FJKM Analakely

Trinite

Prov 113:1-3
Prov 113:1-3
French: Louis Segond (1910) - SEG

301 Moved Permanently Moved Permanently The document has moved .

WP-Bible plugin

Hira

167 - Midera ny Anaranao (1-3)

1. Midera ny Anaranao
'Zahay, ry Tompo ô!
Ka hira no ventesinay
Hoe: haja, saotra, hery,
Mba raiso ho Anao.

3. Endrey! Ny fitiavanao
Endrey! Ny herinao,
Tra-pamonjena izahay,
Ka haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao.

Vavaka

Sitrapon’Andriamanitra

Hira

242 - Misaotra Anao 'zahay, ry Ray!

1. Misaotra Anao izahay, ry Ray!
Fa tsy nafenina anay,
Izay tena sitrakao tokoa
Mba hahazoanay ny soa.

2. Ka mitariha anay izao
Handray ny toro-hevitrao
Izay lazain'ny teninao
Hanaovanay ny sitrakao.

3. Ampahirato izahay
Hahaizanay mahita anio
Ny zava-mahagaga anay
Ao amin'ny lalànao soa.

4. Ampianaro izahay
Ho tia tokoa ny teninao,
Ka hankatò ny didinao,
Hanaiky hotapahinao.

5. Ny asan'ny Fanahinao
Mba tanteraho aminay
Hampiorina ao anatinay
Izay lazain'ny teninao.

407 - O, ry Raiko, Izay malala

1. O, ry Raiko, Izay malala
Tonga aho zanakao,
Izay nania, fa adala,
Ka mifona aminao.
Mamelà ny fahotako
Teo anatrehanao;
Ary ny fahadalako
Aza mba tsarovanao!

2. He, izaho nanantena
Izao fiainana izao,
Ka nandà ny famonjena,
Izay lazain'ny teninao;
Kanjo hitako tokoa,
Fa izao tontolo izao
Tsy mba mana-java-tsoa
Hampiadana ny ao.

3. Enga aho, izay mahantra,
Mba ho isan'ny Anao;
Hianao no Ray Mpiantra,
Miantrà ny zanakao,
Ary noho ny Mpamonjy,
Izay nanavotra ahy re,
Raiso aho ho tra-bonjy,
Ho Anao, ry Ray! Amen!