312 – Mitoera, ry Jesosy!

1. Mitoera, ry Jesosy!
Ao an-tanimbolinao,
Ka amboary ‘zao ny voly
Mba hitombo sy hamoa.
Tomoera,
Iasao ny Nosinay.

2. Mba onenonao ny lasy
Itoeranay izao,
Ka ovay ny Malagasy
Mba ho tena zanakao.
O! monena;
Hazavao ny Nosinay.

3. Akekezo ireo mpania
Tafaverina aminao,
Ka tantano mba ho tia
Ny miresaka aminao.
O! tariho
Ho Anao ny Nosinay.

4. Dia fohazy ny mpitory
Mba hanao ny asanao,
Ka hamoha ireo matory
Mba handre ny sitrakao.
Hamasino
Ho anao ny Nosinay.

5. O! Jesosy feno antra!
Dera, laza, ho Anao,
Ny lohalika rehetra
Handohalika aminao.
Mitoera,
Fa anao ny Nosinay.

311 – Miely lavitra any ny olo-marobe

1. Miely lavitra any
Ny olo-marobe;
Koa lza no hankany;
Hamonjy azy re,
Hanorina sekoly,
Hitory teny koa.
Hamaky ny Baiboly,
Milaza zava-tsoa?

2. lndreny olona ory
Tsinjovy, ry zareo!
Tsy misy ny mpitory,
Ka moa hafoinareo ?
Tsarovy Jeso Tompo
Nandao ny lapa soa,
Ka tonga mba hanompo,
Nanolotra aina koa.

3. Ry Lohan’ny mpiandry!
Tendreo ny irakao,
Fa reraka ka mandry
Ny ondrikelinao;
lraho ny mpitory
Handeha ankehitrio,
Ka tsy handà akory
Hanao veloma anio.

4. Ny tia famonjena
Miaramila soa;
lzay manolo-tena
No iraka tokoa;
Na lavitra ny tany,
Hanendry tena hoe:
“lzaho no hankany,
lraho aho e!”

310 – Misy maro ao an-tsaha mitaraina

1. Misy maro ao an-tsaha mitaraina,
Ka ento ny Jiro mba hankao,
Tsy mba misy atoandro na maraina,
Fa maizina re ny ao;
Indro olo-maro be
No maniry mafy hoe:
Mba midina mankaty,
Itondray Baiboly re
Izy ireo fa ta-handre
An’i Kristy Tompo soa.

Fiv : “Mandehana”, hoy ny Tompo, “mandehana
Ho amin’izao tontolo izao”.
Mitsangàna ary, eny, mitsangàna
Fa izy no homba anao.

2. Mandehana mba hitarika ny jamba,
Mba ampifalio ny ory fo;
Ny mahantra ilazao fa misy lamba
Tsy miova, tsy mety lo;
Jeso Mofon’aina soa,
Sady Ranon’aina koa,
Asehoy ho hitany,
Tena Andriamanitra,
Tompo tao an-danitra,
Ambarao ho fantany:
“Mandehana”, sns…

3. Mandehana hanatanjaka ny osa,
Omeo toky re ny ketraka;
Ny anjaranao, ataovy ho tontosa,
Ka aza dia reraka,
Mandehana hianao,
Ka vitao ny asanao,
Fa ny tambinao ary,
Mbola any ihany re
ny handraisan-tamby be,
Dia rehefa tsy ety;
“Mandehana”, sns…

309 – Iza no hitantara ny Tompo Jesosy

1. Iza no hitantara
Ny Tompo Jesosy,
Ilay nandao ny lapa
Ka nidina taty ?
Nitafy nofo Izy,
Nanetry tena koa.
Ka maty ho Mpisolo
lzao rehetra izao:
lza no hitantara (in-3)
Ny Tompo Jesosy?

2. lza no hitantara
Ny fitiavany ?
Fa tia ny mpanato
Mahantra, very koa;
Ka izay manatona Azy
Dia tsy hariany,
Fa raisiny tokoa
Mba ho sakaizany:
lza no hitantara (in-3)
Ny fitiavany ?

3. lza no hitantara
Ny zava-marobe
lzay raisin’ny voavonjy
Amin’ny alalany?
“Tsy mbola hita maso,
Na ren’ny sofina,
Na takatry ny saina”
Ny hasoavany:
lza no hitantara (in-3)
Ny hasoavany ?

4. lza no hitantara
Ny soa be ary
He! Lova tsara fara
Hasolo ny aty;
Any an-danitra any
Be haravoana,
Fa ao ny Tompo Jeso
lzay hifaliana:
lza no hitantara (in-3)
Ny soa be ary ?

308 – O! miaingà, miasà izao

1. O! miaingà, miasà izao,
lrak’i Jesosy hianao;
Ny masoandro miposaka ao
Mba hanazava ny dianao.
:,: Ka dia mazotoa ô.:.:

Fiv : O! miaingà, miasà, mitoria,
Aza ho kivy, fa mba mihafia
Dia mba lazao ny nataony taty,
Mba hanazava ny maizina aty.

2. O! miaingà, miasà izao,
Ka afafazo ny voanao
Ho ao an-tany mahantra ao,
Jeso Mpamonjy no aronao
:,: Hitahy nyasanao:,:
O! miaingà, sns…

3. O! miaingà, miasà izao,
Aoka hiezaka fatratra;
Jeso hanambina anao aty
Mandra-pahazo ny vokatra
:,: Zay valin’ny asanao :,:
O! miaingà, sns…

4. O! miaingà, miasà izao,
Fa ‘mby akaiky ny Tomponao
Mba hanome valisoa anao,
Araka izay voa nafafinao.
:,: Ka dia miasà izao:,:
O! miaingà, sns…

307 – lza no hanompo an’i Jeso soa?

1. lza no hanompo an’i Jeso soa?
lza no hanaiky, mba ho Azy moa?
He ny hatsarany! He ny antra be!
Izy ta hamonjy ka meteza re.

Fiv : Jeso Tomponay ô! Indreto izahay,
Avy mba hanaiky, ka mandraisa anay.

2. Iza re no mety, iza re lazao,
Hanome ny fony mba ho Azy izao?
He, miantso mafy Jeso Tompo tia:
“Zay rehetra mety, ô! avia, avia!”
Jeso Tomponay ô! sns…

3. lza no mba sahy, sahy ao am-po
Ho miaramila fehin’i Jeso?
lza no hiady ady tsara re,
Fa ny fahavalo dia marobe?
Jeso Tamponay ô! sns…

4. lza re no homba Azy ankehitrio
Mba hamonjy ireny azon’ny manjo?
lza no hihafy sady hanome
Andro, hery, saina? Mamalia e!
Jeso Tomponay ô! sns…

5. lza no hazoto mba hiasa moa?
lza no handroso mba ho hendry koa?
lza no hanaiky, iza re? lazao!
Mba ho an’i Jeso izao anio izao:
Jeso Tompanay ô! sns…

306 – Mamafaza voa, ka aza mba malaina

1. Mamafaza voa, ka aza mba malaina,
Fa tsy fantatrao re izay ho vanona;
Na amin’ny hariva, na amin’ny maraina,
Mamafaza voa tsy mijanona.

Fiv : :,: Matokia re, matokia re,
Hisy amboara ho anao anie!:,:

2. Mamafaza voa amin’ny mahantra,
Ka aza mba mifidy izay hasian-tsoa;
Fa ny fo mazoto sady feno antra
Dia homen’ny Tompo valisoa tokoa.
Matokia re, sns…

3. Mamafaza voa amin’ny malemy,
Ary mba ampio izay reraka ao am-po;
Asehoy Jesosy loharanon-kery,
Ao no anovozy izay ilain’ny fo:
Matokia re, sns…

4. Miasà, sakaiza! milofosa tsara
Dieny misy asa azonao atao;
Matahora sao tsy vita ilay anjara
lzay napetraky ny Tompo aminao.
Matokia re, sns…

305 – O! miasà, sakaiza

1. O! miasà, sakaiza,
Jeso no herinao;
Na misy mafy aza,
Izy tsy handao.
Dia matokia tokoa,
Fa Jeso momba anao.
Ka hisy voka-tsoa
Hifalianao.

2. Maro ny andro lasa
lzay tsy nanaovanao,
Ka mbola be ny asa
lzay tsy vitanao,
Koa dia mitsangàna
Hanao tokoa izao,
Hahavitanao tsara
Ny anjaranao.

3. lndro, fa mihariva,
Fohy ny andronao;
Moa tsy mba fantatrao va
Ka tsy hitanao?
Eny, fa manakaiky
Jeso Mpitsara re,
Ary efa ‘mby akaiky
Ny hodianao.

4. Rehefa tonga Jeso,
Tompon’ny asanao,
Ary hamaly soa
Ny mpiasany.
Mandrakizay doria
No hifalianao,
Raha mpanompo tsara
Mahatoky e!

304 – He, ali-maizim-pito e!

1. He, ali-maizim-pito e!
Sao very ao ny marobe,
Satana no manjaka ao.
Mivadi-po ny olona ao.

Fiv : Avia, ry Masoandronay,
Mba hazavao ny taninay!

2. Fa ny mazava ho anay
Ao aminao, Jehovah Ray!
Mamirapiratra tokoa
Ilay Fitarikandro soa.
Avia, sns…

3. Ry Jeso Masoandronay!
Miandry eto izahay;
Mba misehoa Hianao,
Fanilon’ny fanahy ô!
Avia, sns…

4. Dia hazavao ny taninay,
‘Ndrao very eto izahay;
Savao ny aizim-be izao
Hizoranay hankaminao.
Avia, sns…

302 – Miandry ao ny Tomponao

1. Miandry ao ny Tomponao,
Samia manendry tena,
Fa be ny asa izay atao;
Atreho ny firenena!

Fiv : Topazo, maso kely
Ny ondry izay mania
Ilay zandry lasa niala,
Ataovy hoe: modia!

2. Miandry ao ny namanao
Moa ve tsy ho vonjena?
Hatony re, dia ilazao;
Kristy no famonjena.
Topazo, sns…

3. Hevero e! ny Nosinao
lty Madagasikara!
Mba efa aiza izy izao
Ara-pilazantsara?
Topazo, sns…