186 – Fanahy, Mpanavao anay

1. Fanahy, Mpanavao anay,
Simban’ny ota izahay,
Ka amboarinao indray,
Havaozy ny fanahinay.

2. Avia, ry Afo masina,
Ny ratsy aoka ho levona;
Ry loharano velona,
Tondrahonao ny efitra.

3. Ny lohataonanao anie
Mba hampaniry soa be
Sy hampamony ho Anao
Izao tany karankaina izao.

4. Ny efitra sy tany lao,
Hi ho by sy hidera Anao,
Fa olom-potsy no ho ao;
Mpanompo teo fa afakao.

5. Ry lohataona maminay!
Midina faingana aminay,
Fanahy, Mpanavao anay,
Niandry ela izahay!

185 – O! Ry Fanahin’ny Ray ao ambony

1. Ô! Ry Fanahin’ny Ray ao ambony,
Andriamanitra mandrakizay,
Aza avela hisaraka intsony,
Ny olo-mino, fa aoka hiray;
Taomy ho an’i Jesosy Mpamonjy,
Ny mbola maizina, ka hazavao,
Hahafantarany tsara ny vonjy,
Dia ho faly ny mpino Anao.

2. Ô! Ry Mpiantoka ny famonjena,
Azo ny antoka tsara izao;
Tonga ny Iraka be fahendrena
Mba hanambara ny sitraponao;
Ka ny lelafo noraisin’ny mino
Sy ny fiteniny tonga vaovao
Dia nahagaga, ka tena nampino
Olona maro hanaraka Anao.

3. Ry Mpampionona ô! Mba sitrano
Fa voaratran’ny ota izahay;
Ka izay ory mba ampiadano,
Ny malahelo falio indray!
O, mba ovaonao tokoa ny sainay,
Taomy ka ampahareto ny fo;
Ka raha ory arovy ny ainay
Mba tsy hafoinay intsony ny to.

183 – Midina, ry Fanahy ô!

1. Midina, ry Fanahy o!
Midira ao anaty fo,
Ampio ny mihafy,
Fa Hianao no Mpanome
No to sy fahazavana be;
Na vavanay sokafy,
Izao hanao
Saotra tsara hanambara
Ny Mpamonjy,
Fa satria voavonjy.

2. Ka raha re ny teninao,
Dia mba avia, hazavao
Ny hevitry ny teny;
Mba ambaraonao aminay
Ny fomban’ny Mpanavotray,
Lazao ny famonjeny,
Izahay, izay
Vory eto, andreheto
Jiron’aina
Hialan’ny aizin-tsaina.

3. Ny maizina onenanay
Tsy mety afaka aminay,
Ka tena mahavery,
Raha Hianao tsy tonga izao
Mitondra filazam-baovao
Sy toky mampahery,
Ovay izahay,
Hamasino ny te-hino,
Ampidiro
Eto aminay ny Jiro.

4. Mba hafanao re izahay,
Amio hitiavanay
Indrindra ny Mpamonjy,
Ny rany mba ho avotray,
Ny didiny harahinay,
Hanananay ny vonjy,
Jeso, Jeso
No torio sy bitsiho
Ao an-tsainay,
Mba hamelona ny ainay.

182 – Ny Pentekosta tonga izao

1. Ny Pentekosta tonga izao;
Fanahy o, ny jironao
Velomy ao anatiko,
Hahafantarako ny to.

2. Ampisehoy, Fanahy o!
Fa Jeso no fiainako,
Ka Izy dia lalana
Ho amin’ny fiainana.

3. Dia mba tarihonao ny fo,
Tohano ny fanahiko,
Ampio ny finoako
Hahita ny mpanavotro.

4. Fa Hianao, Fanahy o!
Hanova ny fanahiko,
Ka raiso sy diovinao
Ny foko ho fonenanao.

5. Ny hazo-fijaliana
Anjara hivesarana,
Fa Hianao, dy Heriko,
Mba miaraha amiko.

6. Mba asehoy ho fantatra
Ny soa tsy ho tapitra,
Ny satro-boninahitra
Homen’Andriamanitra.

7. O, ry Fanahy Masina o!
Ampaherezonao ny fo,
Ka hazavao ny lalako,
Raha avy ny hodiako.

181 – Fanahy Mpanazava

1. Fanahy panazava,
Ny foko hazavao,
Maniry lalandava
Ny Pentekositrao.
Ny aizina ao am-poko,
Fongàny re ho lao;
Ny foko mitoloko,
Maniry indrindra Anao.

2. Fanahy Mpanadio,
Ny foko mba sasao,
Diovy re anio
Ho ena lapanao;
Ny hevitra misoko
‘Zay te-handroaka Anao,
Dia ota te-hijoko,
Esory sy fafao.

3. Fanahy, Mampahery
‘Zay reraka sy voa,
Ny foko re dia tery
Hianotoraka Aminao,
Izay mandrebireby,
Roahy re izao,
Ny fo mitebiteby,
Hiondana Aminao. Amena.