568 – Ry fanahy ory

1. Ry fanahy ory,
Azon’ ny manjo!
Be ny mampahory,
Aza rera-po ;
Feo mamelovelo
Mba henoy izao,
Aza malahelo,
Jeso havanao.

2. Aza mba misento
Na mamoy fo,
Raha mbola eto,
Misy ny manjo ;
Nefa Jeso tia
Tsy mandao anao,
Ka mba matokia,
Jeso havanao.

3. Namanao mahantra,
‘Ndeha, ilazao,
Jeso be fiantra
No Mpamonjy izao ;
Izy Tompo tia
Ka mandray anao,
Dia mifalia,
Jeso havanao.

567 – Aza malahelo

1. Aza malahelo,
Aza kivy fo ;
Izay tia an’i Kristy,
Loza tsy hanjo,

Fiv : Jeso be fiantra!
Mba avia izao,
Ary ny mahantra
Mba tantanonao.

2. Aza mba ahina,
Mpino hianao,
Fa mba miankina
Amin’ny Rainao.
Jeso, sns…

3. Aza mba misento ;
Kristiana anie!
Fa homen’ny Tompo
Fifaliam-be.
Jeso, sns…

4. Tomponay mahery ;
Mba tsinjovinao,
Tano sao ho very
Ny mpanomponao.
Jeso, sns…

564 – Tsy hita izay androko sisa aty

1. Tsy hita izay androko sisa aty,
Ahiko fandrao tsy tonga ary,
Ry fanahiko! Ao ny Mpamonjy anao,
He! Jeso, Mpamonjy anao.(in-3)
Ry fanahiko! Ao ny Mpamonjy anao,
He! Jeso Mpamonjy anao.

2. Izaho anefa tamàna aty ;
Tsy hiomana va, fa hifindra ary?
Fa efa fantatro izao, fa havela ity,
He! Lanitra soa ary. (in-3)
Fa efa fantatro izao fa havela ity,
He! Lanitra soa ary.

3. Ilaozy ity, hadinoy, ry fo!
Afoizo izao, ry fanahiko ô!
Fa efa reko ny Tompo
Miantso anao,
He! Feo mahafaly izao. (in-3)
Fa efa reko ny Tompo
Miantso anao,
He! Feo mahafaly izao.

562 – Miandry ao ambony

1. Miandry ao ambony
Ny fifaliana ;
Aty tsy mety tony
Ny fahoriana,
Ka tonga sesilany
Ny fitarainana ;
Ary tsy hita lany
Ny hasambarana.

2. Variana mikorana
Ny tsy misaina be,
Ny hendry dia mitana
Ny hevitra hoe :
Aleoko mitomany
Noho ny otako ;
Ny lanitra ihany
No fianinako.

3. Ny lalan’ny adala
Tsy mba harahiko,
Tsy mampisalasala
Izay anjarako ;
Ny sasany mikendry
Ho afa-po aty,
Izaho dia miandry
Ny lovako ary.

4. Izaho manantena
Anao, ry Tompo ô!
Ka hobim-pamonjena
No hoventesiko;
He, vetivety ihany
No hiaretako,
Tsy ela dia hankany
An-tanindrazako.

561 – Raha maizina ny lalana

1. Raha maizina ny làlana,
Jehovah Tompo ô!
Hianao no iankinana,
Hianao no jiroko.

2. Tsy hitako izay hanjo,
Fa takona amiko
Ny andro sisa ianinako,
lzay nalahatrao.

3. Na mbola ela velona,
Na maty haingana,
Ny zarako voatendrinao,
Tsy te-hifidy aho.

4. Fa Kristy ivelomako
Raha mitoetra;
Ny faty tombondahiko,
Fodiana Aminao.

5. Ny fanompoako aty,
Tsy mahavesatra ahy;
Tsy maika te-hiala ety
Raha tsy antsoinao.

6. Raha tapitra ny androko,
Dia tsara lavitra
Ny mody any aminao
Hiala sasatra.

7. Ny sitrakao no sitrako,
Jehovah Tompo ô!
Ny teninao andrasako,
Hianao no tokiko.

560 – Mpivahiny aho eto

1. Mpivahiny aho eto
Tahaka ny razako,
Ka ny foko feno sento
Amin’ny alehako.
Eny, tsy ety tokoa
No ho fitsaharako,
Fa mandalo avokoa
Izay rehetra hitako.
Ka izaho tsy miato
Andro aman’alina,
Nefa aho, izay misento
Dia hasoavina.

2. Be ny mampahory ahy
Mila tsy ho zakako,
Toa velona ahiahy
Ao am-pandehanako ;
Nefa kosa tsy mba tery
Sady tsy mamoy fo,
Fa izaho tsy irery
Eto amin’ny manjo,
Fa jesosy momba ahy
Ka manafa-tahotra ;
Raha ory ny fanahy,
Izy no mahavotra.

559 – He, vetivety ny aty an-tany

1. He, vetivety ny aty an-tany ;
Fa trano lay no itoeranao ;
Ka aza ketraka na mitomany,
Fa andrandrao ny tanindrazanao.

2. He, vetivety ao an-dalan-tery
No mahasarotra ny dianao.
Ka, aza kivy, fa Ilay Mahery
Mamboa-trano hitsaharanao.

3. He, vetivety ao an-tany maina
No mahabe ny fijalianao,
Ka dia ho hitanao ny ranon’aina
Hahafaka ny hetahetanao.

4. Arahonao ny lalan-toratady,
Mba hahafaingana ny dianao ;
Jesosy Tomponao no vavahady,
Ny lanitra no hovantaninao.

5. He, vetivety ary dia ho hita
Ny tany soa mandry fahizay ;
Jesosy ô, faingàna hahavita
Ny fikasanao tsara aminay

566 – Raha mafy ny manjo

1. Raha mafy ny manjo,
Raha be ny hovitray,
Raha malahelo fo,
Mihainoa, Jeso ô!

2. Endrikay notafinao,
Nentinao ny entanay,
Nitomany Hianao,
Mihainoa, Jeso ô!

3. Mafy ny manjo Anao
Nefa tsy mba meloka;
Helokay no nentinao,
Mihainoa, Jeso ô!

4. Voahombo Hianao,
Voatsindron-defona,
Nandry tao am-pasana,
Mihainoa, Jeso ô!

5. Raha ory izahay,
Ka ny fitarainanay
Tonga eo an-tsofinao.
Mihainoa, Jeso ô!

6. Raha tapitra aminay
Ny fe-taom-boatendrinao,
Aza mba mandao anay,
Mihainoa, Jeso ô!

557 – Raha manahy ny fanahy

1. Raha manahy ny fanahy
Azom-pahoriam-be,
Ka ny aina mitaraina,
Ranomaso mitete,
Aza ketraka ety,
Fa tazano ny ary.

2. Ao miharo feo maro,
Fatratra ny hira ao ;
Ao mifaly ny nijaly,
Ory teo, ravo izao ;
Ao Jesosy zokinao
Faly hovantaninao.

3. Hazon’aina tsy mba maina
No maniry tsara ao,
Voninkazo tsy halazo
No ho fifalianao ;
Faly ny mandre izao,
Mainka fa ny tonga ao.

4. Ry Mpamonjy, ho tra-bonjy
Anie ny olonao!
Fa maniry ny tahiry
Ao an-danitra aminao ;
Mba faingàna Hianao
Haka ny malalanao!