FJKM Analakely

Alahady 21 Avril 2019

  • Début : 10h00
  • Page mise a jour chaque dimanche, mettez la dans vos favoris

Liste des chants du jour

146 - Anao ny dera, ry Zanaky ny Ray (1-2)

1. Anao ny dera,
ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena,
ry Mpanjakanay.
Ny fasana nivoha
noho ny herinao,
Ny Anaranao Tsitoha
tsy voatana tao.

2. Hianao nandresy,
lao re ny fasana;
Ny fanjakan'ny ota
koa ho lasana.
Ny herin'ny Satana, vato nikodia,
Ny Anaranao nandresy
haharitra doria,
Anao ny dera, sns...

Fiv : Anao ny dera,
ry Zanaky ny Ray,
Anao ny fandresena,
ry Mpanjakanay.

FF 5 - Izaho no fananganana ny maty

1. Hoy Jesosy Tompo 'zaho no fananganana
Fananganana ny maty sy fiainana
'Zay rehetra mino Ahy na dia maty aza
Dia ho velon'indray, ho velon'indray, ho velon'indray
Satria velona Aho, Ho velona hianareo
Aza matahotra fa (ho velon'indray)3

2. Maharavo fo ny teniny henoy indray koa
'Zay rehetra velona ka mino Ahy tokoa
Dia tsy ho faty mandrakizay hatsangako
Ka ho velon'indray, ho velon'indray, ho velon'indray
Satria velona Aho, ho velona hianareo
Aza matahotra fa (ho velon'indray)3

3. 0 ! Jesosy Tompoko indro re ampitomboy
Ny finoako Anao, ny herinao asehoy
Tompo iantrao ny foko tsy finoako vonoy
Mba ho velon'indray, ho velon'indray, ho velon'indray
Mino Anao tokoa ny foko Jesosiko
Feno toky aho, fa (ho velon'indray)3

FF 8 - Masoko manganohano

1. Masoko manganohano,
Nitomany feno rano
Noho ny helok’efa vita,
Dia mitony raha nahita
Masonao be fiantra
Ry Mpamonjy ny mahantra
O Voavotrao ‘lay very
Ry fitiavana mahery.

2.Tanako mangadihady
Nisarangotra nitady
Fanavotana sy Vonjy
F’efa resy ka nilonjy.
Dia noraisinao ry Tompo
Na dia tànana maloto
O voavotrao ‘lay very
Ry Fitiavana mahery.

3. Foko tena fahavalo
Nefa resy ka mimalo
Raha nifona fa naditra
Hitanao nipitrapitra.
Babo ka tsy afaka ho aiza
’Zay noraisinao ho sakaiza
O voavotrao ‘lay very
Ry Fitiavana mahery.

141 - Efa resy izao na dia ny fasana aza (1-2)

1. Efa resy izao
na dia ny fasana aza,
Ka asandrato re
ny hira sy ny feo,
Jesosy nampikoy
Lay rafy 'zay nandoza,
Ry fahafatesana ô!
Aiza moa ny herinao?

2. Lasa ilay tahotrao,
ry foko 'zay malemy,
Fa torotoro 'zao
ny fahavalonao,
Tsy nahatohitra
ny sandrin'i Jesosy;
Ry fahafatesana ô!
Aiza moa ny herinao?

FF 26 - Jesosy reharehako

1- Tsy misy reharehako
Afa-tsy Ianao, Jesosy ô !
Anao ny hery, Anao ny haja
Sy Voninahitra
Ny fasana sy ny fiainan-tsy hita
Indro efa resinao
Izao tontolo izao dia nahita
Fa efa nitsangana Ianao

Fiv: Sambatra aho, Jeso ô,
Manana Anao izay Tompon’ny hery.
Sambatra aho, Jeso ô,
Miankina eo an-tratranao
Ampy ahy ny Fitiavanao
Ampy ahy ny finoako Anao.
Raketiko ao am-po lalandava
Fa reharehako Ianao

2- Nasehonao ilay fahefana
Manda sy aroko,
Ka niala maina teo ilay satana
Izay fahavaloko
Tsy misy maharombaka akory
Izay eo an-tananao
Izany indrindra no ilazako
Fa reharehako Ianao

3- Tsy nisy nahitam-pamonjena
Afa-tsy taminao.
Nanaiky Ianao, tsy mba noterena
Hitondra aina vao.
Ny tananao mahery natsotranao
Mba hitantana
Hahaizako mandeha sy mizotra
Ny làla-marinao.

243 - Mivory eto izahay, handre (1)

1. Mivory eto izahay,
Handre ny teninao,
izay hambara aminay
Andriamanitra ô!

353 - Mba sainonao ange sao tsy mba fantatrao

1. Mba sainonao ange,
Sao tsy mba fantatrao,
Ny zava-dehibe
Nataoko ho anao:
:,:Hevero ka lazao, lazao
Izay mba vitanao.:,:

2. Ny lapako tary,
Ny fahefako tao,
Nilaozako taty
Hanavotra aina anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba foinao.:,:

3. Heveronao ange,
Ny nisoloana anao;
Nangidy indrindra anie
Ny nahazoana anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba nentinao:,:

4. Endrey! Ny aiko koa
Nomeko ho anao:
Tsy misy zava-tsoa
Tsy foiko ho anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba taminao.:,:

5. Ry Tompo be fitia!
Endrey, 'ty vitanao;
lzaho 'zay mpania
Tsy mahavaly 'zao:
:,:Ny aiko no mba raisonao
Hanao ny sitrakao.:,:

310 - Misy maro ao an-tsaha mitaraina

1. Misy maro ao an-tsaha mitaraina,
Ka ento ny Jiro mba hankao !
Tsy mba misy atoandro na maraina
Fa maizina re ny ao ;
Indro olo-maro be
No maniry mafy hoe :
Mba midina mankaty,
Itondray Baiboly re
Izy ireo fa ta handre
An'i Kristy Tompo soa !

Fiv : "Mandehana", hoy ny Tompo, "mandehana
Ho amin'izao tontolo izao !"
Mitsangàna ary, eny, mitsangàna
Fa izy no homba anao !

2. Mandehana mba hitarika ny jamba,
Mba ampifalio ny ory fo ;
Ny mahantra ilazao fa misy lamba
Tsy miova, tsy mety lo ;
Jeso Mofon'aina soa
Sady Ranon'aina koa,
Asehoy ho hitany !
Tena Andriamanitra,
Tompo tao an-danitra,
Ambarao ho fantany !
"Mandehana", sns...

3. Mandehana hanatanjaka ny osa,
Omeo toky re ny ketraka ;
Ny anjaranao, ataovy ho tontosa
Ka aza dia reraka !
Mandehana ianao
Ka vitao ny asanao
Fa ny tambinao ary ;
Mbola any ihany re
ny handraisan-tamby be,
Dia rehefa tsy ety !
"Mandehana", sns...

FF 29 - Tsy mba hisy reharehako

1. Tsy mba hisy reharehako
Toy ny hazo nijalianao Jeso (Jesosy ô !)
Eo amin'izay rehetra halehako
Izany no voadiko Aminao
He! izao rehetra izao ekeko (ry Jeso)
Mora lo sy tsy maharitra tokoa (kanefa Jeso)
Fa ny fitiavanao jereko
Ry Jeso tsy niala tamiko

2. Tsy mba hisy fanorenako
Raha ny eto an-tany eto Raiko ô
Fa ny lanitra no ho fonenako
Izany no mba faniriako
He! izao tontolo izao tazaniko (tazaniko)
Rendrarendr'izay mamitaka avokoa (kanefa Ray ô !)
Fa ny eo anilanao no mamiko ry Raiko
Raiso aho ho Anao .