154 – Izao Jesosy Tompontsika

1. Izao Jesosy Tompontsika
Dia nasandratry ny Ray
Ao an-tsezam-panjakany :
Izay rehetra nialany
:,: Voarainy indray :,:

2. Tsy hadinony anefa
Izay nilaozany taty
Fa omeny ny Fanahy
Mba hitondra sy hitahy
:,: Ny mpianany :,:

3. Ao anilan-dRainy Izy
Manam-boninahitra,
Ka midera Azy any
Izay rehetra anjakany
:,: Eran-danitra :,:

4. Tompom-pitsarana Izy
Samy mba hatsangany
Na ny ratsy na ny tsara
Ka homeny izay anjara
:,: Valin’asany :,:

5. He ! hohitantsika Izy
Dia ny tena endriny
Ka ny lova soa homena
Izay nandray ny famonjena
:,: Voatendriny :,:

153 – Ao an-dapany, Jesosy

1. Ao an-dapany, Jesosy
Dia derain’ny tapitrisa
Fa ny lanitra sy tany
Dia samy mankamamy
:,: Ilay Mpandresy mora fo ! :,:

2. Jeso Tompo dia ho avy
Ho Mpitsara aty an-tany
Na ny ratsy na ny tsara
Samy hanana anjara
:,: Valin’ny natao taty ! :,:

3. Ry Mpiantra be fitia
Iantrao izahay mania
Raiso ho Anao, tahio,
Hafanao, ampifalio,
:,: Ento any aminao ! :,:

151 – Miakara, miakara

1. Miakara, miakara
Ry Mpanjaka lehibe !
Vitanao ny famonjena
‘Zay nalehanao taty
Mihobia, ry anjely !
Ka derao ny Tomponao
Voninahitra sy haja
Atolory Azy izao !

2. Miakara, miakara
Ry Mpandresy lehibe !
Eso, latsa, fahoriana
No anjaranao taty
‘Zao ny lanitra miandry
Miandry hiverenanao
Renao ao ny feo manako
Feno fanajana Anao

3. Miakara, ry Mpamonjy !
Ravo ny navotanao ;
Izahay aty an-tany,
Faly te-hidera Anao
Raisonao ny fiderana
‘Zay atolotray izao
Haleloia ! Haleloia !
Ho Anao Mpanavotray !

152 – Niakatra ao an-danitra

1. Niakatra ao :,: an-danitra :,:
Ny Zanak’Andriamanitra
:,: Haleloia ! :,:

2. Ka monina ao :,: an-danitra:,:
Jesosy Tompon-danitra
:,: Haleloia ! :,:

3. Izao zavatra :,: rehetra izao:,:
Ry Jeso ô, hazoninao
:,: Haleloia ! :,:

4. Isaoranay, :,: ry Tompo ô, :,:
Ny herinao sy indrafo
:,: Haleloia ! :,:

5. Fa ny devoly resinao :,: he resinao:,:
Ny ratsy nofogoranao
:,: Haleloia ! :,:

6. Ry tany sy :,: ry lanitra :,:
Derao Andriamanitra !
:,: Haleloia ! :,: