645 – Jesosy Kapiteninay,

1. Jesosy Kapiteninay,
Izao miantso izao,
Hiady no ilàna anay
Ka zovy no hanao?
Izay mahafy hatraty,
Mahery fo tokoa
Ka tsy miraika hatrary,
Ireny no hanao.

2. Ny tany hotafihinay,
Izao tontolo izao;
Ny tafika hikatrohanay,
Tsy ady mora atao;
Ny ota no hasianay
Ho ringana avokoa
Ny tany no hasondrotray
Ho Paradisa soa.

3. Indreo, ny maritiora soa
No loha-làlanay,
Nalatsaka aina avokoa
Ka marika aminay.
Fandavan-tena lehibe
No vitan’izy ireo,
Hodian-tsy hita foana ve
lreo maritiora ireo?

4. Ry Jeso Kapiteninay!
lzao, anio izao
No anavaozanay indray
Ny fanompoana Anao
Atolotray Anao tokoa
Izao tenanay izao,
Ka hamasino avokoa
Hanao ny sitrakao.

644 – Matahora mangovita

1. Matahora mangovita,
Fa indro ny devoly
No mihendry hisambotra
Ny saintsika rehetra;
:,:Miambena,:,:
Ka mivavaha, tsara.

2. Mifalia, mivavaha,
Jeso no arontsika,
Manaraha ny teniny,
Fa hovonjeny isika;
:,: Tano Izy :,:
Hahazoana aina.

3. Manandrata feo hihira
Hidera an’i Kristy,
Hanome voninahitra
an’Andriamanitra
:,: Tompontsika,:,:
Fa marina izany.

643 – O! mandrosoa mba ho tena mpandresy

1. O mandrosoa mba ho tena mpandresy
Dia mazotoa, miasà mitomboa,
:,:Raiso ny tsara, ka roahy ny ratsy,
Ka matokia an’i jeso tokoa.:,:

2. O mandrese, ny finoana tano,
Na dia mafana ny ady hatao,
:,:Ny fandresena homena ny mino,
Azy ny herin’ny Tompo izao.:,:

3. Mba matokia ny hery tsy hita
Izay voatahirin’ny Ray ho anao,
:,:Ka voatolotra tao Gologota
Mba ho antsika rehetra izao.:,:

642 – Hitako izao, sakaiza!

1. Hitako izao, sakaiza!
Jeso no Mpanavotra;
Tsy mba lany ny fitia,
Jeso no Mpanavotra;
Na dia saiky lasa aza,
Ka ny olona mandao,
Izao no mampiadana ahy,
Jeso no Mpanavotra.

2. Raha miady mafy aho,
Jeso no Mpanavotra;
Toky sy Ampinga Izy,
Jeso no Mpanavotra;
Manome ny soa Izy,
Fa ny rany mahadio
No mahafa-keloka ahy,
Jeso no Mpanavotra.

3. He ilaozako ny eto,
Jeso no Mpanavotra;
Indro lanitra no azo,
Jeso no Mpanavotra;
Izy no Mpamonjy ahy,
Aina sy fanilo koa,
Fahendrena mahasoa,
Jeso no Mpanavotra.

4. Ray ô! Hianao deraiko,
Jeso no Mpanavotra;
Hianao naniraka Azy,
Jeso no Mpanavotra;
Hianao Mpiaro ahy,
Mpitahiry, Tokiko,
Ka deraiko lalandava,
Jeso no Mpanavotra.

641 – Ry kapiteny, be ny ady manjo

1. Ry Kapiteny, be ny ady manjo,
Mila ho reraka sy kivy ny fo,
Ka hatanjaho mba hatoky Anao,
Tompo ô! Avia mamonjy ahy izao.

Fiv : “Eny, Izaho mamonjy anao,
Ka mampahery sy miaro anao;
Aza matahotra mihitsy hianao,
Fa Izaho momba sy manampy anao.”

2. Ny fahavaloko aty mba reseo,
Ka taomy aho mba handray rahateo
Ny fiadiana avy aminao;
Tompo ô! Vimbino aho, aza mandao:
“Eny, Izaho, sns…

3. Lasa tokoa re ny tahotro teo,
Ka na mamely ahy aza ireo,
Tsy mba manahy intsony aho izao,
Fa mamonjy sady tsy mandao Hianao:
“Eny, Izaho, sns…

4. Fa ny mpiady maharesy aty
no hosatroham-boninahitra ary;
Maro, no efa tonga ao, Aminao,
Tompo ô! Avia hitarika ahy hankao:
“Eny, Izaho, sns…

640 – Misy fahavalo maro

1. Misy fahavalo maro,
Te-hiady aminay,
Faly sy miravoravo,
Raha mamotraka anay;
Izahay tsy manan-kery
Handresenay azy ireo;
Ry Mpamonjy olom-bery!
Jeso Tompo ô! Vonjeo.

2. He! Mibaiko ny devoly,
Ilay mpihaza aina soa,
Ka mikendry hanangoly
Sy handatsaka aina koa;
Tsy mba misy izay hanampy
Hampandositra azy izao;
Hianao no tsy manary
Jeso Tompo ô! Vonjeo.

3. Indreo ny fandrika harato
Izay mivelatra avokoa,
Tsara sy milantolanto,
Toa fiainana tokoa;
Kanjo, indrisy ny mahazo
Izay fatoran’izy ireo;
Tsy mba hainy ny miala:
Jeso Tompo ô! Vonjeo.

4. Miomàna, ry sakaiza!
Be ny fahavalo
Mitandrema sy mahaiza,
Sarotra ny làlanao;
Aza mba matoky tena,
Fa ny Tompo no jereo;
Indrisy re ny halemena:
Jeso Tompo ô! Vonjeo.

639 – Ry miaramila! Mandrosoa izao

1. Ry miaramila! Mandrosoa izao,
Kristy Kapiteny mialoha anao;
Ao aloha tafika, loza, ratra be,
Fitsaharana tsy misy, misikina re.

Fiv : Ry miaramila! Mandrosoa izao
Kristy Kapiteny mialoha anao.

2. Any lehy ratsy no manotrika,
Any ny tsipika no milatsaka;
Tano ny finoana ho ampinganao
Entonao ho fandresena Izao
rehetra izao:
Ry miaramila! sns…

3. Aza miamboho na miherika,
Ao an-tratranao ny fiarovana;
Aza mba matahotra, fa sahia
fandrao
Raha tsy mandresy, dia ho resy hianao;
Ry miaramila! sns…

4. Dia mandrosoa hianao izao
Ka miraisa dia aminay ho ao
Milofosa fatratra, aza ketraka,
“Miadia ny ady tsaran’ny
Finoana”
Ry miaramila! sns…

5. Kristy Kapiteny tapitra ohatra,
Izy no mpiaro ny mpanafika;
Miankina aminy mafy hianao,
Ka aza mba ny tenanao no
itokianao:
Ry miaramila! sns…

638 – Ry Jeso Mpamonjy malala

1. Ry Jeso Mpamonjy malala
Indreto ny mpanomponao;
Raha misy izay mankahala,
Matoky fa manana Anao.

Fiv : :,:Jereo, jereo!
Fa vonon-kanaraka Anao.:,:

2. Ny tafika ataon”i Satana
Milofo hamotraka anay;
Avia, ry jeso! Mitantana
Fa mioman-kandresy izahay.
Jereo, jereo! sns…

3. Na zovy mioman-kandrafy,
Irianay hanaraka Anao;
Na iza hisakana mafy,
Hijoro, fa manana Anao.
Jereo, jereo! sns…

4. lreo nentinao voatantara
No feo mampahery anay;
Ny tokin’ireo Maritiora
Faneva mitarika anay:
Jereo, jereo! sns…

637 – Mahareta, mahareta,

1. Mahareta, mahareta,
Ry mpihazakazaka ô!
Be ny zava-mahalavo,
Aza kivy hianao.

2. Mahareta, mahareta,
Ry mpihazakazaka ô!
Mahavesatra ny ota,
Aoka re harianao

3. Mahareta, mahareta,
Ry mpihazakazaka ô!
Lavi-dalana haleha,
‘Ndrao tsy tonga hianao.

4. Mahareta, mahareta,
Ry mpihazakazaka ô
Indreo ny maso izay mijery,
Tazany ny dianao.

5. Mahareta, mahareta,
Ry mpihazakazaka ô!
Ao ny Tomponao miandry,
Izy no jereonao.

636 – Hianao ry Jeso ô

1. Hianao ry Jeso ô!
No mba hatoninay,
:,:Tompon’ny aina:,:
Mba mihainoa ka avia.

2. Mba ampangino re
Ny ao anatinay,
:,:Tsy hisy renay:,:
Raha tsy feonao.

3. Aoka izahay handray
Ny fanavaozanao,
:,:Ka mba hitovy:,:.
Toe-tsaina aminao.

4. Mafy ny adinay,
Ka be ny tahotray;
:,:Nefa tsy resy:,:
Izay miankina aminao.

5. Dia tafionao
Amin’ny herinao,
:,:Mba ho mpandresy:,:
izahay mpianatrao.

6. Ny fonay hafanao,
Mba hirehetanay
:,:Amin’ny asa :,:
Izay omenao hatao.

7. Mba ho tanterakay
Izay tena anjaranay,
:,:Dia manomeza:,:
Fo miray aminao.