FPMA Paris

ASTUCE: RÉACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

 

Efa misokatra ny fiangonana eto 16 rue Chauchat, FPMA Paris.
Eo amin’ny tranonkala FPMA Paris ny andinindiny momba izany
http://www.fpma-paris.org/inscription-aux-cultes

*****

FANOMPOAM-PIVAVAHANA 

Pentekosta 2020

Alahady 31 Mey 2020
9 ora maraina – 11 ora maraina


 • Feon’orga
 • Mpitarika :Amin’ny anaran’y Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena

FIFAMPIARAHABANA – FIANTSOANA

 • Hira: 194 and. 3 sy 4 (“O, ry Fanahy Masina “)

  194 - Andriananahary ô (3-4)

  3. Ô, ry Fanahy Masina,
  Izay mitarika anay
  Hanetry tena sy hanaiky
  Fa mpanota izahay,
  Mitaona sy mananatra anay
  Handray ny avotra,
  Ka manamasina anay,
  Mba raiso ny fisaoranay.

  4. Ny voavonjy mbamin'ny
  Anjely mankasitraka,
  Ny tany sy ny lanitra
  Mikambana hanandratra
  Anao, ry Ray sy Zanaka,
  Anao, Fanahy Masina,
  Izay maneho famonjena
  Feno fitiavana.
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
 • Fiangonana : Ry Rainay Be Famindram-Po Ô, Mitalaho Aminao Izahay; Mamela Ny Helokay;
  Diovy Izahay Ho Afa-Pahotana; Sasao Izahay Ho Afa-Keloka; Ary Havaozy Ny Fanahinay Mba Ho Vonon-Kanompo Anao. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy Anay No Angatahanay Aminao. Amena.
 • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika: (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana: Amen

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira : 10, and.  6, 11 (“Ny Zanakao nirahinao”)

  10 - Ry Tomponay Tsitoha ô! (6-11)

  6. Ny Zanakao nirahinao
  Sy ny Fanahy Masinao
  Isaoranay Anao, ry Ray,
  Fa foto-pamonjena anay!

  11. Tario làlana izahay,
  Vimbinonao ny dianay,
  Ka isan-andro vaky izao
  Hambaranay ny lazanao.
 • Feon’orga

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira  : 177, and. 1 (“Ry Fanahy Mpanazava, mitariha anay izao”)

  177 - Ry Fanahy Mpanazava mitariha anay izao (1)

  1. Ry Fanahy Mpanazava,
  Mitariha anay izao.
  Hianaranay ny teny
  Zay nampanoratinao;
  :.: Dia hifaly.
  Izahay tarihinao:.:
  ---------------------
  Esprit Saint, notre lumière,
  Conduis-nous maintenant
  Pour que nous puissions apprendre les Écritures
  que Tu as inspirées
  Alors nous serons dans la joie,
  de nous laisser conduire.
 • Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: (Vavaka noho ny Teny)

Actes des Apôtres 2. 1-11

1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. 2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d’eux. 4 Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d’autres langues, comme l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
5 Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6 A ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. 7 Ils étaient [tous] remplis d’étonnement et d’admiration et ils se disaient [les uns aux autres]: «Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? 8 Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? 9 Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l’Asie, 10 de la Phrygie, de la Pamphylie, de l’Egypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion, 11 Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu!»

EPISTILY: 1 Korintiana 12.3-13

1 Corinthiens 12. 3-13

3 C’est pourquoi je vous le déclare, personne, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit: «Jésus est maudit!» Et personne ne peut dire: «Jésus est le Seigneur!» si ce n’est par le Saint-Esprit.
4 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5 diversité de services, mais le même Seigneur; 6 diversité d’actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous.
7 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour le bien de tous. 8 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit; 9 à un autre la foi, par le même Esprit; à un autre des dons de guérisons, par le même Esprit;
10 à un autre la possibilité de faire des miracles; à un autre la prophétie; à un autre le discernement des esprits; à un autre diverses langues; à un autre l’interprétation des langues. 11 Mais toutes ces choses, c’est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut.
12 Le corps forme un tout mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en va de même pour Christ. 13 En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul Esprit.

(Mitsangana) FILAZANTSARA: Jaona 20. 19-23

Jean 20. 19-23

19 Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient [rassemblés] étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs; Jésus vint alors se présenter au milieu d’eux et leur dit: «Que la paix soit avec vous!» 20 Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 21 Jésus leur dit de nouveau: «Que la paix soit avec vous! Tout comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.» 22 Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: «Recevez le Saint-Esprit! 23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.»

 • Fiangonana : Isaorana anie ny Tompo noho ny Filazantsara !

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira  : 183 and. 1, 2 (” Midina, ry Fanahy ô”)

  183 - Midina, ry Fanahy ô! (1-2)

  1. Midina, ry Fanahy o!
  Midira ao anaty fo,
  Ampio ny mihafy,
  Fa Hianao no Mpanome
  No to sy fahazavana be;
  Na vavanay sokafy,
  Izao hanao
  Saotra tsara hanambara
  Ny Mpamonjy,
  Fa satria voavonjy.

  2. Ka raha re ny teninao,
  Dia mba avia, hazavao
  Ny hevitry ny teny;
  Mba ambaraonao aminay
  Ny fomban'ny Mpanavotray,
  Lazao ny famonjeny,
  Izahay, izay
  Vory eto, andreheto
  Jiron'aina
  Hialan'ny aizin-tsaina.

TORITENY

FILAZAN-DRAHARAHA

RAKITRA

ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.
 • Hira:

  267 - He, ny andon'ny maraina

  1. He, ny andon'ny maraina
  Latsaka ao an-tsaha re
  Ka mamelona ny maina
  Izay maniry rano be!
  Ravoravo e, ny tany,
  Fa he, ny andro maina efa lany;
  Ka mitsahatra ny fahantrany,
  Manaroka ny hazo be!

  2. Ny fanahy karankaina
  Misy rano velona,
  Fa Jesosy andon'aina
  Manome fiainana
  Velona ny jentilisa,
  Ny tany hay dia tonga Paradisa
  Marobe no efa voaisa
  Handray ny lova masina!

  3.Misy lalana mizotra,
  Izay mankao Ziona re;
  Any no mitanjozotra
  Ny vahiny marobe;
  Ka Ziona dia mivoha
  Hidiran'ny navotan'ny Tsitoha;
  Ao no ivorian'ny mifoha,
  Fa an'ny Tompo lehibe.

  4. He, mikambana ny mino
  Amim-pifaliam-be,
  Ka ny hobiny maneno
  Tahaka ny rano be!
  Ao mitovy avokoa
  Tsy misy tompo sy mpanompo koa.
  Eny, razana iray tokoa
  Ny mponina ao Ziona re!

Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 • Hira: F.F 4 , and. 3 (“Ry Fanahy ô meteza mba handray anay ho mpianatrao”)

  FF 4 - Ry Fanahy ô (3)

  3. Ry Fanahy ô , meteza
  Mba handray anay ho mpianatrao
  Avia Ianao,
  Avia mampahereza
  Hahatonga anay mba ho irakao
  Eso sy fitsapana
  Samy manakivy anay
  Ka taomy , taomy hanam-po mafana
  Herim-po vaovao hiasa ho Anao.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
 • Fiangonana:
  • Ho aminao anie ny Tompo!
  • Ary ho aminao koa
 • Sursum Corda (Mitsangana)
  • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
  • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
  • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
  • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
 • Préface
  • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
  • Hira: (Sanctus)

   AN 1 - Masina, Masina

   Masina, Masina
   Jehovah Tompo!
   Feno ny voninahitrao
   Izao rehetra izao,
   ry Tompo ô! Amena.
 • Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
  • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
   Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
  • Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.
  • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
  • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
  • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
  • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!
  • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
   Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
   Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
   Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
  • Fiangonana: Amena!
 • Teny Fanorenana sy Fanamasinana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
   « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
   Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
   « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
   Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
  • Hira: (Agnus Dei)

   117 - O, ry Zanak'ondry! (1-3)

   1.O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   (2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!
   ---------------------
   Agneau de Dieu
   Qui as tant souffert
   Toi le crucifié
   Tu n’as pourtant pas répondu.
   Tu as ôté nos péchés,
   Tu as donné ta vie
   Aie pitié de nous, ô Jésus !

   3.O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   Ampiadanonao izahay, re!
   ---------------------
   Agneau de Dieu
   Qui as tant souffert
   Toi le crucifié
   Tu n’as point répondu.
   Tu as ôté nos péchés,
   Tu as donné ta vie
   Donne-nous la paix !
  • Mpitarika : Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika koa izany no ahafahantsika manatona ny Ray hoe :
  • Fiangonana : (Vavaka nampianarin’ny Tompo)

Rainay Izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.

 • Fanasana
  • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Hoy ny Tompo : “Avia, manatona, fa efa voavotra ny zavatra rehetra!
 • Fandraisana
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
  • Hira Fandraisana:

   181 - Fanahy Mpanazava

   1. Fanahy panazava,
   Ny foko hazavao,
   Maniry lalandava
   Ny Pentekositrao.
   Ny aizina ao am-poko,
   Fongàny re ho lao;
   Ny foko mitoloko,
   Maniry indrindra Anao.

   2. Fanahy Mpanadio,
   Ny foko mba sasao,
   Diovy re anio
   Ho ena lapanao;
   Ny hevitra misoko
   'Zay te-handroaka Anao,
   Dia ota te-hijoko,
   Esory sy fafao.

   3. Fanahy, Mampahery
   'Zay reraka sy voa,
   Ny foko re dia tery
   Hianotoraka Aminao,
   Izay mandrebireby,
   Roahy re izao,
   Ny fo mitebiteby,
   Hiondana Aminao. Amena.

   254 - Avia, ry mangetaheta ô

   1. Avia, ry mangetaheta ô!
   Ka aza dia mba mamoy fo
   Fa indro misy rano velona
   Izay omena mba hamelona
   Anao mahantra sy variana
   Ry zanakondry very làlana

   2. Ny mofon'aina no atolony
   Anao manaiky mba ho olony
   Ny tenany no ho fihinana
   Mba hahazoana fiainana
   Kanefa tsy mba hovidina anie
   Fa tena fanomezan-dehibe

   3. Jesosy Tompo no nanolotra
   Ny rany masina ho avotra
   Izany raiso mba ho tanjaka
   Sy toky ho anao, ry reraka
   Ry mpivahiny sasatra ao am-po
   Avia re, ka manaràna fo!

   255 - Ny ran'ny Zanakondry latsaka

   1. Ny ran'ny Zanakondry latsaka
   Namelona ahy tany Golgota,
   Ka io no tena vato fantsika
   Maharitra ny tafio-drivotra.
   ---------------------
   Le sang de l’Agneau qui a coulé
   À Golgotha m’a donné la vie
   C’est la véritable ancre
   Qui résiste à la tempête

   2. Raha vaoratra noho ny otako,
   Ka lany foana ny heriko
   Ny rany masina nalatsaka
   No nahitako fahasitranana.
   ---------------------
   J’ai été blessé à cause de mes péchés
   Et j’ai épuisé toutes mes forces
   Mais Il a versé son sang sacré
   par lequel j’ai trouvé la guérison.

   3. Izao hira vao izao no mamiko,
   Ka tonga tsy misaraka amiko:
   Ny ran'ny Zanakondry no mahay
   Manavotra ahy mba ho an'ny Ray.
   ---------------------
   J’aime ce chant nouveau
   Je ne peux m’en défaire
   C’est le sang de l’Agneau qui peut
   Me racheter et me faire revenir au Père

   4. Raha ketraka sy kivy re ny fo,
   Velomiko indray ny hirako
   Ny amin'i Jesosy sy ny ra
   Ka afaka ery ny tahotra.
   ---------------------
   Et quand mon cœur est épuisé et découragé
   J’entonne de nouveau mon chant
   Sur Jésus et son sang
   Oui, cela ôte ma peur.

   .
 • Teny Fampaherezana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana!
  • Fiangonana: Amena
  • Hira:

   266 - Ry Jeso Tompo, Hianao

   1. Ry Jeso Tompo, Hianao
   Isaorako tokoa izao,
   Ny ranao sy ny tenanao
   No nihinanako izao.

   2. Ry foko faly, ambarao
   Ny soa azonao izao;
   Jesosy monina ao am-po,
   Endrey ny hafaliako!

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Hira:

  753 - Tiako ny hiaraka Aminao (1-2)

  1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
  Tsy manana olon-kafa aho,
  Fa Hianao no fiainako
  Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
  Hifikitra Aminao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  2. Hiaraka Amina aho,
  ô ry Jesoa Tompoko
  Hitory teny soa amin’ireo havako
  Hanara dia Anao : ‘zay no faniriako
  Hanohy ny asanao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  N’aiza n’aiza hitondranao ahy
  Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  Fa Hianao no miantso ahy.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonanan: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Fiangonana: AMENA ! AMENA ! AMENA ! HALELOIA !
 • Mpitarika :Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • Feon’orga firavana

Fanompoam-pivavahana sy fivoriana 16 rue Chauchat – Paris 9eme:

Efa misokatra ny fiangonana eto 16 rue Chauchat, FPMA Paris.
Eo amin’ny tranonkala FPMA Paris ny andinindiny momba izany
http://www.fpma-paris.org/inscription-aux-cultes

 • Fiaraha-mivavaka 16 Rue Chauchat
  • Zoma : 8 ora alina

*****

Mbola mitohy ny fanompoam-pivavahana eo @ tranonkala Radio FPMA : Anjomara sy Vatsy.

 • Fiaraha-mivavaka @ radioAnjomarasyVatsy
  • Isan’andro : 4 ora sy 7 ora hariva
   Tel : 01 70 48 90 28 / Code: 3138217# (Iangaviana mba tandrovy mba hakatona ny micro-n’ny finday-nao!)
   Ny 19 ora no misy fandikan-teny mivantana
  • Alarobia : 4 ora sy 11 ora hariva
 •  

Fiangonana Protestanta Malagasy Aty an-dafy tafo Paris
Mpitandrina : Pasteur Solohery RAOBINARISON

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana