TS 4 – Mihobia ho an’i Jehovah

Salamo 100
1. Mihobia ho an’i Jehovah,
Ry tany rehetra.
Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana,
Mankanesa eo anatrehany amin’ny fihobiana.

2. Aoka ho fantatrareo
Fa Jehovah no Andriamanitra,
Izy no nanan antsika, ary Azy isika,
Dia olony sy ondry fiandriny

3. Midira eo amin’ny vavahadiny amin’ny fisaorana.
Ary eo an-kianjany amin’ny fiderana,
Misaora Azy
Mankalazà ny anarany.

4. Fatsara jehovah;
Mandrakizay’ny famindram
Ary ny mihatra amin’ny taranaka farama- i ndi mby
Ny fahamarina-ny.

Hisaorana anie ny Ray sy ny Zanaka,
Ary ny Fanahy Masina;
Eny, hisaorana sy hankalazaina anie
Andriamanitra mandraki-zay. Amen.

TS 3 – Andriamanitra anie hamindra fo aminay

Salamo 67
1. Andriamanitra anie hamindra fo aminay sy hitahy anay.
Hampamirapiratra ny tavany aminay, anie Izy.

2. Mba ho fantatra ety ambonin’ny tany ny làlanao.
Sy ny famonjenao ny amin’ny jentilisa rehetra.

3. Hidera Anao ny firenena, Andriamanitra ô;
Eny, hidera Anao ny firenena rehetra.

4. Hifaly sy hihoby ny firenen-tsamy hafa, satria mitsara marina ny firenenai Hianao;
Ny firenen-tsamy hafa ambonin’ny tany dia entinao.

5. Hidera Anao nyfirenena, Andriamanitra ô;
Eny, hidera Anao ny firenena rehetra.

6. Ny tany efa nahavokatra;
Mitahy antsika Andriamanitra, dia Andriamanitsika

7. Mitahy antsika Andriamanitra;
Ary hatahotra Azy’ny vazan-tany rehetra.

Hisaorana anie ny Ray sy ny Zanaka,
Ary ny Fanahy Masina;
Eny, hisaorana sy hankalazaina anie
Andriamanitra mandraki-zay. Amen.

TS 2 – Jehovah no Mpiandry ahy

Salamo 23
1. Jehovah no Mpiandry ahy?
Tsy hana-java-mahory aho.

2. Mampandry ahy amin’ny ahi-maitso Izy;
Mitondra ahy eo amoron’ny rano fialan-tsasatra Izy

3. Mamelombelona ny fanahiko Izy;
Mitarika ahy amin’ny làlan’ny fahamarinana no ho ny anarany izy.

4. Eny, nadia mandeha mamaky Io hasaha aloky ny fahafatesana aza aho,
Dia tsy hataho-tra ny loza aho.

5. Fa Hianao no amiko,
Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy.

6. Mamelatra latabatra eo anoloako, eo i maso n’ny fahavaloko Hianao;
Manosotra diloilo ny lohako Hianao;

7. Ny kapoakako feno dia feno.
Eny, tokoa fahasoavana sy famindrampo
No hanaraka ahy amin’ny andro rehetra hiainako,
Dia hitoetra ao an-tranon’i Jehovah androlava aho.

Hisaorana anie ny Ray sy ny Zanaka,
Ary ny Fanahy Masina;
Eny, hisaorana sy hankalazaina anie
Andriamanitra mandraki-zay. Amen.

TS 1 – Jehovah ô, iza no hitoetra ao amin’ny taberna-kelinao

(Salamo 15)
1. Jehovah ô, iza no hitoetra ao amin’ny taberna-kelinao?
Iza no honina an-tendrombohitrao masina?
Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao ‘zay mahitsy
Sady misaintsaina ny marina ny fony

2. Tsy manendrikendrika amin’ny lelany,
Sady tsy manisy ratsy ny sakaizany,
Ary tsy manao izay hahafa-baraka ny namany,
Tsy manaja ny ratsy fanahy.

3. Fa manome voninahitra ny matahotra an’i Jehovah,
Tsy mivadika amin’ny fianianany, na dia maningotra ny tenany aza.
Sady tsy mampihana ny volany, na mandray kolikoly hana-meloka ny marina,
Izay mitandrina izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay.

4. Hisaorana anie ny Ray sy ny Zanaka,
Ary ny Fanahy Masina;
Eny, hisaorana sy hankalazaina anie
Andriamanitra mandrakizay. Amen.