630 – Ry Jesosy mba tantano

1. Ry Jesosy mba tantano,
Ho tafita soa ary,
Ka ambeno sy sakano,
Izay rehetra loza aty.
Rano be mangeniheny,
Izao alehako izao;
Ka aoka Hianao hiteny,
Mba ho tokiko hatrao.

2. Aza miandry ao am-pita
Sao dia fefika aho aty;
Fa avia hiara-mita,
Dia ho tody soa ary.
Raha sendra ka manonja
Izany alon-drano be,
Aoka Hianao ho tonga
Hampitony ahy re.

3. Ao ny rivotra mahery
Mety hampivadi-po,
Fa ny feonao irery
Mampisava ny manjo
Any koa ny vatolampy
Sy ny biby marobe,
Fa ny herinao dia ampy,
Ka vonjeo ny zanakao.

4. Ry jesosy! Mihainoa,
lzao fivavako izao,
Mijoroa, misehoa,
Ka jereo ny diako izao;
Mbola lavitra ao am-pita
Ka tsy hita izay hanjo,
Toy ilay tao Genesareta,
Misehoa Hianao!

629 – Ry Jeso Mpamonjy, Mpanavotra any!

1. Ry Jeso Mpamonjy, Mpanavotra anay!
Tafangona eto anio izahay
Hidera sy mba hankalaza Anao,
Fa Tompo namonjy anay Hianao;

Fiv : Haleloia! Haleloia! Hosana an’ny Avo!
Haleloia! Haleloia! Hosana ho Anao!

2. Ry Jeso, Sakaiza tsy mety mandao!
Sakaiza tsy mba mahafoy Hianao,
Mijery anay raha misy manjo,
Ho aron’ny tena sy tokin’ny fo:
Haleloia! sns…

3. Ry Jeso, Mpanjaka Mpiaro anay!
Handroso hiady tokoa izahay,
Ka dia vonjeo handresy izao,
Fa tsy mba ho resy izay manana Anao:
Haleloia! sns…

4. Ry Jeso, Mpitarika anay ho ary,
Tariho izahay tsy hivily aty.
Ka dia hamantana ao aminao,
Fa faly miandry anay Hianao:
Haleloia! sns…

628 – Ry Mpamonjy olom-bery!

1. Ry Mpamonjy olom-bery!
Ry Jesosy tia anay!
lzahay tsy manan-kery
Tsy mba hendry, tsy mahay,
;,;Koa Hianao irery
No mba iankinanay.:,:

2. Ry Mpamonjy be fitia!
Aza ilaozanao izahay;
Ry Jesosy ô! Avia,
Hianao no tanjakay!
:,:Miarova, manampia,
Be ny fahavalonay.:,:

3. Ry Mpamonjy! Mitantàna
Izao mpanomponao izao;
Be tokoa ny fikasana
Ta-hanao ny sitrakao,
;,;Nefa be ny fahosana
Momba ny mpanomponao.:,;

4. Ry Mpamonjy, jeso tia!
Mivimbina, mamonje;
Ry mahery! Manampia,
Miambena, mijere;
:,:Miarova, mitariha,
Ry Sakaiza lehibe!:,:

627 – Vimbino tsara izahay

1. Vimbino tsara izahay,
Ry Jeso Kristy Tomponay!
Mba tsy ho diso lalana
Aty ambony rano be,
;,;Ka na manonja aza re
Ny rian-dranomasina,
Tazony mafy izahay
Mba tsy ho rendrika aty.:,:

2. Dia mitsangàna, ka avia,
Ry Jesosy, Mpamonjy tia!
Jereo ny fahorianay;
Anaronao ny rivotra
;,;Izay mampanonja toy izao
Ny alon-dranomasina,
Izay manafotra anay
Aty am-pandehananay.:,:

3. Fa Hianao no aronay,
Ka dia sahy izahay
Hamaky sy hanohitra
Ny onjan-drano betsaka;
;,;Ka aoka tsy ho fefika
Aty an-dranomasina,
Fa mba ho tonga aminao
Ny sambonay, ry Tompo ô;,;

626 – Jeso Tompo, mamindrà fo

1. Jeso Tompo, mamindrà fo
Amin’ny mpanomponao
Fa tsy misy famonjena
Afa-tsy ao aminao.
0! vonjeo, :,:
Ny mifona aminao.

2. Fa kamboty sy mahantra,
Ory, osa, reraka
Izahay atÿ an-tany,
Raha tsy vimbininao;
0! ampio:,:
Ny miankina aminao.

3. Tokinay sy vatolampy,
Aro sy Ampinganay!
Afa-tahotra, afa-doza,
Tsy ho ketraka izahay;
:,: O! arovy:,:
Ny mialoka aminao.

625 – Mpamonjy soa malala ô

1. Mpamonjy soa malala ô!
Mba miandrandra Anao,
Ny foko sy fanahiko
Ankehitriny zao;
Fa Hianao, irery
No tena Mpanome
Ny fahafinaretana
Sy fitsaharam-be.

2. Mpiandry ondry mora ô!
Ry Jeso be fitia!
Hazony aho ondrinao
Mba tsy haniasia,
Andraso isan’andro,
Arovinao anie,
Endrey! Fa mahatahotra
Ny biby marobe.

3.Ry Kristy be fitia!
Ry Tompo tsy mandao!
Ny sandrinao iondanako,
Fa mamy Hianao;
Hianao nanolo-tena
Ho faty fahizay,
Hanangana olo-meloka
Ho zanakao indray.

4. Ry Tompo Zanahary
Be faharetam-po!
Izaho te-ho olonao
Mahitsy sy madio;
Ovay ny toe-tsaiko,
Ny foko mba sasao,
Mba ho tempoly mendrika
Ny hitoeranao.

5. Ry Jeso tsy miova!
Ry Vonivatoko!
Ry Zanak’Andriamanitra ô!
Ry Aro lehibe!
Izaho dia matoky
Ny fitiavanao;
Fa sambatra ny olonao
Miankina aminao

623 – Mba omeo ahy

1. Mba omeo ahy
Fo madio kokoa
Afaka ahiahy
Ho Anao tokoa.
Izaho dia malaina,
0! mba hafanao re
Mba hikely aina
Hahefako be.

2. Mbola manangoly
Ny fakampanahy;
Ao koa ny devoly
Ta-hamotraka ahy;
Tompo ô! Ampio
Ny mpanomponao izao,
Ary mba tafio
Herim-po vaovao.

3. Atolory ahy
Zotom-po sy hery,
Fahendrem-panahy,
Fo mahay mietry.
Ampianaro aho
Mba hanolo-tena,
Ka mba hatanjaho
Ny finoako.

4. Dia hamasino
Ny saiko, ry Tompo!
Ka omeo fo mino,
Fo mahay manompo,
Fo mahay mihafy,
Fo miravoravo,
Na dia voa mafy,
Fo toy ny Anao.

624 – Jeso ô, Mpiandry tsara!

1. Jeso ô, Mpiandry tsara !
Sambatra ny ondrinao;
Hianao no mialoha
Hanarahanay Anao ;
Mitariha, mitariha
Ny fanahinay izao:,:

2. Jeso ô, Mpiandry tsara !
Fohy ny fisainanay ;
Hianao mahay manoro
Lalana halehanay ;
Mitariha, mitariha
Ny fanahinay izao:,:

3. Jeso ô, Mpiandry tsara !
Tsinjonao ny dianay ;
Ondry very ka ho faty,
Raha tsy hatoninao ;
Mitariha, mitariha,
Ny fanahinay izao:,:

4. Jeso ô, Mpiandry tsara !
Izao, alehanay izao,
Ala be sy làla-mafy,
Maty re ny ondrinao !
Miarova, miarova
Ny fanahinay izao:,;.

5. Jeso ô, Mpiandry tsara !
Mafy re ny tahotray ;
Bibidia mamiravira
Mampivadi-po anay ;
Miarova, miarova
Ny fanahinay izao:,:

6. Jeso ô, Mpiandry tsara !
Ento mody izahay ;
Aminao ny valan’ondry
Tsy mba misy tahotra ;
Mitariha, mitariha
Ny fanahinay ho ao:,:

622 – Mba tantano Raiko ô!

1. Mba tantano Raiko ô!
Ny fanahin-janakao,
Aoka re ny sandrinao,
No hiaro ahy izao;

Fiv : Indro! Raiso,
Tano aho Tompo ô!
Mba hanao ny sitrakao
Sy hitoetra ao aminao.

2. Ray malala Hianao,
Sady tia ny zanakao:
Aoka re ny tavanao
Hanazava ahy izao!
Indro! Raiso, sns…

3. Na dia maizina aza aty,
Dia matoky aho izao
Fa hianao, dia tsy mandao,
Izay miaraka aminao:
Indro! Raiso, sns…

621 – Ry Jeso be fitia!

1. Ry Jeso be fitia!
Tariho izahay
Mba tsy haniasia
Fa hiaraka aminao.
Indrisy! Ela loatra
No nijanonanay,
Nanaram-po nihoatra
Ny sitrapon’ny Ray.

2. Ry Tompo! Miarova
Ny fiananay ety,
Izay fohy, mora miova,
Fa tsy toy ny ary.
Izay ianteharana eto
Mandalo avokoa :
Ny fo re no mba ento
Hikambana aminao.

3. Tariho hahalala
Ny tianao hatao,
Ka tsy hisalasala
Handà izay halanao;
Mandatsaka ao an-tsaina
Ny soa vitanao,
Ka dia hikely aina
Hanao ny sitrakao.