360 – Mba hevero, ry mpanota!

1. Mba hevero, ry mpanota!
Ny nataon’ny Tomponao:
Izy tsy mba manana ota
Nefa tonga solonao;
He! Ny lanitra nafoiny
Mba hidinany taty;
Olom-bery no antsoiny,
Mba handavo ny ary.

2. Mba hevero, ry mpanota!
Fa nijaly Jeso tia,
Maty tany Golgota
Mba hamory ny mania.
Indro latsa-dra ny Tompo,
Nefa tsy mba tsy mba diso re!
Fa nisolo ny mpanompo
‘Zay nanohitra ela be.

3. Mba hevero, ry mpanota!
Alatsaho ao am-po:
Mahavery re ny ota
Raha tsy voadio ny fo.
Mangataha ankehitriny,
Dia hodiovin’i Jeso,
Fa izany no iriny
Mba handrasanao ny soa.

4. Mba hevero, ry mpanota!
Ny fifonana aminao
Hahafoizanao ny ota
Tena fahavalona.
Manatòna hovonjena
Sao hiharan-doza be!
Manatòna, fa homena
Fifalian-dehibe.

5. Mba hevero, ry mpanota!
Inona ary no hatao?
Aza mety resin’ota,
Tiavo Jeso Tomponao;
Ny lalàny no araho,
Sitrapony tontosay;
Nefa Izy angataho
Homba anao mandrakizay.

391 – Mpanota ô, mba mihevera tsara

1. Mpanota ô, mba mihevera tsara
Fa mora tapitra ny andronao
Hevero, fa ho avy ny Mpitsara
Handinika ny raharahanao

2. Akaiky izao ny fararanon’aina
Izay hijinjana izao tontolo izao
Ka dia tsarovy, fa ny Tompon’aina
Hanolotra izay ho anjaranao

3. Izay mamafy araka ny nofo
Hijinja fanimbana lehibe
Izay mamafy tsara amin-joto
Homen’ny Tompo fitsaharam-be

4. Izany fitsaharana izany
Dia vokatry ny ran’ny Tomponao
Izay nalatsany taty an-tany
Hamonjy sy hanavotra anao

5. Henoy ny Mpamonjy be fitia
Izay voahombo noho ny helokao!
Miantso mafy Izy hoe: Avia
Handray ny lanitra ho lovanao

366 – Andeha ry hava-malala

1. Andeha ry hava-malala!
Andeha hiaraka izao,
Hitady fonenana tsara
Honenana mandrakizay,
Ao amin’ny tanin’ny Tompo
Ny fahasambarana be,
Ny ota tsy miditra akory,
Tsy misy ny loza manjo.

Fiv : Dia aoka hiaraka isika,
Ry hava-malala izao!
Hitady fonenana tsara
Honenana mandrakizay.

2. Ny trano dia maro tokoa,
Mifaly ny mponina ao,
Tanteraka soa ny aleha,
Fitia omena ny ao;
Miara-midera ny Tompo,
Mpanavotrabe indrafo;
Miara-mandova ny soa,
Mitafy lamba madio:
Dia aoka, sns…

3. Na ety ny lalana aza,
Na maro ny zava-manjo,
Dia aza matahotra akory,
Mandroso no mety hatao;
Anjely tsy tambo isaina
Hirahin-kanampy anao;
Mpanompon’ny Avo Indrindra
Hitoby hiaro anao:
Dia aoka, sns…

367 – Ry zanako mania!

1. Ry zanako mania!
Henoinao izao.
Izaho be fitia
Mangora-po anao;
Ry zanako! Modia,
Sao maty hianao,
Fa be ny bibidia;
Modia re!

2. Ny zavatry ny tany
Sao mahasimba anao
Harena mety lany
Tsy mahavonjy anao;
Izaho irery ihany
No hiadananao;
Ka mbola manontany:
Tsy hody va?

3. Mamiratra jerena
Ny lalan-tsitrapo,
Fa ankoso-bolamena,
Mamitaka ny fo;
Ny sitrapon’ny tena
Mamery ny ainao,
Ario ka miverena,
Modia re!

4. Izaho Tompon’aina,
Nijaly ho anao,
Ka, he, nanolotra aina
Mba hamonjena anao;
Ny rako mitaraina,
Modia hianao;
Ka aza mba malaina,
Modia re!

368 – Manatòna, ry mpanota

1. Manatòna, ry mpanota
Ory, jamba, very koa!
Hianao simbàn’ny ota,
Indro, ao ny Tompo soa;
Ry tsy mendrika hovonjena,
Misy ‘zay miantra anao;
Fifaliam-be homena,
Famelana helokao.

2. Mba henoy ny teny tsara
‘Zay lazaina aminao,
Sao very ny anjara
Soa tadiavinao;
Feno antra, manan-kery
Jeso no mitaona anao;
Ka ny mino tsy ho very
Manatòna re izao.

3. Ny miato tsy mba tsara,
Ny halainanao ario;
Sao helohin’ny Mpitsara,
Manatòna re anio;
He! Miandry ny Mpamonjy,
Mba faingàna hianao.
Raha te-ho voavonjy,
Aza ela hianao.

369 – Faingàna, ry hava-malala

1. Faingàna, ry hava-malala,
Hatòny ny Tompo izao,
Ny fo sy ny feo asandrato,
Derao ‘Lay nanvotra anao.
Ny avotra sy ny famonjena,
‘Zay vitany tao Kalvary,
No fanantenan’ny mpanota
Hahazo fiainana ary.

2. He Izy mitondra irery
Ny mafy, nisolo anao,
Ka maty hamonjy ny very;
Ny rany nandriaka tao.
Niaritra latsa sy eso,
Ny hombo sy ny lefona koa;
Nivesatra ota Izy teto
Hanananao fiainana soa.

3. Endrey! Ny fitiavan’i Jeso,
Ry olo-mahantra, jereo!
Nijaly hamonjy, hevero,
Ny ota mahazo ekeo;
Ekeo, fa ny fo mihamafy,
Dia loza manenjika anao;
Faingàna hamonjy ny ainao.
Haharaoty ny andro ‘zao.

4. Ny masom-panahy atopazo,
Ny lanitra no andrandrao;
Ny Tompo maniry hamonjy,
Henoy, fa miantso anao,
Fiangàna, ry hava-malala!
Modia an-tranon’ny Ray;
Miandry anao re ny lova,
Fiainana mandrakizay.

359 – Tsy renao va ny feon’ny Ray?

1. Tsy renao ve ny feon’ny Ray?
Ry malahelo fo!
Miantso hoe: “Avia, Avia,
Modia hianao?”

2. Ny Rainao be fitiavana
Hifaly aminao,
Ka hanome malalaka,
Raha hody hianao.

3. Na diso aza hianao,
Mitebiteby koa,
Ny Rainao ta-handray anao
Ho sambatra tokoa.

4. Modia an-tranonao ary,
Mahantra hianao;
Tsy misy zava-tsoa aty
Hahafa-po anao.

5. Ny voro-damba izay anao
Hesorina aminao,
Ka lamba tsara sy madio
No hitafianao.

6. Mba maneke ny teniny
Ankehitriny izao,
Fandrao dia hisy loza re
Hihatra aminao.

358 – He! Ry namako mahantra

1. He! Ry namako mahantra,
Indro Jeso Tompo tia,
Ilay Mpamonjy feno antra,
No mitady ny mania,
Olom-bery tsy mba foiny,
Ka na diso aza re,
:,: Mbola tiany sy antsoiny
Hanam-pifaliam-be.:,:

2. He! Fa tsy mba misy fetra
Ny homena lova soa
Fa ny olona rehetra
Samy tiany avokoa;
Nefa izay be hataka andro
Dia hanenina tokoa;
:,: Misy fetra ny fotoana
Azo amindrana fo.:,:

3. Manatòna ankehitriny,
Ry mpanota ory fo!
Mba hesoriny ny tsiny
Ka hadio indray ny fo;
Fa ny ota hosasany
Dia ho afaka avokoa,
:,: Izany re no fikasany
ka tsy maintsy to tokoa.:,:

4. Fa izay mandà ny teny
Sy maditra, mafy fo,
Hampangain’ny teny reny
Fa tsy nety nankatò;
Jeso Tompo no hitsara
Sy hamaly ny natao,
:,: Nefa kosa ny anjara
Dia miankina aminao.:,:

356 – Ry mpanota! Mihevera

1. Ry mpanota! Mihevera;
Fa miantso Kristy izao;
Izy ta-handray mpanota,
Manatona hianao;
:,: Mihainoa, mihainoa,
Ka ario ny ditranao.:,:

2. Ry mpanota! Miverena
Ao am-balan’i Jeso;
Aza dia mirenireny,
Sao iharan-doza izao:
:,: O! modia, O! modia,
Ialao ny ditranao.:,:

3. Ry mpanota! Manatona
Dieny misy antso ‘zao,
Fa ho avy ny fotoana
Mbola hanenenanao:
:,: O! avia, O! avia,
‘Zao ankehitriny ‘zao.:,:

4. Ry mpanota! Matokia,
Tompo mora fo Jeso;
Izy dia tena tia
Izay mibebaka tokoa;
:,: Matokia, matokia,
Mibebaha re izao.:,:

5. Ry Sakaizan’ny mpanota,
Ento aho ho Anao;
He! Ny tenako rehetra
No atolotro izao;
:,: Raisonao re, raisonao re
Ho fanati-tsitrakao.:,:

357 – Efa tonga aty izao

1. Efa tonga aty izao
Teny fiainana :
Raiso mba ho fiainanao,
Teny fiainana.
He ! ny teny tsara,
Teny manan-kery :

Fiv : Tenin’ny Ray,
Tsara tokoa,
Teny fiainana.

2. Io no Filazantsara soa,
Teny fiainana :
Teny mamy indrindra koa,
Teny fiainana.
Raisonao ny teny,
Teny soa nomeny :
Tenin’ny Ray, sns…

3. Ry mpanota! Henoy izao,
Teny fiainana;
Fa fiainana ho anao,
Teny fiainana.
Kristy no nomena
Mba ho famonjena:
Tenin’ny Ray, sns…