523 – Te-hifindra

1. :,: Te-hifindra :,:
Aho, ry Jesosy ô !
Be manjo aty an-tany,
Fifaliam-be no any
Aminao, ry Tompo ô.

2. :,: Ny anjely :,:
Sy ny olo-masina
Tafahaona ka mihoby ;
Sambatra ny tafatody.
Faly fa noraisina.

3. :,: Faly koa :,:
Aho, ry Mpamonjiko,
Manantena fa hahita
Ny fonenana ao am-pita,
Ka handray ny lovako.

4. :,: Tsy tamana :,:
Aho amin’ny manjo,
Fa vahiny aty an-tany,
Ka maniry mba ho any
Aminao, ry Tompo ô.

5. :,: Ao tsy misy :,:
Ota na aretina !
Tsara raha hodimandry,
Nefa aho te-hiandry
Ny fetr’andro marina.

522 – He, tanim-pahazavana be.

1. He, tanim-pahazavana be.
Tsy misy maizina ao,
Kany tsy mba hitete
Ny ranomasonao.
Izay voavonjy hiangona ao,
Hiara-mihira ny hira vaovao,
Ho sambatra any an-danitra,
Ao amin’ny Mpanavotra.
Moa ao an-danitra ?
Eny, ao an-danitra.
Ka tsy hisaraka ?
Eny, tsy hisaraka !
Ho sambatra any an-danitra
Ao amin’ny Mpanavotra.

2. Ry Rainay feno indrafo,
Be fitiavana,
Omàny ny fanahiko
Handray fiainana.
Izahay, ry Jesosy, maniry Anao,
Fa maty nisolo anay Hianao,
Nanavotra anay mba ho afaka,
Ka tsy ho voaheloka.
Moa dia ho afaka ?
Eny ho afaka !
Ka tsy helohina ?
Eny tsy helohina
Jesosy Mpamonjy nanafaka,
Ka tsy ho voaheloka.

3. O, ry Jesosy Tompo ô !
Tsarovy izahay,
Ka mba ambino hatrizao
Ny fandehananay.
Vonjeo ny ondry manaraka Anao,
Fa otany no namonoana Anao.
Ho faly izahay ao an-danitra
Ao amim-boninahitra.
Moa ao an-danitra ?
Eny, ao an-danitra.
Ka tsy hisaraka ?
Eny, tsy hisaraka !
Hiara-mifaly ao an-danitra,
Ho feno voninahitra.

516 – An-dafin’ ny efitra lava sy maina

1. An-dafin’ ny efitra lava sy maina
No misy ilay tany izay mamin’ny fo,
Ilay tany izay efa nampanantenaina
Ho lovan’ ny mino izay mankato.
Iriko indrindra ny mba ho tafita,
Tsy mety miadana mandra-pahita.

2. Anefa ny lala-mankany no mafy,
Ny rafiko maro manotrika ao;
Ny nofo indrindra no tena mpandrafy,
Ka tery ny lalan-kaleha izao!
Anefa tsaroako tsara ny teny
Milaza fa misy fitsaharana eny.

3. Ka aza mba ketraka, ry mpivahiny,
Hevero fa Jeso no momba anao;
Ilay nampangina ny loza fahiny
Dia mbola mahay mampandresy anao!
Andrasanao kely, ho lany ny fetra,
Ho ringana ny fahavalo rehatra.

4. Izaho hiezaka mafy tokoa
Hahazo ny loka ao alohako ao;
Ny tafio-drivotra mba mahasoa,
Fa hahatongavako fiaingana ao;
Indray mipi-maso ny eto an-tany,
Ny any an-danitra tsy hita lany

515 – Tsara lova, ry Jeso ô!

1. Tsara lova, ry Jeso ô!
Ny mpanota voavotrao,
Fa fonenana soa
Amboarinao ao,
Hanefanao ny teninao:

Fiv : Ho amin’ io tany io tokoa
No izoran’ ny dianay;
Jeso Tompo no ao, sady efa manao
Trano soa hipetrahanay.

2. Tsara lalana, Jeso ô!
Ny vahiny tarihinao;
Raha misy manjo.
Tsy mba kivy ny fo
Fa tohanan’ ny herinao:
Ho amin’ io,
sns…

3. Tsara vatsy, ry Jeso ô!
Ny mpandeha fahananao,
Fa ny teninao soa
Mofon’ aina tokoa
Iveloman’ ny olonao:
Ho amin’ io,
sns…