303 – O mandrosoa, ry mpanaraton’i Jeso

1. O mandrosoa, ry mpanaraton’i Jeso,
‘Zay no baiko azontsika, ka mandrosoa :
Jesosy Tompo no mibaiko mandrosoa :
Raiso ka arotsahy ny haratonao

Fiv : Miaingà, namako ô ! Jeso no mibaiko
Mandrosoa, mandrosoa, mandrosoa tokoa
Aza kivy koa, na dia tsy mahazo :
Mandrosoa amin’ny lalina kokoa.

2. O mandrosoa, ry mpanaraton’i Jeso,
Saina mora kivy aoka ho lavinao ;
Ny mora kivy dia hanenina tokoa :
Raiso ka arotsahy ny haratonao.
Miaingà, namako ô, sns…

3. O mandrosoa, ry mpanaraton’i Jeso,
Mbola ao ny hazandrano ho azonao
Tsy azonao anio, ampitso mandrosoa,
Raiso ka arotsahy ny haratonao.
Miaingà, namako ô, sns…

4. Mba mitoera, Jeso ao antsambonay
Mba ho renay lalandava ny teninao ;
Ny baikonao, ry Tompo, no andrasanay
Handrotsahanay izao ny haratonay.
Miaingà, namako ô, sns…