Fpma Paris

ASTUCE: RÉACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana

Alahady 19 Mey 2019

Fidirana : 10 ora sy sasany  

 • Feon’orga
 • Mpitarika :Amin’ny anaran’y Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena!
 • Antoko Mpihira Fiderana

FIFAMPIARAHABANA – FIANTSOANA

 • Hira:

  8 - Dera, Laza, Hery, Haja (2)

  2. Ray Tsitoha, tsy miova,
  Tia sy mamindra fo,
  Mahasoa isan'andro,
  Izy no isaorana;
  Vatolampy tsy mifindra,
  Tokin'olombelona;
  Fiarova-mahavonjy,
  Izy itokiana
  Hihira isika hoe : Haleloia!
  Dera ho an'Andriamanitra
  :,:Dia Haleloia! Haleloia! :,:
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
 • Fiangonana : Ry Rainay Be Famindram-Po ô, Mitalaho Aminao Izahay ; Mamela Ny Helokay;
  Diovy Izahay Ho Afa-Pahotana; Sasao Izahay Ho Afa-Keloka; Ary Havaozy Ny Fanahinay Mba Ho Vonon-Kanompo Anao. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy Anay No Angatahanay Aminao. Amena.
 • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA (Mitsangana)

 • Mpitarika: (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana : Amen

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira

  172 - Hoderaiko lalandava Jeso 'lay mpanavotro (2-3)

  2. Holazaiko lalandava
  Ny tantara mamiko,
  Zay nitadiavana ahy
  Very noho ny heloko:
  Hoderaiko, sns...

  3. Hohiraiko lalandava:
  'Zao ny voninahiny,
  Fa ny fahafatesana aza
  Resy noho ny heriny:
  Hoderaiko, sns...

  Fiv : Hoderaiko, hoderaiko
  Fa ny rany masina
  Nentiny hanavotra ahy:
  Afaka ny heloko.
 • Feon’orga

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira

  534 - Misy didy tena tsara (1-4)

  1. Misy didy tena tsara
  ‘Zay nomen’ny Tompo hoe :
  Mba mifankatiava tsara,
  Hianareo’zay mino e!
  :,:Ka miraisa:,:
  ‘Zao no didy lehibe

  2. Tonga Jeso mba hanompo
  Sy mba hampihavana;
  Tsy mpanaraka ny Tompo
  ‘Zay tsy tia namana.
  :,:Ka tadiavo:,:
  ‘Zay ho fampiraisana

  4. Jeso no Ilay foto-kazo,
  Tena voaloboka;
  Ka ny sampana halazo,
  Raha tafasaraka.
  :,:Ikambano:,:
  Ka aza mba mihataka.
 • Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
 • VAKITENY VOALOHANY

Asa 14. 21-27

21 Ary rehefa nitory ny filazantsara tamin’izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro, dia niverina nankany Lystra sy Ikonioma ary Antiokia indray izy,
22 nampahery ny fanahin’ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin’ny finoana, sady nilaza fa tsy maintsy ho amin’ny fahoriana be no idirantsika amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
23 Ary rehefa nanendry loholona teo amin’ny isam-piangonana izy, dia nivavaka sady nifady hanina ka dia nanolotra azy ho an’ny Tompo Izay efa ninoany.
24 Ary rehefa nandeha namaky an’i Pisidia izy, dia tonga tany Pamfylia
25 Ary nony efa nitory ny teny tany Perga izy, dia nidina nankany Atalia.
26 Dia niondrana an-tsambo, niala teo izy hankany Antiokia, izay efa nanolorana azy ho amin’ny fahasoavan’Andriamanitra ho amin’ny asa izay novitainy.
27 Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana, dia nilaza izay rehetra nataon’Andriamanitra tamin’ny nombany azy, sy ny namohany varavaram-pinoana ho an’ny jentilisa.

Actes 14. 21-27

21 Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche, 22 fortifiant l`esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c`est par beaucoup de tribulations qu`il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 23 Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. 24 Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, 25 annoncèrent la parole à Perge, et descendirent à Attalie. 26 De là ils s`embarquèrent pour Antioche, d`où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l`oeuvre qu`ils venaient d`accomplir. 27 Après leur arrivée, ils convoquèrent l`Église, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.

 • TESTAMENTA VAOVAO

Apokalipsy 21. 1-5

1 Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho; fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. 2 Ary nahita aho fa, indro, ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin’Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa mihaingo hihaona amin’ny vadiny. 3 Ary nahare feo mahery avy teo amin’ny seza fiandrianana aho nanao hoe: Indro, ny tabernakelin’Andriamanitra dia eo amin’ny olona, ary Izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho Andriamaniny.
4 Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny masony; ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana; fa efa lasa ny zavatra taloha. 5 Ary hoy Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana: Indro, havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa Izy: Soraty: fa mahatoky sy marina ireo teny ireo.

Apocalypse 21.1-5

1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n`était plus. 2 Et je vis descendre du ciel, d`auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s`est parée pour son époux. 3 Et j`entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n`y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. 5 Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables.

 • FILAZANTSARA (Mitsangana)

Jaona 13. 31-35

31 Ary tamin’izany, nony efa nivoaka izy, dia hoy Jesosy: Ankehitriny dia efa ankalazaina ny Zanak’olona; ary Andriamanitra no ankalazaina eo aminy. 32 Ary Andriamanitra kosa hankalaza Azy amin’ny tenany; eny hankalaza Azy miaraka amin’izay Izy. 33 Anaka, vetivety foana no sisa hitoerako eto aminareo. Hitady Ahy hianareo, ary araka ny voalazako tamin’ny Jiosy hoe: ‘Izay alehako tsy azonareo haleha,’ dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. 34 Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; eny aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. 35 Izany no ahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, raha mifankatia.

Jean 13. 31-35

31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: Maintenant, le Fils de l`homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. 32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. 33 Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez; et, comme j`ai dit aux Juifs: Vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. 34 Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l`amour les uns pour les autres.

 • Fiangonana : Isaorana anie ny tompo noho ny filazantsara !

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira:

  470 - Ny foko, ry Mpamonjy (1-5)

  1. Ny foko, ry Mpamonjy,
  Mangetaheta Anao,
  Maniry lalandava
  Hikambana aminao.

  5. Finaritra ny saiko
  Raha ipetrahanao,
  Fa reraka ny aiko
  Raha halavirinao :
  Tsy afaka ao am-poko, sns...

  Fiv : Tsy afaka ao am-poko
  Ny faniriana Anao ;
  Oneno, re, ny foko
  Ho lapanao!

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira Fiderana

FILAZAN-DRAHARAHA

RAKITRA

ASTUCE: RÉACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.
 • Hira :

  531 - Ry Jeso Loharanon'aina

  1. Ry Jeso loharanon’aina,
  Izay foto-pahasoavana!
  Ny fonay toy ny tany maina,
  Fenoy fitiavana!
  Aidino ao ny tena aina,
  Mba hampifankatia anay,
  Fandrao ho tonga very maina
  Ny fitiavanao anay.

  2. Ny hasomparana levony
  Soloy fitiavana;
  Ny lolompo ampijanony
  Ho tia fihavanana
  Ny fo malaky mankahala
  Ovay ho tia namana;
  Ampianaro hahalala
  Ny didim-pitiavana

  3. Toroy sy ampianaro
  Ny fitiavanao zahay;
  Mpiandry tsara o, velaro
  Ny fonao mba ho hitanay
  Mba ho tarafiny tokoa
  Ny fonay mbola maizina,
  Ka samy hifanisy soa
  Sy hifamela heloka.

