136 – Ry Jeso Tompon’aina!

1. Ry Jeso Tompon’aina!
Nalevina Hianao,
Kanefa, he, deraina,
Fa velona ao izao.

2. Ny fasana nivoha
Noho ny herinao,
Fa tsy mba nahatoha
Ny voninahitrao.

3. Ireo miaramila
Nahery sy nahay
Dia tsy mba nahatana
Anao Mpanjakanay.

4. Nitsangana tokoa
Ho tena santatray
Hianao, ry Tompo soa
Sy Kapiteninay!

135 – Foana ny fasanao

1. Foana ny fasanao,
Jeso Tompon’aina!
Tò tokoa ny teninao
Ka notontosaina.

2. Foana ny fasanao,
Tompo manan-kery,
Gaga teo ny rafinao,
Resy’lay mahery.

3. Foana ny fasanao,
Fa efa novohana!.
Maito ny fatoranao,
Tsy mba nahatana.

4. Foana ny fasanao,
Zanaky ny Avo!
Aina no nasehonao.
Zava-maharavo.

134 – Mifaly tokoa ny foko izao

1. Mifaly tokoa ny foko izao,
Fa misy manambara
Ny Filazantsara.
:,: 0, mba raisonao!:,:

2. Nitsangana Jeso, Haleloia re!
Henoy teny soa,
Ka dia minoa
:.: Fa marina e! :,:

3. He! Rava ny fasana, ka mijere,
Fa efa niala
Ny Tompo malala,
:,: Fa velona e! :,:

4. Ny fahafatesana resy tokoa,
Ka tsy mba mijaly
Ny mino fa faly
:,: Sy tretrika am-po :,:

5. Misaotra, midera Anao izahay,
Ry Jeso Mpamonjy,
Fa vita ny vonjy
:,: Ho mandrakizay :,:

6. Haleloia! Tsara ny Pasaka e!
Ny Tompon’ny aina
Izao hoderaina,
:,: Haleloia re! :,:

133 – Efa namangy ny olony

1. Efa namangy ny olony
Jeso Izay Tompon’ny aina.
Lasa ny alina maizina,
:,: Tonga indray ny maraina.:,:

2. Maty ny Tompo, nalevina,
Nidina nita ny ony,
Nefa nitsangana velona,
:,: Koa tsy maty intsony :,:

3. Ory ny fon’ny sakaizany,
Aiza Ilay nantenaina?
Hitany nefa tsy fantany,
:,: Jeso, Izay Tompon’ny aina :,:

4. Teniny tsy mba mivadika
Amin’ny olony ory,
Tonga ny Tompo nitsidika
:, Ireo mpianany vory :,:

5. Tonga ny taom-pamangiana,
Tondraka ny famonjena,
Velona ny fihobiana,
:,: Aina vaovao no nomena :,:

6. Teraka ny fifaliana,
Tonga ny Filazantsara,
Andron’ny fitomaniana
:,: Mody ho Pasaka tsara :,:

132 – Indro fa velona

1. Indro fa velona
Jesosy Tompon’aina;
Foana ny fasana,
Resy izao Satana.
Iza indray no hitomany,
Raha mahare izany?
Ry foko sasatra,
Manahy fatratra,
Heveronao izao
Ho afaka ny sentonao.

2. Indro fa velona
Jesosy Tompon’aina;
Izy nitsangana;
Ravo ny fo sy saina.
Jeso Tompo nolatsaina
Tonga loharanon’aina.
Ry havana andrandrao
Ny lanitra izao:
Jesosy velona,
Ka azo ny fiainana.

131 – Tonga ny andro malaza

1. Tonga ny andro malaza, izay mahafaly.
Indro, nandresy jesosy ilay vao nijaly;
Velona indray Izy, natsangan’ny Ray,
Aoka isika hifaly!

2. Efa nahery Jesosy, Ka resy Satana;
Menatra mafy ireo fahavalo nitana
Ka mba zahao: rava ny fasana izao,
Raya, fa tsy nahatàna!

3. Helo sy fahafatesana, resy tokoa,
Ary ny tambin’ota dia efa naloa;
Jeso, Izay maty ka velona indray,
Tompon’aina tokoa!

4. Mba mihobia, ry olona mino rehetra;
An’i jesosy ny hery izay tsy voafetra;
Izy nanao lalana tsara vaovao;
Resy ny ratsy rehetra.

5. Faly isika fa manana fanatenana,
Mbola hiantso Jesosy hoe: “Mitsangànal”
Amin’izay, velona mandrakizay,
Ny nodimandry tra-bonjy.

130 – Hobio, ry olombelona!

1. Hobio, ry olombelona!
Jesosy dia velona,
Ny fasana dia rava;
Misokatra ny lanitra,
Ny aizina sy tahotra,
Dia resin’ny mazava,
Jeso Kristy
No deraina sy hajaina.
Fa Mpamonjy,
Tompon’aina mahavonjy.

2. He! Misy làlana indray
Ho ao an-danitra, izay
Miandry ao, ambony;
Fa vitan’ny Mpanavotra
Ny vonjy mahasambatra,
Ka sitraky ny fony
Handray izay
Mitomany, mba ho any
Amin-dRainy;
Fa izany dia hainy.

129 – Any naraina

1. Any naraina
:,: Ilay Avotr’aina. :,:
Natsangan-dRay.
Resy ny ota,
:,: ka ny mpanota, :,:
Mihoby indray.
Any naraina…

2. Hira hiraina
:,: Ny Tompon’aina :,:
Isaoranay;
Ory ny fony
:,: mba hampitony:,:
Ny sentonay.
Hira hiraina…

3. Faly ny very,
:,: tsy manan-kery :,:
Ny helokay;
Jesosy Tompo
:,: dia mampanompo :,:
Ny rafinay.
Faly ny very…

4. Hisy maraina
:,: ny Tompon’aina :,:
Ho avy indray;
Izy hizara
:,: ny lova tsara :,:
Homena anay.
Hisy maraina…

128 – Efa velona ny Tompo

1. Efa velona ny Tompo
Fa nitsangana tokoa;
Resiny ny fahavalo,
‘Lay mpihaza aina soa;
:,: Velona ny Tomponao,
Resiny ny rafinao. :,:

2. Matokia, ry mpanota,
An’i jeso Avotrao,
Fa ny ota nahadiso
Afaka tokoa izao;
:,: Velona ny Tomponao,
Afany ny helokao. :,:

3. Eny, fa nitsangana ela
Jeso Kristy Tomponao,
Ka namoha vavahady
Any mba hidiranao;
:,: Velona ny Tomponao,
Ka efa nialoha anao. :,:

127 – Tahaka ny masoandro miseho

1. Tahaka ny masoandro miseho,
Sady mamiratra tsara izao;
Toy ny heriny izay mahaleo,
Na dia takon’ny rahona tao.
Tahaka izany Jesosy Mpamonjy
Izy nitsangana velona indray
Ry olombelona izay voavonjy,
Mba miderà Azy mandrakizay.

2. Saotra aman-dera sy laza sy hery
Aoka ho Azy hatramin’izao,
Izy nanafaka ny olom-bery,
Indro ny fasana vaky sy lao,
Izy nanafaka ny vavahady,
Aiza, ry fahafatesana ô!
Aiza ny herinao sahy miady
Amin’ny mino sy amin’ny to ?

3. Jesosy Mpamonjy ô! Mba hasoavy
Ka mba arovy ny mino Anao,
Ka ny fanahinao aoka ho avy
Mba hanazava ny fonay izao;
Ary tantano izahay tsy hania,
Fa Hianao no mpiaro anay!
0! ry Mpamonjy anay, mba avia,
Ka mba vonjeo, fa miandry izahay.

4.Jeso, izahay te-hisaotra tokoa
Noho ny soa nomenao anay:
Teraka teto nitondra soa,
Dia ny fiainana mandrakizay.
Saotra omenay anao Izay nijaly,
Nefa natsangan’ny Rainao indray,
Rahatrizay izahay dia hifaly
Any an-danitra mandrakizay!