FPMA FOIBE

https://fpma.church

Jeudi 8 Oct 2020

Fiarahabana

Fanolorana :  Ny tsiambaratelon’i Jesosy Les mystères de Jésus  no narahintsika tamin’ity herinandro ity.

Ka anio dia mikasika ” Ny fanombohan’i Jesosy ny asany.” na ” Le début du ministère de Jésus.”araka ny hita ao amin’ny Lioka 4.1-44 no jerentsika.   

Vavaka

Vakiteny I. Lioka 4.1-13

1 Ary Jesosy feno ny Fanahy Masina dia niverina avy tany Jordana, ary nentin’ ny Fanahy tany an-efitra efa-polo andro Izy 2 ka nalain’ ny devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory Izy tamin’ izany andro izany, ka rehefa tapitra izany, dia noana Izy.3 Ary hoy ny devoly taminy: raha Zanak’ Andriamanitra Hianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo.4 Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe: Voasoratra hoe: Tsy mofo ihany no hiveloman’ ny olona.5 Ary ny devoly nitondra Azy niakatra, dia naneho Azy indray mipi-maso ny fanjakana rehetra amin’ izao tontolo izao.6 Dia hoy ny devoly taminy: Homeko Anao izao fanapahana rehetra izao mbamin’ ny voninahiny, fa efa natolotra ahy izany, ka izay tiako no homeko azy;7 koa raha hiankohoka eto anatrehako Hianao, dia ho Anao avokoa izany rehetra izany.8 Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Voasoratra hoe: Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao.9 Ary nitondra Azy nankany Jerosalema izy, dia nampitoetra Azy teo an-tampon’ ny tempoly ka nanao taminy hoe: Raha Zanak’ Andriamanitra Hianao, mivarina any ambany any;10 fa voasoratra hoe: Izy handidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro Anao;11 Ary eny an-tànany no hitondran’ ireo Anao, Fandrao ho tafintohina amin’ ny vato ny tongotrao.12 Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Voalaza hoe: Aza maka fanahy an’ i Jehovah Andriamanitrao.13 Ary rehefa nahatapitra izay fakam-panahy rehetra ny devoly, dia nandao Azy izy aloha.

Hira 295 :1,2,3   Miorena mafy tsara  

295 - Miorena mafy tsara (1-2-3)

1. Miorena mafy tsara
Amin'Ilay vatosoa
Mandrosoa, mifahara,
Mifikira mafy koa.
He! Ny Tompo manambara
Fa ho sambatra tokoa,
Ka ho tsara miafara
Ny mpanompo mahasoa.

2. Raha misy fahoriana
'Zay midona aminao,
Raiso re ho fitahiana
'Zay omen'ny Tomponao;
Fa ny lalam-pijaliana
'Zay alehanao izao
Dia mamelom-paniriana
Hitomboan'ny herinao.

3. Miadia ny ady tsara,
Ho mpandresy hianao;
Tontosay izay anjara
Eo am-pelantananao;
Jeso Tompo no mijery
Sy mahita ny atao,
Koa tsy mba hisy very
'Zay rehetra vitanao.

Vavaka

Ireo rehetra mandalo fahasahiranana sy fitsapana mahery vaika izay fisedrana ny finoana.

Ireo azom-pahoriana (ny vady aman-janaka ary ny Fiangonana FPMA Nice). !

Vakiteny II. Lioka 4.14-32

14 Ary Jesosy niverina tamin’ ny herin’ ny Fanahy nankany Galilia; dia niely tamin’ ny tany rehetra manodidina ny lazany.15 Ary Izy nampianatra teny amin’ ny synagogan’ ny olona ka nankalazain’ izy rehetra.16 Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin’ ny synagoga tamin’ ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny.17 Dia natolotra Azy ny bokin’ Isaia mpaminany; ary nony namelatra ny boky Izy, dia nahita ny teny voasoratra hoe:18 “Ny Fanahin’ i Jehovah no ato amiko, Satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ ny malahelo Izy; Naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ ny mpifatotra Izy, Sy fampahiratana amin’ ny jamba, Hanafaka izay nampahorina,19 Hitory ny taona ankasitrahan’ i Jehovah.20 Ary rehefa nahorony ny boky ka naveriny tamin’ ny mpanao raharaha, dia nipetraka Izy. Ary nandinika Azy ny mason’ izay rehetra teo amin’ ny synagoga.21 Ary Jesosy niteny taminy hoe: Androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany.22 Ary izy rehetra nankalaza Azy sady talanjona noho ny tenin’ ny fahasoavana naloaky ny vavany, ka hoy izy: Tsy Zanak’ i Josefa va Ity?23 Ary hoy kosa Jesosy taminy: Hataonareo amiko tokoa izao ohabolana izao hoe: Mpanao fanafody, sitrano ny tenanao: izay renay fa nataonao tao Kapernaomy dia mba ataovy eto amin’ ny taninao koa.24 Ary hoy koa Izy: Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy misy mpaminany izay ankasitrahana ao amin’ ny taniny.25 Fa lazaiko aminareo marina tokoa: Maro no mpitondratena teo amin’ ny Isiraely tamin’ ny andron’ i Elia, raha nihantona ny andro telo taona sy enim-bolana, ka nisy mosary mafy tamin’ ny tany rehetra;26 nefa tsy mba nirahina ho any amin’ ny anankiray tamin’ ireo Elia, fa ho any Zarefata any amin’ ny tany Sidona ihany, dia ho any amin’ izay vehivavy mpitondratena.27 Ary maro no boka teo amin’ ny Isiraely tamin’ ny andron’ i Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory aza fa Namàna Syriana ihany.28 Dia tezitra loatra izay rehetra teo amin’ ny synagoga, raha nandre izany,29 ka nitsangana izy, dia nandroaka Azy hiala ao an-tanàna ary nitondra Azy ho any an-tampon’ ny havoana niorenan’ ny tanàna, mba hazerany amin’ ny hantsana.30 Nefa Izy namaky teo afovoany, ka dia lasa nandeha.

31 Ary nidina tany Kapernaomy, tanàna any Galilia, Jesosy ka nampianatra ny olona tamin’ ny Sabata.32 Dia talanjona ny olona tamin’ ny fampianarany, satria nisy fahefana ny teniny.

Hira 210 :1,2     Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao  

210 - Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao (1-2)

1. Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao;
Tompo Andriamanitra ô!
Teny mahasoa, aina, hery koa
Mba ho an'izay manoa.

2. Maizana izahay, kely fantatray,
Nefa ao ny teninao:
Jiro sy fanilon'ny tongotray
Hankanesa Aminao
Iravoanay sns...

Fiv :
(Feo voalohany)
Iravoanay
Fa harena be
(Feo faharoa)
Soa tsy manam-paharoa
Ny fitsipikao
Iravoanay fa harena be
Sarobidy tsy hafoy
Izany didinao
(Feo rehetra)
Famonjena ho an'izay mandre

Vavaka

Hanaiky ampianarina sy atoro ary hahitsin’ny tenin’Andriamanitra ny mpino fa tsy sondriana sy mankafy mihaino fotsiny.

Mba haka toerana betsaka eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana isan-Tafo ny fianarana sy fandalinana ny tenin’Andriamanitra.

Vakiteny III. Lioka 4.33-41

33 Ary nisy olona tao amin’ ny synagoga, izay nanana ny fanahin’ ny demonia maloto, dia niantso tamin’ ny feo mahery izy34 ka nanao hoe: Indrisy! moa mifaninona akory izahay sy Hianao, ry Jesosy avy any Nazareta? avy handringana anay va Hianao? Fantatro fa Ilay Masin’ Andriamanitra Hianao.35 Fa Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: Mangina hianao, ka mivoaha aminy. Ary ny demonia, nony namotraka azy teo afovoan’ ny olona, dia nivoaka taminy, nefa tsy naharatra azy.36 Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe: Manao ahoana izao teny izao! fa amin’ ny fahefana sy ny hery no andidiany ny fanahy maloto, dia mivoaka ireo.37 Ary niely teny amin’ ny tany manodidina rehetra ny lazany.

38 Ary nony nitsangana niala tao amin’ ny synagoga Jesosy, dia niditra tao an-tranon’ i Simona. Ary azon’ ny tazo mafy ny rafozam-bavin’ i Simona; ary izy ireo nangataka taminy hahasitrana azy.39 Dia nitsangana teo akaikiny Izy, ka noteneniny mafy ny tazo, dia niala tamin-dravehivavy izany; ary nitsangana niaraka tamin’ izay izy ka nanompo azy ireo.

