FJKM Analakely

Alahady 17 feb 2019

  • Début : 9h25
  • Page mise a jour chaque dimanche, mettez la dans vos favoris

Liste des chants du jour

21 - Derao Andriamanitra

1. Derao Andriamanitra,
Ry vazan-tany efatra,
Fa Izy no mamindra fo
Ka mety manome ny zo,
Naniraka ny Zanany,
Hanavotra ny olony
Ny sandriny tsy toha re,
Fa manan-kery lehibe.
Malaza ny Anarany,
Fa lehibe ny asany.

2. Ny zavatra rehetra e,
Ny ranomasin-dehibe,
Ireo tendrombohitra,
Ny saha feno ahitra,
Ny hazo sy ny vorona
Ny vato sy ny zavona,
Ny voninkazo manitra,
Ny endriky ny lanitra
Dia samy tsy mijanona
Midera ny Mpamorona.

3. Ry olona navotana,
Mba mitsangàna faingana,
Ka miderà ny Tomponao,
Izay nanavotra anao,
Fa he, ny voninahiny
Manerana ny taniny.
Tendreo ny valihanao
Ka miventesa hira vao:
Ry voavonjy ô, derao
Ny Ray Mpamorona anao!

110 - Nomeko ho anao (3)

3. Izaho Tomponao
Nijaly mafy re,
Hanafaka anao
Mpanota lehibe:
:,: Ka dia mba inona, sns :,:

408 - Jehovah, Ray mahari-po (1)

1. Jehovah, Ray mahari-po,
Izay tia sy mamindra fo,
O, mihainoa ny hatako;
Mba mamindrà fo amiko.

424 - Tsaroako dia tsaroako (1)

1. Tsaroako dia tsaroako,
Raiko ô! Raiko be fitia,
Fa ny fahadisoako
Nodiovinao satria
Noho Jeso Mpamonjy soa
Inty izaho fa afaka
He azoko tokoa, tokoa,
Ny famelana heloka.

207 - Mamy ny teninao (2)

2. Madio ny teninao
Ka tsara indrindra,
Dia fahendrena
Ho an'ny adala;
Mahafaka ny maizina
Ka mitondra ny mazava

358 - He! Ry namako mahantra (3)

3. Manatòna ankehitriny,
Ry mpanota ory fo!
Mba hesoriny ny tsiny
Ka hadio indray ny fo;
Fa ny ota hosasany
Dia ho afaka avokoa,
:,: Izany re no fikasany
ka tsy maintsy to tokoa.:,:

537 - Endrey ny hamaroan' ny soa

1. Endrey, ny hamaroan'ny soa
Nomenao Ray ho ahy koa!
Ny aiko, he, navotanao,
Ny heloko vonoinao.

Fiv : Eny, Raiko,
He! Ravoravo tokoa
Ity zanakao voavonjy re,
Ka velombelona ery.

2. He, azoko tokoa jeso,
Ilay perla soa, madio sy vao;
Ny zava-tsoan'ny tany re
Dia tsy ahoako tokoa.
Eny, Raiko, sns...

3. Tsy aiko ny hilaza izao
Hamisavisa re, ry Ray;
Ny fanomezan-dehibe
Dia tsy voatonoko koa.
Eny, Raiko, sns...

4. Ny foko no hidera izao,
Hisaotra sy hanaja Anao,
Hanoa, ho vonona hanao
Ny sitrakao rehetra.
Eny, Raiko, sns...

FF 26 - Jesosy reharehako

1- Tsy misy reharehako
Afa-tsy Ianao, Jesosy ô !
Anao ny hery, Anao ny haja
Sy Voninahitra
Ny fasana sy ny fiainan-tsy hita
Indro efa resinao
Izao tontolo izao dia nahita
Fa efa nitsangana Ianao

Sambatra aho, Jeso ô,
Manana Anao izay Tompon’ny hery.
Sambatra aho, Jeso ô,
Miankina eo an-tratranao
Ampy ahy ny Fitiavanao
Ampy ahy ny finoako Anao.
Raketiko ao am-po lalandava
Fa reharehako Ianao

2- Nasehonao ilay fahefana
Manda sy aroko,
Ka niala maina teo ilay satana
Izay fahavaloko
Tsy misy maharombaka akory
Izay eo an-tananao
Izany indrindra no ilazako
Fa reharehako Ianao

3- Tsy nisy nahitam-pamonjena
Afa-tsy taminao.
Nanaiky Ianao, tsy mba noterena
Hitondra aina vao.
Ny tananao mahery natsotranao
Mba hitantana
Hahaizako mandeha sy mizotra
Ny làla-marinao.

549 - Jesosy no asandratro

1. Jesosy no asandratro,
Fa Izy no Mpanavotro,
Ny tànany nanafaka
Ny aiko tao an-davaka ;
Ny rafiko ho ketraka,
Izaho afa-kenatra,
Fa manana ny Tompoko,
lzay mandako sy aroko ;

Fiv : Ry foko ô! Ankalazao
Jesosy, lzay Mpamonjinao.

2. Ny tsiron'ny fiainana
Ananako sahady re,
Fa efa mby an-tànana
Ny famonjena lehibe;
Ny ranon'aina azoko,
Ny mofon'aina haniko,
Sakafo mahatanjaka,
Mamelona ny reraka;
Ry foko ô! sns...

3. Ny rany no anjarako,
Ny ainy no fananako ;
Ny lanitra ho lovako,
Ny tany dia hilaozako;
Ny ota tsy hanaraka,
Ny ady dia ho tapaka,
Ny aloka ho tapitra,
Fa ao ny tena zavatra ;
Ry foko ô! sns...

4. Ny hanitry ny lanitra
Mamerovero fatratra ;
Ny kalon'ny voavotra
Manatsika ahy hiakatra;
Ny tavan'ny Mpamonjiko
No tsinjon'ny fanahiko,
Ny tavany manafaka
Ny aizina ao anatiko :
Ry foko ô! sns...

5. Ny masoko mibanjina
Tahaka ny mpiambina,
Maniry ny Mpamonjiko
Ho tafahaona amiko,
Izaho hovimbininy
Hipetraka eo anilany,
Hanao ny hiran-danitra
Sy honina finaritra ;
Ry foko ô! sns...

128 - Efa velona ny Tompo (2)

2. Matokia, ry mpanota,
An'i jeso Avotrao,
Fa ny ota nahadiso
Afaka tokoa izao;
:,: Velona ny Tomponao,
Afany ny helokao. :,:

AN 16 - Isaoranay Jehovah Tomponay

Isaoranay Jehovah Tomponay, isaoranay Andriamanitray; fa be fitia ny Tomponay, ny Tompo tia anay, Mpanjaka tia, Mpamindra fo. Deraina Hianao. Isaoranay izao, fa be fiantra Hianao, Mpanjaka be fitia. Isaoranay ny Tomponay. Ny tany aty mandray fitahiana; ny lanitra ary mamoaka ny soa, ka misy tokoa ny vokatra tsara, Jehovah Tsitoha manambina anay. Deraina ny Anaranao Andriamanitray. He! faly izahay izao manao ny hiranay! Isaoranay Andriananaharinay Mpanjaka be fitia.