Fpma Paris

ASTUCE: RÉACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

Alahady 18 oktobra 2020

DIFFUSION EN DIRECT:

Youtube Live

Facebook live

TRADUCTION DU FACEBOOK : 01 70 37 22 46 – Code : 544 035 5791#

INSCRIPTION AUX CULTES: http://www.fpma-paris.org/inscription…

Offrandes, dons, adidy : http://www.fpma-paris.org/face-a-coro… 

 

 • Feon’orga

FIFAMPIARAHABANA – FIANTSOANA

 • Hira: 171 and. 1, 3  (“Jeso, Mpanjaka malaza”)

  171 - Jeso, Mpanjaka malaza (1-3)

  1. Jeso, Mpanjaka malaza,
  No Tompo Mpanjakanay;
  Mahery sy tsara indrindra,
  Ka Izy no aronay.
  Mendrika hankalazaina
  Noho ny heriny;
  Eran-tany sy lanitra koa
  Ny zo aman-dazany.

  3. Tompo, Mpanjaka Tsitoha,
  Kanefa be indrafo;
  Deraina eram-po erantsaina,
  Deraina mandrakizay ;
  He ! Ny mpanompo voavonjy
  Samy mihoby hoe :
  "Haleloia ho amin’ny Avo,
  Fa Jeso no Tomponay "
  Ry Tompo Mpanjaka mahery ô ! sns...

  Fiv : Ry Tompo Mpanjaka mahery ô !
  Mihainoa ! Mihainoa !
  Avy manaiky tokoa 'zahay
  Fa Tompon'ny hery rehetra Hianao,
  Tsy misy mihitsy ny toa Anao,
  Tsy tratry ny saina ny herinao;
  Ny fiderana 'zay entinay, Raiso re !
  Ny haja atolotra Anao ety, Raiso izao !
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
 • Fiangonana : Ry Rainay Be Famindram-Po Ô, Mitalaho Aminao izahay; Mamelà ny helokay;
  Diovy izahay ho afa-pahotana; Sasao izahay ho afa-keloka; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena.
  • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika: (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana: Amen

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira : 172 and. 1 (“Hoderaiko lalandava”) 

  172 - Hoderaiko lalandava Jeso 'lay mpanavotro (1)

  1. Hoderaiko lalandava
  Jeso 'Lay Mpanavotro
  Noho ny fitiavana ahy,
  Maty mba ho soloko.

  Fiv : Hoderaiko, hoderaiko
  Fa ny rany masina
  Nentiny hanavotra ahy:
  Afaka ny heloko.
 • Feon’orga

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira (Mitsangana ny ankizy sy tanora) : 231 and.  2, 4 (“ Iraho ny Fanahy”) (=205)  

  231 - Ry Tomponay Tsitoha (2)

  2. Iraho ny Fanahy
  Mba hanavao anay
  Ka homba sy hitahy
  Ny teny inoanay.
  Na lehibe na kely,
  Ampio sy hafanao
  Hazoto hampiely
  Aty ny lazanao

  4 - Mamy ny fitianao

  1. Mamy ny fitianao,
  Ry Jehovah Tomponay!
  Foinao ny Zanakao,
  Ho Mpanavotra anay.
  Tsy mba misy tokinay
  Afatsy ny Zanakao.
  Ka misaotra Anao izahay
  Noho ny fitianao.

  2. Mamy ny fitianao,
  Mahafaly fo tokoa;
  Izahay avelanao
  Mba hibebaka avokoa.
  Lasa lavitra izahay,
  Nefa notadiavinao;
  Efa ratsy izahay,
  Nefa tsy nafoinao.

  3. Mamy ny fitianao,
  Izay andraisanao anay
  Honina ao an-dapanao
  Raha ho faty izahay
  Noho ny ratsy izay natao,
  Loza no anjaranay,
  Nefa namboaranao
  Paradisa izahay.

  4. Mamy re, ry Tomponay!
  Izao fitianao izao,
  Ka indreto izahay
  Avy mba hisaotra Anao.
  Raiso re izao saotra izao,
  Fa fanati-tsitrapo;
  Tsy mba mendrika ho Anao,
  Nefa vokatry ny fo.
 • Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: (Vavaka noho ny Teny)
 • TESTAMENTA TALOHA:

   

  Testamenta taloha : Isaïa 45. 1-6

Esaïe 45. 1-6

1 Ainsi parle l’Éternel à son messie, à Cyrus, Qu’il saisit par la main droite, Pour terrasser les nations devant lui. Et pour déboucler la ceinture des rois, Pour ouvrir devant lui les deux battants, Et que les portes ne soient plus fermées: 2 Je marcherai devant toi, J’aplanirai les pentes, Je briserai les portes de bronze, Et je mettrai en pièces les verrous de fer. 3 Je te donnerai des trésors enfouis, Des richesses dissimulées, Afin que tu reconnaisses, Que je suis l’Éternel qui t’appelle par ton nom, Le Dieu d’Israël. 4 A cause de mon serviteur Jacob, Et d’Israël, mon élu, Je t’ai appelé par ton nom, Je t’ai paré d’un titre, Sans que tu me connaisses. 5 Je suis l’Éternel, Et il n’y en a point d’autre, A part moi il n’y a point de Dieu; Je t’ai pourvu d’une ceinture, Sans que tu me connaisses. 6 C’est afin que l’on reconnaisse, Du soleil levant au couchant,Qu’en dehors de moi il n’y a que néant: Je suis l’Éternel, Et il n’y en a point d’autre.

EPISTILY: 1 Tesaloniana 1. 1-5

1 Thessaloniciens 1. 1-5

1 Paul, Silvain et Timothée, à l’Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ: Que la grâce et la paix vous soient données! 2 Nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, et faisons mention de vous dans nos prières. 3 Nous nous souvenons sans cesse, devant Dieu notre Père, de l’œuvre de votre foi, du travail de votre amour, et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. 4 Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, 5 car notre Évangile n’est pas venu jusqu’à vous en paroles seulement, mais aussi avec puissance, avec l’Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez, en effet, ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous.

(Mitsangana) FILAZANTSARA: Matio 22. 15-21

Matthieu 22. 15-21

15 Alors les Pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles.

16 Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens: Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique, et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l’apparence des hommes. 17 Dis-nous donc ce que tu en penses: Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? 18 Mais Jésus qui connaissait leur malice répondit: Pourquoi me mettez-vous à l’épreuve, hypocrites? 19 Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. 20 Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? 21 De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

 • Fiangonana : Isaorana anie ny Tompo noho ny Filazantsara !

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira : 174 and. 2, 3 (“Fanahy Masina ô!”)  

  174 - Fanahy Masina ô ny hevitray izao (2-3)

  2. Fanahy Masino ô!
  Tsinjovinao izao
  Ny olonao;
  Mpananatro ô! Ovay
  Ny eritreritray;
  Ny hadisoanay
  Esorinao.

  3. Fanahy hendry ô!
  Jereo 'zahay izao!
  Ka hazavao;
  Adala izahay,
  Mania ny hevitray;
  Dia atoroy anay
  Ny lalanao.

TORITENY

 • Feon’orga

FILAZAN-DRAHARAHA

RAKITRA

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous si vous souhaitez faire une offrande ou un don:

Offrandes, dons, adidy : http://www.fpma-paris.org/face-a-coro… 

ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.

 • Hira: 440   

  440 - Ry Kristy ô, Mpanjakako!

  1. Ry Kristy ô, Mpanjakako!
  Ny foko ho Anao,
  Ny feoko hasandratro
  Hihira ho Anao.

  2. Mba raiso ny fanahiko
  Hanao ny sitrakao;
  Ny tenako, ny heriko,
  Dia ento ho Anao.

  3. Ny tongotro, ny tanako,
  Hiasa ho Anao;
  ny androko, ny volako,
  Omeko ho Anao.

  4. Izaho dia tsy mendrika
  Anao, ry Tompo ô!
  Kanefa re, mba raisonao
  Ny foko ho Anao.

Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 • Hira: 261 and. 2, 4 (“ Ampiomany ao am-po izahay”)

  261 - Ankehitrio no isehoanao (2-4)

  2. Ampiomany ao am-po izahay
  Hampahadio ny eritreritray
  Hahatakaranay ny avotrao
  Izay nambaranao tao Kalvary

  4. Ry Jeso ô! Miandry izahay
  Ny fiavian'ny voninahitrao
  Ho toy ny andro vao miposaka
  Ho toy ny rano mahavelona
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
 • Fiangonana:  Ho aminao anie ny Tompo! Ary ho aminao koa
Sursum Corda (Mitsangana)
  • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
  • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
  • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
  • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
Préface
  • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
  • Hira: (Sanctus)

   AN 1 - Masina, Masina

   Masina, Masina
   Jehovah Tompo!
   Feno ny voninahitrao
   Izao rehetra izao,
   ry Tompo ô! Amena.
 • Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
  • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
   Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
 •  Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.

