29 – Ry foko, mitsangàna izao

1. Ry foko, mitsangàna izao
Ka miderà ny Tomponao,
Andriamanintsika.
Nasehony ny heriny,
Ny fasana levoniny
Tsy hahatàna antsika.
Derao! Hobio!
Haleloia sy hosana, Fanjakana,
Azy Tompom-pahefana.

2. He! Vitanao Mpanavotra
Ny lova mahasambatra:
Ny fasana resenao.
Mahazo toky fatratra,
Ny mitomany sasatra:
Ny lanitra vohanao.
Jeso Kristy
‘Zay nitsangana maraina
Tompon’aina:
Andro Paka Arahabaina.

3. Derao ny voninahiny!
Ankalazao ny heriny,
Fa resy re Satana.
Ry tany sy ry lanitra,
Derao Andriamanitra
Akaro ny Hosana.
Raiso, Tompo,
Raisonao ny voninahitra
Aman-dera:
Ho anao, ry Zanak’ondry.