40 Ary raha nilentika ny masoandro, ny olona rehetra izay nanana marary tamin’ ny aretina samy hafa dia nitondra azy teo aminy; ary dia nametra-tanana tamin’ izy rehetra tsirairay Izy ka nahasitrana azy.41 Ary nisy demonia nivoaka tamin’ ny maro ka niantso hoe: Hianao no Zanak’ Andriamanitra. Nefa norarany ireo ka tsy navelany hiteny, satria nahalala Azy ho Kristy.

Hira 210 :3    Raha alaim-panahy ‘tony zanakao    

210 - Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao (3)

3. Raha alaim-panahy itony zanakao
Indro, ao ny teninao
Sabatry ny fo, hanoheranay
Ilay ratsy hatrizay
Iravoanay sns...

Fiv :
(Feo voalohany)
Iravoanay
Fa harena be
(Feo faharoa)
Soa tsy manam-paharoa
Ny fitsipikao
Iravoanay fa harena be
Sarobidy tsy hafoy
Izany didinao
(Feo rehetra)
Famonjena ho an'izay mandre

Vavaka

Mivavaka ho an’ireo marary, ho an’ireo ireo voafatotry ny ratsy koa amin’ny fanao sy ny fihevitra manohitra an’Andriamanitra ka tsy mahay manompo Azy amin’ny fanahy sy ny fahamarinana. 

Mivavaka ho an’ny mpitsabo mba hahery sy hahomby ary mangataka mba hahitan’ny mpikaroka fanefitra amin’ny Coronavirus.

Vakiteny IV. Lioka 4.42-44

42 Ary nony maraina ny andro, dia niala Jesosy ka nankany an-tany foana; ary ny vahoaka nitady Azy, dia nankeo aminy ka te-hihazona Azy mba tsy hialany tao aminy.43 Fa hoy Izy taminy: Tsy maintsy mitory ny teny soa mahafaly ny amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra any amin’ ny tanàna hafa koa Aho, satria izany no nanirahana Ahy.44 Ary Izy nitori-teny tao amin’ ny synagoga eran’ i Galilia.

Hira 310 :1     Misy maro ao an-tsaha mitaraina    

310 - Misy maro ao an-tsaha mitaraina (1)

1. Misy maro ao an-tsaha mitaraina,
Ka ento ny Jiro mba hankao,
Tsy mba misy atoandro na maraina,
Fa maizina re ny ao;
Indro olo-maro be
No maniry mafy hoe:
Mba midina mankaty,
Itondray Baiboly re
Izy ireo fa ta-handre
An'i Kristy Tompo soa.

Fiv : "Mandehana", hoy ny Tompo, "mandehana
Ho amin'izao tontolo izao".
Mitsangàna ary, eny, mitsangàna
Fa izy no homba anao.

Vavaka malalaka

Fehiny.    Heb.1.1-3a ; 2.1

1 Rehefa nampitenenin’ Andriamanitra tamin’ ny razana fahiny ny mpaminany tamin’ ny andro samy hafa sy ny fanao samy hafa;2 dia amin’ izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny Zanany, Izay voatendriny ho Mpandova ny zavatra rehetra; Izy no nahariany izao tontolo izao,3 Izy koa no famirapiratan’ ny voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary mihazona ny zavatra rehetra amin’ ny herin’ ny teniny. Ary amin’ izany dia tokony hotandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika, fandrao hindaosina hiala Aminy isika.

Hira : 210 : 5    Ry Jesosy ô, Mpampianatray  

210 - Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao (5)

5. Ry Jesosy ô, Mpampianatray!
Maminay ny teninao;
Taomy izahay, mba hahaizanay
Hankato ny didinao
Iravoanay sns...

Fiv :
(Feo voalohany)
Iravoanay
Fa harena be
(Feo faharoa)
Soa tsy manam-paharoa
Ny fitsipikao
Iravoanay fa harena be
Sarobidy tsy hafoy
Izany didinao
(Feo rehetra)
Famonjena ho an'izay mandre

Tsodrano   Joda 1.24-25

Ary ho an’ izay maharo anareo mba tsy ho tafintohina, ary hametraka anareo tsy hanan-tsiny eo anoloan’ ny voninahiny amin’ ny firavoravoana, ho an’ Andriamanitra tokana, Mpamonjy antsika, amin’ ny alalan’ i Jesosy Kristy Tompontsika anie, ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin’ ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amena.