FPMA France


ASTUCE: RÉACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Manasa antsika kosa hanaraka fanompoam-pivavahana eo @ tranonkala Radio FPMA : Anjomara sy Vatsy.

FANOMPOAM-PIVAVAHANA
ISAN’ANDRO

Talata 31 Martsa 2020
4 ora sy 7 ora hariva
Mpitarika: Pasteur Seth RASOLONDRAIBE
Lohahevitra mandritra ny 3 andro: MITOETRA AO AMIN’NY KRISTY

Lohahevitra androany: NY ATAO HOE MANDEHA AO AN’I KRISTY – MANDEHA AO @ KRISTY

 • Feon-javamaneno
 • Mpitarika : Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amena
 • Hira :

  396 - Aizan'ny lanitra hianao (1-2-3)

  1. Aizan'ny lanitra hianao,
  Ry zanak'olona ô?
  Moa mba efa miditra ao,
  Sa ao ivelany?

  2. Lapan'Andriamanitra ao,
  Koa tsy misy mankao
  Afa-tsy izay mandray fo vaovao:
  Olona masina.

  3. Any ny masina marobe
  Velona mandrakizay,
  Ka fiderana tsara no re
  Eran'ny lanitra.
 • Vavaka
  • VAKITENY 1a: EFESIANA 2.4-7

4 Fa Andriamanitra, Izay manan-karena amin’ny famindram-po, noho ny halehiben’ny fitiavany izay nitiavany antsika, 5 na dia fony mbola matin’ny fahadisoana aza isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin’i Kristy (fahasoavana no namonjena anareo); 6 ary niara-natsangany isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin’i Kristy Jesosy, 7 mba hasehony amin’ny andro ho avy ny haben’ny haren’ny fahasoavany amin’ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin’i Kristy Jesosy.

 • Fiarahabana sy lohahevitra :
  • Alatsinainy 30 martsa : Mipetraka any an-danitra. (Etre assis dans le ciel)
  • Talata 31 martsa : Mandeha miendrika ny fiantsoana (Marcher d’une manière digne de l’appel)
  • Alarobia 01 aprily : Tafatoetra tsara amin’ny finoana (Tenir ferme dans la foi)

 

 • Fampidirana
 • Antoko Mpihira ” Fa lehibe”
 • Vavaka

 

 • Vakiteny 1b: KOLOSIANA 3.1-4

1Koa raha niara-natsangana tamin’i Kristy ianareo, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin’ny itoeran’i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra. 2Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. 3Fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin’i Kristy ao amin’Andriamanitra. 4Raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara- miseho aminy koa amin’ny voninahitra ianareo.

 • Fanazavana Fohy

 • Hira :

  310 - Misy maro ao an-tsaha mitaraina (1)

  1. Misy maro ao an-tsaha mitaraina,
  Ka ento ny Jiro mba hankao,
  Tsy mba misy atoandro na maraina,
  Fa maizina re ny ao;
  Indro olo-maro be
  No maniry mafy hoe:
  Mba midina mankaty,
  Itondray Baiboly re
  Izy ireo fa ta-handre
  An'i Kristy Tompo soa.

  Fiv : "Mandehana", hoy ny Tompo, "mandehana
  Ho amin'izao tontolo izao".
  Mitsangàna ary, eny, mitsangàna
  Fa izy no homba anao.
 
 • Vavaka isam-pianakaviana
 • Manodidina ny COVID 19

–  Ny mino tsirairay: mba tena ambassadeur

–  Mba hisaina ny an’I Kristy….

–  Ny tokatranonao….–> Fianakaviana

 • Vavaka ataon’ny Mpitandrina

 

VAKITENY 2: KOLOSIANA 3.5-10

5Koa vonoy ny momba ny tenanareo izay etỳ an-tany, dia fijangajangana, fahalotoana, firehetam-po, fanirian-dratsy ary fieremana, dia fanompoan- tsampy izany; 6fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran’Andriamanitra amin’ny zanaky ny tsi-fanarahana; 7izany koa no nalehanareo fahiny, fony mbola velona taminy ianareo.  8Fa ankehitriny, esory koa izao rehetra izao, dia fahatezerana, fiafonafonana, lolompo, fitenenan- dratsy, teny mahamenatra avy amin’ny vavanareo. 9Aza mifandainga ianareo, fa efa narianareo ny toetra taloha mbamin’ny asany;

 • Fanazavana Fohy
 • Hira :

  310 - Misy maro ao an-tsaha mitaraina (2)

  2. Mandehana mba hitarika ny jamba,
  Mba ampifalio ny ory fo;
  Ny mahantra ilazao fa misy lamba
  Tsy miova, tsy mety lo;
  Jeso Mofon'aina soa,
  Sady Ranon'aina koa,
  Asehoy ho hitany,
  Tena Andriamanitra,
  Tompo tao an-danitra,
  Ambarao ho fantany:
  "Mandehana", sns...

  Fiv : "Mandehana", hoy ny Tompo, "mandehana
  Ho amin'izao tontolo izao".
  Mitsangàna ary, eny, mitsangàna
  Fa izy no homba anao.
 • Vavaka isam-pianakaviana

  Tsirairay: Sao mbola misy fitafiana maloto

  – Hanaisotra izany @ fibebahana sy hitafy…

  – Ny Fiangonana….

 • Vavaka ataon’ny Mpitandrina

VAKITENY 3

 • Vakiteny : KOLOSIANA 3.11-17

10ary efa notafinareo ny toetra vaovao, izay havaozina ho amin’ny fahalalana tsara araka ny endrik’izay nahary azy. 11Fa amin’izany dia tsy misy jentilisa sy Jiosy, na voafora sy tsy voafora, na barbariana sy Skytiana, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin’ny rehetra. 12Koa mitafia famindram-po sy fiantrana,, fahamoram-panahy, fanetren-tena, fahalemem- panahy, fandeferana, araka ny olom-boafidin’Andriamanitra sady masina no malala. 13Mifandefera,ka mifamelà heloka ianareo, raha misy manana alahelo amin’ny sasany; tahaka ny namelan’ny Tompo ny helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. 14Ary aoka ho ambonin’izany rehetra izany ny fitiavana, fa fehin’ny fahatanterahana izany. 15Ary aoka hanapaka ao am- ponareo ny fiadanan’i Kristy, fa ho amin’izany no niantsoana anareo ho tena iray; ary aoka ho feno fisaorana ianareo. 16Aoka ny tenin’i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin’ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin’ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, mihira amin’ny fahasoavana ao am-ponareo ho an’Andriamanitra.

 • Hira :

  310 - Misy maro ao an-tsaha mitaraina (3)

  3. Mandehana hanatanjaka ny osa,
  Omeo toky re ny ketraka;
  Ny anjaranao, ataovy ho tontosa,
  Ka aza dia reraka,
  Mandehana hianao,
  Ka vitao ny asanao,
  Fa ny tambinao ary,
  Mbola any ihany re
  ny handraisan-tamby be,
  Dia rehefa tsy ety;
  "Mandehana", sns...

  Fiv : "Mandehana", hoy ny Tompo, "mandehana
  Ho amin'izao tontolo izao".
  Mitsangàna ary, eny, mitsangàna
  Fa izy no homba anao.

Vavaka isam-pianakaviana

-NY MALAGASY: Manomboka @ kely…

-Ho Hanao ny marina, tia famindran-po

-Hanaraka an’Atra @ fanetre-tena

 • Vavaka ataon’ny Mpitandrina

VAKITENY 4

 • Vakiteny : KOLOSIANA 3.18-25

18Hianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka izay mety hatao ao amin’ny Tompo. 19Hianareo lehilahy, tiava ny vadinareo. ary aza sosotra aminy. 20Hianareo zanaka, maneke ny ray aman- dreninareo amin’ny zavatra rehetra; fa ankasitrahana ao amin’ny Tompo izany. 21Hianareo ray, aza mampahasosotra ny zanakareo, fandrao mamoy fo izy. 22Hianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin’ny zavatra rehetra, tsy amin’ny fanompoana eo imaso, tahaka ny mpila sitraka amin’olona, fa amin’ny fahatsoram-po, matahotra ny Tompo; 23ary na inona na inona no ataonareo, dia ataovy amin’ny fo, tahaka ny ho an’ny Tompo, fa tsy ho an’olona, 24satria fantatrareo fa ny Tompo no handraisanareo ny lova ho valiny; fa manompo an’i Kristy Tompo ianareo. 25Fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony; fa tsy misy fizahan- tavan’olona,

 • Hira :

  359 - Tsy renao va ny feon'ny Ray? (3-4-5)

  3. Na diso aza hianao,
  Mitebiteby koa,
  Ny Rainao ta-handray anao
  Ho sambatra tokoa.

  4. Modia an-tranonao ary,
  Mahantra hianao;
  Tsy misy zava-tsoa aty
  Hahafa-po anao.

  5. Ny voro-damba izay anao
  Hesorina aminao,
  Ka lamba tsara sy madio
  No hitafianao.

Vavaka isam-pianakaviana

-Ny fianakaviana sy ny Fiangonana

 • Vavaka ataon’ny Mpitandrina
 • Fandravonana: 2Kor 5.18-21

18Fa izany rehetra izany dia avy amin’Andriamanitra, Izay nampihavana antsika taminy amin’ny alalan’i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana, 19dia izao : Andriamanitra ao amin’i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany; ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. 20Koa dia iraka solon’i Kristy izahay, toa an’Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon’i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe: mihavàna amin’Andriamanitra anie ianareo. 21Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao aminy kosa isika.

 • Vavaka famaranana sy vavaka nampianarin’ny Tompo
 • Antoko Mpihira
 • Tsodrano :

Ary ny Tompo anie hanitsy lalana ny fonareo ho amin’ny fitiavana an’Andriamanitra sy ho amin’ny faharetan’i Kristy. 24Ny fahasoavana anie ho amin’izay rehetra tia an’i Jesosy Kristy Tompontsika amin’ny fitiavana tsy mety levona. Amena.

 

 • Feon-java-maneno famaranana