692 – He! Misy tany soa

1. He! Misy tany soa
Izay tsy aty;
Maro ry olona
Faly ary;
Tsara fonenana,
Sambatra sy tretrika
Sady finaritra
Izay mponina ao

2. Aza sondriana
Foana aty;
O! miomàna re
Mba ho ary;
Be fiadanana,
Tsara fitoerana,
Be haravoana
Izay mponlna ao.

3. Mafy izay manjo
Hita aty,
Ka misikìna re
Mba ho ary;
Jeso mitandrina
Sy mitahy fatratra
Ary mahenina
Izay mponina ao.

4. Aza variana
Foana aty
O! miaingà izao
Mba ho ary,
Jeso sakaizanao
No mpitari-dàlana,
Ka dia hitondra anao
Ho tonga ao.

691 – Ny lapan’Andriamanitra

1. Ny lapan’Andriamanitra
No ivorian’ny olona
Amena, Haleloia
Tsy omby alinalina,
Izay madio sy masina.
Amena, Haleloia

Fiv : :,:Finaritra hono ny olona
Mitoetra eo Aminao Mandrakizay :,:

2. Izao firenen-drehetra izao
Dia samy afaka hankao;
Amena, Haleloia
Tsy fomban’Andriamanitra
Hizaha tavan’olona.
Amena, Haleloia
Finaritra sns…

3. Ireny no naharitra
Ny hazo fijaliana,
Amena, Haleloia
Ka dia nanao ny henatra
Ho zava-tsinontsinona.
Amena, Haleloia
Finaritra sns…

4. Endrey, ny hafaliany!
Mazava ny tarehiny;
Amena, Haleloia
Fafàn’Andriamanitra
Ny ranomaso latsaka.
Amena, Haleloia
Finaritra sns…

5. Ataony ao ny hira vao
Hoe: “Voavono Hianao;
Amena, Haleloia
Ny ranao, Zanak’ondrinay!
No nanavotanao anay.”
Amena, Haleloia
Finaritra sns…

6. Ry Jeso ô, Mpanavotra:
Izaho dia milatsaka
Amena, Haleloia
Ho isan’ny mpanomponao
Manaraka ny dianao.
Amena, Haleloia
Finaritra sns…

690 – He! Misy re fonenana

1. He! Misy re fonenana
:,: Tsara e!:,:
Kanefa tsy mba lavitra;
:,: Tsara e!:,:
Ny trano ao voavoatra
Ho an’izay mangataka,
Fa Jesosy no Tompony;
:,: Tsara e!:,:

2. Tsy misy fahoriana ao,
:,: Tsara e!:,:
Tsy misy alahelo ao,
:,: Tsara e!:,:
Ny ota tsy tafiditra ao,
Ny devoly tsy monina ao,
Fa ny anjely masina;
:,: Tsara e!:,:

3. Ny Tompo dia miantso anao;
:,: Tsara e!:,:
Ny teniny henoinao;
:,: Tsara e!:,:
“Avia aty, ry zanako:
Ka mibebaha re anio,
Tsy misy izay holaviko:”
:,: Tsara e!:,:

4. Efa azonay ny santatra:
:,: Tsara e!:,:
Voavelany ny heloka:
:,: Tsara e!:,:
Ho any faingana izahay,
Fa Kristy manome anay
Fiainana mandrakizay;
:,: Tsara e!:,:

689 – Fandalovana aty, lanitra honenako

1. Fandalovana aty,
Lanitra honenako;
Efitra izao tany izao,
Lanitra honenako;
Voahodin-doza aty,
Reraka ao an-dàlana,
Valaka sy sasatra;
Lanitra honenako.

2. Na mandrivotra aza aty,
Lanitra honenako;
Tany no hilaozako,
Lanitra honenako;
Alon-dranomasina
sy ny rian-drano be
Tsy hisakan-dàlana;
Lanitra honenako.

3. Ao an-tratran’i Jeso,
Lanitra honenako;
Afa-pahoriana,
Lanitra honenako;
Ao ny olo-masina
Izay tiako taty,
Faly raha hitako;
Lanitra honenako.

4. Dia tsy halahelo aho,
Lanitra honenako;
Mafy ny manjo aty,
Lanitra honenako;
Ao no hitoerako
Faly anatrehan-dRay,
Ao homeny toerana;
Lanitra honenako.
Amen.

688 – Misy tany mahafaly

1. Misy tany mahafaly,
Tany izay alehanay.
Tany misy an’i Jeso,
Jeso Tomponay
Tany soa maharavo,
Tany tadiavinay!
Afa-tahotra afa-doza
Izay tafiditro ao.

2. Tany tia mpivahiny,
Tany namboarinao,
Ry Jesosy be fitia,
Jeso Tomponay!
Ho anay aty an-tany
Izay malahelo fo
Noho ny fomban-tany ratsy
Mahazatra anay.

3. Maro be ny fahavalo
Izay miady aminay:
Mafy ny fakam-panahy hitanay aty;
Sakan-dalana, ady mafy
No alehanay izao:
Be tokoa ny mampahory,
Nefa fantatrao.

4.Eny, fantatrao, ry Jeso,
Fa izahay mpanomponao
Dia handresy ny devoly
Noho ny herinao;
Koa ampionao izahay re
Mba hiankina aminao
Hahatraranay ny tany
Namboarinao.

687 – Ny tranon’ny Raiko Trano madio

1. Ny tranon’ny Raiko Trano madio
Tsy misy mahory na zava-manjo,
Avia, ry malahelo! Hankao
Mizora, fa Izy hampiditra anao.

Fiv : :,: Sambatra re, izay tonga ao:,:
:,: Faly tokoa :,: izay tafiditra ao.

2. Mandalo izao fiainana izao,
Ka aza sondriana aty hianao
Ny ratsy izay mitaona reseo,
Ny any an-danitra no mba irio
:,: Sambatra re, sns… :,:

3. He, ao no ho hitantsika tokoa
Ny tavan’ilay Zanakondry madio;
Ny mpino tety no efa ao koa,
Maniry hihaona amintsika tokoa.
:,: Sambatra re, sns… :,:

4. Tsy misy manjo izay afa-mankao,
Na andro mahory hitseran’ny fo;
Fa any tsy misy alina koa,
Tanàna mazava, fonenana soa,
:,: Sambatra re, sns… :,:

5. Ny mino rehetra ory tety
Tafakatra any ka faly tokoa,
Mihira ny famonjen’i Jeso,
Midera ny fiandrianan’ny Ray.
:,: Sambatra re, sns… :,:

686 – Maniry izahay

1. Maniry izahay
Ho any aminao,
Jerosalema tanànanay,
Tanàna masina;
Ny trano lay aty,
Tsy maintsy rovitra,
Kanefa tazanay ery
Ilay tsara lavitra;

Fiv : Tazanay, tazanay
Ny tany masina.

2. Mba tanterahorao,
Ry Tompo tia anay!
Ny fikasan’ny Zanakao
Nataony taminay:
“Ho any amiko
Izay nomenao Ahy,
Fa tiako ho hitany
Ny voninahitro.”
Tazanay, sns…

3. Mankany aminao
Izao ny dianay,
Na sarotra ny làlana
Mihira izahay;
Ny hasasaranay
Tsy misy intsony izao,
Fa tazanay sahady re
Ny tany masina:
Tazanay, sns…

685 – Matokia mpivahiny!

1. Matokia mpivahiny!
Any an-tanàna ary
Misy trano soa madio,
Mandrosoa hianao

Fiv : Misy fitsaharana any
Matokia hianao;
Misy fitsaharana any
Izay ho azonao.

2. Ao ny Tomponao miandry
Hanome anao ny soa;
Misy fiadanana any
Voavoatra ho anao:
Misy fitsaharana, sns…

3.Any tsy mba misy rofy
Amam-panaintainana;
Izay rehetra tonga any
Afa-pahoriana.
Misy fitsaharana, sns…

4. Tsy mba mamy va ny mody
Mba ho afa-tsasatra
Sy horaisin’i Jesosy
Amim-piadanana?
Misy fitsaharana, sns…

684 – Ao ny lanitra tsara tokoa

1. Ao ny lanitra tsara tokoa
Izay fonenana mandrakizay,
Tany be hasambarana koa;
Ao isika hihaona indray

Fiv : Mifalia, mihobia,
Fa ao isika mihaona indray

2. Ao ny lova izay mamin’ny fo
Sy fiainana mandrakizay,
Voninahitra tsy mba ho lo;
Ao isika hihaona indray:
Mifalia, sns…

3. Ao ny Ray, Loharanon’ny soa,
Hovantanina rahatrizay,
lzay hampiditra hoe: mandrosoa!
Ao isika hihaona indray:
Mifalia, sns…

4. Ao ny Zanaka be indrafo
Izay nijaly taty fahizay;
Nefa tsy mba nahita ny lo.
Fa efa velona mandrakizay:
Mifalia, sns…

5. Ny Fanahin’ny Ray ao tokoa.
Izay mitarika antsika izao
Sy mananatra antsika ho soa
No mitondra antsika hankao:
Mifalia, sns…

6.Matokia, miravoa, mifalia,
Fa azontsika ny lapan’ny Ray:
Miderà , mihirà , mihobia.
Fiadanana mandrakizay:
Mifalia, sns…

683 – Ao am-pitan’ilay lohasaha izay

1. Ao am-pitan’ilay lohasaha izay
Alo-pahafatesana koa,
Moa mba tsinjonao ve iry tanàna iray
Iray mamiratra toa vatosoa?

Fiv : Ny masoandrony tsy mba milentika koa,
Izay rehetra mby ao voadio avokoa,
Ka mamiratra toa vatosoa.

2. Ny Mpanjakany dia Ilay Ray be fitia
Sady aina ho an’izay ao;
Ry Mpanota mibebaka ô, matokia
Hosasany hadio hianao.
Ny masoandrony, sns…

3. Nefa tsinjoko fa ny fidirana ao
Dia am-pototr’ilay lakoroa!
He mideza sy ety ny lala-mankao
O, ry foko, moa ho kivy va?
Ny masoandrony, sns…

4. Olo-masina maro no tsinjoko indreo
Ao mihira sy mitafy vao;
He iriko indrindra ho isan’ireo
Ka tantano, Jeso aho, ho ao.
Ny masoandrony, sns…