FF 41 – Jesoa no Mpanavotra

O! iza, iza?
Iza no hamonjy ahy
Iza, iza no hamonjy ahy re ?
Fa rerak’aho e
Fa dia reraka
Milonjy entam-pahotana
Fahotana be

O! manatona
Manatona an’i Jesoa
Fa Izy ihany
Izy no hamonjy anao
Fa noreseny
Efa noreseny na
Ny fasan’aza dia
Ny fahafatesana ! Ny fasan’aza !
Efa noreseny izao
Ny fahafatesana ‘lay fahavalonao
Ka mba mifalia !
Mifalia ianao
Fa Jesoa Tompo no
Mpanavotra anao

Ry Jesoa Tompo ô !
Ry Jesosy Tompo ô !
Mba raiso re ny foko
Ho anao izao !
Fa famonjena fanavotan-dehibe
Sy avotr’aina koa
No he atolotrao Fa novonoina !
Novonoina Ianao
Hisolo voina
Mba hisolo voina anay

Fa noresenao
Efa noresenao na
Ny fasan’aza dia
Ny fahafatesana
Ny fasan’aza !
Efa noreseny izao
Ny fahafatesana ‘lay fahavalonao
Ka mifaly re !
Ka mifaly izahay
Fa Jesoa Tompo no
Mpanavotra anay !

FF 40 – La Nuit du Salut

1. C’était La Nuit du Salut
On s’en souvient à présent
Car le Seigneur très riche
Naquit en ce moment-là
C’est un Amour fort étonnant
Que Dieu a bel et bien montré

Fiv : Le coeur est rempli d’immense gaité
De joie, de bonheur éternels
On clame tout haut
La Chanson du Ciel : Haleluia !

2. C’était La Nuit du Salut
On s’en souvient à présent
J’ai conclu avec Le Seigneur
Le pacte de rédemption
A lui j’ai donné tout mon corps
Pour moi, son sang est mon rachat

3. C’était la Nuit du Salut
On s’en souvient à présent
Des pécheurs innombrables
Héritent la belle vie
Cette nuit réconciliante
Etait porteuse de la Paix

4. C’était La Nuit du Salut
On s’en souvient à présent
Mon Jésus s’est rabaissé
Par sa suprême pitié
O ! bel Amour rendant égaux
Les riches et les malheureux

FF 38 – Mba todihonao ny lasa

1. Mba todihonao ny lasa
Dia ho hitanao ny asa
Nandaniana ny fotoana
Fa dia vita mora foana

Fiv : Mitsangàna, sahia ! (sahia !)
Mijoroa, mitoria (mitoria !)
Aza kivy, sanatria
Fa aminao Kristy.

2. Eny, tsara ho tsaroana
‘Reo adidy nokoloina
Maro koa no tsy tontosa
Nampitsoaka ny kanosa
Mitsangàna, sahia ! sns…

3. Aoka hiezaka hatrany
Mba hanarina izany
Fa hipetraka ho tantara
Ho an’ny zanak’amam-para
Mitsangàna, sahia ! sns…

FF 37 – Fa tsy misy fahoriana

1. Fa tsy misy fahoriana
‘Zay natolotrao anay
Ka nitarika hakiviana
Satria efa zakanay
Noho’lay vesatra indrindra Mafy,
sy manonja koa
lzay nentinao namindra
Raha novonoina lanao Jesoa !

Fiv : Ny faniriam-panahy
Hiaraka Aminao
Hamelona ahy ho sahy
Hiasa ho Anao
Ny Famonjena soa
‘Zay nomenao ry Ray
No anton’ny fiainanay

2. Fa tsy misy hafaliana
Tena mampifaly anay
Raha tsy ilay fitahiana
Avy Aminao ry Ray
Fa tsy misy koa fitia
Hahasambatra anay
Raha tsy lanao ry Tompo tia
No mitoetra anatinay

3. Ny fisainanay ‘zay kely
Tsy mahatakatr’indraindray
Fa lanao, lanao irery
No toky iankinanay
Ny finoana mila hivaha
Tsy mahasedra sarotra
Ampijoroy tsy hanahy
Ho finoana matotra

FF 36 – Mifalia

1. Vahoaka sesehena
No miara-paly izao
Miventy ny Antema
Dia hira vaovao
Injao ny fiderana
Manakoako ery
Maneho fanajana
Ho an’ilay Mesia

Fiv : lza àry no tsy hifaly (Mifalia, mihobia)
Hisaotra ao am-po
(Misaora ao am-po)
Fa afa-doza, afa-jaly
(Afaka ianao)
He! famonjena tokoa
(0!) Mihirà, mihobia
Afaka ianao
Teraka ny Tompo Tia
Resy ny rafinao

2. Tsy ireo Anjely ihany
No faly ao am-po
Ny mpino eto an-tany
Miravo avokoa
Fa indro ny Mpamonjy
Mpanjaka be fitia
Nietry an-tranon’omby
Hamonjy ny mania

FF 35 – Ry Tomponay ô avia

1. Ry Mpamonjiko Ray Malalako ou ou ou
Mifona Aminao ty zanakao mitalaho Tompo ô
Fa diso taminao izahay ka mangataka ou ou ou
Famelana sy famindrampo avy Aminao Ray ô !

Fiv : Ry Tomponay ô avia omeo Anay izao anio izao
Ny fo madio sy Masina Anananao
Dia tsy ho very na hoe mbola ho diso ihany indray
Ny tena sy Fanahy izay anananay

2. Ry Mpamonjiko Ray Malala ou ou ou
Be tokoa ireo ota efa vita sy nambabo anay
Ka angatahinay Aminao sy irinay koa ou ou ou
Famelana sy famindrampo avy Aminao Ray ô !

FF 34 – Tompo Malala ô !

1. Tompo Malala ô ! Mpanjakako Ianao
Tamy aho fa resy lahatra
Noho ny famonjena vitanao
Eny, ry Tompo, tsy ho haiko adinoina intsony re
Ny fitiavana nasehonao

Fiv : Ka anio no hanavaozako ny fanompoko Anao
Fa tsy ho voavaliko, izay natolotrao
Ny fitiavana natolotrao,
Ka raiso, Tompo, ekeo re sy anjakao
Ny fiainako ho voninahitrao.

2. Tompo Malala ô ‘lay hazo fijaliana
Niaretanao tao Kalvary,
Niaretanao Mpamonjiko
No nanehoanao fa tianao ity mpanota izay
Tsy mendrika Anao akory ity
Ka anio no anavaozako, sns…

3. Tompo Malala ô ! tsy ho adinoiko intsony
Ny fitiavana natolotrao
Ny fitiavana natolotrao
Eny, ry Tompo, ity izaho izay voababonao
Fa vonona hanao ny sitrakao
Ka anio no anavaozako, sns…

FF 33 – Inty aho Jesoa !

1. Inty aho Jesoa !
Miantso ahy Hianao
Na dia tsy mendrika e
Manolo-tena izao
Hianao no nifidy
Tsy haiko ny handà
‘Ty antso sarobidy
Ry Tompo, mamelà
Ny heloko rehetra
Diovy aho, havaozy
Ho olom-baovao
Hanao ny sitrakao
Ho mendrika tokoa
Ny antsonao Jesoa.

2. Inty aho Jeso miantso ahy Hianao
Ny fahalemeko anie
Ry Tompo fantatrao
Hianao no nifidy
Sy maniraka ahy
Avy Aminao Jesoa
Ny herin’ny fanahy
Ho entiko manao
Ny asa atolotrao
Fa sarotra e ny dia
Ry Tompo manampia
Ho mendrika tokoa
Ny antsonao Jesoa

3. Inty aho Jesoa
Miantso ahy Hianao
Mba ho fahazavan’
Izao tontolo izao
Hianao no nifidy ahy
Ho fanasina
Hanefa ny adidy
Lehibe sy masina
Koa hamasino, Tompo
Fa vonona aho hanompo
Hombay ny herinao
Hitondra aim-baovao
Ho mendrika tokoa
Ny antsonao Jesoa

FF 32 – Aza avela hahalala

1. Aza avela hahalala
Ny antony nanaovanao
Ny hariva mamanala
Na ireo maraina vao

Fiv : Tsy ho takatry ny saiko
‘Zay rehetra lahatrao
Ny angatahako, ry Raiko
Aoka aho hatoky Anao

2. Aza avela hanontany
Ny hafaliana atolotrao
Na ny anton’ny tomany
Efa hitako hatrizao
Tsy ho takatry ny saiko, sns…

3. Aza avelanao hanefy
Ny ampitso ‘zay anao
Aza avelanao handrefy
‘Zay ho fitantananao
Tsy ho takatry ny saiko, sns…

FF 31 – Mihirà ry manampofonaina

1. Mihirà ry manampofonaina
Mikaloa sy mitsikia
Tapaka ny gadra nolonjena
Afak’i Jesosy be fitia
‘Lay Edena nihidy tany aloha (nihidy aloha)
Noho ny ota ratsin-drazantsika
He midanadana sy mivoha
Ka idiro itondray mozika

2. ‘Lay satana tena fahavalo
Resy teo ka voakodia
Koa herezo aza mimalo
Tokinao anio Ilay Mesia
Ry voahosotra hitondrana famonjena
(Ry voahosotra famonjena)
‘Ndreto ento ho anao ‘zahay
Dia izahay izay miferin’aina
Noho ny ota izay mpahazo anay

3. Afaka izahay ankehitriny
Tonga ny Mpanavotra anay
Ka ilay gehenanay fahiny
Voasolo paradisa indray
Koa isaoranay tokoa tokoa (Koa isaoranay tokoa)
Ianao ry Rainay be fitia
Dia Hianao Jehovah Ray tsitoha
Nanome anay ilay Mesia