  530 - Fitiavana ranovelona

  1. Fitiavana rano velona,
  Loharano lalina;
  Ka miafina ao anatiny
  Ny fiainan-danitra!

  2. Fitiavana no nirahina
  Avy tamin-Jehovah ;
  O, mba raisonao, dia ho fantatrao
  Ny fahasambarana.

  3. Fitiavana didy tokana
  Ary didy lehibe ;
  Mitoera ao, hitoeranao
  Amim-piadanam-be.

  753 - Tiako ny hiaraka Aminao

  Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  N’aiza n’aiza hitondranao ahy
  Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  Fa Hianao no miantso ahy.

  1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
  Tsy manana olon-kafa aho,
  Fa Hianao no fiainako
  Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
  Hifikitra Aminao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  2. Hiaraka Amina aho,
  ô ry Jesoa Tompoko
  Hitory teny soa amin’ireo havako
  Hanara dia Anao : ‘zay no faniriako
  Hanohy ny asanao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  3. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
  Ho zary famonjena anie ny fahoriako
  Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
  Hifantsika Aminao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  4. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
  Hibanjina ny Ray, Tompo Andriamanitro.
  Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako.
  ‘Zay misy Anao, no hisy ahy Jesoa.
  Tiako ny hiaraka, sns...

  FF 26 - Jesosy reharehako

  1- Tsy misy reharehako
  Afa-tsy Ianao, Jesosy ô !
  Anao ny hery, Anao ny haja
  Sy Voninahitra
  Ny fasana sy ny fiainan-tsy hita
  Indro efa resinao
  Izao tontolo izao dia nahita
  Fa efa nitsangana Ianao

  Sambatra aho, Jeso ô,
  Manana Anao izay Tompon’ny hery.
  Sambatra aho, Jeso ô,
  Miankina eo an-tratranao
  Ampy ahy ny Fitiavanao
  Ampy ahy ny finoako Anao.
  Raketiko ao am-po lalandava
  Fa reharehako Ianao

  2- Nasehonao ilay fahefana
  Manda sy aroko,
  Ka niala maina teo ilay satana
  Izay fahavaloko
  Tsy misy maharombaka akory
  Izay eo an-tananao
  Izany indrindra no ilazako
  Fa reharehako Ianao

  3- Tsy nisy nahitam-pamonjena
  Afa-tsy taminao.
  Nanaiky Ianao, tsy mba noterena
  Hitondra aina vao.
  Ny tananao mahery natsotranao
  Mba hitantana
  Hahaizako mandeha sy mizotra
  Ny làla-marinao.

 • Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 • Hira:

  268 - Jesosy no Mpiandry ny Fiangonanay (2-5)

  2. Iray no Vatolampy
  Izay iorenanay
  Iray no Fehizoro
  izay ikambananay
  Iray no Mofon'aina
  Fihinanay ety
  Iray no antenaina
  Ho azonay ary

  5.Ry Jeso! hatanjaho
  Ny Fiangonanao
  Ny fony halalaho
  Mba hitoeranao
  Izay firaisan-tsaina
  Miseho hatrety
  Velomy hanana aina
  Hitohy hatrary
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
 • Fiangonana:
  • Ho aminao anie ny Tompo!
  • Ary ho aminao koa
 • Sursum Corda (Mitsangana)
  • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
  • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
  • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
  • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
 • Préface
  • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
  • Hira: (Sanctus)
   bouton_solfa

   AN 1 - Masina, Masina

   Masina, Masina
   Jehovah Tompo!
   Feno ny voninahitrao
   Izao rehetra izao,
   ry Tompo ô! Amena.
 • Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
  • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
   Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
  • Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.
  • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
  • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
  • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
  • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!
  • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
   Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
   Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
   Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
  • Fiangonana: Amena!
 • Teny Fanorenana sy Fanamasinana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
   « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
   Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
   « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
   Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
  • Hira: (Agnus Dei)
  • bouton_solfa

   117 - O, ry Zanak'ondry! (1-3)

   1.O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   (2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!
   ---------------------
   Agneau de Dieu
   Qui as tant souffert
   Toi le crucifié
   Tu n’as pourtant pas répondu.
   Tu as ôté nos péchés,
   Tu as donné ta vie
   Aie pitié de nous, ô Jésus !

