronay sy Tanjakay!

5. Rehefa alainao izahay,
Ka tapitra ny andronay,
Hamantana any aminao
Izahay ary an-danitrao,
:,: Fa tianao :,:
Hamantana any Aminao.

17 – Haja sy voninahitra

1. Haja sy voninahitra
Omena an’Andriamanitra,
Fa Izy ihany no mahefa
:,:Izay s it raky ny font’:,:

2. Masina, tsy azo haratsiana;
Mahery, tsy azo resena;
Marina, tsy azo laingaina;
Hendry tsy azo fitahina

3. Ny am-po toy ny am-bava;
Ny maizina toy ny mazava;
Ny takona toy ny miseho;
:,: Tsy misy àry tsy hitany.:,:

4.Tsy miova ny fombany;
Lehibe ka tsy oharina;
Tia, tsy azo arovana;
:,: Miantra tsy azo ferana :,:

5.Saotra amam-bavaka atao
Dera sy laza ho azy;
Izy no ivavahana,
:,: Fa anton’izao tontolo izao :,: