FPMA France


ASTUCE: RÉACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Manasa antsika kosa hanaraka fanompoam-pivavahana eo @ tranonkala Radio FPMA : Anjomara sy Vatsy.

FANOMPOAM-PIVAVAHANA ISAN’ANDRO

Mpitarika sy mitory teny : Pst Toky RAKOTO

Lohahevitra mandritry ny herinandro:
« MIAMBENA FA TSY FANTATRAREO NY ANDRO »

Lohahevitra androany:
Fanoharana ny amin’ny virjina folo – Mat 25.1-13

Alatsinainy 01 Mey 2020

4 ora sy 10 ora hariva


FANOMBOHANA

 • Fiarahabana apostolika
 • Salamo 103. 15-22

Tahaka ny ahitra ny andron’ny zanak’olombelona; tahaka ny vonin-javatra any an-tsaha ny famoniny, satria tsoFin’ny rivotra izy ka lasa ary tsy mahalala azy intsony ny toerany. Fa ny famindrampon’NY TOMPO dia hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin’izay
matahotra Azy ary mihatra amin’ny taranaka ny fahamarinany, dia amin’izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro hankatò ny didiny. Efa nampitoetra ny sezaFiandrianany any andanitra NY TOMPO; ary manapaka izao rehetra izao ny fanjakany. Misaora NY TOMPO, ianareo
anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatò ny didiny ary mihaino ny feon’ny teniny. Misaora NY TOMPO, ianareo miaramilany rehetra, dia ianareo mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaora NY TOMPO, ianareo asany rehetra manerana ny fanjakany.
Misaora NY TOMPO, ry fanahiko. Amena

 • Vavaka
 • Teny fampidirana momba ny Teny voalahatra ho amin’ny anio. Mat 25.1-13
 • FFPM 642 – Hitako izao, sakaiza! (1,3)

  642 - Hitako izao, sakaiza! (1-3)

  1. Hitako izao, sakaiza!
  Jeso no Mpanavotra;
  Tsy mba lany ny fitia,
  Jeso no Mpanavotra;
  Na dia saiky lasa aza,
  Ka ny olona mandao,
  Izao no mampiadana ahy,
  Jeso no Mpanavotra.

  3. He ilaozako ny eto,
  Jeso no Mpanavotra;
  Indro lanitra no azo,
  Jeso no Mpanavotra;
  Izy no Mpamonjy ahy,
  Aina sy fanilo koa,
  Fahendrena mahasoa,
  Jeso no Mpanavotra.

VAKITENY 1 : Matio 25. 1-5

( lien en français : Mat 25:1-5 )

« Ary amin’izany ny fanjakan’ny lanitra dia ho tahaka ny virijiny folo izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsena ny mpampakatra. Ny dimy tamin’ireo dia adala fa ny dimy kosa dia hendry. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika Fiandry; ary ny hendry kosa
dia nitondra solika tao anatin’ny Fitondrana azy sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. »

 • Fanazavana
 • Hira : FFPM 332 – Finaritra ny olonao (1,2)

  332 - Finaritra ny olonao, (1-2)

  1. Finaritra ny olonao,
  Jesosy Tompo ô,
  Fa manana ny aim-baovao,
  Ka ravo eram-po.
  Ny famonjena vitanao
  Dia efa voaray izao,
  Ny fifaliany aty
  Hitohy hatrary.

  2. Izaho va, Jesosy ô,
  Mba isan'ny Anao?
  Ny solika fitaizako
  Moa misy va izao?
  Hevero, ry fanahiko,
  Ka aza mety afa-po
  Ambara-pahafantatrao
  Fa Jeso no anao.
 • VAVAKA ISAN-TOKANTRANO
 • Vavaka ataon’ny Mpitandrina

VAKITENY  2 : Matio 25. 6-9

( lien en français : Mat 25:6-9 )

« Nefa nony misasakalina dia nisy antso hoe: Iny ny mpampakatra! Mitsangàna mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo virijiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin’ny hendry: Mba omeo kely amin’ny solikareo izahay; fa efa ho faty ny fanalanay. Fa
namaly azy ireo ny hendry hoe: Tsia, tsy ampy ho anay sy ho anareo ny anay, fa mandehana mankany amin’ny mpivarotra ka mividiana ho anareo. »

 • Fanazavana
 • Hira : FFPM 52 – Efa akaiky Jeso Tompo (1,2)

  52 - Efa akaiky Jeso Tompo (1-2)

  1. Efa akaiky Jeso Tompo
  Haka Anao izao!
  Indro, tamy Kristy Tompo,
  Avy ho anao;

  2. Efa akaiky ny Mpitsara,
  Izay hitsara anao;
  Jeso Kristy raiso tsara
  Mba ho havanao :
  Dia tano mafy tsara, sns...

  Fiv : Dia tano mafy tsara
  Izay anananao;
  Lova soa, tsara fara,
  Indro ho anao.
 • Vavaka isan-tokantrano
 • Vavaka tarihin’ny Mpitandrina

VAKITENY  3: Matio 25. 10-12

( lien en français : Mat 25:10-12  )

« Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin’ny fampakaram-bady dia narindrina ny varavarana.
Taorianan’izany vao tonga kosa ireo virijiny sisa ka niteny hoe: Tompoko, tompoko, vohay izahay! Fa hoy izy hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy fantatro ianareo. »

 • Fanazavana
 • Hira : FFPM 52 – Efa akaiky Jeso Tompo (3,4)

  52 - Efa akaiky Jeso Tompo (3-4)

  3. Efa akaiky ny Mpamonjy
  Ta-handray anao:
  Jeso Kristy mahavonjy
  No sakaizanao:
  Dia tano mafy tsara, sns...

  4. Aza mba mangataka andro
  Hibebahanao;
  He, mazava anio ny andro
  Mba hidiranao :
  Dia tano mafy tsara, sns...

  Fiv : Dia tano mafy tsara
  Izay anananao;
  Lova soa, tsara fara,
  Indro ho anao.
 • Vavaka isan-tokantrano
 • Vavaka tarihin’ny Mpitandrina 

VAKITENY  4: Matio 25. 13

( lien en français : Mat 25:13 )

« Koa amin’izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. »

 • Fanazavana
 • Hira : FFPM 39 – Faingàna, ry Mpanjaka! (1,2)

  39 - Faingàna, ry Mpanjaka! (1-2)

  1. Faingàna, ry Mpanjaka!
  Handray ny lovanao;
  Faingàna re mba haka
  Ny tany ho Anao;
  Avia hampifaly
  Ny malahelo fo;
  Afaho ny mijaly
  Sy azon'ny manjo.

  2. Avia, fa misento
  Aty ny olonao;
  Ny fanjakana ento,
  Fa Tompo Hianao.
  Tsy hisy hitomany
  Eo anatrehanao.
  Hiadana ny tany
  Izay alehanao.
 • Vavaka isan-tokantrano
 • Vavaka tarihin’ny Mpitandrina + Vavaka nampianarin’ny Tompo !
VAVAKA NAMPIANARIN’NY TOMPO (NOTRE PERE)

Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao. Ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay. Tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.


Notre Père qui es aux cieux,  que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne , que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses  comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à toi qu’appartiennent : le règne la puissance et la gloire, Aux siècles des siècles. Amen.

FANDRAVONANA : Jaona 14:1-3  

( lien en français : Jean 14:1-3)

Aza mangorohoro ny fonareo; minoa an’Andriamanitra ianareo, ary minoa Ahy koa. Ao amin’ny tranon’ny Raiko misy fonenana maro; raha tsy izany dia efa nilaza taminareo Aho; fa handeha hamboatra Fitoerana ho anareo Aho. Ary raha handeha hamboatra Fitoerana ho anareo Aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any Amiko, ary izay misy Ahy no hisy anareo koa.

 • Hira : 39 – Faingàna, ry Mpanjaka! (4,5)

  39 - Faingàna, ry Mpanjaka! (4-5)

  4. Mpanjaka sy Mpiaro
  Mahery Hianao
  Ny firenena maro
  Hitoky Aminao
  Ho avy lalandava
  Izao rehetra izao
  Hitondra harem-bevava
  Ho eo an-tongotrao.

  5. Faingàna, ry Mpamonjy,
  Ry Tompo be fitia,
  Ny olonao tra-bonjy
  Miantso hoe : Avia!
  Anao ny fiderana
  Anao ny laza be,
  Anao ny fanjakana
  Sy arahaba e !

TSODRANO 

Hitahy anao anie NY TOMPO ka hiaro anao; hampamirapiratra ny tavany aminao anie NY TOMPO ka hamindra fo aminao; hanandratra ny tavany aminao anie NY TOMPO ka hanome anao Fiadanana.

Fiangonana : Isaorana anie Andriamanitra. Amena


Vaovao avy amin’ny Tafo