486 – Inona no hahasaraka ahy

1. Inona no hahasaraka ahy
Amin’ ny fitiavanao, Jeso?
Fahoriana ve, sa ahiahy?
Fahantrana, sa famoizampo ?

Fiv : Tsia, ry Jeso Tompo be fitia,
Izaho tsy mivadika Aminao
Fa mandrakizay doria doria
Izaho dia hanaraka Anao.

2. Inona no hahasaraka ahy
Amin’ ny fitiavanao, Jeso ?
Zo sy laza sy fakampanahy?
Sa harena, zava-mora lo?
Tsia, ry Jeso, sns…

3. Inona no hahasaraka ahy
Amin’ ny fitiavanao, Jeso?
Sabatra, sa fanenjeha-mafy?
Sa mosary, ady be manjo?
Tsia, ry Jeso, sns…

4. Inona no hahasaraka ahy
Amin’ ny fitiavanao, Jeso?
Faty ve no hampivadika ahy,
Loza, hery, fahefana koa?
Tsia, ry Jeso, sns…

5. Eny, izao rehetra izao, ry Tompo,
Tsy mba hahasaraka Aminao!
Na inona hanjo ity mpanompo,
Dia hijoro, tsy handao Anao!
Velona aho, Tompo, eny maty,
Dia tsy mivadika Aminao!
Hianao no velona ao anaty,
Ka doria, ny foko ho Anao!

485 – Moa Jesosy ve tsy ahy?

1. Moa Jesosy ve tsy ahy?
Andriamanitra mahery
Koa nahoana no hanahy
Izy miambina, mijery.
Fahavalo na dia maro
Tsy mba mahakasika ahy
Izy no ampinga miaro,
Koa izaho tsy hanahy.

2. Moa Jesosy ve tsy ahy?
Ilay Mpanolotsaina hendry
Koa tsy kivy fa ho sahy
Amin-java-tsoa kinendry.
Tsy manaonao foana
Fa tarihin-Kapiteny.
Tsy manahy satria nahoana?
Ao ny saina izay nomeny.

3. Moa Jesosy ve tsy ahy?
Ilay Jesosy mahagaga.
Mpanasitrana, Mpitahy
Ka ahoako izay hitranga?
Ranomasina aza tao,
Nampangininy ka tony;
Hainy mihitsy ny manao
Hahato ny sitrapony.

4. Moa Jesosy ve tsy ahy?
Rain’ ny mandrakizay, eny!
Velon-toky ny fanahy
Izay nekeny, novonjeny,
Koa na ory sy mijaly
Aza aho ety an-tany,
Vetivety dia hifaly :
Mampaninona izany?

5. Moa Jesosy ve tsy ahy?
Ilay Andriampiadanantsika.
Andriamanitra Mpiahy,
Fitahiana feno hika.
Famonjena efa vita
Hofikiriko hatrany,
Fahasoavana hampita,
Any am-paradisa any.

484 – Ireo didinao, Jehovah Ray

1. Ireo didinao, Jehovah Ray;
Izay tianao hankatoavinay
Dia rehareha sy voninahitra,
Satria filamatry ny ao an-danitra.
Ilaina mba hiseho, fa tsy hiery,
Ho fisintonana ireo izay very;
Fa antoky ny fiainanay,
Hatramin’ izao, mandrakizay.

2. Ny fitsipikao, Tomponay
Izay nomenao mba harahinay,
Dia mampifantina izay anjara soa
Ka manamboatra sy manatsara,
Mampisy endrika itony tena
Sy manazava ny firenena,
Ka antoky ny fiainanay,
Hatramin’ izao, mandrakizay.

3. Ireo teninao, Jesosinay
No hany zavatra ivelomanay,
Fa tanjaka tokoa, tena hery be
Hahafahanay ny lalana mideza re,
Sakafo mahavelona ny aina,
Sy mampiravo tokoa ny saina,
Tena antoky ny fiainanay,
Hatramin’ izao, mandrakizay.

483 – Zanahariko Tsitoha

1. Zanahariko Tsitoha,
Tompo, Hery sy Fitia,
Ray hatramin’ ny taloha,
Ahy anio, ka ho doria.
Manjaka mandrakizay
Ao am-poko, Tompo soa;
Dera, laza, Anao ry Ray !
Zanaka, Fanahy koa.

2. Ny finoako Anao,
Hatanjaho, mba hamoa
Hiasako ny asanao,
Hamafazako ny voa.
Aoka ny Fanahinao
Jiro mba hitarika ahy
Ka apetrako aminao
Na ny tena na fanahy.

3. Antenaiko, Hianao, Jeso
Izay Mpitsara lehibe
Hanamarina ahy ao,
Na mpanota aza re.
Dia hiezaka aho ety
Mba hanao izay mendrika
Hamindranao fo ary
Fa voavela heloka.

4. Ray ô, ny fitiavanao
Afindrao ho toetrako,
Mba hitiavako Anao,
Ary koa ny namako.
Ho mpanompo aho re!
Ho mpitory koa Anao!
Mba hanjaka an-tany e,
Tompo, ny fitiavanao.

482 – Jehovah ô! Hianao

1. Jehovah ô! Hianao nandinika ahy,
Ka fantatrao ny toe-piainako;
Ny fo sy saina mbamin’ny fanahy
Tsy miafina aminao, ry Tompoko!

2. Ka na mipetraka aho, na mandeha,
Izay rehetra ataoko hitanao,
He, fantatrao ny lalana haleha,
Ny androko dia eo an-tananao.

3. Na velona aho, eny, maty aza,
Ny tenako dia eo imasonao,
Ka toerana aiza, lalana mankaiza
No hialako tsy ho hitanao?

4. Ry Tompo! tena mahagaga loatra
Ny asanao sy ny fisainanao ;
Tsy misy saina mety mahatratra
Ny fahendrenao sy ny herinao.

5. Izao no hany zavatra iriko :
Velaro indrindra ny fitiavanao,
Hahaizako hametraka ny foko
Hionona eo am-pela-tananao

481 – Ry Tompo be fitia !

1. Ry Tompo be fitia!
Izaho zanakao
Tantano tsy hania
Hiaraka aminao;
Fa mamiko tokoa
Ny eo akaikinao;
Tsy orin-java-tsoa,
Izay sakaizanao.

2. Harena be an-tany
Mamilivily fo,
Fa tiana mora lany
Ka tsy mampionom-po;
Izany aniriako
Hifikitra aminao;
Atolotro ny foko
Ho eo an-tananao.

3. Fa raha izaho irery
Voasakan-tsitrapo,
Mandeha manirery,
Ka maro no manjo ;
Izany no ilàko
Hiaraka aminao,
Vimbino aho, Raiko!
Ho eo an-tananao.

4. Tsy hitako mihitsy
Izay mahafa-po,
Tsy misy ety akory
Izay tsy mety lo;
Fa ao am-paradisa
No feno zava-tsoa,
Tsy mahadisadisa,
Fa sambatra tokoa.

470 – Ny foko, ry Mpamonjy

1. Ny foko, ry Mpamonjy,
Mangetaheta Anao,
Maniry lalandava
Hikambana aminao.

Fiv : Tsy afaka ao am-poko
Ny faniriana Anao ;
Oneno, re, ny foko
Ho lapanao!

2. Ny androm-pahoriana,
Raha lapanao ny fo,
Manjary fitahiana,
Izay manadio ny fo
Tsy afaka ao am-poko, sns…

3. Ny ora fifaliana,
Raha ao anilanao,
Mamelom-paniriana
Hanao ny sitrakao :
Tsy afaka ao am-poko,sns…

4. Ho lao ny fahotako
Raha akaikezinao,
Tsy misy hadalako
Izay tsy afakao :
Tsy afaka ao am-poko, sns…

5. Finaritra ny saiko
Raha ipetrahanao,
Fa reraka ny aiko
Raha halavirinao :
Tsy afaka ao am-poko, sns…

469 – Jeso ô, Mpitia anay

1. Jeso ô, Mpitia anay !
Maminay ny teninao,
Osa ny fanahinay,
Fa mahery Hianao :

Fiv : Mamy, ry Jeso ! (in-3)
Ny fitiavanao.

2. Jeso ô, Mpitia anay !
Mahadio Hianao ;
Ka ny halotoanay,
Aoka ho voasasanao :
Mamy ry Jeso !, sns…

3. Jeso ô, Mpitia anay !
Tompon’aina Hianao ;
Maro ny aretinay,
Nefa samy afakao :
Mamy ry Jeso !, sns…

4. Jeso ô, Mpitia anay !
Aoka hotarihinao ;
Aza mba mandao anay,
Mandra-pahafatinay :
Mamy ry Jeso !, sns…

468 – Irinay Jeso tia

1. Irinay Jeso tia,
Mpanota izahay,
Ka misy alahelo
Aty anatinay;
Irinay ny Mpamonjy
Hiseho ho anay,
Hanafaka ny ota
Mba hifalianay.

2. Irinay Jeso tia
Mba hanazava anay,
Fa maizina ny sainay,
Ka diso izahay;
Irinay Jeso Kristy
Hanolo-tsaina anay,
Irinay Jeso hendry
Mba hianaranay.

3. Irinay Jeso tia
Ho tonga aminay,
Hiantra sy hiaro
Sy hanadio anay;
Na dia malemy aza
Ka reraka izahay,
Rehefa voavonjy,
Matanjaka izahay.

4. Ry Tomponay malala!
Ry Jeso tianay!
Ry Havanay mahery!
Ry Rahalahinay!
Vonjeo izahay mpanota
Miankina aminao,
Tahio izahay mahantra
Mivavaka aminao.

467 – Mba manampia anay

1. Mba manampia anay,
Ry Jeso Tompo soa!
Ka dia ny fiainanay
Hambinina avokoa.

2. Ny tadiavinay
Dia fihavanana,
Tsy isarahana aminao
Izay Fiainana.

3. Ampionao izahay
Mba hahalala Anao,
Ka aoka mba harahinay
Ny nodiavinao.

4. Dia mankalaza Anao
Izahay, ry Tompo ô!
Fa, he, ny fitahianao
Dia tena mahasoa.