   

 • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
 • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
 • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
 • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!

   

 • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
  Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
  Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
  Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
 • Fiangonana: Amena!
  Teny Fanorenana sy Fanamasinana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
   « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
   Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
   « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
   Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
  • Hira: (Agnus Dei)

   117 - O, ry Zanak'ondry! (1-3)

   1.O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   (2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!
   ---------------------
   Agneau de Dieu
   Qui as tant souffert
   Toi le crucifié
   Tu n’as pourtant pas répondu.
   Tu as ôté nos péchés,
   Tu as donné ta vie
   Aie pitié de nous, ô Jésus !

   3.O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   Ampiadanonao izahay, re!
   ---------------------
   Agneau de Dieu
   Qui as tant souffert
   Toi le crucifié
   Tu n’as point répondu.
   Tu as ôté nos péchés,
   Tu as donné ta vie
   Donne-nous la paix !
  • Mpitarika : Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika koa izany no ahafahantsika manatona ny Ray hoe :
  • Fiangonana : (Vavaka nampianarin’ny Tompo)
 •  
 •  
 •  

Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao. Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay. Tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.

 • Fanasana
  • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Hoy ny Tompo : Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra!
 • Fandraisana
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
   • Hira Fandraisana:

    470 - Ny foko, ry Mpamonjy

    1. Ny foko, ry Mpamonjy,
    Mangetaheta Anao,
    Maniry lalandava
    Hikambana aminao.

    Fiv : Tsy afaka ao am-poko
    Ny faniriana Anao ;
    Oneno, re, ny foko
    Ho lapanao!

    2. Ny androm-pahoriana,
    Raha lapanao ny fo,
    Manjary fitahiana,
    Izay manadio ny fo
    Tsy afaka ao am-poko, sns...

    3. Ny ora fifaliana,
    Raha ao anilanao,
    Mamelom-paniriana
    Hanao ny sitrakao :
    Tsy afaka ao am-poko,sns...

    4. Ho lao ny fahotako
    Raha akaikezinao,
    Tsy misy hadalako
    Izay tsy afakao :
    Tsy afaka ao am-poko, sns...

    5. Finaritra ny saiko
    Raha ipetrahanao,
    Fa reraka ny aiko
    Raha halavirinao :
    Tsy afaka ao am-poko, sns...
    ,

    480 - Mamin’ny foko, ry Jeso ô

    1. Mamin’ny foko, ry Jeso ô !
    Ny famonjena izay vitanao;
    Ny hadisoako navelanao
    Tena afaka aho mandrakizay.

    Fiv : Jeso malala ô !
    Mpamonjy soa!
    Indro ny aiko raiso ho Anao ;
    Velon-kanompo,
    velon-kanoa,
    Vonon-kanao izay sitrakao.

    2. Tano ny foko, ry Jeso tia!
    Zaza tsy mahasaraka Anao;
    Mbola malemy mora mania,
    Tano hifikitra ao aminao.
    Jeso malala ô! sns...

    3. Aoka ny foko sy ny fonao
    Hiara-mitepo tena iray;
    Aoka ny saiko sy ny sainao
    Hiray safidy mandrakizay.
    Jeso malala ô ! sns...
 • Teny Fampaherezana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana!
  • Fiangonana: Amena
   • Hira: 266 (« Ry Jeso Tompo, Hianao »)

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Hira: 331 (“Mba soraty ao am-poko”)  

  331 - Mba soraty ao am-poko

  Mba soraty ao am-poko,
  Jeso, ny Anaranao;
  Mba arovy tsy haloto
  Ny kasen'ny tananao.
  Hianao, Jesosy ô!
  No ho voninahitro;
  Hianao, ry voahombo,
  No Mpanjakako sy Tompo.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonanan: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Fiangonana: AMENA ! AMENA ! AMENA ! HALELOIA !
 • Mpitarika :Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • Feon’orga firavana

Cultes et réunions au 16 rue Chauchat – Paris 9eme:

 • Tous les vendredis:  Foi et prière + Culte ou Formation
 • Tous les dimanches: 10H ( inscription obligatoire sur http://www.fpma-paris.org/inscription-aux-cultes )

Fiangonana Protestanta Malagasy Aty an-dafy tafo Paris
Mpitandrina : Pasteur Solohery RAOBINARISON

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana