Fpma Paris

ASTUCE: RÉACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

Alahady 10 Janoary 2021
9 ora – 11 ora

DIFFUSION EN DIRECT:
Youtube Live
Facebook live

TRADUCTION DU FACEBOOK :
+33 (0)1 70 37 22 46 – Code 98810659739#- Mot de passe : 2020#

Offrandes, dons, adidy : http://www.fpma-paris.org/face-a-coro… 

 • Feon’orga

FIFAMPIARAHABANA – FIANTSOANA

 • Hira:

  447 - Ianao ry Kristy Tompo (1-3)

  1. Ianao ry Kristy Tompo
  No hasiniko izao,
  Avy aho fa mpanompo,
  Hiankohoka Aminao ;
  Raiso re ny dera, saotra
  Tena mendrika ho Anao
  He, ny foko faly loatra,
  Faly mba hanaja Anao !

  3. Tsy ho orin-java-tsoa
  'Zay rehetra itoeranao,
  Tena sambatra tokoa
  Raha ny fo no lapanao !
  Mandrosoa, fa vohako
  Ho Anao ny foko 'zao,
  Eny Tompo fa vohako
  Koa midira Ianao !
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
 • Fiangonana : Ry Rainay Be Famindram-Po Ô, Mitalaho Aminao izahay; Mamelà ny helokay;
  Diovy izahay ho afa-pahotana; Sasao izahay ho afa-keloka; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena.
  • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika: (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana: Amen

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira : 543, and. 1,2 (” Mihoby ny fanahiko”) 

  543 - Mihoby ny fanahiko (1-2)

  1. Mihoby ny fanahiko
  Fa voavonjy izao,
  Ny ratran'ny Mpamonjiko
  No misy aim-baovao !

  2. Ny ratran'ny Mpamonjinao,
  Ry foko, mba jereo
  Fa hanasitrana anao
  Ka ho fiainanao !
  Ny ran'i jesosy, sns...

  Fiv : Ny ran'i Jesosy
  No tena avotro,
  Ka sambatra aho
  Sy tretrika am-po !
 • Feon’orga

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • (Mitsangana ny ankizy sy tanora)
 • Hira : 624, and. 1 sy 2 (“Jeso ô, Mpiandry tsara!”)

  624 - Jeso ô, Mpiandry tsara! (1-2)

  1. Jeso ô, Mpiandry tsara !
  Sambatra ny ondrinao;
  Hianao no mialoha
  Hanarahanay Anao ;
  Mitariha, mitariha
  Ny fanahinay izao:,:

  2. Jeso ô, Mpiandry tsara !
  Fohy ny fisainanay ;
  Hianao mahay manoro
  Lalana halehanay ;
  Mitariha, mitariha
  Ny fanahinay izao:,:
 • Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: (Vavaka noho ny Teny)

  Testamenta taloha : 1 Samoela 3.3-19

1 Samüel 3. 3-19

3 La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l’Eternel, où se trouvait l’arche de Dieu. 4 Alors l’Eternel appela Samuel. Il répondit: «Me voici», 5 courut vers Eli et dit: «Me voici, car tu m’as appelé.» Eli répondit: «Je n’ai pas appelé, retourne te coucher.» Et Samuel alla se coucher.
6 L’Eternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Eli et dit: «Me voici, car tu m’as appelé.» Eli répondit: «Je n’ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher.» 7 Samuel ne connaissait pas encore l’Eternel, la parole de l’Eternel ne lui avait pas encore été révélée.

8 L’Eternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Eli et dit: «Me voici, car tu m’as appelé.» Eli comprit alors que c’était l’Eternel qui appelait l’enfant, 9 et il dit à Samuel: «Va te coucher et, si l’on t’appelle, dis: ‘Parle, Eternel, car ton serviteur écoute.’» Et Samuel alla se coucher à sa place.
10 L’Eternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois: «Samuel, Samuel!» Samuel répondit: «Parle, car ton serviteur écoute.» 11 Alors l’Eternel dit à Samuel: «Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l’apprendra en restera abasourdie. 12 Ce jour-là j’accomplirai vis-à-vis d’Eli tout ce que j’ai prononcé contre sa famille; je le commencerai et je le finirai. 13 Je le lui ai déclaré, je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits et il ne leur a pas fait de reproches.

14 C’est pourquoi je jure à la famille d’Eli que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices ni par des offrandes.»
15Samuel resta couché jusqu’au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l’Eternel. Il avait peur de raconter la vision à Eli, 16 mais Eli l’appela et dit: «Samuel, mon fils!» Il répondit: «Me voici!» 17 Eli dit: «Quelle est la parole que l’Eternel t’a adressée? Ne m’en cache rien. Que Dieu te traite avec la plus grande sévérité, si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu’il t’a dit!» 18 Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher, et Eli dit: «C’est l’Eternel, qu’il fasse ce qui lui semblera bon!»
19 Samuel grandissait. L’Eternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet.

EPISTILY: 1 Korintiana 6.13-20

1 Corinthiens 6. 13-20

13 Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l’un comme les autres. Mais le corps n’est pas pour l’immoralité sexuelle: il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. 14 Or Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance.
15 Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d’une prostituée? Certainement pas! 16 Ne savez-vous pas que celui qui s’unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit: Les deux ne feront qu’un. 17 Mais celui qui s’unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. 18 Fuyez l’immoralité sexuelle. Tout autre péché qu’un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l’immoralité sexuelle pèche contre son propre corps. 19 Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, 20 car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps [et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu].

(Mitsangana) FILAZANTSARA: Jaona 1.35-42

Jean 1. 35-42

35 Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. 36 Il vit Jésus passer et dit: «Voici l’Agneau de Dieu.» 37 Les deux disciples l’entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. 38 Jésus se retourna et, voyant qu’ils le suivaient, il leur dit: «Que cherchez-vous?» Ils lui répondirent: «Rabbi – ce qui signifie maître –, où habites-tu?» 39 «Venez, leur dit-il, et voyez.» Ils y allèrent [donc], virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C’était environ quatre heures de l’après-midi.
40 André, le frère de Simon Pierre, était l’un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. 41 Il rencontra d’abord son frère Simon et lui dit: «Nous avons trouvé le Messie», ce qui correspond à Christ. 42 Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit: «Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas», ce qui signifie Pierre.
 • Fiangonana : Isaorana anie ny Tompo noho ny Filazantsara!

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira : 668 and. 1, 3, 5 (“Jesosy Tompoko no lalana”) 

  668 - Jesosy Tompoko no lalana (1-3-5)

  1. Jesosy Tompoko no lalana,
  Fahamarinana, fiainana.

  3. Jesosy, Tompon'ny fiainana ô,
  Aoka Ianao no ho fiainako !

  5. lriko mafy ny hiakatra,
  Hiaina izany fiainan-tsambatra !

TORITENY

TRADUCTION DU FACEBOOK : +33 (0)1 70 37 22 46 – Code 98810659739#- Mot de passe : 2020#

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

FILAZAN-DRAHARAHA

RAKITRA

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous si vous souhaitez faire une offrande ou un don: Offrandes, dons, adidy : http://www.fpma-paris.org/face-a-coro… 

ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.

 • Hira:

  471 - He sambatra aho, Jeso

  1. He sambatra aho, Jeso,
  Raha miaraka aminao
  Fa ny lalanao dia lavim-pahoriana !
  Ny ali-mampahory, ny raho-mitatao
  Eo anilanao dia mody fitahiana ;
  Tano aho, Jeso, hiaraka aminao
  Izay làlana ombako e, mba hazavao !

  2. Izao no faniriako manetsika ny fo :
  Ho sakaizanao mandrakizay doria
  N'inona mihatra, na inona manjo,
  Ianao no antenaiko hitantana ny dia !
  O, avia, Jeso tano aho e,
  Tantanonao ny diako, Tompo, mamonje !

  3. Izay sakaizanao, Jeso, no ampoky ny soa,
  Feno haravoana sy lavitra manjo !
  Izay rehetra ilaina anananao tokoa,
  Raha miaraka aminao mionona ny fo.
  Sambatra aho Jeso, tretrika tokoa
  Ravo ny fanahiko toloranao ny soa !

  4. Inona no mamiko mihoatra noho Ianao ?
  Tompo manan-kery sy loharanon-tsoa ?
  Izay zavatra ilaiko azoko aminao
  Koa onenonao ny foko, ho lapanao tokoa !
  Manjakà, Jeso, ato am-poko Ianao,
  Izay fahotako e, ry Tompo, avelao !

Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 • Hira: 470, and. 1 sy 4 (“Ny foko ry Mpamonjy”)

  470 - Ny foko, ry Mpamonjy (1-4)

  1. Ny foko, ry Mpamonjy,
  Mangetaheta Anao ;
  Maniry lalandava
  Hikambana aminao !

  4. Ho lao ny fahotako
  Raha akaikezinao,
  Tsy misy hadalako
  Izay tsy afakao !
  Fiv : Tsy afaka ao am-poko, sns...

  Fiv : Tsy afaka ao am-poko
  Ny faniriana Anao ;
  Oneno re ny foko
  Ho lapanao !
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
 • Fiangonana:
  Ho aminao anie ny Tompo!
  Ary ho aminao koa
Sursum Corda (Mitsangana)
  • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
  • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
  • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
  • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
Préface
  • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
  • Hira: (Sanctus)

   AN 1 - Masina, masina

   Masina, masina Jehovah Tompo !
   Feno ny voninahitrao izao rehetra izao ry Tompo ô !

