27 – Fitiavana tokoa

1. Fitiavana tokoa
Re, ny Ray an-danitra,
Fa manolo-java-tsoa
Tena mahasambatra,
Ho antsika izay mpanota,
Ory, osa, rera-po.
Izy masina sy tò,
Ta-hanaisotra ny ota
Noho ny fanavotam-be
Vitan’i Jesosy, e!

2. Tsy ho very, ry mahantra
Sy miferin’aina izao,
Fa ny Ray Izay feno antra,
Aoka mba hinoanao.
Sambatra ny voavela
Heloka tokoa re,
Fa jesosy manome
Fanavaozam-po sy lela,
Hira fideram-baovao
No ho re an-dalanao.

3. O, ry Rainay be fitia
Mba ampio izahay
Tsy ho kivy tsy hania
Ao am-pandehananay,
Fa handroso mba hankany
Aminao an-danitra.
Ry Andriamanitra,
Be loza aty an-tany
Fa ny ranomasonay
Faohinao, rahatrizay.