Fpma Paris

ASTUCE: RÉACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

Alahady 17 oktobra 2021
10:30 maraina

TRADUCTION DU DIRECT:
+33 (0)1 70 37 22 46 – Code 98810659739#- Mot de passe : 2020#

Offrandes, rakim-pisaorana, adidy
http://www.fpma-paris.org/offrandes-cotisation

 • Lakolosy & Feon’java-maneno fanombohana
 • Mpitarika : Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amen !
 • Antoko Mpihira

FIFAMPIARAHABANA SY FIANTSOANA

 • Hira :

  24 - Ny lanitra ao ambony ao (1-4-5)

  1. Ny lanitra ao ambony ao,
  :,: Andriamanitra ô! :,:
  Izay rehetra vitanao
  Dia mahagaga anay. (in-3)

  4. Ny tenanay, fanahy koa,
  :,: Dia avy taminao, :,:
  Ka mampiseho tsara koa
  Ny voninahitrao. (in-3)

  5. Izay rehetra vitanao
  :,: Aty sy any koa :,:
  Miara-mankalaza Anao,
  Fa Tompony tokoa. (in-3)
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’java-maneno

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
 • Fiangonana :
  « Ry Rainay Be Famindram-Po Ô, Mitalaho Aminao izahay; Mamelà ny helokay;
  Diovy izahay ho afa-pahotana; Sasao izahay ho afa-keloka; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »
  • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika: (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana: Amen

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  167 - Midera ny Anaranao (1-2)

  1. Midera ny Anaranao
  'Zahay, ry Tompo ô,
  Ka hira no ventesinay
  Hoe : haja, saotra, hery
  Mba raiso ho Anao !

  2. He, voahombo Ianao
  Nisolo heloka
  Ka mendrika hanaovanay
  Hoe : haja, saotra, hery
  Mba raiso ho Anao !
 • Feon’java-maneno

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
FOTOANAN’NY ANKIZY SY TANORA

(Mitsangana ny ankizy sy ny tanora)

  • Hira :

   242 - Misaotra Anao 'zahay, ry Ray! (4-5)

   4. Ampianaro izahay
   Ho tia tokoa ny teninao,
   Ka hankatò ny didinao,
   Hanaiky hotapahinao.

   5. Ny asan'ny Fanahinao
   Mba tanteraho aminay
   Hampiorina ao anatinay
   Izay lazain'ny teninao.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: (Vavaka ho an’ny ankizy sy noho ny Teny)

  VAKITENY

TESTAMENTA TALOHA : Isaïa 53.10-11

ANCIEN TESTAMENT : Esaïe 53.10-11

10 L’Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l’Éternel sera accomplie par son intermédiaire.
11 Après tant de trouble, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d’hommes ; c’est lui qui portera leurs fautes.

EPISTILY: Hebreo 4. 14-16

EPÎTRE : Hebreux 4.14-16

Supériorité de Christ le grand-prêtre
Christ supérieur aux grands-prêtres lévitiques
14 Ainsi, puisque nous avons un souverain grand-prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons.
15 En effet, nous n’avons pas un grand-prêtre incapable de compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché.
16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun.

FILAZANTSARA: Marka 10.35-45

EVANGILE: Marc 10.35-45

35 Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. »
36 Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »
37 « Accorde-nous, lui dirent-ils, d’être assis l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. »
38 Jésus leur répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisés du baptême dont je vais être baptisé ? » « Nous le pouvons », dirent-ils.
39 Jésus leur répondit : « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé.
40 Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu’à ceux pour qui cela est préparé. »
41 Après avoir entendu cela, les dix autres commencèrent à s’indigner contre Jacques et Jean.
42 Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que ceux que l’on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir.
43 Ce n’est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu’un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur ;
44 et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous.
45 En effet, le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. »
 • Fiangonana :Isaorana anie ny Tompo noho ny filazantsara !

  FANEKEM-PINOANA KRISTIANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira :

  445 - Jeso mora fo indrindra (1-2)

  1. Jeso mora fo indrindra
  Tsara sady mahasoa,
  Tsy miova tsy mifindra,
  Tompo be fitia tokoa.
  Mba iriko ho toa Azy
  Tsy mba mety soso-po
  Ka hionona ny foko
  Raha avy ny manjo.

  2. Jeso tia, nanetry tena
  Sy nandefitra tokoa,
  Nefa tompo be harena
  Sy Mpanjaka foto-tsoa.
  Mba iriko ho toa Azy
  'Zay ninia ho ory koa;
  Ka ny sainy no fidiko,
  Fa fiainana tokoa.

TORITENY

FILAZAN-DRAHARAHA

RAKITRA

Rakitra, rakim-pisaorana, adidy : http://www.fpma-paris.org/offrandes-cotisation

ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.

 • Hira:

  170 - Ry Jeso ny fitiavanao no ifalianay

  1. Ry Jeso, ny fitiavanao
  No ifalianay,
  Fa voavono Hianao
  Hisolo voina anay.

  Fiv : Mba raisonao re
  Ny saotra aterinay izao.
  Ho fanajana
  Anao Mpamonjy tia.

  2. Mahery ny fitiavanao,
  Ka itokianay;
  Izay mikambana aminao
  Dia tsy hangaihay.
  Mba raisonao, sns...

  3. Ambony ny fitiavanao,
  Ka tsy mba takatray;
  Kanefa noho ny herinao,
  Hiezaka izahay.
  Mba raisonao, sns...

  4. Hiezaka izahay, Jeso!
  Ka mba ho tia Anao,
  Ka tsy hatahotra eso-koa
  Noho ny aminao.
  Mba raisonao, sns...

  753 - Tiako ny hiaraka Aminao

  Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  N’aiza n’aiza hitondranao ahy,
  Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  Fa Ianao no miantso ahy !

  1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
  Tsy manana olon-kafa aho
  Fa Ianao no fiainako ;
  Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako
  Hifikitra Aminao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  2. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jesoa Tompoko
  Hitory Teny soa amin’ireo havako ;
  Hanara-dia Anao, zay no faniriako
  Hanohy ny asanao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  3. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
  Ho zary famonjena anie ny fahoriako
  Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako
  Hifantsika Aminao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  4. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
  Hibanjina ny Ray, Tompo Andriamanitro
  Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako
  ‘Zay misy Anao, no hisy ahy Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  441 - Raiso aho, Tompo ô

  1. Raiso aho, Tompo ô,
  Fa te ho mpanomponao !
  Raiso koa ny androko
  Ka anarano fo izao !

  2. Raiso re ny tanako
  Mba hanao ny asanao ;
  Raiso koa ny tongotro
  Ho fanirakirakao !

  3. Raiso ny fahaizako
  Ento mba hanaja Anao ;
  Raiso koa ny volako
  Ho Anao tokoa izao !

  4. Raiso re ny vavako
  Hampiseho ny hafatrao ;
  Raiso koa ny feoko
  Ho mpanandratra Anao !

  5. Raiso ny fanahiko
  Diovy ho tempolinao ;
  Raiso aho, Tompo ô,
  Ho Anao mihitsy izao !

  6. Ho Anao manokana,
  Ry Mpamonjy Tompo soa,
  Ho Anao dia Anao tokoa :
  Ho Anao mandrakizay !

Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 • Hira:

  86 - Jereo ny Mpamonjy, izay miakatra (4)

  4. Ampio mba ho haiko
  Hatolotra Anao,
  Jesosy ô, ny aiko
  Ho voninahitrao;
  Velariko ny foko
  Eo anoloanao,
  Tsy misy tsy ho foiko
  Mba hodiovinao.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
 • Fiangonana: Ho aminao anie ny Tompo!
  • Ary ho aminao koa
 • Sursum Corda (Mitsangana)
  • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
  • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
  • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
  • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
 • Préface
  • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
  • Hira: (Sanctus)

   AN 1 - Masina, masina

   Masina, masina Jehovah Tompo !
   Feno ny voninahitrao izao rehetra izao ry Tompo ô !

   Amen
 • Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
  • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
   Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
  • Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.
  • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
  • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
  • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
  • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!
  • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
   Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
   Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
   Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
  • Fiangonana: Amena!
 • Teny Fanorenana sy Fanamasinana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
   « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
   Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
   « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
   Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
  • Hira: (Agnus Dei)

   117 - O, ry Zanak'ondry (1-3)

   1. O, ry Zanak'ondry,
   He, Ianao nijaly !
   Ory, voahombo
   Anefa tsy namaly !
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao !
   (2) Mba iantrao izahay, ry Jeso !
   ---------------------
   Agneau de Dieu
   Qui as tant souffert
   Toi le crucifié
   Tu n’as pourtant pas répondu.
   Tu as ôté nos péchés,
   Tu as donné ta vie
   Aie pitié de nous, ô Jésus !

   3.O, ry Zanak'ondry,
   He, Ianao nijaly !
   Ory voahombo
   Anefa tsy namaly !
   Ny helokay nalainao
   Ka maty re ny ainao !
   Ampiadanonao izahay re !
   ---------------------
   Agneau de Dieu
   Qui as tant souffert
   Toi le crucifié
   Tu n’as point répondu.
   Tu as ôté nos péchés,
   Tu as donné ta vie
   Donne-nous la paix !
  • Mpitarika : Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika koa izany no ahafahantsika manatona ny Ray hoe :
  • Fiangonana : (Vavaka nampianarin’ny Tompo)

Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao. Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay. Tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.

 • Fanasana
  • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Hoy ny Tompo : Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra!
 • Fandraisana
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
  • Hira Fandraisana:

   259 - Ny latabatrao ry Jeso!

   1. Ny latabatrao, ry Jeso!
   Dia atrehinay izao;
   Ny fanahinay vokiso
   Amin'ny fitianao.

   2. Tsy nitady zo sy laza
   Hianao, ry Tomponay!
   Foinao ny aina aza
   Nanavotanao anay.

   3. Jeso ô! ny ranao soa
   No nataonao avotray,
   Mba hanafaka avokoa
   Izay tsy mahadio anay.

   4. Manomeza mofon'aina,
   Tompo ô! ho tanjakay;
   Mihainoa ny mitaraina
   Mamalia ny hatakay

   5. Ny fanahinay ry Tompo!
   Raiso, fa atolotray;
   Faly izahay hanompo
   Sy hanao ny sitrakao.

   532 - Ry Jeso lohan'ny mpandefitra

   1. Ry Jeso lohan'ny mpandefîtra,
   Nilaozanao ny voninahitrao
   Mba hahatonga anay mpiavona
   Hanetry tena eo imasonao !

   2. Ry tsy miavonavona am-po,
   Izaho te-hianatra aminao
   Mba hitsaharan'ny fanahiko,
   Fa mampiadam-po ny entanao !

   3. Ny fietrenao ry Voahombo ô,
   No iakaram-boninahitra ;
   Ny tany sy ny lanitra vaovao
   Hataonao lovan'ny mpandefitra !

   4. Mifandefera sy mifanajà,
   Ry samy voavela heloka !
   Miraisa hazofijaliana,
   Hiraisantsika voninahitra.

   107 - Maniry mafy aho

   1. Maniry mafy aho, ry Jeso Tompo ô,
   Hialoka eo ambany hazo fijalianao ;
   Tsy misy toeran-kafa re 'zay tena mamiko,
   Ny hazo fijalianao no fiarovako !

   2. Ny hazo fijalianao no itazanako
   Ny tenanao izay nijaly mba ho avotro,
   Ka dia kotsan-dranomasom-pitiavana
   Ny tavako, ry Tompo ô, fa afa-keloka !

   3. Am-pototry ny hazo izay nijalianao
   No itoerako ho hazavain'ny tavanao ;
   Ataoko fatiatoka ny zava-mora lo,
   Ny hazo-fijalianao no tombon-dahiko !

   480 - Mamin’ny foko, ry Jeso ô

   1. Mamin’ny foko, ry Jeso ô,
   Ny famonjena izay vitanao ;
   Ny hadisoako navelanao
   Tena afaka aho mandrakizay !

   Fiv : Jeso malala ô,
   Mpamonjy soa !
   Indro ny aiko raiso ho Anao ;
   Velon-kanompo,
   Velon-kanoa,
   Vonon-kanao izay sitrakao !

