Fpma Paris

ASTUCE: RÉACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

 

 

Fanompoam-pivavahana
Fifidianana diakona

Alahady 09 desambra 2018
Fidirana : 10 ora maraina

 • Feon’orga
 • Mpitarika :Amin’ny anaran’y Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena
 • Antoko Mpihira

FIFAMPIARAHABANA – FIANTSOANA

 • Hira

  171 - Jeso, Mpanjaka malaza (1-3)

  1. Jeso, Mpanjaka malaza,
  No Tompo Mpanjakanay;
  Mahery sy tsara indrindra,
  Ka Izy no aronay.
  Mendrika hankalazaina
  Noho ny heriny;
  Eran-tany sy lanitra koa
  Ny zo aman-dazany.

  3. Tompo, Mpanjaka Tsitoha,
  Kanefa be indrafo;
  Deraina eram-po erantsaina,
  Deraina mandrakizay ;
  He ! Ny mpanompo voavonjy
  Samy mihoby hoe :
  "Haleloia ho amin’ny Avo,
  Fa Jeso no Tomponay "
  Ry Tompo Mpanjaka mahery ô ! sns...

  Fiv : Ry Tompo Mpanjaka mahery ô !
  Mihainoa ! Mihainoa !
  Avy manaiky tokoa 'zahay
  Fa Tompon'ny hery rehetra Hianao,
  Tsy misy mihitsy ny toa Anao,
  Tsy tratry ny saina ny herinao;
  Ny fiderana 'zay entinay, Raiso re !
  Ny haja atolotra Anao ety, Raiso izao !
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
 • Fiangonana : Ry Rainay Be Famindram-Po O, Mitalaho Aminao Izahay ; Mamela Ny Helokay;
  Diovy Izahay Ho Afa-Pahotana; Sasao Izahay Ho Afa-Keloka; Ary Havaozy Ny Fanahinay Mba Ho Vonon-Kanompo Anao. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy Anay No Angatahanay Aminao. Amena.
  • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika(Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana: Amen

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira 

  4 - Mamy ny fitianao (2)

  2. Mamy ny fitianao,
  Mahafaly fo tokoa;
  Izahay avelanao
  Mba hibebaka avokoa.
  Lasa lavitra izahay,
  Nefa notadiavinao;
  Efa ratsy izahay,
  Nefa tsy nafoinao.
 • Feon’orga

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira  

  244 - Ry Jeso! Mba henoinao (1-2-5)

  1. Ry Jeso! Mba henoinao
  Ny feonay mpanomponao,
  Izay mivavaka aminao
  Mitady fitahiana.

  2. Vokiso ny fanahinay,
  Ny teninao no haninay,
  Hahaizanay mamahana
  Ny reraka ao an-dalana.

  5. He! Tsinontsinona izahay,
  Malemy sady tsy mahay;
  Ka dia ampaherezonao
  Hanaovanay ny sitrakao.

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

FILAZAN-DRAHARAHA

RAKITRA

ASTUCE: RÉACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.
 • Hira:​

  440 - Ry Kristy ô, Mpanjakako!

  1. Ry Kristy ô, Mpanjakako!
  Ny foko ho Anao,
  Ny feoko hasandratro
  Hihira ho Anao.

  2. Mba raiso ny fanahiko
  Hanao ny sitrakao;
  Ny tenako, ny heriko,
  Dia ento ho Anao.

  3. Ny tongotro, ny tanako,
  Hiasa ho Anao;
  ny androko, ny volako,
  Omeko ho Anao.

  4. Izaho dia tsy mendrika
  Anao, ry Tompo ô!
  Kanefa re, mba raisonao
  Ny foko ho Anao.

  441 - Raiso aho, Tompo ô

  1. Raiso aho, Tompo ô!
  Fa te ho mpanomponao;
  Raiso koa ny androko,
  Ka anarano fo izao.

  2. Raiso re ny tanako
  Mba hanao ny asanao;
  Raiso koa ny tongotro
  Ho fanirakirakao.

  3. Raiso ny fahaizako
  Ento mba hanaja Anao;
  Raiso koa ny volako
  Ho Anao tokoa izao.

  4. Raiso re ny vavako
  Hampiseho ny hafatrao;
  Raiso koa ny feoko
  Ho mpanandratra Anao.

  5. Raiso ny fanahiko
  Diovy ho tempolinao;
  Raiso aho Tompo ô!
  Ho Anao mihitsy 'zao.

  6. Ho Anao manokana,
  Ry Mpamonjy, Tompo soa!
  Ho Anao dia Anao tokoa,
  Ho Anao mandrakizay.
 • Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

  • VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

  HAFATRA SY TSO-DRANO

  • Hira  

   351 - Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziana (1-2)

   1. Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziona;
   Fa miposaka aminao ny fahazavana soa;
   Ny fanilom-pamonjena, indro fa torina
   Hanazava ny olona tokoa,

   2. Voninahi'panjakana isaloranao,
   Sy anaram-baovao no iantsoana anao;
   Fampakaram-bady, fety, anaingàna anao,
   Mba ho an'i Kristy, Ilay Tomponao.
   Mivoaha, asandrato, sns...

   Fiv : Mivoaha, asandrato, ny fanevasoanareo
   Tsenao re ny mpanjaka fa avy aminao
   Ny famonjeny sy ny lova izay atolony anao
   Satria hianao dia tsy foiny.
  • Mpitarika: (Tsodrano)
  • Hira  

   351 - Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziana (3)

   3. O! Ry mpiambina tinendry eo ambony manda,
   Aza avelanao hangina re ny feonao;
   Ka hijoro izao ny mino fa tsy hisy banga
   Eo an-tobin'i Jeso Tomponao.
   Mivoaha, asandrato, sns...

   Fiv : Mivoaha, asandrato, ny fanevasoanareo
   Tsenao re ny mpanjaka fa avy aminao
   Ny famonjeny sy ny lova izay atolony anao
   Satria hianao dia tsy foiny.
  • Mpitarika :Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
  • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!

  Cultes et réunions au 16 rue Chauchat – Paris 9eme:

  • Tous les vendredis: FOI ET PRIERE à 19h suivi de Culte ou Formation
  • Tous les dimanches:
   • Ecole du dimanche à 9h30
   • Culte à 10h30

  ________________________________________
  Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
  Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

  Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
  Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
  Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
  Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana