739 – Ry Jehovah Tompon’aina,

1. Ry Jehovah Tompon’aina,
O, tahio ny taninay!
Mba fohazy, re, ny saina
Sy fanahinay hahay
Mankatô sy hankalaza
Ny Anaranao,
Mba ho fantatray mazava
Ny fitiavanao.

2. Iantraonao, ry Jesosy
Hazavao ny Nosinay,
Ka ny fon’ny Malagasy
Diovy re ka mba ovay,
Tsy hanompo sampy intsony
Fa hazava re,
Ka ho sitraky ny fony
Ny ho masina e!

3. O, tahio ny faritany
Mba handray ny teninao,
Na ambony na ambany
Mba tsarovy, iantrao!
Ny mpitory mba iraho,
Ka hiely anie,
Omeo hery, hatanjaho
Hahavita be!

4.O, Jehovah Ray Mahery,
Sakambino izahay,
Eny, Hianao irery
No mba hany tokinay;
Ka ny ratsy mba sakano
Tsy hanimba anay,
Fa ny tsara no tohano
Hiadananay.

5. Ao koa ny mpanao lalàna
Mba toroy ny marina,
Ireo manam-pahefana
Omeonao sain-dalina!
Ka ny tany mba ampio
Handry fahizay!
O, arovy sy tahio
Ny mpitondra anay!

6. Indreo ny isan-tokantrano
Mba tsidiho, hafanao,
Ka ny zanakay tantano
Sy trotroy ho olonao!
Eny, Tompo, mandrosoa,
Anjakao izahay
Ka onenonao tokoa
Izao ny Nosinay!

738 – Havaozy, Tompo ô,

1. Havaozy, Tompo ô,
Ny endriky ny tany,
Ny voninahitrao hatao
Fahazavany,
Izao aizim-pito izao
Levoninao tokoa,
Izao ratsy be izao
:,: Esory avokoa :,:

2. Havaozy, Tompo ô,
Ny endriky ny t any,
Reseo ny rafinao,
Ravao ny fanjakany,
Ampanjakao tokoa
Jesosy Zanakao,
Izao rehetra izao
:,: Hanao ny sitrakao :,:

3. Havaozy, Tompo ô,
Ny endriky ny tany,
Koa averenonao indray
Ny hatsarany;
Fanahy Mpanavao,
Ny famelomanao
Tadiavinao izao;
:,: Vitao ny asanao :,:

4. Havaozy Tompo ô,
Ny endriky ny tany,
Ny olona izao maniry
Indrindra izany.
Henoy ny sentonay
Miakatra Aminao,
Ka hafainganonao
:,: Ny fanavaozanao.:,:

737 – Ry Ray, tahionao i Madagasikara

1. Ry Ray, tahionao
i Madagasikara
Izay nohasoavinao,
Ka voakarakara,
Ka nandefasanao
Ny teny masinao,
Dia angatahanay
:,: Ny fitahianao :,:

2. Ny fiangonanao,
ry Rain’ny fahazavana,
Izay natsanganao hatao
Fahazavana
Ka nodidianao
Hanao ny asanao,
Dia angatahanay
:,: Ny fitahianao :,:

3. Ny asa maro be sy izay
Fanaovan-tsoa
Miorina eto izao,
Ka sitrakao tokoa;
Ny fanjakana koa,
Izay natsanganao,
Dia angatahanay
:,: Ny fitahianao :,:

4. Ny tokatranonay,
Ny tena sy fanahy,
Ny fivelomanay,
Ry Rainay Izay Mpiahy,
Ireo rehetra ireo
Dia iantsoana Anao.
Ka angatahanay
:,: Ny fitahianao :,:

736 – Mba tahionao, ry Jehovah!

1. Mba tahionao, ry Jehovah!
Ny tanindrazanay,
Ho tsara sy hiova,
Hambininao anie!
Ho tany izay mandroso
Sy sambatra tokoa,
Ka hanjakan’i Jeso
Mpamonjy Tompo soa.

2. Mba tahio ny firenena
Izay monina eto izao,
Handroso hihatsara,
Hatahotra Anao,
Handao ny fomba ratsy
Izay manadala re;
Hanary koa ny sampy
Mampidi-doza è!

3. Mba tahionao ny mpitondra
Nampanapahinao,
Arovy isan’andro
Mba tsy handà Anao;
Tariho lalandava
Hiankina Aminao;
Omeo fahendrena
Hanao ny sitrakao.

4. Mba tahio koa, ry Jehovah!
Ny fiangonanao
Handroso lalandava
Homban’ny herinao,
Hanerana ny tany
Itoeranay izao,
Ka isam-bazan-tany
Hiondrika Aminao

735 – Arovy, Ry Tsitoha

1. Arovy, Ry Tsitoha,
Ny Tanindrazanay,
Vimbino avokoa
Izay mitondra anay;
Ity Nosy ity tahio,
Mba handry fahizay;
Tantano sy ampio,
Handroso izahay!

Fiv : Ny tsara mba tohano,
Ry Zanaharinay,
Ny ratsy mba sakano,
Mba hiadananay.

2. Tahio ny mpitsara
Nampanapahinao,
Hahay hitondra tsara
Izao olonao izao;
Ny lehibe rehetra
Vangio sy hafanao,
Mba hanam-po miantra,
Hatahotra Anao.
Ny tsara mba tohano, sns…

734 – Zanahary ô tahio ny tanindrazanay

1. Zanahary ô tahio
Ny tanindrazanay,
Handroso lalandava,
Handry fahizay.
Enga anie hanjaka ao
Ny saina mahay miray,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay.

2. Ireo mpitondra anay
Arovy lalandava koa,
Tolory saina hendry,
Kinga sy mahay
Ka ny marina anie
No mba hanjaka ao tokoa,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay.

3. Ny taranakay tahio
Ho vanona tokoa:
Ireo no solofo,
Dimby rahatrizay.
Mba ho tena mahatoky,
Feno fahendrena koa,
Dia ho tany sambatra
Ilay Madagasikaranay.

733 – Ny fihaonana an-tany

1. Ny fihaonana an-tany,
Ry Jesosy Tomponay,
Vetivety mora lany,
Ka mangoraka izahay,
Namana nifankahazatra
Hifanao veloma anio.
Ry Jesosy be fiantra,
Ny mpandeha mba tahio.

2. Ny ho lasa mba tantano
Tsy ho voa an-dàlana;
Ny hitoetra koa tohano,
Dia mba hiadana.
Na maraina na hariva,
Na aiza alehany ety,
Mba ombay mandrakariva
Mandra-podiny ary.

3. Any volana, any taona,
Ny misaraka izao
Enga anie tafahaona
Raha mbola sitrakao.
Ilay fihaonana ao ambony.
No irinay fatratra,
Tsy hisaraka intsony
Izahay ka sambatra.

732 – Veloma indrindra, ry havana ô!

1. Veloma indrindra, ry havana ô!
Veloma, e, mandrampihaona;
Ry Tompo, vimbino an-dalana ao
Ny havana izay vao handeha;
Ka ny mifanao
Veloma izao
Tahio, mba ho tafahaona!

2. Ry Jeso Mpamonjy, tariho izahay
Hihaona indray ao ambony,
Hiara-pinaritra mandrakizay,
Rehefa tafita ny ony,
Hiara-manao
Ny hira vaovao,
Fa tsy mba hisaraka intsony!

731 – Enga anie ka homba anao Jeso!

1. Enga anie ka homba anao Jeso!
Hanadio sy hanazava,
Hampahery lalandava
Enga anie ka homba anao Jeso!

Fiv : Homba anao, Homba anao Jeso
Homba anao anie Jeso,
Homba anao, Homba anao Jeso
Enga anie ka homba anao Jeso

2. Raha mitambatra ny rahona,
Ka mikimpy ny masoandro,
Raha Jeso momba isan’andro
Ho tantely koa ny vahona.
Homba anao, sns…

3. Mangamanga indray ny lanitra
Loharanom-pitahiana
Sady foto-pifaliana.
Jeso Zanak’ Andriamanitra.
Homba anao, sns…

4. Raha mitolona ady sarotra,
Matokia fa tsy ho irery,
Homba anao Jeso mahery,
Homba anao tsy miady varotra
Homba anao, sns…

5. Raha hilaozana ny havana,
Sady mainty koa Jordana,
Ho mazava ny fitàna
Ao Jeso hanangana avana.
Homba anao, sns…

6. Raha Jesosy no mitantana,
Paradisa koa ny tany,
Hasambarana hatrany,
Ao Kanana no hamantana.
Homba anao, sns…

730 – O! tahio ny havanay re

1. O! tahio ny havanay re
Izay handeha lavitra,
Be tokoa ny alahelo
Noho ny fisarahana:
:,: Manatreha:,:
Izao veloma atao izao.

2. Mba sakanonao ny loza
Tsy hamely azy izao;
Raha misy mampahosa,
Asehoy ny herinao;
:,: Mba tantano :,:
Tsy hisaraka aminao.

3. Aoka mba ho tonga soa,
Tsy ho azon-tsampona;
Aoka koa mba hampodina
Eto aminay indray,
:,: Ka hisaotra :,:
Noho ny fivimbinanao.