   Amen
 • Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
  • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
   Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
 •  Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.
 • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
 • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
 • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
 • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!
 • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
  Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
  Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
  Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
 • Fiangonana: Amena!
  Teny Fanorenana sy Fanamasinana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
   « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
   Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
   « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
   Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
  • Hira: (Agnus Dei)

   117 - O, ry Zanak'ondry (1-3)

   1. O, ry Zanak'ondry,
   He, Ianao nijaly !
   Ory, voahombo
   Anefa tsy namaly !
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao !
   (2) Mba iantrao izahay, ry Jeso !
   ---------------------
   Agneau de Dieu
   Qui as tant souffert
   Toi le crucifié
   Tu n’as pourtant pas répondu.
   Tu as ôté nos péchés,
   Tu as donné ta vie
   Aie pitié de nous, ô Jésus !

   3.O, ry Zanak'ondry,
   He, Ianao nijaly !
   Ory voahombo
   Anefa tsy namaly !
   Ny helokay nalainao
   Ka maty re ny ainao !
   Ampiadanonao izahay re !
   ---------------------
   Agneau de Dieu
   Qui as tant souffert
   Toi le crucifié
   Tu n’as point répondu.
   Tu as ôté nos péchés,
   Tu as donné ta vie
   Donne-nous la paix !
  • Mpitarika : Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika koa izany no ahafahantsika manatona ny Ray hoe :
  • Fiangonana : (Vavaka nampianarin’ny Tompo)

Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay. Tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.

 • Fanasana
  • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Hoy ny Tompo : Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra!
 • Fandraisana
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
   • Hira Fandraisana:

    262 - Indreto izahay

    1. Indreto izahay,
    Ry Jeso ô,
    Manaraka izao
    Ny hafatrao ;
    Ny fahorianao
    Tsaroanay izao
    Fa fatratra tokoa
    Ny nentinao !

    2. Ny mofo haninay,
    Ry Jeso ô,
    Milaza aminay
    Ny tenanao ;
    Ny fanavotanao
    Mahafaka anay
    Ka saotra re izao
    Atolotray !

    3. Misotro ny divay
    Izahay izao
    Hahatsiarovanay
    Ny antranao !
    Ny ra nilatsaka
    No manadio anay
    Manafaka tokoa
    Ny olonao

    4. Tarihonao ny fo,
    Ry Jeso ô,
    Ho tia sy hankatò
    Ny didinao
    Ka tsy ny sitrakay
    Fa ny Anao, Jeso,
    No aoka ho maminay,
    Ry Tompo ô !

    167 - Midera ny Anaranao

    1. Midera ny Anaranao
    'Zahay, ry Tompo ô,
    Ka hira no ventesinay
    Hoe : haja, saotra, hery
    Mba raiso ho Anao !

    2. He, voahombo Ianao
    Nisolo heloka
    Ka mendrika hanaovanay
    Hoe : haja, saotra, hery
    Mba raiso ho Anao !

    3. Endrey ny fitiavanao
    Endrey ny herinao !
    Tra-pamonjena izahay
    Ka haja, saotra, hery
    Mba raiso ho Anao !

    4. Raha tonga ao an-danitra
    'Zahay mpanomponao,
    Hitohy re ny hiranay
    Hoe : haja, saotra, hery
    Mba raiso ho Anao !
    -----
    (Tiona 1 - J. Ellor)

    (Tiona 2 - W. Shrubsole)
 • Teny Fampaherezana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana!
  • Fiangonana: Amena
   • Hira:

    266 - Ry Jeso Tompo, Ianao

    1. Ry Jeso Tompo, Ianao
    Isaorako tokoa izao ;
    Ny ranao sy ny tenanao
    No nihinanako izao !

    2. Ry foko faly ambarao
    Ny soa azonao izao !
    Jesosy monina ao am-po,
    Endrey ny hafaliako !

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Hira: 334, and.1 (“Sambatra ny sofiko”)

  334 - Sambatra ny sofiko (1)

  1. Sambatra ny sofiko
  Fa mandre ny teny
  Tenin'i Jesosiko,
  Tenim-pamonjeny.
  He! Izaho tiany
  Mba hiara-dia
  Sy hianatra aminy
  Ary tsy hania.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonanan: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Fiangonana: AMENA ! AMENA ! AMENA ! HALELOIA !

 • Mpitarika : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • Feon’orga firavana

Cultes et réunions au 16 rue Chauchat – Paris 9eme:

Fiangonana Protestanta Malagasy Aty an-dafy tafo Paris

Mpitandrina :

 • Pasteur Solohery RAOBINARISON
 • Pasteur Henintsoa RASOLONJATOVO

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana