AN 4 – Ary maro

:,: Ary maro, ary maro, ary maro
amin’izay matory ao, matory ao, matory ao, matory ao,
amin’ny vovoky ny tany no hifoha, no hifoha, no hifoha.:,:

:,: Ary izay hendry dia hamirapiratra,
ary izay hendry dia hamirapiratra,
ary izay hendry dia hamirapiratra,
toy ny famirapiratry ny lanitra.:,:

:,: Ary izay mamerina ny maro,
ary izay mamerina ny maro,
ho amin’ny fahamrinana,
dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria.:,:

Amena.