549 – Jesosy no asandratro

1. Jesosy no asandratro,
Fa Izy no Mpanavotro,
Ny tànany nanafaka
Ny aiko tao an-davaka ;
Ny rafiko ho ketraka,
Izaho afa-kenatra,
Fa manana ny Tompoko,
lzay mandako sy aroko ;

Fiv : Ry foko ô! Ankalazao
Jesosy, lzay Mpamonjinao.

2. Ny tsiron’ny fiainana
Ananako sahady re,
Fa efa mby an-tànana
Ny famonjena lehibe;
Ny ranon’aina azoko,
Ny mofon’aina haniko,
Sakafo mahatanjaka,
Mamelona ny reraka;
Ry foko ô! sns…

3. Ny rany no anjarako,
Ny ainy no fananako ;
Ny lanitra ho lovako,
Ny tany dia hilaozako;
Ny ota tsy hanaraka,
Ny ady dia ho tapaka,
Ny aloka ho tapitra,
Fa ao ny tena zavatra ;
Ry foko ô! sns…

4. Ny hanitry ny lanitra
Mamerovero fatratra ;
Ny kalon’ny voavotra
Manatsika ahy hiakatra;
Ny tavan’ny Mpamonjiko
No tsinjon’ny fanahiko,
Ny tavany manafaka
Ny aizina ao anatiko :
Ry foko ô! sns…

5. Ny masoko mibanjina
Tahaka ny mpiambina,
Maniry ny Mpamonjiko
Ho tafahaona amiko,
Izaho hovimbininy
Hipetraka eo anilany,
Hanao ny hiran-danitra
Sy honina finaritra ;
Ry foko ô! sns…

548 – He, Jehovah no Mpiandry ahy

1. He, Jehovah no Mpiandry ahy,
Tsy mba misy atahorako;
Raha izy no mitondra ahy
Ahi-maitso no handriako.
Eny, fa ny tany karankaina,
Dia hody saha lonaka,
:,: Ary ao amoron-dranon’aina
Hialan’ny foko sasatra :,:

2. He, Jehovah no Mpitarika ahy
Amin-dalam-pahamarinana,
Koa tsy ho kivy ny fanahy
Amin’ny alo-pahafatesana
Hianao, ry Tokiko irery,
No hiara-dia amiko.
:,: Ka ny tsorakazonao mahery
No hanafaka ny tahotro :,:

3. Amelaranao latabatra aho
Eo imasom-pahavaloko;
Namboaranao kapoaka aho,
Ka mahery sady afa-po;
Eny, indrafo tsy hita lany
No hiaraka amiko izao
:,: Mandra-pahatongako ho any
Hanatrehako ny tavanao :,:

547 – Ry Jeso Masoandronay ô!

1. Ry Jeso Masoandronay ô,
Ny haizin’ny fo lasa tokoa,
Fa tonga aty anatinay izao
Mazava lehibe !

Fiv : Eny, Jeso Zoky be fitia,
Soa lehibe no nentinao taty ;
Avy izahay mba hisaotra Anao
Noho ny fitiavanao !

2. Vangianao ny tokantrano
Ka menatra ery, kaody sy lao ;
Ny fomba ahitana angano
Izay tsy mba sitrakao.
Eny, Jeso sns…

3. Mpanjaka Fiadananay ô,
Ekena tokoa ny herinao ;
Ny sabatry ny firenena
Hatao fangady izao !
Eny, Jeso sns…

4. Ry Jeso Tompo tia anay ô,
Misaotra Anao izahay izao
Fa henika ny hasoavanao
Izao tontolo izao !
Eny, Jeso sns…

546 – Haleloia, Haleloia!

1. Haleloia, haleloia!
Jeso no Mpamonjiko,
Haleloia, haleloia!
Afaka ny heloko.
Sambatra aho tretrika aho
Ahy re ny lanitra,
Haleloia, haleloia!
Jeso no Mpanavotra.

2. Haleloia, haleloia!
Ravoravo re ny fo.
Haleloia, haleloia!
Jeso re no soloko.
Afaka aho, afaka aho,
Levona ny otako;
Haleloia, haleloia!
Lanitra no lovako.

3. Haleloia, haleloia!
Matokia hianao.
Haleloia, haleloia!
Maty mba ho solonao
Jeso Tompo mahatoky,
Ry mpanota very ô.
Haleloia, haleloia!
Raiso ny famindram-po.

545 – Endrey izany hafaliana

1. Endrey izany hafaliana
Fa velona aina izahay !
Tanteraka ny faniriana
Ka dera ho Anao ry Ray !
Atolotray tokoa ny tena
Mba ho fanati-tsitrakao,
Satria manaiky sy ekena
Ho tonga olom-baovao !