   2. Tano ny foko, ry Jeso tia,
   Zaza tsy mahasaraka Anao ;
   Mbola malemy mora mania,
   Tano hifikitra ao aminao !
   Jeso malala ô ! sns...

   3. Aoka ny foko sy ny fonao
   Hiara-mitempo tena iray ;
   Aoka ny saiko sy ny sainao
   Hiray safidy mandrakizay !
   Jeso malala ô ! sns...

   549 - Jesosy no asandratro

   1. Jesosy no asandratro,
   Fa Izy no Mpanavotro,
   Ny tànany nanafaka
   Ny aiko tao an-davaka ;
   Ny rafiko ho ketraka,
   Izaho afa-kenatra,
   Fa manana ny Tompoko,
   lzay mandako sy aroko ;

   Fiv : Ry foko ô! Ankalazao
   Jesosy, lzay Mpamonjinao.

   2. Ny tsiron'ny fiainana
   Ananako sahady re,
   Fa efa mby an-tànana
   Ny famonjena lehibe;
   Ny ranon'aina azoko,
   Ny mofon'aina haniko,
   Sakafo mahatanjaka,
   Mamelona ny reraka;
   Ry foko ô! sns...

   3. Ny rany no anjarako,
   Ny ainy no fananako ;
   Ny lanitra ho lovako,
   Ny tany dia hilaozako;
   Ny ota tsy hanaraka,
   Ny ady dia ho tapaka,
   Ny aloka ho tapitra,
   Fa ao ny tena zavatra ;
   Ry foko ô! sns...

   4. Ny hanitry ny lanitra
   Mamerovero fatratra ;
   Ny kalon'ny voavotra
   Manatsika ahy hiakatra;
   Ny tavan'ny Mpamonjiko
   No tsinjon'ny fanahiko,
   Ny tavany manafaka
   Ny aizina ao anatiko :
   Ry foko ô! sns...

   5. Ny masoko mibanjina
   Tahaka ny mpiambina,
   Maniry ny Mpamonjiko
   Ho tafahaona amiko,
   Izaho hovimbininy
   Hipetraka eo anilany,
   Hanao ny hiran-danitra
   Sy honina finaritra ;
   Ry foko ô! sns...
 • Teny Fampaherezana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana!
  • Fiangonana: Amena
  • Hira:

   266 - Ry Jeso Tompo, Ianao

   1. Ry Jeso Tompo, Ianao
   Isaorako tokoa izao ;
   Ny ranao sy ny tenanao
   No nihinanako izao !

   2. Ry foko faly ambarao
   Ny soa azonao izao !
   Jesosy monina ao am-po,
   Endrey ny hafaliako !

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HAFATRA SY TSODRANO

 • Hira:

  465 - Ry Jeso ô, ry Jeso ! (4-5)

  4. Ry Jeso ô, ry Jeso!
  Mba tovy amiko
  Ilay teny maharavo
  Hoe „Sakaizako'';
  Iriko lalandava
  Hiaraka aminao,
  Mba hahitako tsara
  Ny fitiavanao.
  Ry Jeso ô, ry Jeso! sns...

  5. Ny dianao jereko
  Ety an-dàlana,
  Ambara-pahatratra
  Ilay fitsaharana;
  Omeo hery aho
  Hanompo tsara Anao;
  Fa fantatrao, ry Jeso!
  Ny foko lasanao.
  Ry Jeso ô, ry Jeso! sns...

  Fiv : Ry Jeso ô, ry Jeso!
  Ny foko lasanao,
  Ka Hianao irery
  No Tompoko izao.

  2. Mitaona dia mitaona
  Ny zava-poana;
  Ankoso-bolamena
  Mamirapiratra;
  Anefa, ry Mpamonjy!
  Izay ampianao
  Dia haharesy tsara
  Izao tontolo izao.
  Ry Jeso ô, ry Jeso! sns...
 • Mpitarika: (Tsodrano – Nombres 6.24-26)
 • Mpitarika : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.
  Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • Feon’java-maneno firavana

Fiangonana Protestanta Malagasy Aty an-dafy tafo Paris

Cultes et réunions au 16 rue Chauchat – Paris 9eme:

Mpitandrina : Pasteur Solohery RAOBINARISON

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana