190 – Ry Fanahy Mpanazava

1. Ry Fanahy Mpanazava
Miandrandra Anao zahay;
Aza ela, fa tongava,
Taomy ny fanahinay,
Mba ho fantatray mazava
Izay lazain’ny teninao:
Areheto lalandava
Ao am-po ny afonao.

2. Ry Jesosy! Mitenena
Araka ny fombanao,
Aminay izay manantena
Mba handre ny feonao;
Fo marary sy manahy
Mba tsaboy sy iantrao,
Ny te-hino, fa tsy sahy,
Anehoy ny holatrao.

3. Rainay, Mpanome ny soa,
Mba henoy ny hatakay,
Ka ny tananao tsitoha
larovinao anay;
Ny tanora mba tahio,
Ny vaventy hafanao,
Mba ho hitanay anio
Fa aty ny tenanao.

191 – Ny Teny sy Fanahinao

1. Ny Teny sy Fanahinao,
Ry Ray, mba avelao
Handroso tsara, hanavao
Izao tontolo izao,
Mitombo, mihabe
Ny ratsy izao, odre!
Fa vitsy ny mpanomponao
Izay ifalianao.

2. Vonjeo, ry Jesosy ô!
Ny fiangonanao,
Fa misy marobe izao
Izay mody olonao.
Anefa tsy manao
Izay tena sitrakao.
O, ry Mpanjaka lehibe!
Mba mamonje anie.

3. Fanahy ô! Mba raisonao
Izao vavakay izao;
Ny fonay mba havaozinao,
Ny maso hazavao,
Hahafantaranay
Izay alehanay,
Mba hamoazanay
Izao voa tianao.

192 – Andriananahary, aba Ray

1. Andriananahary, aba Ray
Izay, ianteheranay,
Mba raiso re ny vavakay.
Esory sy vonoy ny helokay,
Vonjeo, re, izahay!

2. Ry Jeso Zanak’Andriamanitra,
Mpitarika ho an-danitra
Mpanolo-tsaina marina,
Mpamonjy tia ka nolavina,
Vonjeo, re, izahay!

3. Ry Mpampionona mandrakizay,
Ampiomano izahay
Handray ny famindramponao,
‘Ndrao very amin’ny otanay izahay.
Vonjeo, re, izahay!

196 – Ry Rainay ao an-danitra ô

1. Ry Rainay ao an-danitra ô
Izay mendrika ho deraina,
Mahery sy be indrafo,
Tsy takatry ny saina,
Izahay dia tonga zanakao,
Ka faly manana Anao:
Mihoby sy miravo!

2. Izahay miondrika aminao,
Midera Anao tokoa,
Fa be ny fitiavanao,
Ry Ray mpanisy soa;
Anao izao rehetra izao,
Ho vitanao izay tianao,
Andriananahary.

3. Ry Jeso Kristy Tomponay
Mpanjaka manan-kery,
Izay any an-kavanan-dRay,
Mpanavotra ny very,
He, any no ifonanao
Ho an’izay navotanao,
Fa resinao ny ota.

4. Ny ranao no nalatsakao,
Fanati-tsaro-bidy!
Ny ainao no atohanao
Ny olonao mpiady.
Na aty na ao an-danitra
Jesosy Kristy tokana
Ho avotra sy vonjy.

5. Ry Mpampianatra mahay,
Fanahy Mpanazava,
Ampianaro izahay
Handroso lalandava,
Tariho ny fanahinay,
Honenanay rahatrizay
Ary an-danitra Amen!

197 – Haleloia, deraina

1. Haleloia, deraina
Andriamanitray,
Mpanjaka fototr’aina
Mpikarakara anay
Ny zavaboahary
Dia eo an-tananao,
Ka tena lavorary
Ny fandaharanao.

2. Haleloia, deraina
Hianao, Mpamonjinay!
Nijaly, noratraina,
Ka maty solonay,
Anefa naharesy
Ny fahavalonay,
Natsangana handresy
Mba ho fiainanay.

3. Haleloia, deraina
Hianao, Fanahy ô!
Ny herinao, no aina
Hamelona tokoa;
Hianao mikarakara
Ny fiangonanao,
Manova manatsara
Izao tontolo izao.

4. Haleloia, deraina
Ny Telo Izay Iray!
Hobina sy hiraina,
Fa Andriamanitray,
He, Tompo foto-tsoa
lainanay aty,
Ka ho izany koa
Mandrakizay doria.

198 – Isaoranay Jehovah

1. Isaoranay jehovah,
Fa Tompo lehibe
Izay tsy mba manova
Ny famindramponao,
Miorina aminay izao
Ny fiangona-masinao;
Torina aminay
Ny teny mampiray
Ka ravoravo izao
Izahay midera Anao.

2. Derao Jesosy Tompo,
Izay Mpamonjinao,
Hiraonao re, ry foko,
Ny fitiavany.
Haleloia, haleloia!
Haleloia, haleloia!
Jesosy avotray
Dia Zanaky ny Ray,
Ny ainy no voaray,
Hisolo helokay!

3. Derainay, ry Fanahy
Izao ny asanao,
Tsy misy mampanahy,
Izay tarihinao,
Ka anjakao, re, ny fonay,
Arovy ny fiangonanay,
Velomy izahay,
Ataovinao mahay
Manoka-po izao
Handray ny aim-baovao!

199 – Misaora! Misaora an’i jehovah

1. Misaora! Misaora an’i Jehovah,
Ry olona aty an-tany ô!
Fa lehibe ny indrafony
Ka maharitra mandrakizay.

2. Misaora! Misaora an’i Jesosy,
Ry olona aty an-tany ô!
Fa vitany ny famonjena,
Ka misokatra ny lanitra.

3. Misaora! Misaora re ny Fanahy,
Ry olona aty an-tany ô!
Fa fahazavana no omeny
Ary fanavaozana am-po.

200 – Rainay ô Masina!

1. Rainay ô Masina!
Tompon’ny lanitra,
‘Zay tia anay;
kiady sy mandanay
Ho fiarovana,
‘Zay hitokianay
Mandrakizay.

2. Jeso ô, Tomponay!
Lalana marina
Amin’ny Ray!
Fahamarinana
Ary fiainana
Azonay aminao
Ry Tomponay!

3. Fanahy Masina ô
lrak’i Jesosy
Tonga ety;
Manazavà anay
Amin’ny maizina.
Ny hevi-dratsinay
Esorinao!

4. Andriamanitra ô!
Telo fa tokana,
Tompo iray;
Aza mandao anay,
Ory sy reraka
Noho ny heloka
‘Zay mambo anay.

5. Aza tsaroanao
Ny hadisoanay,
Ry Tompo ô!
Fa mamelà anay
Noho ny zanakao
Ka manomeza anay
Ny fo madio.

204 – Mamy ny fitianao

1. Mamy ny fitianao
Ry Jehovah Tompo ô!
Nahafoy ny Zanakao
Hanavotanao anay.

2. Maminay ny antranao,
Ry Jeso Mpamonjy ô!
Ta-hamonjy Hianao
Sy hanafa-keloka

3. Mamy ny fitaomanao
Ry Fanahy Masina ô!
Ny fanahinay ovay
Hankato ny anatrao

203 – Ry Rainay be fitia

1. Ry Rainay be fitia,
Mpamelona anay!
Tariho tsy hania
Hazoninao ‘zahay;
Fa be ny fahavalo
Mitady ny ainay
Mamely tsy mimalo
‘Lay ratsy hatrizay.

2. Ry Zokinay malala!
Ry Jeso havanay!
Toroy mba hahalala
Ny mety izahay
Ny miaraka aminao re,
Ry Jeso Tompo soa,
No mahasoa ny saina
Ny fo, fanahy koa.

3. Fanahy Mpanazava
Sy Mpanadio ny fo!
Tomoera lalandava,
Monena ao am-po
Koa dia ampidino
Ny hasoavanao
Ovay sy hamasino
Ny toetray izao

4. Ry Tompo be fiantra!
Ry Telo Zay Iray!
Ny tananao miantra
Atsory aminay
Rehefa tapita andro
Ka hody izahay
Mba raiso re, ry Tompo!
Mba raiso izahay