Fpma Paris

ASTUCE: RÉACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Alahady 19 Janoary 2020
10 ora sy sasany   • Feon’orga (Mitsangana)
   • Mpitarika :Amin’ny anaran’y Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena
   • Antoko Mpihira
  • FIFAMPIARAHABANA – FIANTSOANA

   • Hira:

    7 - Misaora an'Andriamanitra (2-3-4)

    2. Derao ny voninahiny,
    Ankalazao ny heriny,
    Jereo ny fitiavany
    Tsy tambonao tononina.

    3. Dia avy izahay izao,
    Ry Tompo be fitia ô!
    Miondrika eo imasonao
    Midera ny Anaranao.

    4. Isaorana mandrakizay
    Hianao, Andriamanitray!
    Ny haja be indrindra izao
    Atolotray mpanomponao.
   • Vavaka fihaonana
   • Feon’orga
  • SITRAPON’ANDRIAMANITRA

  • FIAIKEN-KELOKA

   • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
   • Fiangonana : Ry Rainay Be Famindram-Po Ô, Mitalaho Aminao Izahay; Mamela Ny Helokay;
    Diovy Izahay Ho Afa-Pahotana; Sasao Izahay Ho Afa-Keloka; Ary Havaozy Ny Fanahinay Mba Ho Vonon-Kanompo Anao. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy Anay No Angatahanay Aminao. Amena.
    • Hira:
  • Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
   Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
   Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

  • TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

   • Mpitarika: (Teny famelan-keloka)
   • Fiangonana: Amen
  • FANKALAZANA

   • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
   • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
   • Hira

    166 - Derao ny Tompo Lehibe (2-3)

    2. Ry fo voadion'ny ràny soa.
    Ankalazao ny Tompo tia
    Haleloia, Haleloia!
    Ry voavela heloka ô!
    Tsarovy re ny indrafo,
    Asandrato izao ny dera
    Haleloia, Haleloia, Haleloia!

    3. Miraisa fo ka midera
    Fa izy niahy hatrizay,
    Haleloia, Haleloia!
    Derao ny Ray sy Zanaka
    Sy ny Fanahy Masina
    Asandrato izao ny dera:
    Haleloia, Haleloia, Haleloia!
    Amena!
   • Feon’orga
   • FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

    • Hira (Mitsangana ny ankizy sy tanora) :

     624 - Jeso ô, Mpiandry tsara! (1-2)

     1. Jeso ô, Mpiandry tsara!
     Sambatra ny ondrinao;
     Hianao no mialoha
     Hanarahanay Anao;
     Mitariha, mitariha
     Ny fanahinay izao:,:

     2. Jeso ô, Mpiandry tsara!
     Fohy ny fisainanay;
     Hianao mahay manoro
     Lalana halehanay;
     Mitariha, mitariha
     Ny fanahinay izao:,:
    • Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo
    • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
    • Mpitarika: (Vavaka noho ny Teny)
   • TESTAMENTA TALOHA: Isaia 49. 3-6
  • Esaïe 49.3-6

   3 Et il m’a dit : Tu es mon serviteur, Israël, c’est en toi que je montre ma splendeur. 4 Mais moi, j’ai dit : C’est pour rien que je me suis fatigué, c’est pour le chaos, la futilité, que j’ai épuisé ma force ; assurément, mon droit est auprès du SEIGNEUR et ma récompense auprès de mon Dieu. 5 Maintenant le SEIGNEUR parle, lui qui me façonne depuis le ventre de ma mère pour que je sois son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu’Israël soit rassemblé auprès de lui ; je suis glorifié aux yeux du SEIGNEUR, car mon Dieu a été ma force. 6 Il a dit : C’est peu de chose que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d’Israël : j’ai fait de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre.

  • 1 Korintiana 1.1-3

   1 Corinthiens 1.1-3

   1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par appel, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, 2 à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est leur Seigneur comme le nôtre : 3 Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ !

  • (Mitsangana)
   FILAZANTSARA: Jaona 1. 29-34
  • Jean 1. 29-34

   29 Le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit : Voici l’agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. 30 C’est à son sujet que, moi, j’ai dit : Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car, avant moi, il était ; 31 moi-même, je ne le connaissais pas ; mais si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il se manifeste à Israël. 32 Jean rendit ce témoignage : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui ; 33 moi-même, je ne le connaissais pas ; c’est celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau qui m’a dit : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, c’est lui qui baptise dans l’Esprit saint. 34 Moi-même, j’ai vu et j’ai témoigné que c’est lui le Fils de Dieu

   • Fiangonana : Tompo masina ô, manamasina anay amin’ny fahamarinana ; ny Teninao no fahamarinana. Amena
  • FANEKEM-PINOANA

  • Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

   Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

  • Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
   Amena.

   • Hira

    668 - Jesosy Tompoko no lalana (1-3-5)

    1. Jesosy Tompoko no lalana
    Fahamarinana, fiainana.

    3. Jesosy, Tompon'ny fiainana ô!
    Aoka Hianao no ho fiainako.

    5. lriko mafy ny hiakatra,
    Hiaina izany fiainan-tsambatra!
  • TORITENY

   • Feon’orga
   • Antoko Mpihira
  • FILAZAN-DRAHARAHA

  • RAKITRA

  • ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.
   • Hira:

    437 - Ry Jeso Kristy Tompo

    1. Ry Jeso Kristy Tompo,
    O! Ampio ny olonao!
    Ampianaro mba hanompo
    Sy hanao ny sitrakao;
    Malemy aho re,
    Ka omeo ny herinao,
    Tsy hivily, tsy hania,
    Fa hanara-dia Anao.

    Fiv : O! vonjeo, O! vonjeo,
    Ka tantano sy jereo;
    Aza afoy izahay,
    Fa Hianao no Avotray.

    2. Ny foko mba diovy,
    Ry Mpamonjy lehibe!
    Ka ambeno sy arovy,
    Sao dia very aho re,
    Iriko indrindra koa
    Ny hitombo sy hamoa,
    Ka ny voka-tsoa rehetra
    Ho Anao, ry Jeso ô!
    O! vonjeo, O! vonjeo,
    sns...

    3. Mba raisonao, ry Tompo!
    Ho anao tokoa izao
    Izay anananay rehetra,
    Ka anarano fo izao,
    Fa maty Hianao
    Noho ny fitiavanao,
    Ka tsy hanay hadinoina
    Ny fitiavanao anay :
    O! vonjeo, O! vonjeo,
    sns...

    312 - Mitoera, ry Jesosy!

    1. Mitoera, ry Jesosy!
    Ao an-tanimbolinao,
    Ka amboary 'zao ny voly
    Mba hitombo sy hamoa.
    Tomoera,
    Iasao ny Nosinay.

    2. Mba onenonao ny lasy
    Itoeranay izao,
    Ka ovay ny Malagasy
    Mba ho tena zanakao.
    O! monena;
    Hazavao ny Nosinay.

    3. Akekezo ireo mpania
    Tafaverina aminao,
    Ka tantano mba ho tia
    Ny miresaka aminao.
    O! tariho
    Ho Anao ny Nosinay.

    4. Dia fohazy ny mpitory
    Mba hanao ny asanao,
    Ka hamoha ireo matory
    Mba handre ny sitrakao.
    Hamasino
    Ho anao ny Nosinay.

    5. O! Jesosy feno antra!
    Dera, laza, ho Anao,
    Ny lohalika rehetra
    Handohalika aminao.
    Mitoera,
    Fa anao ny Nosinay.

    440 - Ry Kristy ô, Mpanjakako!

    1. Ry Kristy ô, Mpanjakako!
    Ny foko ho Anao,
    Ny feoko hasandratro
    Hihira ho Anao.

    2. Mba raiso ny fanahiko
    Hanao ny sitrakao;
    Ny tenako, ny heriko,
    Dia ento ho Anao.

    3. Ny tongotro, ny tanako,
    Hiasa ho Anao;
    ny androko, ny volako,
    Omeko ho Anao.

    4. Izaho dia tsy mendrika
    Anao, ry Tompo ô!
    Kanefa re, mba raisonao
    Ny foko ho Anao.
  • Hira fanolorana:
  • Ry Tompon’ny harena ô,
   Fanatitra an-tsitrapo
   Atolotray Anao izao ;
   Mba raiso ka tahionao. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 • Hira:

  470 - Ny foko, ry Mpamonjy (1-4)

  1. Ny foko, ry Mpamonjy,
  Mangetaheta Anao,
  Maniry lalandava
  Hikambana aminao.

  4. Ho lao ny fahotako
  Raha akaikezinao,
  Tsy misy hadalako
  Izay tsy afakao :
  Tsy afaka ao am-poko, sns...

  Fiv : Tsy afaka ao am-poko
  Ny faniriana Anao ;
  Oneno, re, ny foko
  Ho lapanao!
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
 • Fiangonana:
  • Ho aminao anie ny Tompo!
  • Ary ho aminao koa
 • Sursum Corda (Mitsangana)
  • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
  • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
  • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
  • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
 • Préface
  • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
  • Hira: (Sanctus)

   AN 1 - Masina, Masina

   Masina, Masina
   Jehovah Tompo!
   Feno ny voninahitrao
   Izao rehetra izao,
   ry Tompo ô! Amena.
 • Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
  • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
   Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
  • Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.
  • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
  • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
  • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
  • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!
  • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
   Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
   Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
   Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
  • Fiangonana: Amena!
 • Teny Fanorenana sy Fanamasinana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
   « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
   Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
   « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
   Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
  • Hira: (Agnus Dei)

   117 - O, ry Zanak'ondry! (1-3)

   1.O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   (2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!
   ---------------------
   Agneau de Dieu
   Qui as tant souffert
   Toi le crucifié
   Tu n’as pourtant pas répondu.
   Tu as ôté nos péchés,
   Tu as donné ta vie
   Aie pitié de nous, ô Jésus !

   3.O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   Ampiadanonao izahay, re!
   ---------------------
   Agneau de Dieu
   Qui as tant souffert
   Toi le crucifié
   Tu n’as point répondu.
   Tu as ôté nos péchés,
   Tu as donné ta vie
   Donne-nous la paix !
  • Mpitarika : Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika koa izany no ahafahantsika manatona ny Ray hoe :
  • Fiangonana : (Vavaka nampianarin’ny Tompo)

Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao. Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay. Tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.

 • Fanasana
  • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Hoy ny Tompo : Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra!
 • Fandraisana
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
  • Hira Fandraisana:

   262 - Indreto izahay

   1. Indreto izahay
   Ry Jeso ô!
   Manaraka izao
   Ny hafatrao
   Ny fahorianao
   Tsaroanay izao
   Fa fatratra tokoa
   Ny nentinao

   2. Ny mofo haninay
   Ry Jeso ô!
   Milaza aminay
   Ny tenanao
   Ny fanavotanao
   Mahafaka anay
   Ka saotra re izao
   Atolotray

   3. Misotro ny divay
   Izahay izao
   Hahatsiarovanay
   Ny antranao
   Ny ra nilatsaka
   No manadio anay
   Manafaka tokoa
   Ny olonao

   4. Tarihonao ny fo
   Ry Jeso ô!
   Ho tia sy hankatò
   Ny didinao
   Ka tsy ny sitrakay
   Fa ny Anao, Jeso
   No aoka ho maminay
   Ry Tompo ô!

   194 - Andriananahary ô

   1. Andriananahary ô,
   Endrey ny voninahitrao!
   Ny tany sy ny lanitra
   Mamelatra ny lazanao.
   Ny asanao rehetra e!
   Ny famonjena lehibe,
   Mitari-dalana anay,
   Hidera ny Anaranao.

   2. Ry Zanak'ondry Masina,
   Jesosy izay isaoranay!
   He, Hianao niantra anay,
   Ka nentinao ny otanay.
   Ny menarana resinao,
   Ny fasana vinakinao,
   Ka Hianao nanokatra
   Ny lanitra hidiranay.

   3. Ô, ry Fanahy Masina,
   Izay mitarika anay
   Hanetry tena sy hanaiky
   Fa mpanota izahay,
   Mitaona sy mananatra anay
   Handray ny avotra,
   Ka manamasina anay,
   Mba raiso ny fisaoranay.

   4. Ny voavonjy mbamin'ny
   Anjely mankasitraka,
   Ny tany sy ny lanitra
   Mikambana hanandratra
   Anao, ry Ray sy Zanaka,
   Anao, Fanahy Masina,
   Izay maneho famonjena
   Feno fitiavana.

   447 - Hianao ry Kristy Tompo

   1. Hianao ry Kristy Tompo,
   No hasiniko izao,
   Avy aho fa mpanompo,
   Hiankohoka Aminao,
   Raiso re ny dera, saotra
   Tena mendrika ho Anao;
   He! Ny foko faly loatra,
   Faly mba hanaja Anao.

   2. 'Zao no tena faniriako:
   Ny ho velona aminao,
   Ka hitoeranao ny foko,
   Fa tsy holalovanao;
   Eny, Tompo ô! Monena,
   Mba monena ao tokoa,
   'Zay no tena famonjena,
   'Zay no mahafatra-po.

   3. Tsy ho orin-java-tsoa
   'Zay rehetra itoeranao,
   Tena sambatra tokoa,
   Raha ny fo no lapanao,
   Mandrosoa, fa vohako,
   Ho Anao ny foko 'zao
   Eny Tompo fa vohako
   Koa midira Hianao.

   549 - Jesosy no asandratro

   1. Jesosy no asandratro,
   Fa Izy no Mpanavotro,
   Ny tànany nanafaka
   Ny aiko tao an-davaka ;
   Ny rafiko ho ketraka,
   Izaho afa-kenatra,
   Fa manana ny Tompoko,
   lzay mandako sy aroko ;

   Fiv : Ry foko ô! Ankalazao
   Jesosy, lzay Mpamonjinao.

   2. Ny tsiron'ny fiainana
   Ananako sahady re,
   Fa efa mby an-tànana
   Ny famonjena lehibe;
   Ny ranon'aina azoko,
   Ny mofon'aina haniko,
   Sakafo mahatanjaka,
   Mamelona ny reraka;
   Ry foko ô! sns...

   3. Ny rany no anjarako,
   Ny ainy no fananako ;
   Ny lanitra ho lovako,
   Ny tany dia hilaozako;
   Ny ota tsy hanaraka,
   Ny ady dia ho tapaka,
   Ny aloka ho tapitra,
   Fa ao ny tena zavatra ;
   Ry foko ô! sns...

   4. Ny hanitry ny lanitra
   Mamerovero fatratra ;
   Ny kalon'ny voavotra
   Manatsika ahy hiakatra;
   Ny tavan'ny Mpamonjiko
   No tsinjon'ny fanahiko,
   Ny tavany manafaka
   Ny aizina ao anatiko :
   Ry foko ô! sns...

   5. Ny masoko mibanjina
   Tahaka ny mpiambina,
   Maniry ny Mpamonjiko
   Ho tafahaona amiko,
   Izaho hovimbininy
   Hipetraka eo anilany,
   Hanao ny hiran-danitra
   Sy honina finaritra ;
   Ry foko ô! sns...

   167 - Midera ny Anaranao

   1. Midera ny Anaranao
   'Zahay, ry Tompo ô!
   Ka hira no ventesinay
   Hoe: haja, saotra, hery,
   Mba raiso ho Anao.

   2. He! Voahombo Hianao
   Nisolo heloka,
   Ka mendrika hanaovanay
   Hoe: haja, saotra, hery,
   Mba raiso ho Anao.

   3. Endrey! Ny fitiavanao
   Endrey! Ny herinao,
   Tra-pamonjena izahay,
   Ka haja, saotra, hery
   Mba raiso ho Anao.

   4. Raha tonga ao an-danitra
   'Zahay mpanomponao,
   Hitohy re ny hiranay
   Hoe: haja, saotra, hery.
   Mba raiso ho Anao
   -----
   (Tiona 1 - J. Ellor)

   (Tiona 2 - W. Shrubsole)
 • Teny Fampaherezana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana!
  • Fiangonana: Amena
  • Hira:

   266 - Ry Jeso Tompo, Hianao

   1. Ry Jeso Tompo, Hianao
   Isaorako tokoa izao,
   Ny ranao sy ny tenanao
   No nihinanako izao.

   2. Ry foko faly, ambarao
   Ny soa azonao izao;
   Jesosy monina ao am-po,
   Endrey ny hafaliako!

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Hira:

  36 - Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao (2-3)

  2. Fiadanana nafoin'i jeso Tomponay,
  F'efa tonga ny fotoana,
  Sitraky ny Ray
  Olom-bery nozahany
  Ny fatorany vahany
  Hajambana koa nalany Tsy ho ao.
  Jeso no derao, sns...

  3. Hoderaina lalandava Ny Anaranao,
  Fa ny aizina nisava
  Eo imasonao;
  Na tsy tian'ny sasany aza
  Ny Anaranao malaza,
  'Zaho koa hankalaza Azy re
  Jeso no derao, sns...


  Fiv : :,: Jeso no derao :,:
  'Zay nataony ambarao
  Jeso no derao.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonanan: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Fiangonana: AMENA ! AMENA ! AMENA ! HALELOIA !
 • Mpitarika :Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • Feon’orga firavana

Cultes et réunions au 16 rue Chauchat – Paris 9eme:

 • Tous les vendredis: FOI ET PRIERE à 19h suivi de Culte ou Formation
 • Tous les dimanches:
  • Ecole du dimanche à 9h30
  • Culte à 10h30

Fiangonana Protestanta Malagasy Aty an-dafy tafo Paris
Mpitandrina : Pasteur Solohery RAOBINARISON

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana