106 – Indro ny fitiavana nijaly

1. Indro, ny fitiavana nijaly
Teo amin’ny hazo fijaliana;
Ary ny ratsy nivonona hifaly
Handresy ny Zanakalahy Tokana.

2. Indro, Ny Fitiavana mahery
Nitondra ny heloky ny olony;
Izy niady hanafaka ny very,
Ny ainy no avotra ka natolony.

3. Izay nijaly mafy tao Golgota,
Voahombo ny tongotra aman-tanany;
Izy nisolo antsika izay mpanota,
Ka fadiranovana ny fanahiny.

4. Ô, ry Mpamonjy, mba hazony aho
Hijery ny Hazo fijalianao !
Olona meloka aho ka hafao
Hialoka amin’ny fitiavanao.

105 – Tsinjovy ilay havoana

1. Tsinjovy ilay havoana,
Ary Jerosalema,
Fa io no Golgota
Mba tadidio, ange !
Fa tao nivesatra ota
Ny Tompo masina;
Nijaly sy nolavina,
Ka novonoina.

2. Tsy takatra heverina
Ny entan-dehibe,
Izay nentin’ny Mpisolo
Ka diniho, re !
Fa nentiny daholo
Ny heloka natao :
Fa tonga Izy hanavao
Izao tontolo izao.

3. Ny helotsika koa izao
Dia nivesarany,
Ka manaraha Azy,
Mba ho mpianany,
Raha tao Golgota izy,
Ny rany nitete,
Ka vita ho antsika re,
Ny vonjy lehibe.

104 – Raha mijery ny hazo

1. Raha mijery ny hazo
Nijalian’i Jesosy
Tsy misy izay malaza
Na izay mirehareha.

2. Aza miavonavona,
Fa indro ny Mpananvotra;
Ny dian’ny Jesosy Kristy
No arahina isan’andro.

3. Indro ny rany mandeha,
Voahombo ny tanany
Nijaly, ka dia maty
Nisolo olo-meloka.

4. Raha ahy ‘zao tany ‘zao
Sy ny aminy rehetra,
Tsy ho azoko havaly
Ny fitiavan’ny Jeso.

5. ny foko homeko Azy,
Fanahiko atolotro;
Tsy mba mendrika Azy ‘zany,
Fa Jeso no mety mandray.

103 – Ny hazo fijaliana

1. Ny hazo fijaliana
Tsy maintsy hotsarovana !
Henoy re fanahiko,
Ny tenin’ny Mpamonjiko.

2. Ny teny voalohany
Mihevitra ny rafiny :
“Mba mamelà ny helony,
Fa jamba ny fanahiny !”

3. Izao koa Jesosy ô !
Dia jamba sady ratsy fo;
Ka mba jereo sy iantrao,
fa te-ho tonga olonao.

4. Ilay meloka tanilany
Naniry mba horaisiny,
Nomeny toky tsara io :
“Ho any any Paradisa anio”

5. Raha avy ny anjarako
Ka tapitra ny androko,
Mba raiso aho, Tompo ô,
Ho any paradisanao.

6. Dia hitany ny reniny
Tomany teo akaikiny,
Toy ny tsindron-defona
Ka feno fisentoana.

7. Dia Jaona no natolony
Ho zanany ho solony.
“Mba raisonao, ry Jaona ô
Ho reninao ny reniko !”

8. Tsarovy aho Tompo ô !
Raha ao am-pahoriako
Iraho ny mpianatrao
Hanampy ny mpanomponao !

9. Ny teniny fahaefatra
No tena mampangovitra;
Niantso izy hoe : “Ry Ray,
Nahoana Aho no afoy ?”

10. Izao no dia nandaozana
Anao tam-pahoriana;
Hahafaka ny tahotro,
Raha tonga ny fotoako.

11. Ny otako izay nentiny
Nahory ny fanahiny,
Ka nitarainany hoe :
“Mangetaheta Aho re !”

12. Mangidy, ry Jesosy ô,
Ny loza niaretanao,
Ka aoka mba ho mamiko
Ny avotra, izay vitanao !

13. Hoy izy indra : “Tanteraka :”
He ! Teny mahasambatra,
Tanteraka ny asany,
Voavotra ny olony.

14. Ny teny farany indray
Nilaza ny rahatrizay :
“Atolotro ny aiko izao,
Ry Ray, ho eo an-tanananao !”

15. Izany dia mamiko
Hiorina ao anatiko,
Ka teny hotononiko
Eo amim-pahafatesako !

102 – Reharehako ny hazo

1. Reharehako ny hazo
Nijalian’i Kristy;
Manda fiarovana avo
lalofako aty.

2. Azon-doza maro aho,
Tery koa ny lalana;
Tsy ilaozan’i Jesosy
Mpanome fiadanana.

3. Raha lany re ny andro
Mampiadana indray.
Tsy hadinoko ny hazo
Nentin’ny Mpamonjinay.

4. Ny anjara aty an-tany
Tsy mba mahavesatra
Noho ny hazo fijalianao,
Hazo mahasambatra. Amen.

101 – Ny hazo fijaliana

1. Ny hazo fijaliana,
Ry Jeso Tomponay
Dia tena fahoriana
Fa tianao ‘zahay.

2. Ny hazo fijaliana
Dia manambara izao
Fa be ny fahoriana
Nihatra taminao.

3. Ny hazo fijaliana
No mampiseo koa
Fa tokony hariana
Ny ota mahavoa.

4. Isaoranay dia isaoranay
Hianao ry Tomponay,
Fa be ny fitiavana
Nataonao taminay.

171 – Jeso, Mpanjaka malaza

1. Jeso, Mpanjaka malaza,
No Tompo Mpanjakanay;
Mahery sy tsara indrindra,
Ka Izy no aronay.
Mendrika hankalazaina
Noho ny heriny;
Eran-tany sy lanitra koa
Ny zo aman-dazany.

Fiv : Ry Tompo Mpanjaka mahery ô !
Mihainoa ! Mihainoa !
Avy manaiky tokoa ‘zahay
Fa Tompon’ny hery rehetra Hianao,
Tsy misy mihitsy ny toa Anao,
Tsy tratry ny saina ny herinao;
Ny fiderana ‘zay entinay, Raiso re !
Ny haja atolotra Anao ety, Raiso izao !

2. Tompo, Mpandahatra hendry,
Mpanao izao rehetra izao
Ny zara sy tendry ataony
Dia tsara sy mahasoa;
Mendrika ny hoderaina
Ny fandaharany;
Atolory ho Azy ny saotra,
Fa izy tadrinfin’io :
Ry Tompo Mpanjaka mahery ô ! sns…

3. Tompo, Mpanjaka Tsitoha,
Kanefa be indrafo;
Deraina eram-po erantsaina,
Deraina mandrakizay ;
He ! Ny mpanompo voavonjy
Samy mihoby hoe :
“Haleloia ho amin’ny Avo,
Fa Jeso no Tomponay ”
Ry Tompo Mpanjaka mahery ô ! sns…