502 – Finaritra ny vorona ao an’ala

1. Finaritra ny vorona ao an’ala
Sy ao an-karam-bato avobe:
Na dia betsaka ny mpankahala
Mivonon-kahafaty azy re;
Matoky izy, tsy misalasala,
Fa manam-piarovan-dehibe,

2. Jesosy Tompoko no harambato
Sy ala mafy ikirizako;
Na mafy aza sady tsy miato
Izay ataon’ny fahavaloko,
Mamely ahy ary misahato,
Jesosy re no fiarovako.

3. Izay rehetra ta-hamely ahy,
Mikendry , nefa sasa-poana;
Izaho dia ravo am-panahy,
Tsy azony atao ahoana,
Fa misy manda manodidina ahy,
Izay miaro sy manohana.

503 – Ry Jeso Tompo tsara ô!

1. Ry Jeso Tompo tsara ô!
Tsy azoko valiana
Izato fitiavanao
Manafa-pahoriana.
He, sambatra aho, Tompo ô!
Fa manana Anao izao,
Izay tsy mba mety sosotra,
Na faly hampitahotra,
Ka Hianao no tokiko
Sy foto-pifaliako.

2. He, isam-pahoriana
Izay niantsoako Anao,
Dia efa novaliana
Ny hataka izay natao.
Ny heloko navelanao,
Ny foko nohavaozinao,
Ny loza nosakananao,
Ny ngidiny nesorinao;
Ny aim-baovao iainako,
Ka velona ny heriko.

3. Ka amin’izao sisa izao,
Mikasa aho, Tompo ô!
Hanao izay nohafaranao,
Hanaraka Anao am-po.
Satana dia holaviko;
Hafoiko izao tontolo izao,
Rafesiko ny nofoko,
Fa Hianao, Mpamonjy ô!
Mpanavotra tsy foiko,
No sisa hotompoiko.

504 – Ambarao, ry mpivahiny!

1. “Ambarao, ry mpivahiny!
Ny alehanao izao!”
“Fiakarana mideza
Ihoaranay anio:
Jesosy Tompo no miantso
:,:Mba ho ao an-tany soa;
:,:Mba ho ao an-tany soa;
Jeso no alehanay:,:”.

2. “Lozanao, ry mpivahiny,
Lalàna tsy fantatrao!”
“Tsia, fa anjely maro
No miaraka aminay;
Jeso Tompo no mitondra,
Tsy hanjo anay ny loza,
Tsy hanjo anay ny loza,
:,:Tsy hanjo anay ny loza;
Izay no ampinganay:,:”.

3. “Inona, ry mpivahiny,
No ho azonao ary?”
“Jeso Kristy be fitia
Vonon-kanome anay
Lamba fotsy, zava-tsoa,
Ranon’aina tsy ho lany,
:,:Ranon’aina tsy ho lany!
Jeso no hatoninay:,:”

4. “Tianay, ry mpivahiny,
Mba hiaraka aminao!”
“Mandrosoa, ry sakaiza!
Miaraha aminay:
Fa izay mitady tsara
Tsy mba lavin’i Jesosy,
:,:Tsy mba lavin’i Jesosy,
Izy no hidiranay:,:”

501 – Namely mafy loatra

1. Namely mafy loatra
Ny henatra aman-tahotra;
Tsy afaka ny aizim-po,
Fa mbola tao ny heloko.

2. Nandroso aho nivavaka
Ry Jeso ô, Mpanavotra!
Izao no angatahiko:
Mba mamelà ny heloko.

3. Izaho tsy hiahotra;
Ny tenako atolotro,
Izay rehetra ananako
Anao, Mpamela heloka.

4. Ny tahotra dia levona,
Ariako ny henatra,
Satria mandre ny feonao hoe:
Voavelako ny helokao.

5. Endrey ! ny hafaliako
Izay velona ao anatiko,
Ka sahiko ny hanao hoe:
Voavelanao ny heloko.

505 – Mpivahiny! mba lazao

1. Mpivahiny! mba lazao:
Zovy moa hianao?”
“Izaho namanao ity,
Fa miandry Ilay ary.”
“Mpivahiny! mba lazao:
Iza no andrasanao?”
“Jeso, Havako ary,
No andrasako aty.”

2. Mpivahiny! mba lazao:
Aiza no halehanao?”
“Lalana ety avokoa
Sady sarotra tokoa.”
Mpivahiny!mba lazao:
Iza no arahinao?”
“Jeso,Zoky be fitia,
Tsy mamela mba hania.”

3. “Mpivahiny! mba lazao:
Aiza no hodianao?”
“Ao an-danitra madio
No aleha ankehitrio.”
“Mpivahiny! mba lazao:
Iza no handray anao?”
“Jeso, Ilay Mpanjaka soa,
Tompo, Havako tokoa.”