2. Ny tanindrazanay malala,
Ry Jeso Tompo, anjakao !
Hiorina eto, tsy hiala
Ny fiadanana entinao !
Ny haizin’ota anie hisava,
Ny fahantrana koa handao
Fa ho tarafin’ny Mazava,
Hanjary tany vaovao !

3. Ny fiangonanao angony
Fanahy ô, ho tena iray
Ka tsy hizarazara intsony
Fa Ianao no mampiray !
Dia ho fanasina, fanilo
Ho an’izao tontolo izao !
Hijoro tsy handraraka ilo,
Hitafy toetra vaovao !

544 – Misaora an’i Jehovah

1. Misaora an’i Jehovah,
Miantsoa ny anarany,
Mitoria ny asany,
Amin’ny olombelona.

2. Ambarao ny fiantrany,
Lazao ny famindram-pony,
Fa mahagaga antsika
Ny fitiavany antsika,

3. Mpanota tsy naringana,
Very mana-Mpanavotra,
Maty ka nomeny aina,
Ho velona mandrakizay.

4. Ry Andriamanitray ô!
Ry Jesosy Mpamonjy ô!
Ry Fanahy Masina ô!
Vonjeo ny olona ory,

5. Fa zohy no itoerana,
Lava-bato no ierena
Fa indrafo no ifalian’
Ny mpivahiny mandalo.

543 – Mihoby ny fanahiko

1. Mihoby ny fanahiko
Fa voavonjy izao,
Ny ratran’ny Mpamonjiko
No misy aim-baovao !

Fiv : Ny ran’i Jesosy
No tena avotro,
Ka sambatra aho
Sy tretrika am-po !

2. Ny ratran’ny Mpamonjinao,
Ry foko, mba jereo
Fa hanasitrana anao
Ka ho fiainanao !
Ny ran’i jesosy, sns…

3. Mba mibitaha re, ry fo,
Ny gadra tapaka ;
Ny hajambana izay nanjo
Izao dia afaka !
Ny ran’i jesosy, sns…

537 – Endrey ny hamaroan’ ny soa

1. Endrey, ny hamaroan’ny soa
Nomenao Ray ho ahy koa!
Ny aiko, he, navotanao,
Ny heloko vonoinao.

Fiv : Eny, Raiko,
He! Ravoravo tokoa
Ity zanakao voavonjy re,
Ka velombelona ery.

2. He, azoko tokoa jeso,
Ilay perla soa, madio sy vao;
Ny zava-tsoan’ny tany re
Dia tsy ahoako tokoa.
Eny, Raiko, sns…

3. Tsy aiko ny hilaza izao
Hamisavisa re, ry Ray;
Ny fanomezan-dehibe
Dia tsy voatonoko koa.
Eny, Raiko, sns…

4. Ny foko no hidera izao,
Hisaotra sy hanaja Anao,
Hanoa, ho vonona hanao
Ny sitrakao rehetra.
Eny, Raiko, sns…

538 – Finaritra ny masoko

1. Finaritra ny masoko
Mijery ny Mpamonjiko,
Ny vavako hisokatra
Hidera ny Mpanavotro !

Fiv : Andro soa, andro soa,
Fa Jeso no Mpanavotra !
He, ravo ny fanahiko
Mihira ao anatiko !
Andro soa, andro soa,
Fa jeso no Mpanavotra !

2. Ho tiako ny Tompoko
Ambara-pahafatiko,
Fa Izy no Mpanafaka
Manaisotra ny heloko !
Fiv : Andro soa, sns…

3. Faingàna re, ry havako,
Hatòny e, ny Tomponao !
Andeha mba hiaraka
Hihira sy hivavaka !
Fiv : Andro soa, sns…

539 – Faly dia faly

1. Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Fa be fiantra Hianao,
Ry Jeso Tompo tianay!
Ka feno haravoana
Tokoa izahay;

Fiv : Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.

2. Ela dia ela
No nandavanay Anao;
Be ny zava-dratsy efa vitanay.
Na diso aza izahay,
Anefa faly aminao;
Fa afakao ny helokay,
Ry Tompo tianay!
Faly dia faly, sns…

3. Sarotra tokoa,
Ny alehanay izao ;
Be ny alahelo, iaretanay.
Na ory aza izahay,
dia mbola faly aminao
Fa levonao ny tahotray,
Ry Tompo tianay
Faly dia faly, sns…

4. Manantena tsara,
lzahay mpanomponao
Mba handray ny zara,
Tehirizinao ;
Rehefa maty izahay,
Ka entinao an-danitra ;
Ho azonay ny lova soa,
Hatolotrao anay;
Faly dia faly, sns…