FPMA FOIBE

https://fpma.church

FPMA FOIBE

FIARAHA-MIVAVAKA ALATSINAINY 25 JANVIER 2021

Pasteur Seth RASOLONDRAIBE

Lohahevitra: Commencement de la bonne nouvelle”

MARC 1.1-45

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina

HIRA 164 1 sy 2

164 - Jesosy irery ihany (1-2)

1. Jesosy irery ihany;
Filazantsara soa
Nentin’ireo mpanompo,
Torina aminao.
Maizina avokoa
Izao rehetr’izao
Nefa he ny mazava
Naposaka aminao.

2. Jesosy irery ihany
No ivavahana.
Ny Anarany irery
no fanavotana.
Ny olona rehetra
no handohalika
Ety an-tany ka ha-
trany an-danitra.

Vavaka

Fiandohan’ny Filazantsaran’i Kristy

HIRA 164 3

164 - Jesosy irery ihany (3)

3. Jesosy tsy miova
omaly sy anio.
Ary mandrakizay fa
tsy mba mamitaka;
Mifona ho antsika
Eo an-kavanan-dRay.
JESOSY IRERY IHANY
Re no isaorana!

Vakiteny 1 MARKA 1.1-11

1Ny niandohan’ny filazantsaran’i Jesosy Kristy, Zanak’Andriamanitra. 2Araka izay voasoratra ao amin’Isaia mpaminany hoe: Indro, Izaho maniraka ny irako hialoha Anao, Izay hamboatra ny lalanao (Mal 3. 1); 3Injany! misy feon’ny miantso mafy any an-efitra hoe: Amboary ny lalan’i Jehovah. Ataovy mahitsy ny lalan-kalehany (Isa 40. 3),

4dia niseho Jaona, izay nanao batisa tany an-efitra ka nitory ny batisan’ny fibebahana ho famelan-keloka. 5Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin’ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany.

6Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva; ary fehin-kibo hoditra no tamin’ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. 7Ary nitory izy ka nanao hoe: Avy ao aoriako Ilay mahery noho izaho, ka tsy miendrika hiondrika hamaha ny fehin-kapany aza aho. 8Izaho efa nanao batisa anareo tamin’ny rano, fa Izy kosa hanao batisa anareo amin’ny Fanahy Masina. ==> Jesosy hanome ny moyen….de grâce

9Ary tamin’izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilia Jesosy ka nataon’i Jaona batisa tao Jordana. 10Ary raha vao niakatra avy teo amin’ny rano Izy, dia hitany ny lanitra nisokatra, ary ny Fanahy nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny. 11Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Hianao no Zanako malalako, Hianao no sitrako.

Fanazavana Fohy

HIRA 439.1 sy 3

439 - Mba taomy aho e (1-3)

1. Mba taomy aho e,
Ry Tompo ô !
Ho tonga zanakao
Madio am-po.
Mba taomy aho e,
Ho tia Anao tokoa !
Ny fo atolotro
Mba raisonao.

3. Diovy aho e,
Fanahy ô !
Diniho sy hazavao
Ny toetro.
Diovy aho e,
Ny fo ovay ho vao,
Ka ny fanahiko
Onenonao.

VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA

VAVAKA MPITANDINA…..

VAKITENY 2 1.12-20

12Ary niaraka tamin’izay dia nampandehanin’ny Fanahy ho any an-efitra Izy. 13Ary tany an-efitra efa-polo andro Izy ka nalain’i Satana fanahy; ary teo amin’ny bibi-dia Izy, ary ny anjely nanompo Azy.

14Ary rehefa voasambotra Jaona, dia nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsaran’Andriamanitra 15ka nanao hoe: Efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra; mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara

16Ary nony nandalo teny amoron’ny Ranomasin’i Galilia Izy, dia nahita an’i Simona sy Andrea, rahalahin’i Simona, nanarato teo amin’ny ranomasina; fa mpanarato izy. 17Ary hoy Jesosy taminy: Andeha hanaraka Ahy, fa hataoko mpanarato olona ianareo. 18Dia nandao ny harato niaraka tamin’izay izy ka nanaraka Azy. 19Ary rehefa nandroso kelikely Izy, nahita an’i Jakoba, zanak’i Zebedio, Jaona rahalahiny, izay teo an-tsambokely koa namboatra ny haratony. 20Dia niantso azy niaraka tamin’izay Izy; ary izy mirahalahy nandao an’i Zebedio rainy teo an-tsambokely mbamin’ny olona nokaramainy, ka dia nanaraka an’i Jesosy. 

Fanazavana fohy 

HIRA 459.1-2 

459 - Jeso Loharanon'aina (1-2)

1. Jeso Loharanon'aina,
Jeso Masoandronay !
Izao ny fonay mitaraina,
Mba velomy izahay !
O, savao ny zavon-tany
Ao am-pandehananay !
Dia Hianao ihany
No ho Masoandronay !

2. Jeso Mofon'aina soa,
Mba vokiso izahay !
Jeso làlana tokoa,
Mba tariho izahay !
Alfa sy Omega tsara
Hianao, Mpamonjinay !
Teny soa manambara
Jeso no fiainanay !

VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA 

VAVAKA MPITANDRINA……

VAKITENY 3. MARKA 1.21-31 Dans la synagogue et dans la …Pierre

21Ary nankany Kapernaomy izy ireo; nony tamin’ny Sabata, dia niditra tao amin’ny synagoga niaraka tamin’izay Jesosy ka nampianatra. 22Dia talanjona ny olona tamin’ny fampianarany, satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana Izy, fa tsy mba tahaka ny mpanora-dalàna.

23Ary niaraka tamin’izay dia nisy olona teo amin’ny synagogany, izay azon’ny fanahy maloto; ary niantso mafy ralehilahy 24ka nanao hoe: Moa mifaninona akory izahay sy Hianao, ry Jesosy avy any Nazareta? Avy handringana anay va Hianao? Fantatro fa Ilay Masin’Andriamanitra Hianao.

25Ary Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe: Mangina ianao ka mivoaha aminy. 26Ary ny fanahy maloto nampifanintontsintona ny tenan’ilay marary, dia niantso tamin’ny feo mahery ka niala taminy. 27Dia gaga ny olona rehetra ka nifanontany hoe: Manao ahoana re izao zavatra izao? Fampianarana vaovao misy fahefana izao! fa ny fanahy maloto aza no didiany, ka dia manaiky Azy. 28Ary ny lazany dia niely niaraka tamin’izay teny tontolo eny tamin’ny tany rehetra eran’i Galilia.

29Ary niaraka tamin’izay, raha nivoaka avy tao amin’ny synagoga izy, dia niditra tao an-tranon’i Simona sy Andrea Jesosy ary Jakoba sy Jaona. 30Ary ny rafozam-bavin’i Simona nandry teo nanavin’ny tazo; ary niaraka tamin’izay dia nilaza azy taminy izy ireo. 31Dia nanatona Jesosy ka nandray ny tànany ary nanarina azy; dia afaka ny tazony, ka dia nanompo azy izy.

Fanazavana fohy 

Hira 640.1

640 - Misy fahavalo maro (1)

1. Misy fahavalo maro,
Te-hiady aminay,
Faly sy miravoravo,
Raha mamotraka anay;
Izahay tsy manan-kery
Handresenay azy ireo;
Ry Mpamonjy olom-bery!
Jeso Tompo ô! Vonjeo.

VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA

VAVAKA MPITANDINA

VAKITENY 4. MARKA 1.32-45

32Ary nony hariva ny andro, ka nilentika ny masoandro, dia nentina tany aminy ny marary rehetra sy ny demoniaka. 33Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anoloan’ny varavarana avokoa. 34Ary nahasitrana olona maro izay nararin’ny aretina samy hafa Izy sady namoaka demonia maro; ary tsy navelany hiteny ny demonia, satria nahafantatra Azy ireny.

35Ary nifoha maraina alina koa Izy, dia nivoaka nankany an-tany foana ka nivavaka tany. 36Ary dia nandeha nitady Azy Simona sy ny namany. 37Ary nahita Azy izy, dia nanao taminy hoe: Ny olona rehetra mitady Anao. 38Fa hoy kosa Izy taminy: Andeha isika hiala hankany amin’ny tanàna akaiky, mba hitoriako teny any koa; fa izay no nahatongavako. 39Dia nandeha Izy ka nitori-teny tao amin’ny synagogan’ny olona eran’i Galilia sady namoaka ny demonia.

40Ary nisy boka nanatona Azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe: Raha mety Hianao, dia mahay manadio ahy. 41Ary Jesosy dia onena azy ka naninjitra ny tànany, dia nanendry azy ka nanao taminy hoe: Mety Aho; madiova ianao. 42Ary niaraka tamin’izay dia niala taminy ny habokany, ka dia nadio izy. 43Ary namepetra azy mafy Jesosy, dia nampandeha azy niaraka tamin’izay 44ka nanao taminy hoe: Tandremo tsara mba tsy hisy holazainao na amin’iza na amin’iza; fa mandehana, misehoa amin’ny mpisorona, ka manatera ny fanadiovana anao, izay nandidian’i Mosesy, ho vavolombelona amin’ireo. 45Nefa lasa ralehilahy ka nilazalaza sy nampiely izany zavatra izany, ka dia tsy nahazo niditra miharihary tao an-tanàna intsony Jesosy; fa nitoetra tany ivelany tamin’ny tany foana Izy, dia nanatona Azy ny olona avy eny tontolo eny.

Fanazavana Fohy: 

HIRA 485.4

485 - Moa Jesosy ve tsy ahy? (4)

4. Moa Jesosy ve tsy ahy?
Rain' ny mandrakizay, eny!
Velon-toky ny fanahy
Izay nekeny, novonjeny,
Koa na ory sy mijaly
Aza aho ety an-tany,
Vetivety dia hifaly :
Mampaninona izany?

VAVAKA ISAM-PIANAKAVIANA 

MALALAKA 

VAVAKA MPITANDINA + VAVAKA NAMPIANARIN’NY TOMPO

Teny FANDRAVONANA Heb 12.1-2

1Koa amin’izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hihazakazaka amin’ny faharetana amin’izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, 2mijery an’i Jesosy, Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy, Izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin’ny ankavanan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra Izy.

HIRA 485.5

485 - Moa Jesosy ve tsy ahy? (5)

5. Moa Jesosy ve tsy ahy?
Ilay Andriampiadanantsika.
Andriamanitra Mpiahy,
Fitahiana feno hika.
Famonjena efa vita
Hofikiriko hatrany,
Fahasoavana hampita,
Any am-paradisa any.

TSO-DRANO