21 – Derao Andriamanitra

1. Derao Andriamanitra,
Ry vazan-tany efatra,
Fa Izy no mamindra fo
Ka mety manome ny zo,
Naniraka ny Zanany,
Hanavotra ny olony
Ny sandriny tsy toha re,
Fa manan-kery lehibe.
Malaza ny Anarany,
Fa lehibe ny asany.

2. Ny zavatra rehetra e,
Ny ranomasin-dehibe,
Ireo tendrombohitra,
Ny saha feno ahitra,
Ny hazo sy ny vorona
Ny vato sy ny zavona,
Ny voninkazo manitra,
Ny endriky ny lanitra
Dia samy tsy mijanona
Midera ny Mpamorona.

3. Ry olona navotana,
Mba mitsangàna faingana,
Ka miderà ny Tomponao,
Izay nanavotra anao,
Fa he, ny voninahiny
Manerana ny taniny.
Tendreo ny valihanao
Ka miventesa hira vao:
Ry voavonjy ô, derao
Ny Ray Mpamorona anao!