272 – Faly izahay nandre

1. Faly izahay nadre
Havan-tia nanao hoe:
“Miaraha aminay
Trano soa halehanay”

2. Efa tonga izahay
Mba hivavaka aminao
Ry Jehovah Tomponay
Mitahia ny olonao!

3. Miandrandra Anao izahay
Ka ùangataka aminao
Hanomezanao anay
Soa avy aminao

4. Dia sambatra izahay
Fa mitoky aminao
Ka ho tanterahinay
Izay rehetra sitrakao

5. Hoderainay Hianao
Andro amana alina
Mbamin’ny Anaranao
Foto-piadanana

271 – Mba mivavaha raha vao maraina

1. Mba mivavaha raha vao maraina
Tsarovinao Ilay Mpanao anao
Izay niaro ny fanahy sy aina
Mba ho salama toy izao

Fiv : Tsarovy re ny Tomponao
Izay Mpiaro anao

2. Rehefa tonga koa ny antoandro
O! miambena tsara hianao
Fa manangoly saina isan’andro
Ilay devoly rafinao
Tsarovy re, sns…

3. Raha alina mangina, ka hatory
Tsarovy eo ny ota izay natao
Ka dia ifony mafy sy itsory
Fandrao maningotra anao
Tsarovy re, sns…

4. Na aiza na aiza hianao mitoetra
Satana fahavalo, ao tokoa
Ka aza kivy na mba manjoretra
Fa mivavaha tsy ho voa:
Tsarovy re, sns…

270 – Ry Tompo Izay nanangona

1. Ry Tompo izay nanangona
Anay ho vato velona!
Hazony tsy handao Anao
Ny vato voarafitrao
Fa maro no mandronjina
Handevona

2. Jesosy Fehizoro ô
Mpifehy mora sady to!
Tohano mafy izahay
Mba tsy hirodana indray
Fa indro ny mpisompatra
Mandrirotra

3. Ry Vato fampiraisana!
Tariho mba hikambana
Ny vato voapaika re
Ho tonga trano lehibe
Tsy zakan’ny mpandevona
Harodana

4. Ny Kristiana marobe
Mba ampiraiso tsara re
Hiray am-pitiavana
Ho velona finoana
Ka mba hiaraka hanao
Ny asanao

269 – He! tianay ny monina eto

1. He! tianay ny monina eto
Fa maminay ny valanao
Tsy tianay fa mampisento
Ny lavitra ny tranonao

Fiv : He! tianay ny monina eto
Fa maminay ny valanao
Tsy tianay, fa mampisento
Ny lavitra ny tranonao

2. He! tianay, fa misy aina
Ry Tomponay, ny valanao!
Tsy tianay, fa tany maina
Ny lavitra ny tranonao
He! tianay, sns…

3. Fehezinao, Mpiandry tia!
Milamina ny valanao
Tsy misy tsy mifankatia
Ny ondry izay tarihinao.
He tianay, sns…

4. Ny fanimban’ny fahavalo
Dia lavitra ny valanao
Mitazan-davitra mandalo
Ny rafinao tsy tia Anao
He! tianay, sns…

5. Ny fototra izay mahatsara
Ny valanao ry Tomponay!
Dia Hianao Mpiandry tsara
No miara-monina aminay
He! tianay, sns…

268 – Jesosy no Mpiandry ny Fiangonanay

1. Jesosy no Mpiandry
Ny Fiangonanay
Ny feon’Izy irery
No feo fantatray
Ka tsy mba vala maro
Ny Fiangonanay
Iray tsy hay zaraina
Tapahin-Tompo iray

2. Iray no Vatolampy
Izay iorenanay
Iray no Fehizoro
izay ikambananay
Iray no Mofon’aina
Fihinanay ety
Iray no antenaina
Ho azonay ary

3. Tabain’ny hevi-diso
Kanefa mbola iray
Ny saina tsy mitovy
Tsy mahazara anay
Fisoko maromaro
Kanefa vala iray
Ny Tompo no mpiaro
Ny Fiangonanay

4. Ny teny samy hafa
Ny fomba tsy miray
Tsy misy maharava
Ny fikambananay
Ny fanenjehana aza
Vao mainka mampiray
Sy mahatsara laza
Ny fiangonanay

5.Ry Jeso! hatanjaho
Ny Fiangonanao
Ny fony halalaho
Mba hitoeranao
Izay firaisan-tsaina
Miseho hatrety
Velomy hanana aina
Hitohy hatrary

267 – He, ny andon’ny maraina

1. He, ny andon’ny maraina
Latsaka ao an-tsaha re
Ka mamelona ny maina
Izay maniry rano be!
Ravoravo e, ny tany,
Fa he, ny andro maina efa lany;
Ka mitsahatra ny fahantrany,
Manaroka ny hazo be!

2. Ny fanahy karankaina
Misy rano velona,
Fa Jesosy andon’aina
Manome fiainana
Velona ny jentilisa,
Ny tany hay dia tonga Paradisa
Marobe no efa voaisa
Handray ny lova masina!

3.Misy lalana mizotra,
Izay mankao Ziona re;
Any no mitanjozotra
Ny vahiny marobe;
Ka Ziona dia mivoha
Hidiran’ny navotan’ny Tsitoha;
Ao no ivorian’ny mifoha,
Fa an’ny Tompo lehibe.

4. He, mikambana ny mino
Amim-pifaliam-be,
Ka ny hobiny maneno
Tahaka ny rano be!
Ao mitovy avokoa
Tsy misy tompo sy mpanompo koa.
Eny, razana iray tokoa
Ny mponina ao Ziona re!