303 – O mandrosoa, ry mpanaraton’i Jeso

1. O, mandrosoa ry mpanaraton’i Jeso,
‘Zay no baiko azontsika ka mandrosoa
Jesosy Tompo no mibaiko : “Mandrosoa,
Raiso ka arotsahy ny haratonao !”

Fiv : Miaingà namako ô ! Jeso no mibaiko
Mandrosoa, mandrosoa, mandrosoa tokoa
Aza kivy koa, na dia tsy mahazo
“Mandrosoa amin’ny lalina kokoa !”

2. O, mandrosoa ry mpanaraton’i Jeso,
Saina mora kivy aoka ho lavinao ;
Fa ny mora kivy dia hanenina tokoa :
“Raiso ka arotsahy ny haratonao !”
Miaingà, namako ô, sns…

3. O, mandrosoa ry mpanaraton’i Jeso,
Mbola ao ny hazandrano ho azonao
Tsy azonao anio, ampitso mandrosoa,
“Raiso ka arotsahy ny haratonao !”
Miaingà, namako ô, sns…

4. Mba mitoera Jeso ao antsambonay,
Mba ho renay lalandava ny Teninao !
Ny baikonao, ry Tompo, no andrasanay
Handrotsahanay izao ny haratonay.
Miaingà, namako ô, sns…