540 – Hitako ny làlan-tsara

1. Hitako ny làlan-tsara,
Ka hizorako izao,
:,: Azoko ny famonjena,:,:
Ka hotanako tokoa
:,: Manampia,:,:
Ry Fanahy Masina.

2. Ravoravo aho, Jeso!
Hianao no Tompoko;
:,:Faly aho, ry Mpamonjy!:,:
Afakao ny heloko;
:,: Gaga aho :,:
Noho ny fanavotanao.

3. Fitiavana ihany
No natolotrao anay;
:,:Nefa kosa fahotana:,:
No navalinay Anao:
:,: Aza isaina :,:
Re ny hadisoanay.

4. Ny mpanota hilazako
Ny Mpamonjy tànako;
:,:Hilazako fa ny rany:,:
No nataony avotra;
:,: Matokia,:,:
He, ny fitiavany!

541 – He, izany hira manako re

1. He, izany hira manako re!
Ilay zaza very tonga amin-dRay;
He! Falifaly izay mandre;
Ilay efa maty velona indray.

2. lndro ny Rainy lasa nankao,
He! Fa miteny: “Peratra soa,
Soloy ny lamba, kapa alao.”
Ilay efa maty velona indray.

3. He izany hoby an-tranon-dRay!
Fa voavonjy ilay nania;
Hobio, ry tany sy lanitra!
Ilay efa maty velona indray.

4. 0, ry anjely an-dapa soa!
Miraisa hina hanandra-peo;
Aza mangina, fa mba lazao,
Ilay efa maty velona indray.

542 – Jehovah no anjarako

Jehovah no anjarako,
lzaho tsy halahelo,
Fa jeso no Mpanavotro.
lzaho ho ravoravo.
Maro no tia harena,
Betsaka no mila vola,
F’izaho efa manana,
Jehovah no anjarako,
Ny didiny no mamiko,
Ny asany no tiako,
Ny teniny mahahendry,
Ny ran’ny Zanany
No mahadio.
Tsy mba mamiko ny tany,
Tsy sitrako ny filàny,
Omeko veloma izany;
Jehovah no anjarako,
:,: Anao tokoa, ry Jesosy,
Ny fanahiko, rehetra;
Ataovy ho Anao aho,
Hianao no anjarako.:,: