819 – Andriamanitra Tompo ô, Ray, Fanahy, Zanaka

Fizarana I
1. Andriamanitra Tompo ô
Ray, Fanahy, Zanaka,
Mihainoa anay izao,
Ry Telo izay Iray.

2. Jeso Zanak’i Maria,
Naka endrik’olona
Tonga zaza toa anay:
Mihainoa, Jeso ô!

3. Notafian-dreninao
Lamban-jaza Hianao
Tao anaty vilona:
Mihainoa, Jeso ô!

4. Novangian’olona
lzay niandry ondriny
Tao an-tsaham-Betlehema
Mihainoa, Jeso ô!

5. Notezaina Hianao
Notrotroin’i Simeona,
Notompoin’i Ana koa,
Mihainoa, Jeso ô!

Fizarana II
6. Amin’ny avonavona
amin’ny fahatezerana
Amin’ny fialonana
Mamonje, ry Jeso!

7. Amin’ny hevi-tsy madio,
Amin’ny teny ratsy koa,
Amin’ny fahasarotam-po
Mamonje, ry Jeso

8. Hankato ny didinao
Hankahala heloka,
Mba ho zanakao tokoa,
Mitariha, Jeso!

9. Mba hazoto izahay,
Tia fivavahana,
Tsy ho resin’i Satana,
Mitariha, Jeso

Fizarana III
(Ny feon’ny Fizarana I no ihirana an’ity)
10. Noho ny nahaterahanao
Noho ny ranomasonao,
Noho ny fahorianao
Mamonje, ry Jeso!

11. Noho ny satro-tsilonao,
Noho ny ra nalatsakao,
Noho ny nitsangananao
Mamonje, ry Jeso !

12. Noho ilay Anaranao
londrehan’olona
Sy ny ao an-dranitra
Mamonje, ry Jeso!

13. Noho ny herinao tsy hita
Noho ny voninahitrao,
Noho ny famindraponao;
Mamonje, ry Jeso!