579 – Aza mba mandao ahy ry Mpamonjy ô

1. Aza mba mandao ahy,
Ry Mparnonjy ô!
Aza mba manary ahy,
Jeso Tompo ô!

Fiv : Ry Mpanjaka,
Mihainoa re!
Mamonje fa mitaraina
Ny vahoakao.

2. Fantatrao fa malahelo
Ny mpanomponao;
Raha mbola eto aho,
Mba tsinjovinao:
Ry Mpanjaka, sns…

3. lndro! fa miandry eto
Ny navotanao;
Aoka tsy mba halahelo,
Mba falio izao:
Ry Mpanjaka, sns…

4. Eny, manomeza hery
Mba ho ahy re,
Ka hahery sy handresy
Ny mpanomponao:
Ry Mpanjaka, sns…

580 – Ry be fiantra sy be indrafo

1. Ry be fiantra sy be indrafo!
Ao Aminao misy soa;
Ory izahay noho ny zava-manjo;
Ao Aminao misy soa;
Be siasia an-dalana aty,
Sao tsy ho tratra ny tsara ary;
Tompo miantrà, vonjeo izahay,
Ao Aminao misy soa.

2. Rahona mainty manarona anay,
Ao Aminao misy soa
Mba hazavaonao izay dianay,
Ao Aminao misy soa;
Ampaherezo hanaraka Anao,
Ampaherezo hatoky Anao,
Tompo mahery, hazony izahay,
Ao Aminao misy soa.

3. Any an-danitra izay lapanao,
Ao Aminao, misy soa;
Ka dia matoky izahay zanakao,
Ao Aminao, misy soa;
Aza ilaozana akory izahay,
Sao dia very an-dàlana indray:
Tompo malala, tariho izahay,
Ao Aminao, misy soa