   3.O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   Ampiadanonao izahay, re!
   ---------------------
   Agneau de Dieu
   Qui as tant souffert
   Toi le crucifié
   Tu n’as point répondu.
   Tu as ôté nos péchés,
   Tu as donné ta vie
   Donne-nous la paix !
  • Mpitarika : Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika koa izany no ahafahantsika manatona ny Ray hoe :
  • Fiangonana : (Vavaka nampianarin’ny Tompo)

Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao. Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay. Tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.

 • Fanasana
  • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Hoy ny Tompo : Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra!
 • Fandraisana
 • ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
  • Hira Fandraisana:

   262 - Indreto izahay

   1. Indreto izahay
   Ry Jeso ô!
   Manaraka izao
   Ny hafatrao
   Ny fahorianao
   Tsaroanay izao
   Fa fatratra tokoa
   Ny nentinao

   2. Ny mofo haninay
   Ry Jeso ô!
   Milaza aminay
   Ny tenanao
   Ny fanavotanao
   Mahafaka anay
   Ka saotra re izao
   Atolotray

   3. Misotro ny divay
   Izahay izao
   Hahatsiarovanay
   Ny antranao
   Ny ra nilatsaka
   No manadio anay
   Manafaka tokoa
   Ny olonao

   4. Tarihonao ny fo
   Ry Jeso ô!
   Ho tia sy hankatò
   Ny didinao
   Ka tsy ny sitrakay
   Fa ny Anao, Jeso
   No aoka ho maminay
   Ry Tompo ô!

   122 - Hitako izao, sakaiza

   1. Hitako izao, sakaiza
   Ny fahasambarana,
   Ka ny foko, faly, ravo,
   Manam-piadanana
   Teo am-pototry ny hazo
   Nijalian'ny Tompoko,
   Teo aho no nahazo
   Famelana heloka.
   ---------------------
   Mon ami, j’ai maintenant trouvé le bonheur
   Mon cœur est dans la joie,
   Je suis dans l’allégresse,
   J’ai trouvé la paix
   Au pied de la croix,
   Là où le Seigneur a souffert,
   C’est là que j’ai reçu le pardon de mes péchés.

   2. He! Ny indrafo niriko
   Efa azoko tokoa,
   Ka jesosy no fidiko,
   Fa Izy fototry ny soa,
   He! Ny rany sarobidy
   Nanadio ny otako:
   Izaho efa voavidy,
   Lanitra no lovako.
   ---------------------
   Cette miséricorde que je désirais tant
   je l’ai vraiment reçue
   C’est Jésus que j’ai choisi
   C’est de Lui qu’est le bien
   Son sang précieux
   a lavé tous mes péchés :
   Il m’a racheté,
   Je reçois le ciel en héritage.

   3. Tena soa mahagaga
   Izao nomenao ahy izao,
   Fa izaho izay mpanota
   Dia nohavaninao;
   Ka izaho dia hidera
   Izato fitiavanao,
   Ary koa hanambara,
   Jeso ô! Ny herinao.
   ---------------------
   Ce que tu m’as donné
   est vraiment merveilleux
   Tu as choisi d’entrer en relation avec
   Moi qui étais pécheur.
   Alors je Te louerai pour cet amour
   Et je raconterai,
   Jésus, Ta Puissance.

   4.Ry Mpamonjy ô! Mba raiso
   Izao fisaorako izao;
   Ka izay rehetra ahy
   Dia atolotro Anao,
   Raha tonga re ny fetra
   Hialako sasatra,
   Ento aho hitoetra
   Eo anilanao ary.
   ---------------------
   Ô Toi mon Sauveur !
   Reçois ma reconnaissance :
   Tout ce qui est mien,
   Je Te le donne.
   Au terme de ma vie
   Pour entrer dans le repos
   Prends-moi pour
   Que je demeure auprès de toi

   Translation by Hotcat Team

   549 - Jesosy no asandratro

   1. Jesosy no asandratro,
   Fa Izy no Mpanavotro,
   Ny tànany nanafaka
   Ny aiko tao an-davaka ;
   Ny rafiko ho ketraka,
   Izaho afa-kenatra,
   Fa manana ny Tompoko,
   lzay mandako sy aroko ;

   Fiv : Ry foko ô! Ankalazao
   Jesosy, lzay Mpamonjinao.

   2. Ny tsiron'ny fiainana
   Ananako sahady re,
   Fa efa mby an-tànana
   Ny famonjena lehibe;
   Ny ranon'aina azoko,
   Ny mofon'aina haniko,
   Sakafo mahatanjaka,
   Mamelona ny reraka;
   Ry foko ô! sns...

   3. Ny rany no anjarako,
   Ny ainy no fananako ;
   Ny lanitra ho lovako,
   Ny tany dia hilaozako;
   Ny ota tsy hanaraka,
   Ny ady dia ho tapaka,
   Ny aloka ho tapitra,
   Fa ao ny tena zavatra ;
   Ry foko ô! sns...

   4. Ny hanitry ny lanitra
   Mamerovero fatratra ;
   Ny kalon'ny voavotra
   Manatsika ahy hiakatra;
   Ny tavan'ny Mpamonjiko
   No tsinjon'ny fanahiko,
   Ny tavany manafaka
   Ny aizina ao anatiko :
   Ry foko ô! sns...

   5. Ny masoko mibanjina
   Tahaka ny mpiambina,
   Maniry ny Mpamonjiko
   Ho tafahaona amiko,
   Izaho hovimbininy
   Hipetraka eo anilany,
   Hanao ny hiran-danitra
   Sy honina finaritra ;
   Ry foko ô! sns...

   142 - Tafatsangana tokoa

   1. Tafatsangana tokoa,
   Haleloia!
   Jeso Kristy Tompo soa,
   Haleloia!
   Maty nefa velona,
   Haleloia!
   Mihirà ry olona,
   Haleloia!

   2. Foana ny fasana,
   Haleloia!
   Indro, Jeso velona,
   Haleloia!
   Toky tsy mamitaka,
   Haleloia!
   Mihirà ry olona,
   Haleloia!

   3. Andro lehibe tokoa,
   Haleloia!
   Andro fihobiana,
   Haleloia!
   Afaka ny tahotra,
   Haleloia!
   Mihirà ry olona,
   Haleloia!

   4.Haja, laza, aterinay,
   Haleloia!
   Jeso ô! Mpanjakanay,
   Haleloia!
   Raiso re ny saotranay,
   Haleloia!
   Raiso koa ny tenanay,
   Haleloia!

   146 - Anao ny dera, ry Zanaky ny Ray

   1. Anao ny dera,
   ry Zanaky ny Ray,
   Anao ny fandresena,
   ry Mpanjakanay.
   Ny fasana nivoha
   noho ny herinao,
   Ny Anaranao Tsitoha
   tsy voatana tao.

   Fiv : Anao ny dera,
   ry Zanaky ny Ray,
   Anao ny fandresena,
   ry Mpanjakanay.

   2. Hianao nandresy,
   lao re ny fasana;
   Ny fanjakan'ny ota
   koa ho lasana.
   Ny herin'ny Satana, vato nikodia,
   Ny Anaranao nandresy
   haharitra doria,
   Anao ny dera, sns...

   3. He, ravo aho:
   Izy no santatra
   Izaho koa hifoha,
   mba ho sambatra.
   Ny fandresen'i Jeso,
   lovako tokoa,
   Ny Anarany Tsitoha
   hanangana ahy koa.
   Anao ny dera, sns...

   167 - Midera ny Anaranao

   1. Midera ny Anaranao
   'Zahay, ry Tompo ô!
   Ka hira no ventesinay
   Hoe: haja, saotra, hery,
   Mba raiso ho Anao.

   2. He! Voahombo Hianao
   Nisolo heloka,
   Ka mendrika hanaovanay
   Hoe: haja, saotra, hery,
   Mba raiso ho Anao.

   3. Endrey! Ny fitiavanao
   Endrey! Ny herinao,
   Tra-pamonjena izahay,
   Ka haja, saotra, hery
   Mba raiso ho Anao.

   4. Raha tonga ao an-danitra
   'Zahay mpanomponao,
   Hitohy re ny hiranay
   Hoe: haja, saotra, hery.
   Mba raiso ho Anao

   171 - Jeso, Mpanjaka malaza

   1. Jeso, Mpanjaka malaza,
   No Tompo Mpanjakanay;
   Mahery sy tsara indrindra,
   Ka Izy no aronay.
   Mendrika hankalazaina
   Noho ny heriny;
   Eran-tany sy lanitra koa
   Ny zo aman-dazany.

   Fiv : Ry Tompo Mpanjaka mahery ô !
   Mihainoa ! Mihainoa !
   Avy manaiky tokoa 'zahay
   Fa Tompon'ny hery rehetra Hianao,
   Tsy misy mihitsy ny toa Anao,
   Tsy tratry ny saina ny herinao;
   Ny fiderana 'zay entinay, Raiso re !
   Ny haja atolotra Anao ety, Raiso izao !

   2. Tompo, Mpandahatra hendry,
   Mpanao izao rehetra izao
   Ny zara sy tendry ataony
   Dia tsara sy mahasoa;
   Mendrika ny hoderaina
   Ny fandaharany;
   Atolory ho Azy ny saotra,
   Fa izy tadrinfin'io :
   Ry Tompo Mpanjaka mahery ô ! sns...

   3. Tompo, Mpanjaka Tsitoha,
   Kanefa be indrafo;
   Deraina eram-po erantsaina,
   Deraina mandrakizay ;
   He ! Ny mpanompo voavonjy
   Samy mihoby hoe :
   "Haleloia ho amin’ny Avo,
   Fa Jeso no Tomponay "
   Ry Tompo Mpanjaka mahery ô ! sns...
 • Teny Fampaherezana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana!
  • Fiangonana: Amena
  • Hira:
   bouton_solfa

   266 - Ry Jeso Tompo, Hianao

   1. Ry Jeso Tompo, Hianao
   Isaorako tokoa izao,
   Ny ranao sy ny tenanao
   No nihinanako izao.

   2. Ry foko faly, ambarao
   Ny soa azonao izao;
   Jesosy monina ao am-po,
   Endrey ny hafaliako!

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

 • Hira :

  329 - Saotra, dera, no homena (1)

  1. Saotra, dera, no homena
  Ho Anao Mpanavotray,
  Hianao nanetry tena
  Mba hanandratra anay.
  Mba tariho, Tompo ô!
  Ny fanahy sy ny fo;
  Tianay ny hiaradia
  Aminao ka tsy hania.

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Fiangonana: Amena! Amena! Amena! Haleloia!
 • Mpitarika :Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana  : Isaorana anie Andriamanitra !
 • Feon’orga firavana

  • Cultes et réunions au 16 rue Chauchat – Paris 9eme:

 •  Tous les vendredis: FOI ET PRIERE à 19h suivi de Culte ou Formation
 • Tous les dimanches:
  • Ecole du dimanche à 9h30
  • Culte à 10h30

  • Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
   Mpitandrina : Pasteur Solohery RAOBINARISON
 • Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
  Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
  Tel. : 01 45 26 35 93 – http://www.fpma-paris.org
  Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana