FPMA FOIBE

https://fpma.church

FPMA FOIBE

Veillée de prière Mardi 20 avril 2021

Thème : Le témoignage de Philippe

Texte : Actes 8.1-40

Fiharabana Apostolika

FFPM138/1,4

1. Ty no andro maharavo,

Ora fifalianay;

Lay Mpanarina ny lavo,

No niady ho anay.

:,: Haleloia, haleloia!

Ho Anao Mpanjakanay.:,:

4. Ry Mpandresy fandozana!

Raisonao ny hajanay;

Ry Mpamonjy! Mitantàna,

Tano ho Anao ‘Zahay.

:,: Haleloia, haleloia!

Ho Anao Mpanjakanay.:,:

Vavaka fihaonana sy fiaiken-keloka

FFPM486/1

1°Inona no hahasaraka ahy

Amin’ ny fitiavanao, Jeso?

Fahoriana ve, sa ahiahy?

Fahantrana, sa famoizampo ?

Fiv : Tsia, ry Jeso Tompo be fitia,

Izaho tsy mivadika Aminao

Fa mandrakizay doria doria

Izaho dia hanaraka Anao.

Fampidirana

FFPM486/2 

2. Inona no hahasaraka ahy

Amin’ ny fitiavanao, Jeso ?

Zo sy laza sy fakampanahy?

Sa harena, zava-mora lo?

Tsia, ry Jeso, sns…

Vakiteny 1 : Asan’ny Apostoly 8.1-8

Fanazavana fohy

FFPM486/3

3. Inona no hahasaraka ahy

Amin’ ny fitiavanao, Jeso?

Sabatra, sa fanenjeha-mafy?

Sa mosary, ady be manjo?

Tsia, ry Jeso, sns…

Vavaka isan-tokantrano 

  • Misaotra an’Andriamanitra fa afaka miantso ny anaran’i Jesosy Kristy an-kalalahana
  • Mivavaka ho an’ireo iharan’ny fanenjehana mahamay.

Vavaka ataon’ny Mpitandrina

Vakiteny 2 : Asan’ny Apostoly 8.9-17

Fanazavana fohy

FFPM486/5

5. Eny, izao rehetra izao, ry Tompo,

Tsy mba hahasaraka Aminao!

Na inona hanjo ity mpanompo,

Dia hijoro, tsy handao Anao!

Velona aho, Tompo, eny maty,

Dia tsy mivadika Aminao!

Hianao no velona ao anaty,

Ka doria, ny foko ho Anao!

Vavaka isan-takantrano

  • Mivavaka ho an’ny asa fitoriana ny Filazantsara.
  • Mivavaka mba tsy ho sodokan’ny famantarana fa mba hamarinin’ny Tompo amin’ny asantsika ny famantarana.

Vavaka ataon’ny Mpitandrina

Vakiteny 3 : Asan’ny Apostoly 8.18-25

Fanazavana fohy

FFPM427/1

1. Ho vavolombelonao

N’aiza n’aiza no aleha

Izay no faniriana vao

Sy hataoko rehareha.

Ka raha asa no atao

Inty tokoa fa vonona

(ho vonona aho)

Tsy hiala na handao,

Tompo ô, iraho aho!

Vavaka isan-tokantrano

  • Misaotra sy mankasitraka amin’ny fanomezam-pahasoavana noraisina maimaimpoana
  • Mivavaka ho an’ireo tsy salama, tsy manana taratasy, tsy manan-kohanina, tsy manan-kialofana.

Vavaka ataon’ny Mpitandrina

Vakiteny 4 : Asan’ny Apostoly 8.26-40

Fanazavana fohy

FFPM427/2

2. Ho vaolombelonao

Eran-tany raha ilaina

Toy ny loharano vao

Izay mamelombelona aina.

Hanasoa ny tany hay

Efa mihamaina taho

(mihamaina)

Tompo ô, inty indray

Alefaso, vonona aho.

Vavaka isan-tokantrano

  • Vavaka malalaka sy mivavaka ho an’ny fiangonana.

Vavaka ataon’ny Mpitandrina

Fehiny : 

Deotornomia 31.6 ; Filipiana 2.13-14 

“Mahereza sy matanjaha; aza matahotra na manahy azy; fa Jehovah Andriamanitrao no miara-mandeha aminao; tsy handao anao na hahafoy anao Izy.

Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony.Ataovy ny zavatra rehetra amin’ ny tsi-fimonomononana sy ny tsi-fisalasalana.» 

FFPM427/3

3. Ho vavolombelonao

Ao anaty fitsapana,

Ka hijoro ho Anao,

Na fefena, na raràna,

Tsy hiahotra ny dia :

Fa Hianao naniraka ahy

(naniraka ahy)

Tsy hiahotra aho satria

Amiko Hianao Mpitahy.

Tsodrano

Ary ho an’ izay maharo anareo mba tsy ho tafintohina, ary hametraka anareo tsy hanan-tsiny eo anoloan’ ny voninahiny amin’ ny firavoravoana, ho an’ Andriamanitra tokana, Mpamonjy antsika, amin’ ny alalan’ i Jesosy Kristy Tompontsika anie, ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin’ ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amena.