40 – Tonga ny fahazavan’i Ziona

1. Tonga ny fahazavan’i Ziona
Ravo ny tany
‘Zay maizina teo
Tapitra koa ny fidradradradrana
Ary ny tany miadana izao.

2. Tonga ny fahazavan’i Ziona
Efa nandrasana izay ela izay,
Izao dia tapitra ny fanompoana,
Ka ampodina ny babo indray.

3. He, misy rano izay miboiboika
Any an-efitra maina sy lao,
Feno ny hobiny ny lohasaha,
Manakoako ny hira vaovao.

4. Indro ny tany sy nosy rehetra
Dia mankalaza ny Tompo izao,
Ny fanjakany dia tsy manam-petra
Miravoravo ny tany vaovao.

39 – Faingàna, ry Mpanjaka!

1. Faingàna, ry Mpanjaka!
Handray ny lovanao;
Faingàna re mba haka
Ny tany ho Anao;
Avia hampifaly
Ny malahelo fo;
Afaho ny mijaly
Sy azon’ny manjo.

2. Avia, fa misento
Aty ny olonao;
Ny fanjakana ento,
Fa Tompo Hianao.
Tsy hisy hitomany
Eo anatrehanao.
Hiadana ny tany
Izay alehanao.

3. Ny tendrombohitra avo
Ny lohasaha koa
Ho tonga ravoravo
Sy tretrika avokoa;
Ny be tsy haka an-kery
Ny kely afa-po
Tsy hisy izay ho very,
Tsy hisy izay hanjo.

4. Mpanjaka sy Mpiaro
Mahery Hianao
Ny firenena maro
Hitoky Aminao
Ho avy lalandava
Izao rehetra izao
Hitondra harem-bevava
Ho eo an-tongotrao.

5. Faingàna, ry Mpamonjy,
Ry Tompo be fitia,
Ny olonao tra-bonjy
Miantso hoe : Avia!
Anao ny fiderana
Anao ny laza be,
Anao ny fanjakana
Sy arahaba e !

37 – Mihainoa ry Ziona, ô!

1. Mihainoa ry Ziona, ô!
Avy ny Mpanjakanao!
Re hatrany lavitra,
Fa hobin’ny olona,
Mifalia hianao,
Indro Izy, ka tsenao!

2. Indro Ilay miakatra
Mila tsy ho fantatra
Ho Mpanjaka marina,
Fa mietry lalina;
Izy no Mpanjakanao,
Ry Ziona ka derao!

3. Mandrosoa, Tompo ô!
Mba hanjaka amiko;
Faly re ny olonao
Raha tonga Hianao
O, hosana, Tomponay!
Ry Ilay nandrasanay!

52 – Efa akaiky Jeso Tompo

1. Efa akaiky Jeso Tompo
Haka Anao izao!
Indro, tamy Kristy Tompo,
Avy ho anao;

Fiv : Dia tano mafy tsara
Izay anananao;
Lova soa, tsara fara,
Indro ho anao.

2. Efa akaiky ny Mpitsara,
Izay hitsara anao;
Jeso Kristy raiso tsara
Mba ho havanao :
Dia tano mafy tsara, sns…

3. Efa akaiky ny Mpamonjy
Ta-handray anao:
Jeso Kristy mahavonjy
No sakaizanao:
Dia tano mafy tsara, sns…

4. Aza mba mangataka andro
Hibebahanao;
He, mazava anio ny andro
Mba hidiranao :
Dia tano mafy tsara, sns…

51 – Raha tonga anio ny Tompo

1. Raha tonga anio ny Tompo,
Amin-kery lehibe,
Ka arahin’ny mpanompo
Sy anjely maro be ;

Fiv : Moa ho faly hianao
Ka hidera ny Mpamonjy
Izay nanavotra aina anao?

2. He! ho simba sy ho rava
Izao rehetra àry izao.
Ka hifankahita tava
Ny natao sy ny Mpanao.
Moa ho faly hianao, sns…

3. Maso maro no hijery
Ilay nijaly fahizay,
Fa ny mino Azy ihany
No ho faly rahatrizay :
Moa ho faly hianao, sns…

4. Rehefa tonga re ny Tompo
Mba hitsara izay natao.
Hitomany ny tsy mino,
Fa hanatrika Azy ao :
Moa ho faly hianao, sns…

5. O! avia re, ry Tompo!
Mba hanjaka aminay,
Hahatonga anay mpanompo
Hiara-paly aminao :
O! Avia, ô! avia,
Fa ny olonao rehetra
Dia maniry indrindra Anao